Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa lên facebook!
thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa

02/12/2015 Uploader: Thu Mai Loại file: pdf

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa... Từ sau Nghị quyết 10 cùa Bộ Chính trị (tháng 8 năm 1988), nông nghiệp và nông thôn nước ta đã có những tiến bộ vượt bậc. Từ chỗ là nước nhập khẩu luơng thực đã trờ thành mội nuớc xuất khẩu lương thực lớn thứ 2,3 trên thế giới...

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

 

THUYẾT MINH MÔ HÌNH NÔNG THÔN ĐI LÊN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

 

Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS Vũ Năng Dũng

---------------

 

MỞ ĐẦU

 

Từ sau Nghị quyết 10 cùa Bộ Chính trị (tháng 8 năm 1988), nông nghiệp và nông thôn nước ta đã có những tiến bộ vượt bậc. Từ chỗ là nước nhập khẩu luơng thực đã trờ thành mội nuớc xuất khẩu lương thực lớn thứ 2,3 trên thế giới. Bộ mặt nông thôn đã có những thay đổi căn bản, đời sống của người dân nông thôn được cài thiện đáng kể.

 

Tuy nhiên, cho đến nay, nông nghiệp - nông thôn nước ta đang đứng trước những khó khăn và thách thức mới: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, sản xuất nhỏ lẻ, trình độ kỹ thuật nhiểu lĩnh vực còn lạc hậu, chế biến châm phát triển, cơ sở hạ tầng nỏng thôn thiếu và yếu, trình độ quản lý chua đáp ứng dược nhu cầu tiếp tục đổi mới,.,..

 

Để tạo ra một động iực mới cho nông nghiệp và nông thôn, cần xây dựng được mô hình phát triển nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, huy động được mọi nguồn lực phát triển và phù hợp với từng tiểu vùng sinh thái. Sau khi thiết kế, các mô hình cần được triển khai thực hiện để rút kinh nghiệm, tổng kết thành lý luận làm cơ sờ cho việc xây dựng các chính sách ở tầm vĩ mô để nhân rộng ra toàn tiểu vùng sinh thái.

 

 

MỤC LỤC

 

Phần 1: Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên CNH, HĐH xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình

Phần 2: Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên CNH, HĐH xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Phần 3: Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên CNH, HĐH xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây

Phần 4: Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên CNH, HĐH xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Phần 5: Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên CNH, HĐH xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Phần 6: Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên CNH, HĐH xã Đông Hiệp, huyện Ô Môn, tỉnh Cần Thơ

Phần 7: Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên CNH, HĐH xã Ea Khê, huyện Krong Pắc, tỉnh Đắc Lắc

Phần 8: Thuyết minh mô hình nông thôn đi lên CNH, HĐH xã Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Bình Thuận

 

 

 

 

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa AMBN(St) Vũ Năng Dũng 645 trang Download file thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa 1995
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa

thuyết minh mô hình nông thôn đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN