Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị nước ta hiện nay lên facebook!
Sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị nước ta hiện nay

24/11/2015 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: Sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị nước ta hiện nay - thực trạng và giải pháp. Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Khiển. Mục đích đề tài là: Phân tích và làm rõ những vấn đề có tính lý luận, học thuyết căn bản về phát triển triển xã hội, quản lý phát triển xã hội đô thị...

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP CƠ SỞ

 

SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI Ở CÁC ĐÔ THỊ NƯỚC TA HIỆN NAY - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

 

Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Hữu Khiển

 

MỞ ĐẦU

 

Đô thị là khái niệm chỉ cộng đồng cư dân có đời sống và sinh hoạt cơ bản dựa trên các hoạt động phi nông nghiệp. Đô thị còn được nhận thức như một thể chế quản lý dân cư đô thị. Ở đó có các thể chế cơ bản thuộc chính quyền gồm có cơ quan dân cử, hành chính và tư pháp. Bản thân khái niệm đã nói lên nguồn gốc hình thành các đô thị trên thế giới và ở các quốc gia khác nhau: Nơi hội tụ của những người kinh doanh buôn bán và dịch vụ. Sự vận động của cư dân đô thị cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường đã kéo theo mấy hiện tượng sau đây:

 

Thứ nhất, quá trình phát triển của đô thị diễn ra đồng thời với quá trình đô thị hóa ở các quốc gia với tốc độ, cơ cấu, chất lượng cư dân khác nhau. Trong đó sự dịch chuyển về nới cư trú, thay đổi cấu trúc nghề nghiệp của những cư dân nông nghiệp là một trong những đặc điểm làm cho các đô thị có sự sáo trộn trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống đô thị. Hiện tượng này diễn ra trong hầu hết các đô thị trên thế giới và có lịch sử hàng nghìn năm trước. Tuy nhiên nó lại đang hiện diện như một nan giải đối với các đô thị trên hầu hết các địa phương. Chính về vấn đề này mà đã có những ý kiến từ các nhà khoa học, các nhà quản lý khi bàn về xây dựng Luật Thủ đô đã có những nhận xét rằng những người nhập cư về đô thị là một trong những 3 tác nhân làm sai lệch cơ cấu xã hội đô thị (chất lượng lao động, ý thức, văn hóa, môi trường cảnh quan và thậm chí về chỉ số thu nhập đô thị).

......

MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT NGHIÊN CỨU XÃ HỘI ĐÔ THỊ THEO QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ĐƯỢC LỰA CHỌN NGHIÊN CỨU

1.2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.4. GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU

1.5. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI

1.6. MỤC TIÊU

1.7. TỔNG QUAN-PHÂN TÍCH SÔ LIỆU

CHƯƠNG II. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

2.1. MỘT SÔ KHÁI NIỆM VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ

2.3. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ

2.4. NHỮNG ĐẶC ĐIỂM ĐỜI SỐNG XÃ HỘI ĐÔ THỊ

CHƯƠNG III. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ

3.1. CƠ SỞ KINH TẾ XÃ HỘI QUỐC GIA

3.2. TÁC ĐỘNG CỦA ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ

3.3. VAI TRÒ CỦA KHU VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

3.4. TÁC ĐỘNG CỦA YẾU TỐ TÂM LÝ DÂN CƯ ĐÔ THỊ

3.5. KẾ THỪA KIỂU TỔ CHỨC XÃ HỘI ĐÔ THỊ TỪ BÊN NGOÀI.

3.6. TÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HÓA TOÀN CẦU

CHƯƠNG IV. LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐÔ THỊ ĐẾN TRƯỚC THỜI KÌ HIỆN ĐẠI.

4.1. SỰ XUẤT HIỆN CÁC ĐÔ THỊ THỜI KÌ CỔ ĐẠI

4.2. SỰ HÌNH THÀNH ĐÔ THỊ THỜI KÌ TRUNG ĐẠI

4.3. SỰ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ THỜI KÌ CẬN ĐẠI HẾT THỜI KÌ CÂN ĐẠI

PHẦN THỨ HAI. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG XÃ HỘI ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ HIỆN NAY

CHƯƠNG V. THỰC TRẠNG XÃ HỘI ĐÔ THỊ VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ HIỆN NAY

5.1. NHỮNG ƯU ĐIỂM CƠ BẢN

5.2. NHỮNG MẶT HẠN CHẾ

PHẦN THỨ BA. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHAT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ

CHƯƠNG VI. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CƠ BẢN HOÀN THIỆN PHÁT TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ

6.1. Những nguyên tắc phương pháp tiếp cận cơ bản

6.2. CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ TRIỂN XÃ HỘI VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ

7.1. GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐÔ THỊ

7.2. GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM HIỆU QUẢ QUI HOẠCH ĐÔ THỊ

7.3. CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔ THỊ

7.4. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC DÂN CƯ ĐÔ THỊ

7.5. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐÔ THỊ

7.6. GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỐI VỚI TRẬT TỰ XÃ HỘI ĐÔ THỊ

7.7. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI ĐÔ THỊ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

PHẦN THỨ TƯ. PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1. PHIẾU ĐIỀU TRA

PHỤ LỤC 2. CÁC BẢNG BIỂU

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo trong nước

1. Nguyễn Thế Bá “Qui hoạch và xây dựng phát triển đô thị” (Nghiệm thu 996);

2. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam: Cpv. Org. Vn)

3. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

4. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Nguyễn Bim: Một số ý kiến xây dựng chính quyền cấp phường ở Hà Nội”  (1994);

6. Cổng điện tử Chính phủ.

7. Trần Ngọc Chính: Chính sách phát triển đô thị tại Việt Nam. Hội thảo khoa học nửa thế kỷ (1956 – 2006) Với sự nghiệp Quy hoạch xây dựng-Hà Nội, tháng 12 năm 2006.

8. Võ Kim Cương Quản lý đô thị thời chuyển đổi”  (nghiệm thu 2004)

9. Tô Xuân Dân, Vũ Trọng Lân “Cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thủ đô Hà Nội, một số định hướng cơ bản”, Đề tài khoa học 2003;

10. TS. Vũ Đức Đán và TS. Lưu Kiếm Thanh “Tổ chức và hoạt động của

11. Phạm Ngọc Đăng: Quản lý môi trường và khu công nghiệp-Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội 2000.70 Các tài liệu này do các thành viên nghiên cứu gửi đến khi sử dụng viết các chuyên đề, trong đó có tài liệu chủ nhiệm đề tài sử dụng (N H Kh). 290

12. Nguyễn Cao Đức " Quá trình đô thị hoá các đô thị lớn ở Việt Nam giai đoạn 1990-2000 (hoàn thành năm 2003).

13. GS. TS Nguyễn Duy Gia “Cải cách tổ chức và hoạt động của của bộ máy”.

14. Lê Như Hoa: Quản lý văn hoá đô thị trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”  (Nghiệm thu 2000);

15. Đan Đức Hiệp Chiến lược phát triển đô thị-Một cách tiếp cận mới trong phát triển và quản lý đô thị”  (Nghiệm thu 2001).

16. Lê Ất Hợi Việc quản lý xây dựng đô thị ở Hà Nội”  (1994);

......

Tài liệu tham khảo ngoài nước

55. “Strategic Urban Management in China: A Case Study of Guangzhou Development District”, Habitat International 30 (3)

56. Taylor & Francis (1993), Housing and Economics Adjustment, Ed. New York. United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2006), World Urbanization Prospects: The 2005 Revision, New York.

57. Urban Shelter and Services: Public Policies and Management Approaches;

58. G. Shabbir Cheema [1993]: Urban Management: Policies and Innovations in Developing Countries

59. Weber [1997]: City management (Quản lý đô thị).

60. B. Nath, L. Hén, P. Compton, D. Devuyst [1999]: Environmental Management in Pracice: Managing the Ecosysem

61. C. I. Barrow [1999]: Environmental Management: Principles and Practice; 295

62. Siu-Wai Wong, Bo-Sin Tang and B. Van Horen. (2006). “Strategic Urban Management in China:

63. A Case Study of Guangzhou Development District”, Habitat International 30 (3) 8. Taylor & Francis (1993), Housing and Economics Adjustment, Ed. New York

......

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị nước ta hiện nay AMBN(St) AMBN(St) 398tr Download file Sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị nước ta hiện nay 1350
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị nước ta hiện nay

Sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở các đô thị nước ta hiện nay

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN