Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách liên quan đến nông nghiệp và nông thôn lên facebook!
nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách liên quan đến nông nghiệp và nông thôn

14/12/2014 Uploader: Thu Mai Loại file: pdf

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách liên quan đến nông nghiệp và nông thôn... Luật Đất đai năm 1993 xác định: “Đất đai là lài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng...”

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

 

 NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

 

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Vũ Năng Dũng

-----------------

 

MỞ ĐẦU

 

Luật Đất đai năm 1993 xác định: “Đất đai là lài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh và quốc phòng...”

 

Tài nguyên đất đai của nước la có hạn, nhưng nhu cầu sử dụng đất đai ngày càng tăng phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đổ phát huy nguồn nội lực cùa đất nước, Đảng và Nhà nước dã ban hành những chính sách cụ thể phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hiện nay cả nước đang chuyển sang thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. VI vậy, đòi hỏi phải có chính sách đất đai phù hợp với tình hình mới, trên cơ sà phát huy nội lực bắt nguồn từ đất đai và lao động. Đặc biệt vấn đề chính sách về đất đai, hạn điền có ảnh hướng rất lớn đến quá trình công nghiệp hoá, hiên đại hoá nông thôn.

 

MỤC LỤC

 

Đề tài nhánh: Nghiên cứu chính sách đất đai, hạn điền

Phần 1: Những đặc trưng cơ bản của chính sach đất đai, hạn điền ở nước ta từ năm 1945 đến nay

Phần 2: Một số mặt còn tồn tại và giải pháp trong thời gian tới

Đề tài nhánh: Nghiên cứu chính sách phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản, nghề muối

Phần 1: Chính sách phát triển các ngành sản xuất hóa đơn

Phần 2: Chính sách phát triển các thành phần kinh tế gắn với tổ chức lại nông nghiệp

Phần 3: Về chính sách đất đai

Đề tài nhánh: Nghiên cứu chính sách về quan hệ sản xuất trong nông nghiệp và nông thôn

Đề tài nhánh: Nghiên cứu chính sách xây dựng cơ sở hạ tầng

Phần 1: Về vấn đề kinh tế hộ

Phần 2: Về kinh tế tư nhân

Phần 3: Về kinh tế hợp tác và hợp tác xã

Đề tài nhánh: Báo cáo chính sách định canh định cư, xây dựng kinh tế mới

Đề tài nhánh: Nghiên cứu chính sách tài chính, ngân hàng, tín dụng nông thôn

Đề tài nhánh: Nghiên cứu chính sách khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nông nghiệp, nông thôn

Phần 1: Một số kinh nghiệm và vấn đề lý luận có liên quan

Phần 2: Chính sách khoa học và công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nước ta trong thời gian qua

Đề tài nhánh: Nghiên cứu chính sách xóa đói giảm nghèo và đào tạo nguồn nhân lực

Phần 1: Nghiên cứu chính sách xóa đói giảm nghèo

Phần 2: Nghiên cứu chính sách đào tạo nguồn nhân lực

 

 

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách liên quan đến nông nghiệp và nông thôn AMBN(St) Vũ Năng Dũng 460 trang Download file nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách liên quan đến nông nghiệp và nông thôn 1980
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách liên quan đến nông nghiệp và nông thôn

nghiên cứu thực trạng hệ thống chính sách liên quan đến nông nghiệp và nông thôn

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN