Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch lên facebook!
giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch

18/03/2015 Uploader: Tuphuthuy Loại file: doc

Đề tài nghiên cứu: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch...Để xây dựng học thuyết của mình, C. Mác đã dày công nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của phong trào công nhân, công đoàn thế giới cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX, Mác đã nêu: “Công đoàn giữ vai trò trường học - loại trường học đặc biệt” Trường học tranh đấu giai cấp.

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TẠI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

 

NHÓM NGHIÊN CỨU THỰC HIÊN

 

 

 

 

 

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

 

1. Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức Công đoàn.

 

1.1. Quan điểm của C. Mác và V. I. Lênin về Công đoàn.

 

Để xây dựng học thuyết của mình, C. Mác đã dày công nghiên cứu quá trình hình thành, phát triển của phong trào công nhân, công đoàn thế giới cuối thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX, Mác đã nêu: “Công đoàn giữ vai trò trường học - loại trường học đặc biệt” Trường học tranh đấu giai cấp.

 

Kế tục và phát triển học thuyết Mác về chủ nghĩa xã hội khoa học, V. I. Lênin đã làm rõ nhiều vấn đề về giai cấp công nhân và phong trào công đoàn. Theo Lênin: “Công đoàn là trường học chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản của giai cấp công nhân, là một trường học kiểu hoàn toàn không bình thường; Là trường học liên hợp, trường học đoàn kết, trường học bảo vệ quyền lợi; Trường học quản lý kinh tế”. “Công đoàn nói chung và trường học chủ nghĩa cộng sản nói riêng là trường học quản lý công nghiệp xã hội chủ nghĩa (rồi dần dần quản lý nông nghiệp) Cho tất cả những người lao động”. “Nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn là bảo vệ lợi ích của quần chúng lao động theo nghĩa trực tiếp nhất và chính xác nhất của danh từ đó”. “Công đoàn là cái khâu nối liền Đảng và hàng triệu quần chúng lao động”.

 

Ngày nay, tư tưởng và những luận điểm cơ bản về Công đoàn của Mác và Lênin vẫn mang ý nghĩa thời sự và giá trị thực tiễn. Trong điều kiện mới, Công đoàn có thể sử dụng nhiều phương pháp và hình thức hoạt động; Trong đó phương pháp tham gia quản lý (bao hàm cả đấu tranh) Là rất quan trọng. Tuy nhiên giáo dục, thuyết phục tức là vận động vẫn là phương pháp công tác cơ bản của Công đoàn. Muốn thế thì Công đoàn phải liên hệ với quần chúng, đi sâu vào quần chúng nh­ư Lênin nói: “Liên hệ với quần chúng là điều quan trọng nhất, căn bản nhất cho mọi hoạt động Công đoàn thành công. Cán bộ Công đoàn phải sống lâu vào đời sống công nhân, biết tường tận đời sống công nhân, xác định một cách chắc chắn tâm trạng, nhu cầu, nguyện vọng, ý nghĩa thật sự của họ”  và “Chủ nghĩa quan liêu là một điều hết sức nhục nhã”   đối với Công đoàn.

 

1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công đoàn.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp thu, vận dụng sáng tạo các luận điểm của Mác và Lênin về Công đoàn vào thực tiễn Việt Nam để xác định đối tượng, xây dựng tổ chức, chỉ rõ chức năng, nhiệm vụ, phương pháp hoạt động công đoàn và đào tạo cán bộ công đoàn.

 

Trong cuốn “Bản án chế độ thực dân Pháp”  xuất bản năm 1925, Người đã chỉ rõ “Việc cần thiết hiện nay là phát động một cuộc tuyên truyền lớn để thành lập các tổ chức Công đoàn ở các nước thuộc địa, nửa thuộc địa và phát triển các Công đoàn hiện có d­ưới hình thức phôi thai”. Một thời gian sau, trong tác phẩm “Đ­ường cách mệnh”, xuất bản năm 1927, Người đã nêu tính chất, nhiệm vụ của tổ chức Công hội nay là Công đoàn và nhấn mạnh “Tổ chức công hội trước là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thê'giới”.

 

 

 

 

Đề tài bao gồm những nội dung chính sau đây: ....

 

 

Mục lục

 

Chương I. Một số vấn đề lý luận về hoạt động Công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

 

Chương II. Thực trạng hoạt động công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch ở Việt Nam, giai đoạn 1998 - 2004.

 

Chương III. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch.

 

Kết luận

 

Tài liệu tham khảo

 

 1. Mác - Ăng Ghen toàn tập, tập NXB Chính trị quốc gia, HN

 2. Lênin toàn tập, tập 42, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr. 367

 3. Lênin toàn tập, tập 44, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr. 423

 4. Lênin toàn tập, tập 44, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr. 427

 5. Lênin toàn tập, tập 44, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr. 296

 6. Lênin toàn tập, tập 42, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr. 250

 7. Lênin toàn tập, tập 42, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr. 250

 8. Lênin toàn tập, tập 38, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr. 346

 9. Lênin toàn tập, tập 42, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr. 421

 10. Lênin toàn tập, tập 44, NXB Tiến bộ, Matxcơva, 1977, tr. 427

 11. Lênin toàn tập, tập 51, NXB Tiến bộ, Matxcơ va, 1978,tr. 153

 12. Hồ Chí Minh toàn tập, tập 1, NXB Sự thật, HN, 1980, tr.163

 13. Hồ Chí Minh: Giai cấp công nhân và Công đoàn, NXB Lao Động, HN 1985, tr.10

 

 

Keyword: de tai nghien cuu,giai phap nang ,cao hieu qua ,hoat dong cong ,doan co so ,tai doanh nghiep ,ngoai quoc doanh ,trong linh vuc ,thuong mai, du lich, ....

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch

giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong lĩnh vực Thương mại, Du lịch

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN