Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Nghiên cứu tổng hợp một số vinyl polyme ứng dụng làm tá dược lên facebook!
Nghiên cứu tổng hợp một số vinyl polyme ứng dụng làm tá dược

06/11/2015 Uploader: legiang Loại file: pdf

Luận án tiến sĩ hoá học: Nghiên cứu tổng hợp một số vinyl polyme ứng dụng làm tá dược. Chuyên ngành: Hoá Hữu cơ. Mã số: 62.44.27.01. Trần Vũ Thắng.

LUẬN ÁN TIẾN SĨ HOÁ HỌC

 

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ VINYL POLYME ỨNG DỤNG LÀM TÁ DƯỢC

 

Chuyên ngành: Hoá Hữu cơ

 

Mã số: 62.44.27.01

 

Trần Vũ Thắng

----------------------------------------------

MỞ ĐẦU

 

Ngày nay những công trình nghiên cứu để chế tạo ra các loại thuốc chữa bệnh phục vụ chăm sóc sức khỏe của con người được đặc biệt ưu tiên và phát triển rất mạnh mẽ trên thế giới. Song song với việc nghiên cứu để xác định phối liệu cho nhân thuốc là nhiệm vụ nghiên cứu để lựa chọn ra vật liệu làm màng bao thích hợp đối với từng loại thuốc. Yêu cầu đặt ra đối với màng bao ứng dụng trong sản xuất thuốc viên cũng rất ngặt nghèo: Ngoài yêu cầu về khả năng tương thích, phù hợp với thành phần cấu tạo của thuốc màng bao viên còn cần phải có độ thấm nước và thấm oxy thấp, nhiệt độ tạo màng thấp, độ bền xuyên thủng cao...

Hiện nay, thuốc sản xuất trong nước đã có những bước tiến vượt bậc: Chất lượng thuốc đã được nâng cao, chiếm khoảng 50% thị phần dược phẩm của Việt Nam. Nhưng nhìn chung thuốc do Việt Nam sản xuất chưa thể cạnh tranh được với thuốc ngoại nhập. Việc thâm nhập ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước phát triển là hết sức khó khăn và hiện tại có thể nói là gần như chưa thể. Năng lực cạnh tranh yếu của thuốc Việt Nam có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân cơ bản là chất lượng thuốc chưa cao. Một trong những nguyên nhân dẫn đến chất lượng thuốc của Việt Nam chưa cao là do nguyên phụ liệu sản xuất trong nước cho ngành còn hạn chế, chất lượng thấp, thiếu ổn định. Vì vậy, yêu cầu cấp bách đặt ra là cần nghiên cứu phát triển những sản phẩm hóa dược có tính đột phá về chất lượng...

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1. Tổng quan về tá dược

1.2. Các polyme dùng trong tá dược

1.2.1. Các polyme tự nhiên

1.2.1.1. Cellulose và các dẫn xuất

1.2.1.2. Hemicellulose

1.2.1.3. Tinh bột

1.2.1.4. Một số gum ứng dụng làm tá dược

1.2.1.5. Pectin

1.2.1.6. Inulin

1.2.1.7. Alginat

1.2.1.8. Carrageenan

1.2.1.9. Nhựa thông

1.2.2. Các polyme tổng hợp

1.2.2.1. Povidon và dẫn xuất

1.2.2.2. Polyvinyl ancol

1.2.2.3. Các poloxam

1.2.2.4. Polyethylen glycol và Polyethylen oxit

1.2.2.5. Poly (vinyl methyl ete/ maleic anhydrit)

1.2.2.7. Copolyme (vinyl ancol/ acrylic acid/ methyl methacrylat)

1.3. Cơ sở phương pháp tổng hợp polyme

1.3.1. Trùng hợp và đồng trùng hợp gốc tự do

1.3.2. Các phương pháp trùng hợp

1.4. Các polyme trên cơ sở methacrylic acid và N-vinyl pyrrolidon ứng dụng làm tá dược

1.4.1. Polyme trên cơ sở methacrylic acid

1.4.2. Polyme trên cơ sở N-vinyl pyrrolidon

CHƯƠNG 2. HÓA CHẤT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Hóa chất thiết bị sử dụng

2.1.1. Hóa chất

2.1.2. Dụng cụ, thiết bị

2.2. Phương pháp thực nghiệm và nội dung nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thực nghiệm

2.2.1.1. Tổng hợp copolyme

2.2.1.2. Xác định hiệu suất chuyển hóa thành copolyme bằng phương pháp kết tủa

2.2.1.3. Xác định hiệu suất chuyển hóa tổng theo phương pháp chuẩn độ nối đôi

2.2.1.4. Xác định độ bền nhũ tương

2.2.1.5. Xác định thành phần copolyme

2.2.1.6. Phương pháp xác định hằng số đồng trùng hợp bằng phương pháp KelenTudos

2.2.1.7. Xác định tính chất cơ lý

2.2.1.8. Các phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm

2.2.1.9. Phương pháp xác định hàm lượng paracetamol bằng UV-VIS

2.2.1.11. Xác định độ cứng viên nén

2.2.1.12. Xác định độ hút ẩm viên nén

2.2.1.13. Ảnh hưởng của pH đến quá trình giải phóng paracetamol trong viên nén

2.2.2. Nội dung nghiên cứu

2.2.2.1. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất copolyme (VP-VA)

2.2.2.2. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất copolyme (MAA-MMA)

2.2.2.3. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất copolyme (MAA-EA)

2.2.2.4. Tổng hợp 3 loại copolyme trên quy mô 2kg/ mẻ và đánh giá chất lượng sản phẩm theo dược điển

2.2.2.5. Nghiên cứu hiệu quả bao phim của 3 copolyme đối với viên nén paracetamol

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ & THẢO LUẬN

3.1. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất copolyme (VP-VA)

3.1.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình đồng trùng hợp VP và VA bằng phương pháp trùng hợp dung dịch

3.1.1.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ và thời gian phản ứng

3.1.1.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất khơi mào

3.1.1.3. Ảnh hưởng của nồng độ monome

3.1.2. Xác định hằng số đồng trùng hợp VP và VA

3.1.3. Đặc trưng tính chất sản phẩm copolyme (VP-VA)

3.1.3.1. Phổ hồng ngoại FTIR copolyme (VP-VA)

3.1.3.2. Nhiệt vi sai quét (DSC) Của copolyme (VP-VA)

3.1.3.3. Phân tích nhiệt trọng lượng TGA của copolyme (VP-VA)

3.1.3.5. Nghiên cứu hình thái học bề mặt sản phẩm (VP-VA)

3.2. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất copolyme (MAA-EA)

3.2.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình đồng trùng hợp MAA và EA bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương

3.2.1.1. Nghiên cứu lựa chọn chất nhũ hóa cho quá trình tổng hợp copolyme (MAA-EA)

3.2.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới khả năng tạo nhũ

3.2.1.3. Ảnh hưởng của nồng độ chất nhũ hóa

3.2.1.4. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng

3.2.1.5. Ảnh hưởng của nồng độ chất khơi mào

3.2.1.6. Ảnh hưởng nồng độ monome

3.2.2. Xác định hằng số đồng trùng hợp MAA và EA

3.2.3. Đặc trưng tính chất sản phẩm copolyme (MAA-EA)

3.2.3.1. Phổ hồng ngoại FTIR copolyme (MAA-EA)

3.2.3.2. Nhiệt vi sai quét (DSC) Của copolyme (MAA-EA)

3.2.3.3. Phân tích nhiệt trọng lượng (TGA)

3.2.3.4. Tính chất cơ lý của màng copolyme (MMA-EA)

3.2.3.5. Hình thái học bề mặt của copolyme (MAA-EA)

3.3. Tổng hợp và nghiên cứu tính chất copolyme (MAA-MMA)

3.3.1. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố lên quá trình đồng trùng hợp MAA và MMA bằng phương pháp trùng hợp nhũ tương

3.3.1.1. Nghiên cứu lựa chọn chất nhũ hóa phản ứng tổng hợp copolyme (MAAMMA)

3.3.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới khả năng tạo nhũ

3.3.1.4. Ảnh hưởng của thời gian phản ứng

3.3.1.5. Ảnh hưởng của nồng độ chất khơi mào

3.3.1.6. Ảnh hưởng của nồng độ monome

3.3.2. Xác định hằng số đồng trùng hợp MAA và MMA

3.3.3. Đặc trưng tính chất sản phẩm copolyme (MAA-MMA)

3.3.3.1. Phổ hồng ngoại của copolyme (MAA-MMA)

3.3.3.2. Nhiệt vi sai quét (DSC) Của copolyme (MAA-MMA)

3.3.3.3. Phân tích nhiệt trọng lượng TGA

3.3.3.4. Tính chất cơ lý của màng copolyme (MMA-MAA)

3.3.3.5. Hình thái học bề mặt copolyme (MAA-MMA)

3.4. Tổng hợp 3 loại copolyme trên quy mô 2kg/ mẻ và đánh giá chất lượng sản phẩm theo dược điển

3.4.1. Tổng hợp 3 loại copolyme quy mô 2kg/ mẻ

3.4.2. Phân tích chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn dược điển

3.4.3. Nghiên cứu độ ổn định sản phẩm

3.5. Nghiên cứu hiệu quả bao phim của 3 copolyme đối với viên nén paracetamol

3.5.1. So sánh ảnh hưởng của lớp phủ tổng hợp và lớp phủ thương mại đến quá trình giải phóng Paracetamol

3.5.2. So sánh ảnh hưởng của lớp phủ tổng hợp và lớp phủ thương mại đến tính hút ẩm của viên nén bao phim

3.5.3. So sánh ảnh hưởng của lớp phủ tổng hợp và lớp phủ thương mại đến độ cứng của viên nén bao phim phủ thương mại đến quá trình giải phóng paracetamol theo pH của viên nén bao phim

KẾT LUẬN CHUNG

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 [1]. S. P. Apte, S. O. Ugwu, Emerging Excipients in Parenteral Medications: The New Paradigm-Excipient devolopment for pharmaceutical, biotechnology, and drug delivery systems. Informa healthecare, 2006.

 [2]. A. Geetha, R. J. Kumar, C. H. Krishna Mohan, V. Sateesh, P. N. Raju, A review on floating drug delivery systems. Int J Pharm Res Biomed Anal. 2012,1,1–13.

 [3]. B. Lokesh, S. Stafan, C. Sheehan, and W. Roger, Excipients: Background/Introduction-Excipient development for pharmaceutical, biotechnology, and drug dilivery systems, Informa healtheare, 2006.

 [4]. N. Sharma, D. Agarwal, M. K. Gupta, M. P. Khinchi, A comprehensive review on floating drug delivery system, Int J Res Pharm Biomed Sci, 2011,2,428–41.

 [5]. R. Barbara, Conway, Solid Dosage Forms-In: Shayne C. Gad. Pharmaceutical manufacturing handbook: Production and processes, John Wiley & Sons Inc., 2008,10,239-242.

 [6]. Glenn T. Carlson and Bruno C. Hanbook. A Comparison of Physical and Mechanical Properties of Common Tableting Diluents-Excipient devolopment for pharmaceutical, biotechnology, and drug delivery systems, Informa Healthcare; 2006.

 [7]. P. Gupta, K. S. Nachaegari and A. K. Bansal, Improved Excipient Functionality by coprocessing-Excipient devolopment for pharmaceutical, biotechnology, and drug delivery systems, Informa Healthcare; 2006.152

 [8]. C. R. Raymond, J. S. Paul and C. O. Sian, Hanbook of Phamaceutical Excipients, 5th end., Phamaceutical Press, 2006, Washington.

......

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Nghiên cứu tổng hợp một số vinyl polyme ứng dụng làm tá dược AMBN(St) AMBN(St) 209tr Download file Nghiên cứu tổng hợp một số vinyl polyme ứng dụng làm tá dược 1795
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Nghiên cứu tổng hợp một số vinyl polyme ứng dụng làm tá dược

Nghiên cứu tổng hợp một số vinyl polyme ứng dụng làm tá dược

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN