Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra lên facebook!
tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra

14/12/2014 Uploader: Thu Mai Loại file: pdf

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra... Hệ thống được hiểu là “tập hợp những bộ phận có liên kết chặt chẽ với nhau” dtamdsupers (1) Hệ thống luôn có cấu trúc, được cấu tạo bằng các bộ phận và các phân hệ trong hệ thống, giữa chúng có mối quan hệ tác động qua lại, ràng buộc nhau...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

 

 TĂNG CƯỜNG MỐI QUAN HỆ CHỈ ĐẠO, PHỐI HỢP TRONG HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC CỦA CÔNG TÁC THANH TRA

 

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Thanh

-------------

 

MỞ ĐẦU

 

Hệ thống được hiểu là “tập hợp những bộ phận có liên kết chặt chẽ với nhau” dtamdsupers (1) Hệ thống luôn có cấu trúc, được cấu tạo bằng các bộ phận và các phân hệ trong hệ thống, giữa chúng có mối quan hệ tác động qua lại, ràng buộc nhau. Nhờ có cấu trúc mà hệ thống có tính ổn định. Tính ổn định của hệ thống không còn khi các mối quan hệ bên trong của hệ thống thay đổi và đến một mức độ nào đó nó sẽ thay đổi về chất. Hệ thống còn được hiểu là thứ tự xắp xếp có quy củ, hệ thống mang tính liên tục không đút quãng. Khi nói đến hệ thống chúng ta thường phải gắn nó một đối tượng nhất định. Tăng cường tính hệ thống chính là tăng cường mối quan hệ, sự tác động qua lại giữa các bộ phận trong hệ thống.

 

Cơ quan Thanh tra nhà nước với tư cách là một bộ phận cấu thành của Bộ máy nhà nước, được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Thanh tra nhà nước có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có biên chế xác định với đội ngũ cán bộ, công chức đuợc xắp xếp theo ngạch, bậc. Do đó, có thể thấy rằng ngành thanh tra được tổ chức có tính hệ thống, giữa các cơ quan thanh tra có mối quan hệ gắn bó, tác động qua lại với nhau và được xấp xếp theo thứ tự quy củ ừong quá trình tổ chúc, hoạt động.

 

MỤC LỤC

 

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về tính hệ thống của các cơ quan thanh tra nhà nước và tính tất yếu của việc tăng cường mối quan hệ trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước

Chương 2: Nội dung các mối quan hệ trong hệ thống thanh tra nhà nước

Chương 3: Các giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp giữa các tổ chức thanh tra trong hệ thống thanh tra nhà nước

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra

tăng cường mối quan hệ chỉ đạo, phối hợp trong hệ thống các cơ quan thanh tra nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác thanh tra

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN