Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Khóa sát mô hình tổ chức và quản lý dược tại ttyt các huyện ngoại thành hà nội lên facebook!
Khóa sát mô hình tổ chức và quản lý dược tại ttyt các huyện ngoại thành hà nội

20/06/2016 Uploader: legiang Loại file: pdf

Khóa luận tốt nghiệp dược sĩ:Khóa sát mô hình tổ chức và quản lý dược tại ttyt các huyện ngoại thành hà nội.... Tuyến y tế Trung ương là tuyến y tế cao nhất ư-ong hệ thống tổ chức ngành y tế, Bộ y tế là cơ quan cao nhất của tuyến trung ương và của ngành y tế, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân bao gồm các mặt: Vệ sinh phòng dịch, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, sản xuất và lưu thông phân phối thuốc cùng trang thiết bị y tế tì

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ

 

KHÓA SÁT MÔ HÌNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DƯỢC TẠI TTYT CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH HÀ NỘI

 

Người Hướng Dẫn:TS.Lê Viết Hùng  DS.Lâm Thị Minh Phúc

 

Sinh Viên:Nguyễn Văn Tuấn

 

 

Phần 1: TỔNG QUAN

 

1.1-Mô hình tổ chức chung của hệ thống Y tế Việt Nam

 

Ngành Y tế Việt Nam được tổ chức tìiành một hệ thống chặt chẽ từ ưiên xuống dưói ứieo các tuyên khác nhau. Mỗi tuyến đều có liên quan tới tuyến khác, tuyêh trên hỗ trợ chỉ đạo tuyến dưới nhâìt là về chuyên môn nghiệp vụ, khoa học kỹ ứiuật .

 

Cụ thể hệ thống tổ chức ngành Y tế được chia thành iTuyến y tế Trung ưoỉng và tuyến y tế địa phưoỉng.

 

1.1.1-Tuyến Trung ương

 

Tuyến y tế Trung ương là tuyến y tế cao nhất ư-ong hệ thống tổ chức ngành y tế, Bộ y tế là cơ quan cao nhất của tuyến trung ương và của ngành y tế, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân bao gồm các mặt: Vệ sinh phòng dịch, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, sản xuất và lưu thông phân phối thuốc cùng trang thiết bị y tế tì

 

 

1.1.2- Tuyến địa phương

 

1.1.2.1- Tuyến Y tê tỉnh thành phô trực thuộc Trung ương: Sở y tê [10]

 

Sở y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác y tế trên địa bàn; Trực tiếp quản lý và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ đối vói công tác y tế; Quản lý kinh phí và nhân lực y tế đối với hệ thống y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền.

 

Sở y tế chịu sự quản lý toàn diện của UBND tỉnh tìiành phố trực thuộc Trung ương, đồng thcd chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ y tế.

 

Sở y tế quản lý và chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với các tổ chức chuyên môn kỹ thuật thuộc quyền quản lý của sở.

 

1.1.2.2- Tuyến Y tế quận, huyện, thị xã

 

Tuyến y tế quận, huyện, thị xã hiện nay theo một loại hình tổ chức thống nhất là trung tâm Y tế (TTYT). TTYT huyện, thị được thành lập trên cơ sở hçfp nhất của các tổ chức sự nghiệp y tế hiện có của huyện, thị: Bệnh viện huyện, phòng y tế, đội vệ sinh phòng dịch - chống sốt rét, nhà hộ sinh khu vực, phòng khám đa khoa khu vực.

 

TTYT huyện là tổ chức thuộc Sở y tế, chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, thanh kiểm tra của Giám đốc sở y tế về chuyên môn nghiệp vụ, kinh phí và nhân lực y tế; Chịu sự quản lý, chỉ đạo của UBND huyện trong việc xây dựng kế hoạch phát triển y tế của huyện. .

 

TTYT huyện thực hiện các nhiệm vụ phòng bệnh, chữa bệnh, bảovệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về kế hoạch hoá gia đình; Chỉ đạo, hướng dẫnkiểm tra các mặt hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ đối vói các trạm y tế cơ sở; Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế cơ sở; Phối hợp các ngành, đoàn thể trong huyện tham gia vào các hoạt động CSSK nhân dân; Giúp ƯBND huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động y tế nhà nước và các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn .

 

1.1.2.3- Tuyến Y tê xã, phường (y tê cơ sở)

 

Trạm Y tế xã (y tế cơ sở) Là đơn vị kỹ thuật y tế đầu tiên tiếp xúc với nhân dân, nằm trong hệ thống y tế Nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phát hiện dịch sớm, chữa bệnh và đỡ đẻ thông thường, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh phòng bệnh, tăng cường sức khoẻ.

 

Trạm y tế xã có trách nhiệm giúp giám đốc TTYT huyện và chủ tịch UBND xã thực hiện các nhiệm vụ được giao về công tác y tế trên địa bàn. Y tế cơ sở bao gồm cả trạm Y tế của các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, trường học

 

• Trạm Y tế xã thưcmg có các bộ phận: Vệ sinh phòng dịch, điều trị và hộ sinh.

 

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Dược để Bộ trưỏỉng Bộ y tế trình chính Phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

- Xây dựng các dự án Luật, Pháp lệnh, văn bản pháp quy, tiêu chuẩn, chính sách, chế độ quản lý chuyên ngành về Dược và mỹ phẩm để Bộ trưởng Bộ y tế trình chính Phủ hoặc Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền.

 

- Quyết định theo thẩm quyền việc cấp, đình chỉ hoặc thu hồi giấy phép sản xuất, xuất nhập khẩu, lưu thông thuốc và mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

 

- Xây dựng hoặc tham gia xây dựng kế hoạch dự trữ quốc gia về thuốc.

 

- Trình bộ trưởng Bộ y tế ban hành các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng hình thức tổ chức hành nghề Dược. Cấp, đình chỉ hoặc thu hồi giấy chứng nhận hành nghề đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh thuốc và mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

 

- Quản lý các hoạt động thông tin, quảng cáo, giới thiệu thuốc, mỹ phẩm do Việt Nam hoặc nước ngoài sản xuất. Chỉ đạo công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc sử dụng thuốc an toàn hợp lý có hiệu quả.

 

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các Luật, Pháp lệnh, quy định của chính phủ và Bộ y tế về quản lý thuốc và mỹ phẩm trong phạm vi cả nước. Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc nhập lậu và lạm dụng thuốc gây nghiện trong ngành y tế. Xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý dược và mỹ phẩm theo quy định của pháp luật.

 

- Quản lý, tổ chức, công chức, viên chức, tài sản được giao theo đúng quy định của nhà nước.

 

Từ khi thành lập tới nay, Cục quản lý dược Việt Nam đã cùng với ngành

 

Dược cả nước phấn đấu từng bước, ổn định và phát triển vững chắc với mục tiêu đảm bảo cung ứng kịp thời và đầy đủ thuốc có chất lượng tốt để phòng bệnh và chữa bệnh, đảm bảo sử dụng thuốc an toàn và hợp lý. Trên tất cả các lĩnh vực: Tổ chức, quản lý, sản xuất và cung ứng thuốc đều có những bước phát triển rất cơ bản. Những thành tựu của Ngành Dược Việt Nam trong những năm qua đều gắn liền với quá trình đổi mới và phát triển của Cục quản lý Dược Việt Nam .

 


--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

MỤC LỤC

 

Phần I; Tổng quan

1.1. Mô hình tổ chức chung của bộ máy y tế Việt Nam

1.1.1. Tuyến Trung ương

1.1.2. Tuyến địa phương

1.2. Hệ thống tổ chức ngành Dược Việt Nam

1.2.1. ở tuyến trung ương

1.2.2. ở tuyến tỉnh thành phố trực thuộc trung ưcfng

1.2.3. ở tuyến quận, huyện, thị xã

1.2.3.1. Thời k ỳ trước năm 1988

1.2.3.2. Thời k ỳ từ năm 1988 đến 1998

1.2.33. Thời k ỳ từ năm 1998 đến 2001

1.2.3.4. Thời k ỳ từ thăng 4 năm 2001 đến nay

Phần 2: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Phần 3: Kết quả và bàn luận

3.1. Đặc ăểm về hành chính, Idnh tế xã hội và y tế của địa bàn khảo sát

3.1.1. Thành phố Hà Nội

3.1.2. Các huyện ngoại thành Hà Nội

3.2. Khảo sát các bộ phận quản lý Dược về mô hình tổ chức và cơ 21cấu nhân lực

3.2.1. Mô hình tổ chức

3.2.2. Cơ cấu nhân lực

3.3. Đánh giá kết quả hoạt động của các bộ phận quản lý Dược

3.3.1. Khoa Dược

3.3.2. Tổ thanh tra

3.3.3. Tổ quản lý hành nghề y dược tư nhân

3.4. Kết quả của phiếu điều tra đánh giá công tác Dược

3.4.1. Đánh giá về mô hình tổ chức

3.4.2. Đánh giá về cơ cấu nhân lực

3.4.3. Việc ứng dụng tin học trong quản lý Dược

3.5. Bàn luận

3.5.1. Mô hình tổ chức

3.5.2. Cơ cấu nhân lực

3.5.3. Hoạt động của các bộ phận quản lý Dược

Phần 4: Kết luận và kiến nghị


--------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1. Bộ y tế-Ban tổ chức cán bộ Chính phủ-Thông tư liên tịch số 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngày 27/6/1998 hướng dẫn thực hiện Nghị định SỐ01/1998/NĐ-CP

2. Bộ y tế-Chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân giai đoạn 2001-2010

3. Bộ y tế-Định hướng chiến lược công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân đến năm 2000 và 2020.

4. Bộ y tế-Quản lý y tế, NXB y học năm 2001

5. Bộ y tế-Quy trình và danh mục thanh tra Dược-NXB y học 2001.

6. Bộ y tế-Quyết định 1593/BYT-QĐ ngày 23/9/1996 của Bộ trưởng Bộ y tế về tổ chức bộ máy và biên chế của CQLDVN.

7. Bộ y tế-Văn bản số 2521/TC ngày 25/5/1988 hướng dẫn về tổ chức và hoạt động vủa TTYT huyện, thị.

8. Chính phủ-Chính sách quốc gia về thuốc.

9. Chính phủ-Nghị định 87/CP của Chính phủ ngày 11/10/1993 về quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy y tế Việt Nam.

10. Chính phủ-Nghị định số 01/1998/NĐ-CP  ngày 3/01/1998 về hệ thống tổ chức y tế địa phương.

11. Chính phủ-Nghị định 12/2001/NĐ-Cp ngày 27/3/2001 về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh.

12. Chính phủ-Quyết định 547/TTg ngày 13/8/1996 của thủ tướng chính phủ về việc thành lập CQLDVN trực thuộc Bộ y tế. 13. Chu Lê Mai-Khảo sát bộ máy tổ chức công tác Dược tuyến Trung ương-Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ đại học khoá 1991-1996

14. Cục thống kê-Niên giám thống kê y tế Hà Nội năm 2001

15. Cục quản lý Dược Việt Nam-Báo cáo tổng kết công tác Dược 2001, triển khai kế hoạch năm 2002.

16. Đỗ Nguyên Phương-Y tế Việt Nam trong quá trình đổ mới-NXB y học-Năm 2000

17. Lê Viết Hùng-Tổ chức ngành y tế và ngành Dược Việt Nam-Bài giảng Dược xã hội học-Trường đại học Dược Hà Nội năm 2001

18. Nguyễn Thành Lâm-Khảo sát mô hình tổ chức nhân sự và chức năng nhiệm vụ của cơ quan quản ký Dược nhà nược các cấp ờ Việt Nam-Luận văn tốt nghiệp Dược sĩ đại học khoá 1992-1997

19. Nguyễn Thị Thái Hằng-Các quan điểm của Đảng về cồng tác y tế-Bài giảng Dược xã hội học-Trường dại học Dược Hà Nội-Năm 2001

20. Nguyễn Vi Ninh-Nhìn lại bước đi của ngành Dược Việt Nam trong những năm đổi mới và nhiệm vụ trong thời gian sắp tơí-Tạp chí Dược học số 1/2000

 

 

Keyword:download khoa luan tot nghiep duoc si,khoa sat mo hinh.to chuc va quan ly,duoc tai ttyt,cac huyen ngoai thanh ha noi,nguyen van tuan

 

 

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Khóa sát mô hình tổ chức và quản lý dược tại ttyt các huyện ngoại thành hà nội đại học... nguyễn văn tuấn 66tr Download file Khóa sát mô hình tổ chức và quản lý dược tại ttyt các huyện ngoại thành hà nội 200
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Khóa sát mô hình tổ chức và quản lý dược tại ttyt các huyện ngoại thành hà nội

Khóa sát mô hình tổ chức và quản lý dược tại ttyt các huyện ngoại thành hà nội

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN