Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội lên facebook!
quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội

22/01/2017 Uploader: Dungcomay Loại file: pdf

Luận án tiến sỹ: Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. LA nghiên cứu quản lý hoạt động XKLĐ trực tiếp ra nước ngoài (đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài) Tại các doanh nghiệp XKLĐ. Đề tài tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp XKLĐ, không đi sâu vào quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp này. - Về không gian, nghiên cứu thu thập thông tin ở 40 doanh nghiệp XKLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 2014

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRIỂN - MÃ SỐ: 62310105

NCS ĐOÀN THỊ YẾN -HDKH PGS. TS. NGUYỄN THỊ MINH HIỀN - PGS. TS. NGUYỄN TIỆP

 

PHẦN MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài Xuất khẩu lao động và chuyên gia được Đảng và Nhà nước ta xác định là một lĩnh vực kinh tế đối ngoại quan trọng, là một bộ phận của chính sách giải quyết việc làm. Chỉ thị 41/CT-TW ngày 22/9/1998 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xuất khẩu lao động (XKLĐ) Và chuyên gia đã nêu rõ: “Cùng với các giải pháp giải quyết việc làm trong nước là chính thì xuất khẩu lao động và chuyên gia là một chiến lược quan trọng, lâu dài, góp phần xây dựng đội ngũ lao động cho công cuộc xây dựng đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

 

Trong những năm qua, hoạt động XKLĐ đã thu được một số kết quả quan trọng, góp phần tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống cho một bộ phận người lao động. Có được những kết quả đó, bên cạnh không ngừng hoàn thiện các yếu tố cơ chế, chính sách vĩ mô thì quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp XKLĐ đã góp phần rất lớn.

 

Do vậy, để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động XKLĐ của cả nước nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng, thì một trong những vấn đề cần được quan tâm hàng đầu chính là công tác quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp. Đây là cơ sở để các doanh nghiệp chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao tham gia vào quá trình XKLĐ nhằm tăng tính cạnh tranh XKLĐ của ViệtNam, đồng thời giúp các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn trong lĩnh vực XKLĐ. Hà Nội là một trong các thành phố lớn của Việt Nam, là nơi có số doanh nghiệp XKLĐ chiếm tỷ lệ cao nhất, năm 2012 Hà Nội có 93/167 doanh nghiệp XKLĐ của cả nước (chiếm 55,7%), năm 2013 Hà Nội có 112/178 doanh nghiệp XKLĐ của cả nước (chiếm 62,9%) (Cục Quản lý lao động ngoài nước, 2013a).

 

Tuy nhiên, cũng giống như tình trạng chung của các doanh nghiệp XKLĐ ViệtNam, hiệu quả quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay còn thấp, các chính sách quản lý còn bộc lộ nhiều hạn chế.

 

Các doanh nghiệp còn lúng túng, bị động, chưa phát huy được đầy đủ vai trò của quản lý hoạt động XKLĐ. Dẫn đến hiệu quả quản lý chưa cao, chưa đem lại lợi ích thiết thực về kinh tế cho doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Những yếu kém trong quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp ở Hà Nội đã làm cho tổng số vụ việc phát sinh của lao động khi làm việc ở nước ngoài cao khoảng 10% (như đình công, tuyên truyền xấu, vi phạm kỷ luật lao động, trốn ra ngoài,…); Hiệu quả làm việc của lao động xuất khẩu cũng bị hạn chế do yếu ngoại ngữ, trình độ chuyên môn, sức khỏe,… và do đó ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh tế - xã hội của hoạt động XKLĐ. Cho đến nay đã có nhiều tác giả nghiên cứu về quản lý hoạt động XKLĐ, các đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu quản lý Nhà nước về XKLĐ. Nội dung quản lý hoạt động XKLĐ tại doanh nghiệp chưa có đề tài nào đề cập một cách có hệ thống từ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra - giám sát, đánh giá - điều chỉnh. Đặc biệt, chưa có đề tài nào nghiên cứu quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Xuất phát từ thực tiễn đó, tác giả đã lựa chọn đề tài “Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội” để nghiên cứu nhằm phân tích rõ thực trạng, tìm ra các nguyên nhân yếu kém trong công tác quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

2. Mục tiêu nghiên cứu

 

2.1. Mục tiêu chung Phân tích thực trạng quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

2.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hoá và làm rõ được cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp XKLĐ; - Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 

3.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Cơ chế, chính sách và các nội dung của quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp XKLĐ.

 

3.2. Phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu quản lý hoạt động XKLĐ trực tiếp ra nước ngoài (đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài) Tại các doanh nghiệp XKLĐ. Đề tài tập trung vào việc nâng cao năng lực quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp XKLĐ, không đi sâu vào quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp này. - Về không gian, nghiên cứu thu thập thông tin ở 40 doanh nghiệp XKLĐ trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Về thời gian, số liệu và thông tin phản ánh trong nghiên cứu chủ yếu giai đoạn 2005 đến 2013.

 

4. Những đóng góp mới của luận án

 

- Luận án đã làm sáng tỏ được cơ sở lý luận, thực tiễn và khung lý thuyết về quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động; Làm rõ các chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp.

 

- Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội theo các nội dung; Lập kế hoạch xuất khẩu lao động, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát và đánh giá điều chỉnh; Phân tích và đánh giá được các nhân tố ảnh hưởng theo đến quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

- Luận án đã đề xuất 6 nhóm giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp. Luận án cũng đã đưa ra các khuyến nghị đối với thành phố Hà Nội, với doanh nghiệp và với người lao động để tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp.

 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

 

1.1. Cơ sở lý luận

 

1.1.1. Các khái niệm

- Xuất khẩu: Việc mua bán hàng hóa, dịch vụ của quốc gia này cho quốc gia khác trên cơ sở dùng tiền để thanh toán được gọi là xuất khẩu. Mục đích của xuất khẩu là khai thác lợi thế của từng quốc gia trong phân công lao động quốc tế. Dựa trên cơ sở là sự phát triển hoạt động mua bán hàng hóa trong nước, xuất khẩu đã và đang diễn ra mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong tất cả các ngành, các lĩnh vực, dưới mọi hình thức với mục tiêu nhằm đem lại lợi ích cho các bên tham gia (Lê Văn Tùng, 2003).

- Lao động: Theo từ điển tiếng Việt, lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm tạo ra những của cải vật chất, tinh thần cho xã hội (Viện Ngôn ngữ học, 2006). Theo Nguyễn Văn Hảo và cs. (2008), lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm thay đổi những vật thể tự nhiên cho phù hợp với nhu cầu của con người. Như vậy, lao động chính là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người nhằm thay đổi những vật thể tự nhiên, biến đổi tự nhiên để phù hợp với mục đích nhất định của con người. Lao động là sự vận động của sức lao động, là quá trình kết hợp giữa sức lao động và tư liệu sản xuất nhằm tạo ra của cải vật chất cho xã hội, lao động là yếu tố chủ yếu của hoạt động sản xuất kinh doanh (Nguyễn Tiệp, 2007).

 

- Xuất khẩu lao động: Xuất khẩu lao động là một hình thức đặc thù của xuất khẩu nói chung và là một bộ phận của kinh tế đối ngoại, mà hàng hóa đem xuất là sức lao động của con người, còn khách mua là chủ thể người nước ngoài. Nói cách khác, xuất khẩu lao động là một hoạt động kinh tế dưới dạng dịch vụ cung ứng lao động cho nước ngoài, mà đối tượng của nó là con người (Đặng Đình Đào, 2005).

 

Theo tổ chức lao động quốc tế (ILO, 1991) Thì “XKLĐ là hoạt động kinh tế của một quốc gia thực hiện việc cung ứng lao động cho một quốc gia khác trên cơ sở những hiệp định hoặc hợp đồng có tính chất hợp pháp quy định được sự thống nhất giữa các quốc gia đưa và nhận người lao động”. Xét theo hướng tiếp cận của nội dung nghiên cứu này, khái niệm xuất khẩu lao động có thể được khái quát như sau: Xuất khẩu lao động là hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Xuất khẩu lao động có tổ chức, hợp pháp thông qua các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.

- Quản lý: Quản lý là chức năng vốn có của mọi tổ chức, mọi hành động của các cá nhân, các bộ phận trong tổ chức có sự điều khiển từ trung tâm, nhằm thực hiện mục tiêu chung của tổ chức. Quản lý là sự tác động có chủ đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý một cách liên tục, có tổ chức, liên kết các thành viên trong tổ chức hành động nhằm đạt tới mục tiêu với kết quả tốt nhất (Nguyễn Tiệp, 2011). Điều này đã được nhiều nhà khoa học quản lý nhấn mạnh qua cách thể hiện như: “Quản lý là một quá trình làm cho những hành động được hoàn thành với hiệu quả cao, bằng và thông qua những người khác”. Có nhiều quan điểm khác nhau về chức năng của quản lý trong doanh nghiệp (dẫn theo Phan Thị Phương, 2010):

+ Quan điểm của Henry Fayol: Henry Fayol là nhà khoa học quản trị người Pháp, được coi là người thành công nhất trong nghiên cứu về “Khoa học quản trị” đầu thế kỷ XX, đặc biệt cách phân loại của ông về chức năng quản lý trong doanh nghiệp. Theo ông, quản lý trong doanh nghiệp có 5 chức năng: Chức năng dự kiến, chức năng tổ chức, chức năng phối hợp, chức năng chỉ huy và chức năng kiểm tra.

+ Quan điểm của L. Gulick và L. Urwich: L. Gulick (người Mỹ) Và L. Urwich (người Anh), trong cuốn “Luận cứ về khoa học quản trị”, hai nhà khoa học này đã phát triển lý thuyết của Henry Fayol thành 7 chức năng, bao gồm: Hoạch định, tổ chức, nhân sự, chỉ huy, phối hợp, báo cáo, ngân sách.

+ Quan điểm của H. Koontz và C. Odonnell: Hai nhà khoa học người Mỹ này đã quay trở lại phát triển và nhấn mạnh hơn nữa phân loại của Henry Fayol.

 

Theo quan điểm của nhóm này, hoạt động quản lý trong doanh nghiệp gồm 4 chức năng cơ bản, là: Xác định triết lý và chính sách kinh doanh; Kế hoạch kinh doanh và kiểm tra; Tổ chức và chỉ huy; Phát triển quản trị viên. Tổng hợp các quan điểm trên và tiếp cận từ nghiên cứu này, quản lý hoạt động trong doanh nghiệp thực hiện theo bốn nội dung là: Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện (tổ chức, điều phối), kiểm tra - giám sát và đánh giá - điều chỉnh. Hoạt động quản lý được triển khai theo các lĩnh vực hoạt động cụ thể để chuyên môn hóa quản lý theo lĩnh vực và đạt hiệu quả cao trong lĩnh vực đó. Có nhiều lĩnh vực hoạt động, trong đó có lĩnh vực XKLĐ. Quản lý lĩnh vực XKLĐ sau đây gọi là quản lý hoạt động XKLĐ. Quản lý hoạt động XKLĐ gồm quản lý Nhà nước về XKLĐ và quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp.

- Quản lý Nhà nước về XKLĐ: Là một dạng quản lý Nhà nước, mang tính quyền lực của Nhà nước và sử dụng pháp luật Nhà nước để điều chỉnh hành vi hoạt động của con người trong lĩnh vực XKLĐ, nhằm thỏa mãn nhu cầu hợp pháp của con người, duy trì sự ổn định và phát triển của hoạt động XKLĐ nói riêng và của nền kinh tế xã hội nói chung, bao gồm: Hoạt động ban hành văn bản; Hướng dẫn tổ chức thực hiện (đưa các loại văn bản pháp luật về XKLĐ vào thực tiễn quản lý Nhà nước về XKLĐ); Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về XKLĐ; Qua thực tiễn tiến hành điều chỉnh hệ thống văn bản pháp luật về XKLĐ (Bùi Sỹ Tuấn, 2007).

 

- Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại doanh nghiệp (gọi tắt là quản lý hoạt động xuất khẩu lao động): Là sự tác động thống nhất dựa trên các chính sách để nhằm điều chỉnh các công tác tuyển mộ, tuyển chọn, đào tạo - giáo dục định hướng, quan hệ lao động, thanh lý hợp đồng trong hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động này (Nguyễn Vinh Quang, 2005). Từ những phân tích trên, theo tôi có thể khái quát: Quản lý hoạt động xuất khẩu lao động là sự tác động có chủ đích của cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động lên đối tượng quản lý nhằm điều chỉnh các nội dung quản lý hoạt động xuất khẩu lao động để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động này.

 

- Doanh nghiệp: Theo Luật Doanh nghiệp ban hành 29/11/2005 thì doanh nghiệp được hiểu như sau: Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh (Quốc hội, 2005). Cũng theo Luật doanh nghiệp thì tất cả các loại hình doanh nghiệp đều được thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc doanh nghiệp tư nhân. Như vậy theo Luật doanh nghiệp ban hành ngày 29/11/2005 thì mọi doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế đều hoạt động theo luật doanh nghiệp.

 

- Doanh nghiệp XKLĐ: Là doanh nghiệp được Nhà nước cấp phép hoạt động XKLĐ, doanh nghiệp XKLĐ thực chất là doanh nghiệp hoạt động kinh tế dưới hình thức thực hiện dịch vụ cung ứng lao động Việt Nam ra nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn, đáp ứng nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp nước ngoài.

 

1.1.2. Vai trò của quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp xuất khẩu lao động

 

1.1.2.1. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động

 

Quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp có các vai trò sau:

- Tạo ra thống nhất ý chí và hành động giữa các cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động.

- Định hướng phát triển lĩnh vực XKLĐ tại doanh nghiệp trên cơ sở xác định mục tiêu chung và hướng mọi nổ lực của các cá nhân, của doanh nghiệp vào việc thực hiện mục tiêu về XKLĐ và mục tiêu chung của doanh nghiệp.

- Đảm bảo các hoạt động XKLĐ được thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp vi phạm các quy định của Nhà nước, một trong những lý do đó là công tác quản lý hoạt động XKLĐ chưa được các doanh nghiệp đầu tư bài bản. Nội dung đào tạo - giáo dục định hướng, quản lý lao động ở nước ngoài,… không làm rõ các quy định của luật, tiêu chuẩn tuyển chọn lao động thiếu rõ ràng dẫn đến cán bộ vi phạm quy định. Công tác thanh kiểm tra, đánh giá chưa chặt chẽ cũng là nguyên nhân vi phạm kỷ luật của cán bộ doanh nghiệp và người lao động xuất khẩu.

- Góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu lao động. Quản lý hoạt động XKLĐ giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, giảm các tình trạng phá vỡ hợp đồng, bỏ trốn, vi phạm kỷ luật cũng như đảm bảo công việc, thu nhập cho lao động xuất khẩu. Qua đó góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp.

- Quản lý phối hợp tất cả các nguồn lực liên quan đến hoạt động XKLĐ của doanh nghiệp (nhân sự, vật lực, tài chính, thông tin…) Để đạt mục tiêu của doanh nghiệp với hiệu quả về lĩnh vực XKLĐ cao. Các mục tiêu đó là: Quản lý hoạt động XKLĐ thích nghi với môi trường, nắm bắt tận dụng tốt hơn các cơ hội và giảm bớt ảnh hưởng tiêu cực từ phía môi trường, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững trong lĩnh vực XKLĐ tại các doanh nghiệp.

- Quản lý hoạt động XKLĐ giúp doanh nghiệp tuyển được đúng đối tượng đi XKLĐ theo mục tiêu quản lý; Tiết kiệm được thời gian, chi phí; Giảm tình trạng về nước trước thời hạn của người lao động; Đồng thời giúp doanh nghiệp làm tốt công tác đào tạo - giáo dục định hướng, người lao động ra làm việc ở nước ngoài sẽ đáp ứng tốt hơn về chuyên môn, ngoại ngữ, ý thức kỷ luật, cũng như nắm bắt được tốt hơn về phong tục tập quán, có những ứng biến tốt hơn về sức khỏe khi họ biết được khí hậu, thời tiết của nước nhập khẩu,…; Tăng doanh thu từ hoạt động XKLĐ; Mở rộng quan hệ quốc tế, tăng đối tác kinh doanh; Giúp người lao động xuất khẩu tránh được các rủi ro đi XKLĐ,…

 

Với các doanh nghiệp hoạt động đa ngành, thông qua quản lý hoạt động XKLĐ có thể tìm kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác, tăng cường thông tin và trao đổi hàng hóa với đối tác.

 

Như vậy, quản lý hoạt động XKLĐ tại các doanh nghiệp giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu hoạt động của lĩnh vực này và cuối cùng chính là giúp doanh nghiệp đạt mục tiêu lợi nhuận từ hoạt động XKLĐ.

............. Nội dung của 201 Trang luận án như sau:

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

CMKT

CNH

DNNN

DNNNN

HĐH

KHH

LĐTBXH

LĐXK

PTTH

QLNN

TĐCM

XKLĐ

XHCN

: Chuyên môn kỹ thuật

: Công nghiệp hóa

: Doanh nghiệp Nhà nước

: Doanh nghiệp ngoài Nhà nước

: Hiện đại hóa

: Kế hoạch hóa

: Lao động

: Lao động - Thương binh và Xã hội

: Lao động xuất khẩu

: Phổ thông trung học

: Quản lý Nhà nước

: Trình độ chuyên môn

: Xuất khẩu lao động

: Xã hội chủ nghĩa

 

 

MỤC LỤC

 

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

2. Mục tiêu nghiên cứu

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

4. Những đóng góp mới của luận án

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP

1.1. Cơ sở lý luận

1.1.1. Các khái niệm

1.1.2. Vai trò của quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanhnghiệp

1.1.3. Nội dung của quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại doanh nghiệp

1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tạicác doanh nghiệp

1.2. Cơ sở thực tiễn nghiên cứu quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tạicác doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

1.2.1. Các kinh nghiệm trong quản lý hoạt động xuất khẩu lao động của mộtsố nước trên thế giới

1.2.2. Những bài học kinh nghiệm được rút ra đối với quản lý hoạt động xuấtkhẩu lao động ở Việt Nam

1.2.3. Các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý hoạt động xuất khẩulao động tại các doanh nghiệp

1.2.4. Tổng quan các đề tàicông trình nghiên cứu có liên quan

TÓM TẮT CHƯƠNG

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của Hà Nội

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên

2.1.2. Đặc điểm về dân số và nguồn lao động

2.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội

2.2. Đặc điểm các doanh nghiệp xuất khẩu lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội

2.2.1. Lĩnh vực kinh doanh của các doanh nghiệp đa dạng và có lợi thế khácnhau

2.2.2. Thị trường và ngành nghề cung ứng lao động của doanh nghiệp tươngđối ổn định

2.2.3. Tổ chức bộ máy và cơ cấu bộ máy quản lý hoạt động xuất khẩu laođộng tại các doanh nghiệp

2.3. Phương pháp nghiên cứu

2.3.1. Khung phân tích

2.3.2. Phương pháp tiếp cận

2.2.3. Phương pháp chọn điểm nghiên cứumẫu điều tra

2.2.4. Phương pháp thu thập thông tin

2.2.5. Phương pháp phân tích

2.2.6. Các chỉ tiêu phân tích

TÓM TẮT CHƯƠNG

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

3.1. Khái quát về xuất khẩu lao động Việt Nam

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của xuất khẩu lao động Việt Nam

3.1.2. Thị trường chủ yếu của xuất khẩu lao động Việt Nam

3.1.3. Sự hình thành và phát triển doanh nghiệp xuất khẩu lao động Việt Nam

3.1.4. Sự hình thành và phát triển doanh nghiệp xuất khẩu lao động ở Hà Nội

3.2. Thực trạng quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệptrên địa bàn thành phố Hà Nội

3.2.1. Thực trạng lập kế hoạch xuất khẩu lao động

3.2.2. Thực trạng tổ chức thực hiện hoạt động xuất khẩu lao động

3.2.3. Thực trạng kiểm tra - giám sát

3.2.4. Thực trạng công tác đánh giá - điều chỉnh

3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tạicác doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

3.3.1. Các nhân tố thuộc về doanh nghiệp xuất khẩu lao động

3.3.2. Các nhân tố thuộc về người lao động tham gia xuất khẩu lao động

3.3.3. Các nhân tố thuộc về nước nhập khẩu lao động

3.3.4. Các nhân tố thuộc về cơ chế chính sách của Nhà nước Việt Nam

TÓM TẮT CHƯƠNG

CHƯƠNG 4. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

4.1. Quan điểm và định hướng nhằm tăng cường quản lý hoạt động xuấtkhẩu lao động

4.1.1. Quan điểm

4.1.2. Định hướng

4.2. Căn cứ đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩulao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

4.3. Một số giải pháp tăng cường quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tạicác doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

4.3.1. Nhóm giải pháp về lập kế hoạch

4.3.2. Nhóm giải pháp về tổ chức thực hiện

4.3.3. Nhóm giải pháp về kiểm tra - giám sát

4.3.4. Nhóm giải pháp về đánh giá - điều chỉnh

4.3.5. Nhóm giải pháp về đội ngũ cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu laođộng tại các doanh nghiệp

4.3.6. Giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp xuấtkhẩu lao động

TÓM TẮT CHƯƠNG

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC BẢNG

1. Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện của Hà Nội

2. Tỷ số việc làm trên dân số quý 3 năm 2013

3. Số lao động đi làm việc ở các nước Xã hội Chủ nghĩa từ 1980 - 1990

4. Số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài từ 1991 -1995

5. Số lượng lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài từ 1996 - 2013

6. Lao động xuất khẩu qua các năm từ năm 1992 - 2012

7. Số lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài từ 2005-2012 chia theo giới tính và quốc gia đến làm việc

8. Tỷ lệ lao động xuất khẩu phân theo giới tính và quốc gia đến làmviệc, giai đoạn 2005 - 2012

9. Số doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao độnggiai đoạn 2005 - 2012 phân theo quy mô xuất khẩu

10. Số doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động ởHà Nội

11. Tổng hợp ý kiến đánh giá vai trò và chất lượng lập kế hoạch xuấtkhẩu lao động tại các doanh nghiệp

12. Quy trình tuyển chọn - đào tạo - hoàn tất thủ tục đi xuất khẩu laođộng tại Đài Loan

13. Ý kiến đánh giá về công tác tuyển chọn lao động của cán bộ quản lýhoạt động xuất khẩu lao động

14. Số lượng và tỷ lệ lao động xuất khẩu phân theo kênh thông tin đi xuấtkhẩu lao động

15. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian giáo dục định hướng

16. Nguyên nhân lao động về nước trước thời hạn

17. Tự đánh giá về kiến thức và kỹ năng sau đào tạo - giáo dục địnhhướng của lao động xuất khẩu

18. Thời gian giáo dục định hướng cho lao động xuất khẩu

19. Thời gian đào tạo nghề cho lao động xuất khẩu

20. Thời gian đào tạo ngoại ngữ cho lao động xuất khẩu

21. Ý kiến đánh giá về công tác quản lý lao động ở nước ngoài của cánbộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động

22. Lý do người lao động về nước trước thời hạn theo ý kiến đánh giácủa lao động xuất khẩu đã về nước

23. Tỷ lệ người lao động nhận được sự hỗ trợ của các bên tham gia

24. Nội dung quản lý lao động ở nước ngoài tại các doanh nghiệp

25. Tỷ lệ lao động quay lại thanh lý hợp đồng theo đánh giá của cán bộquản lý hoạt động xuất khẩu lao động

26. Ý kiến đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát của cán bộ quản lýhoạt động xuất khẩu lao động

27. Số lượng và tỷ lệ phần trăm doanh nghiệp sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát vào chính sách sử dụng nhân lực

28. Các nội dung đã thực hiện trong đánh giá, điều chỉnh

29. Đánh giá của cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động đối vớihoạt động đánh giá, điều chỉnh

30. Lý do công tác đánh giá - điều chỉnh tại các doanh nghiệp hoạt độngkém hiệu quả

31. Các kỹ năng cần thiết đối với cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu laođộng tại các doanh nghiệp

32. Tỷ lệ cán bộ hạn chế về kỹ năng, kiến thức và các nguyên nhân

33. Số lượng và tỷ lệ các doanh nghiệp có bộ phận chuyên trách làmcông tác lập kế hoạch xuất khẩu lao động

34. Số lượng và tỷ lệ doanh nghiệp có bộ phận theo dõi, quản lý lao động ở nước ngoài

35. Số lao động đi làm việc ở nước ngoài từ năm 2005 - 2012 chia theogiới tính và trình độ chuyên môn kỹ thuật

36. Cơ cấu lao động xuất khẩu theo trình độ học vấn và trình độ chuyênmôn kỹ thuật

DANH MỤC SƠ ĐỒ

1. Quy trình lập kế hoạch xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp

2. Hệ thống quản lý lao động ở ngoài nước của Hàn Quốc

3. Bản đồ hành chính Hà Nội năm 2013

4. Khung phân tích quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại cácdoanh nghiệp

5. Quy trình quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanhnghiệp

6. Quy trình tuyển chọn lao động xuất khẩu tại các doanh nghiệp

7. Quy trình xuất khẩu lao động Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

8. Quy trình quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanhnghiệp ở Hà Nội

9. Quy trình tổ chức thực hiện quản lý hoạt động xuất khẩu laođộng tại các doanh nghiệp ở Hà Nội

10. Quy trình ký kết hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp trênđịa bàn thành phố Hà Nội

11. Quy trình tuyển chọn lao động xuất khẩu tại các doanh nghiệptrên địa bàn thành phố Hà Nội

12. Quy trình đào tạogiáo dục định hướng tại các doanh nghiệptrên địa bàn thành phố Hà Nội

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

1. Tỷ lệ lao động xuất khẩu đánh giá các khó khăn gặp phải trongcông tác tuyển chọn

2. Ý kiến đánh giá về hiệu quả giải quyết mâu thuẫn, tranh chấpcủa lao động xuất khẩu đã về nước

3. Lý do không thanh lý hợp đồng của lao động xuất khẩu

4. Nội dung kiểm tra – giám sát hoạt động xuất khẩu lao động tạicác doanh nghiệp

5. Ý kiến đánh giá về công tác xử lý vi phạm sau kiểm tra giám sátcủa cán bộ quản lý hoạt động xuất khẩu lao động

6. Ý kiến đánh giá về vai trò của lập kế hoạch của cán bộ quản lýhoạt động xuất khẩu lao động

7. Tỷ lệ lao động đã về nước không thanh lý hợp đồng

 

 

Keywords:download luan an tien siquan ly hoat dong xuat khau lao dong tai cac doanh nghiep tren dia ban thanh pho ha noi,kinh te phat trien ma so 62310105,ncs doan thi yen,hdkh pgsts nguyen thi minh hien

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Luan an QLXK Lao Dong HN HVNNVN DoanThiYen 201 Tr Download file quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội 2111
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội

quản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nội

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN