Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và thương mại đăng tùng lên facebook!
nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và thương mại đăng tùng

06/01/2016 Uploader: Tao Xanh Loại file: pdf

Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và thương mại đăng tùng...Tiền: Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền dưới dạng séc các loại, tiền trong thẻ tín dụng và trong tài khoản ATM. Tiền là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất, đứng đầu tiên bên tài sản trên bảng cân đối kế toán. Loại tài sản này có thể dễ dàng chuyển đổi thành các tài sản khác hoặc thanh toán các nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp, bởi vậy nó cho phép doanh nghiệp duy trì khả năng chi trả và phòng tránh rủi ro thanh toán.

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

 

 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG TÙNG

 


CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH
SINH VIÊN THỰC HIỆN : TRẦN VĂN SỸ

 

--------------------------------------

 

 

 

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP

 

1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp

 

1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp

 

Theo luật doanh nghiệp 2005: “Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”, tức là thực hiện một, một số hay tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng các dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

 

Doanh nghiệp là chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh trên thị trường nhằm làm tăng giá trị của chủ sở hữu.

 

1.1.2. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp

 

1.1.2.1. Khái niệm tài sản ngắn hạn

 

Theo Giáo trình “Tài chính - Tiền tệ - Ngân hàng”  của PGS. TS Nguyễn Văn Tiến, NXB Thống Kê, năm 2009,: “tài sản ngắn hạn (TSNH) Là những tài sản sử dụng cho quá trình sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trong một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh”.

 

1.1.2.2. Phân loại tài sản ngắn hạn

 

Trên thưc tế có nhiều cách phân loại TSNH, nhưng hai cách phổ biến nhất đó là phân loại theo hình thái biểu hiện và phân loại theo tính chất tham gia luân chuyển.

 

Phân loại theo hình thái biểu hiện, TSNH được chia thành năm loại:

 

- Tiền: Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển, tiền dưới dạng séc các loại, tiền trong thẻ tín dụng và trong tài khoản ATM. Tiền là loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất, đứng đầu tiên bên tài sản trên bảng cân đối kế toán. Loại tài sản này có thể dễ dàng chuyển đổi thành các tài sản khác hoặc thanh toán các nghĩa vụ tài chính cho doanh nghiệp, bởi vậy nó cho phép doanh nghiệp duy trì khả năng chi trả và phòng tránh rủi ro thanh toán. Bên cạnh đó các tài sản dạng đặc biệt như: Vàng, bạc, đá quý, kim khí quý được dùng chủ yếu cho mục đích dự trữ.

 

- Đầu tư tài chính ngắn hạn: Là các khoản đầu tư tài chính có thời hạn thu hồi vốn không quá 1 năm tài chính hoặc trong một chu kỳ kinh doanh.

 

- Các khoản phải thu: Hay còn gọi là các khoản tín dụng thương mại bao gồm các khoản phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, phải thu nội bộ và các khoản phải thu khác. Khi tiến hành sản xuất doanh nghiệp cần phải có các mối quan hệ rộng rãi nhằm tiêu thụ được sản phẩm. Muốn vậy doanh nghiệp cần phải bán chịu cho các khách hàng tin cậy nhằm tăng khách hàng đồng thời mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm. Các khoản phải thu này cũng có thể được hình thành qua việc doanh nghiệp đặt hàng ở nhà cung cấp nhưng chưa lấy hàng về như đặt hàng nguyên vật liệu hoặc các khoản tạm ứng cho công nhân viên chưa thu về.

 

- Hàng tồn kho bao gồm:

 

+ Hàng tồn kho trong khâu dự trữ: Bao gồm vật tư dự trữ. Đây là các loại nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật đóng gói và công cụ dụng cụ phục vụ cho SXKD của doanh nghiệp.

 

+ Hàng tồn kho trong khâu sản xuất: Bao gồm các sản phẩm dở dang (sản phẩm đang chế tạo).

 

+ Hàng tồn kho trong khâu tiêu thụ: Bao gồm thành phẩm. Đây là giá trị những sản phẩm đã được sản xuất xong, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và đã được nhập kho.

 

- Chi phí trả trước: Là những khoản chi phí lớn hơn thực tế đã phát sinh có liên quan đến nhiều chu kỳ kinh doanh nên được phân bổ vào giá thành sản phẩm của nhiều chu kỳ kinh doanh như: Chi phí thuê tài sản, chi phí nghiên cứu thí nghiệm, cải tiến kỹ thuật, chi phí xây dựng, lắp đặt các công trình tạm thời, chi phí về ván khuôn, giàn giáo, phải lắp dùng trong xây dựng cơ bản …

 

Phân loại theo tính chất tham gia luân chuyển:

 

- Tài sản ngắn hạn trong khâu sản xuất bao gồm các tài sản dự trữ cho quá trình sản xuất như nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu và tài sản trong sản xuất như sản phẩm dở dang, bán thành phẩm.

 

- Tài sản ngắn hạn trong khâu lưu thông là toàn bộ các tài sản dự trữ cho quá trình lưu thông của doanh nghiệp bao gồm: Thành phẩm, hàng gửi bán và các tài sản trong quá trình lưu thông như các khoản phải thu, vốn bằng tiền.

 

- Tài sản ngắn hạn trong khâu dự trữ tài chính là những khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với mục đích sinh lời, bao gồm: Đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư liên doanh.

 

1.1.2.3. Vai trò của TSNH đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

 

TSNH là điều kiện vật chất không thể thiếu được của quá trình sản xuất. Trong cùng một lúc, TSNH của doanh nghiệp được phân bổ trên khắp các giai đoạn luân chuyển.

 

Muốn cho quá trình tái sản xuất được liên tục doanh nghiệp cần phải đảm bảo đủ về nhu cầu TSNH. Nếu không quá trình sản xuất sẽ bị gián đoạn, gặp nhiều trở ngại, tăng chi phí hoạt động và dẫn tới kết quả kinh doanh không tối ưu.

 

Trong quá trình theo dõi sự vận động của TSNH, doanh nghiệp quản lý như được toàn bộ các hoạt động diễn ra trong chu kỳ sản xuất kinh doanh. Vì vậy mà TSNH có ảnh hưởng lớn đến việc thiết lập chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Quy mô TSNH có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Với một quy mô TSNH hợp lý sẽ giúp cho doanh nghiệp giảm được chi phí, tăng hiệu quả hoạt động, từ đó tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.

 

Ngoài ra cơ cấu TSNH còn thể hiện phần nào tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp. Cụ thể: Khả năng sinh lời của các khoản đầu tư ngắn hạn, tính an toàn cao hay thấp của các khoản phải thu, mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp đối với sự biến động của thị trường (nguyên, nhiên vật liệu, hàng hoá,…).

 

1.2. Hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp

 

1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng TSNH

 

Hiệu quả sử dụng TSNH là một phạm trù kinh tế phản ánh tình hình sử dụng TSNH của doanh nghiệp để đạt được hiệu quả cao nhất trong kinh doanh với tổngchi phí thấp nhất. Hiệu quả TSNH được biểu hiện tập trung ở các mặt sau:

 

- Khả năng sử dụng tiết kiệm, hợp lý TSNH của doanh nghiệp càng cao và càng tăng so với mức sử dụng chung của ngành và so với kỳ trước đó. Việc sử dụng tiết kiệm TSNH chỉ là một chỉ tiêu cần được xem xét khi tính hiệu quả sử dụng TSNH. Bởi nó giúp doanh nghiệp giảm chi phí, không phải tài trợ thêm cho TSNH khi mở rộng quy mô, từ đó tăng lợi nhuận và đáp ứng đầy đủ, thuận lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh.

 

- Tốc độ luân chuyển cao của TSNH trong quá trình sản xuất. Đây cũng là biểu hiện của hiệu quả sử dụng TSNH vì khi TSNH có tốc độ luân chuyển cao thì khả năng thu hồi vốn cao và nhanh, tiếp tục tái đầu tư cho kỳ sản xuất tiếp theo, chớp được cơ hội kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh.

 

- Khả năng sinh lời và khả năng sản xuất của TSNH phải cao, không ngừng tăng so với ngành và giữa các thời kỳ. Điều này có nghĩa là một đồng giá trị TSNH phải đem lại một khoản doanh thu cao (thể hiện khả năng sản xuất) Và một khoản lợi nhuận cao (thể hiện khả năng sinh lời).

 

- Ngoài ra hiệu quả sử dụng TSNH của doanh nghiệp còn là việc doanh nghiệp có một kết cấu tài sản hợp lý cùng với một kết cấu tối ưu của TSNH.

 

 

MỤC LỤC

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN NGẮN HẠN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN TRONG DOANH NGHIỆP

 

1.1. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp

1.1.1. Tổng quan về doanh nghiệp

1.1.2. Tổng quan về tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp

1.2. Hiệu quả sử dụng TSNH trong doanh nghiệp

1.2.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng TSNH

1.2.2. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả TSNH

1.2.3. Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn

1.3.1. Nhóm các nhân tố chủ quan

1.3.2. Nhóm các nhân tố khách quan

 

CHƯƠNG 2. THỰC TRANG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẶNG TÙNG

 

2.1. Tổng quan về Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đăng Tùng

2.1.1. Khái quát về Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đăng Tùng

2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đặng Tùng

2.1.3. Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

2.1.4. Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đăng Tùng

2.2. Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn của Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đặng Tùng giai đoạn 2012 - 2014

2.2.1. Tình hình biến động và cơ cấu tài sản ngắn hạn của công ty TNHH sản xuất và thương mại Đặng Tùng năm 2012 - 2014

2.2.2. Phân tích chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn

2.3. Đánh giá chung về tình hình sử dụng tài sản ngắn hạn tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại Đăng Tùng

2.3.1. Kết quả đạt được

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

 

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI SẢN NGẮN HẠN CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐĂNG TÙNG

3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới

3.2. Các giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn

3.2.1. Phát triển cơ sở hạ tầng

3.2.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm - phát triển các dịch vụ bán hàng

3.2.3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý

3.2.4. Tăng cường chất lượng và nâng cao trình độ của đội ngũ lao động

3.3. Giải pháp riêng đối với từng bộ phận của TSNH

3.3.1. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tiền và các khoản tương đương tiền

3.3.2. Nâng cao hiệu quả quản lý các khoản phải thu

3.3.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng và quản lý hàng tồn kho

 

 

Keyword: download khoa luan tot nghiep, nang cao hieu qua su dung, tai san ngan han ,tai cong ty, tnhh ,san xuat ,va thuong mai, dang tung,tran van sy

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
nang cao hieu qua su dung tai san ngan han tai cong ty tnhh san xuat va thuong mai dang tung : 
2 nang cao hieu qua su dung tai san ngan han tai cong ty tnhh san xuat va thuong mai dang tung AMBN(St) Trần Văn Sỹ 9 Download file nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và thương mại đăng tùng 1
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và thương mại đăng tùng

nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản ngắn hạn tại công ty tnhh sản xuất và thương mại đăng tùng

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN