Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
share Nghiên cứu tính chất hóa lý và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp pe/eva/tro bay biến tính hữu cơ lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
Nghiên cứu tính chất hóa lý và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp pe/eva/tro bay biến tính hữu cơ

Ngày:12/08/2015 Uploader: legiang Loại file: pdf

Luận án tiến sĩ hóa học: Nghiên cứu tính chất hóa lý và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp pe/eva/tro bay biến tính hữu cơ. Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý. Mã số: 62.44.01.19. Vũ Minh Trọng. Mục đích đề tài: Tạo ra vật liệu tổ hợp có tính chất cơ học cao, bền nhiệt, bền thời tiết, khả năng chống cháy cao, cách điện tốt...

LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÓA HỌC

 

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT HÓA LÝ VÀ HÌNH THÁI CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU TỔ HỢP PE/EVA/TRO BAY BIẾN TÍNH HỮU CƠ

 

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

 

Mã số: 62.44.01.19

 

Vũ Minh Trọng

----------------------------------------

MỞ ĐẦU

 

Trong những năm gần đây, các sản phẩm được sản xuất từ vật liệu polyme tổ hợp ngày càng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Một trong những vật liệu polyme tổ hợp được các nhà khoa học chú là vật liệu tổ hợp polyme/tro bay.

 

Tro bay (fly ash-FA) Là khói bụi của các nhà máy nhiệt điện, một loại phế thải đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường trầm trọng. Hàng năm, các nhà máy nhiệt điện đã thải ra một lượng rất lớn tro bay làm ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người. Hiện nay, nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu, ứng dụng thành công tro bay vào các lĩnh vực khác nhau để tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào này. Ở nước ta, việc sử dụng tro bay mới bắt đầu trong quá trình sản xuất chất kết dính và bê tông xây dựng với khối lượng hạn chế. Nghiên cứu ứng dụng tro bay trong sản xuất vật liệu tổ hợp trên nền polyme còn khá mới mẻ. Do sự khác nhau về cấu trúc, bản chất hoá học, tro bay và polyme khó trộn lẫn, tương hợp với nhau dẫn đến sự tách pha. Vì vậy, để tăng cường khả năng tương tác, bám dính và trộn lẫn tro bay với polyme, cần phải biến tính tro bay bằng các hợp chất thích hợp như các hợp chất silan, các axit hữu cơ. Một số công trình đã nghiên cứu biến tính tro bay bằng hợp chất silan và sử dụng tro bay biến tính để chế tạo vật liệu tổ hợp ở trạng thái nóng chảy như polypropylen (PP) /tro bay [26, polyetylen tỷ trọng cao (HDPE) /tro bay [8], polyetylen (PE) /tro bay [7], copolyme etylen vinyl axetat (EVA) /tro bay [9]...

 

Các kết quả thu được cho thấy biến tính tro bay đã cải thiện khả năng phân tán của tro bay trong nền polyme và làm tăng các tính chất cơ học, tính chất nhiệt, tính chất điện của vật liệu tổ hợp. Tuy nhiên, các công trình nêu trên mới chỉ nghiên cứu chế tạo, xác định các đặc trưng, tính chất của vật liệu tổ hợp trên cơ sở 1 polyme mà chưa đề cập đến vật liệu có 2 polyme khác nhau và tro bay biến tính. Các nghiên cứu đưa tro bay vào hỗn 2 hợp polyme có độ phân cực khác nhau vẫn chưa được công bố...

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN

1.1. Tro bay

1.1.1. Thành phần, đặc điểm, hình thái cấu trúc của tro bay

1.1.2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ tro bay trên thế giới và Việt Nam

1.1.2.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ tro bay trên thế giới

1.1.2.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ tro bay tại Việt Nam

1.1.3. Biến tính tro bay

1.1.4. Ứng dụng của tro bay

1.2. Copolime etylen vinyl axetat và polyetylen

1.2.1. Cấu tạo, hình thái cấu trúc, tính chất, ứng dụng của copolyme etylenvinyl axetat

1.2.1.1. Cấu tạo, hình thái cấu trúc của copolyme etylen vinyl axetat (EVA)

1.2.1.2. Tính chất của EVA

1.2.1.3. Ứng dụng của EVA

1.2.2. Cấu tạo, hình thái cấu trúc, tính chất, ứng dụng của polyetylen

1.2.2.1. Cấu tạo, hình thái cấu trúc của polyetylen

1.2.2.2. Tính chất của PEii

1.2.2.3. Ứng dụng của PE

1.2.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ EVA và PE trên thế giới và Việt Nam

1.2.3.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ EVA

1.2.3.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ PE

1.3. Vật liệu tổ hợp trên cơ sở PE và EVA

1.3.1. Vật liệu polyme blend LDPE/ EVA

1.3.2. Vật liệu tổ hợp trên cơ sở polyme blend LDPE/ EVA/ phụ gia vô cơ

1.3.3. Vật liệu tổ hợp trên cơ sở các polyme EVA, PE và tro bay

1.3.3.1. Vật liệu tổ hợp EVA/ tro bay

1.3.3.2. Vật liệu tổ hợp PE/ tro bay

CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM

2.1. Nguyên liệu và hoá chất

2.2. Chế tạo vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ tro bay

2.2.1. Biến tính tro bay

2.2.2. Chế tạo vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ tro bay

2.3. Phương pháp và thiết bị nghiên cứu

2.3.1. Phương pháp phổ huỳnh quang tia X

2.3.2. Phương pháp hiển vi điện tử quét

2.3.3. Phương pháp phổ hồng ngoại

2.3.4. Xác định khả năng chảy nhớt

2.3.5. Xác định tính chất cơ học

2.3.5.1. Độ bền kéo đứt

2.3.5.2. Độ dãn dài khi đứt

2.3.6. Xác định tính chất lưu biến

2.3.7. Phương pháp phân tích nhiệt khối lượng

2.3.8. Xác định độ bền bức xạ tử ngoại nhiệt ẩm

2.3.9. Xác định tính chất điện

2.3.10. Xác định khả năng chống cháy

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Xác định thành phần hoá học của tro bay

3.2. Biến tính tro bay bằng các hợp chất silan

3.2.1. Phổ hồng ngoại của tro bay trước và sau khi biến tính hợp chất silan

3.2.2. Tính chất nhiệt của tro bay trước và sau khi biến tính hợp chất silan

3.2.3. Hình thái cấu trúc của tro bay trước và sau khi biến tính hợp chất silan

3.3. Xác định điều kiện thích hợp chế tạo vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ tro bay chưa biến tính và biến tính silan

3.3.1. Ảnh hưởng của bản chất và hàm lượng hợp chất silan

3.3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ trộn

3.3.3. Ảnh hưởng của thời gian trộn

3.3.4. Ảnh hưởng của tốc độ trộn

3.3.5. Ảnh hưởng của tỉ lệ thành phần LDPE/ EVA

3.4. Đặc trưng và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ (FA và MFA)

3.4.1. Khả năng chảy nhớt của vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ (FA và MFA) Trong quá trình trộn nóng chảy

3.4.2. Phổ hồng ngoại của vật liệu blend LDPE/ EVA và vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ MFA

3.4.3. Hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ (FA và MFA)

3.5. Tính chất của vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ (FA và MFA)

3.5.1. Tính chất cơ học của vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ (FA và MFA)

3.5.2. Tính chất lưu biến của vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ (FA và MFA)

3.5.3. Độ bền oxi hóa nhiệt của vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ (FA và MFA)

3.5.4. Độ bền thời tiết của vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ (FA và MFA)

3.5.5. Tính chất điện của vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ (FA và MFA)

3.5.6. Khả năng chống cháy của vật liệu tổ hợp LDPE/ EVA/ (FA và MFA)

KẾT LUẬN

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1. Bộ Tài chính, Công văn 7546/BTC-TCHQ về nhập khẩu tro bay làm nguyên liệu sản xuất, http: //thuvienphapluat. Vn/archive.

2. Công ty CP Sông Đà-Cao Cường khẳng định thương hiệu, http: // Haiduong. Gov.vn.

3. Trần Thị Đà, Nguyễn Hữu Đĩnh, Phức chất, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội (2007).

4. Nguyễn Hữu Đĩnh, Đỗ Đình Rãng, Hóa học hữu cơ, NXB Giáo dục (2006).

5. Đàm Hiếu Đoán, Kiều Cao Thăng, Nguyễn Quỳnh Anh, Trần Văn Trạch, Trịnh Đình Kiên, Tuyển tro xỉ của nhà máy nhiệt điện Phả Lại, Công nghiệp mỏ, số 1,37-38 (2006).

6. Tạ Ngọc Đôn, Võ Thị Liên, Zeolit từ tro bay: Tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng. II. Nghiên cứu chuyển hoá tro bay thành sản phẩm chứa zeolit P1, Tạp chí Hoá học và ứng dụng, số 3,24-27 (2005).

7. Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Nguyễn Thúy Chinh. Nghiên cứu điều kiện chế tạo, hình thái cấu trúc và tính chất nhiệt của vật liệu compozit trên cơ sở polyetylen và tro bay, Tạp chí Hóa học, 49 (5), 567-572 (2011).

8. Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Đỗ Quang Thẩm, Nguyễn Thúy Chinh. Độ bền oxy hóa nhiệt, tính chất điện và khả năng chống cháy của vật liệu compozit trên cơ sở hỗn hợp HDPE-LLDPE/tro bay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48 (6), 67-74 (2010).

9. Thái Hoàng, Vũ Minh Đức, Nguyễn Vũ Giang, Đỗ Quang Thẩm, Vũ Minh Trọng. Nghiên cứu chế tạo vật liệu compozit trên cơ sở EVA và tro bay ở trạng thái nóng chảy, Tạp chí Hóa học, 47 (4), 402-407 (2009). 121.

......

TIẾNG ANH

21. A Guide to Scanning Microscope, http: // geology. Wisc. Edu.

22. A. Noori, F. Ziaie, The Infuence of morphology on the electrical properties of 10MeV electron beam irradiated polyethylene/ethylene-vinyl-acetate blend (PE/EVA), Journal of Applied Chemical Research, 14,37 – 44 (2010).

23. A. Prado, S. B. Yamaki, T. D. Z. Atvars, O. E. Zimerman, and R. G. Weiss. Static and dynamic fluorescence of pyrene as probes of site polarity and morphology in ethylene-co- (vinyl acetate) (Eva) Films, Journal of Physical Chemistry B, 104 (25), 5905-5914 (2000).

24. A. R. R. Menon, T. A. Sonia, J. D. Sudha, Studies on fly ash filled natural rubber modified with cardanol derivatives: Processability, mechanical properties, fracture morphology, and thermal decomposition characteristics, Journal of Applied Polymer Science, 102 (5), 4801-4808 (2006).

25. American Coal Ash Association, Coal ash recycling rates remain stalled as regulatory uncertainty continues, http: // acaa-usa. Org

......

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Nghiên cứu tính chất hóa lý và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp pe/eva/tro bay biến tính hữu cơ AMBN(St) AMBN(St) 156tr Download file Nghiên cứu tính chất hóa lý và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp pe/eva/tro bay biến tính hữu cơ 1350
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Tìm kiếm tài liệu Quy định sử dụng

Nghiên cứu tính chất hóa lý và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp pe/eva/tro bay biến tính hữu cơ

Nghiên cứu tính chất hóa lý và hình thái cấu trúc của vật liệu tổ hợp pe/eva/tro bay biến tính hữu cơ

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN