Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ bước đầu nghiên cứu chi phí sử dụng thuốc bảo hiểm y tế của một số cơ sở khám chữa bệnh theo các tuyến tại một số tỉnh ở việt nam năm 2014 -2015 lên facebook!
bước đầu nghiên cứu chi phí sử dụng thuốc bảo hiểm y tế của một số cơ sở khám chữa bệnh theo các tuyến tại một số tỉnh ở việt nam năm 2014 -2015

14/12/2017 Uploader: legiang Loại file: pdf

Khảo sát và so sánh chi phí sử dụng thuốc BHYT theo các tuyến của các cơ sở khám chữa bệnh thuộc 6 tỉnh Phú Thọ, Hà Nam, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Đăk Lăk và Cần Thơ và bệnh viện Hữu Nghị tại Hà Nội trong năm 2014 - 2015. Phân tích nguyên nhân thay đổi chi phí sử dụng thuốc BHYT giữa các tuyến của các cơ sở khám chữa bệnh theo các năm thuộc 6 tỉnh trên (Đề tài này là một phần của đề tài cấp Bộ về đánh giá tình hình thực hiện thông tư ban hành danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT, việc xây dựng danh mục thuốc tại các cơ sở KCB và quy trình đề xuất sửa đổi bổ sung vào danh mục thuốc BHYT quốc gia)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2017


KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH DƯỢC HỌC

 

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC BẢO HIỂM Y TẾ CỦA MỘT SỐ CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH THEO CÁC TUYẾN TẠI MỘT SỐ TỈNH Ở VIỆT NAM NĂM 2014 -2015
 

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt Tiếng Việt
BHYT Bảo hiểm y tế
BYT Bộ Y tế
BV Bệnh viện
BVĐK Bệnh viện đa khoa
GDP Tổng sản phẩm nội địa
KCB Khám chữa bệnh
TW Trung Ương
TYT Trạm y tế
VNĐ Việt Nam Đồng
YHCT Y học cổ truyền


DANH MỤC HÌNH
Hình 1. Tỷ lệ bao phủ BHYT từ năm 1993 đến tháng 6 năm 2016
Hình 2. Chi phí thuốc BHYT trên đầu thẻ từ năm 2009 – 2015
Hình 3. Tỷ lệ chi phí thuốc BHYT/ tổng chi KCB BHYT từ năm 2009 – 2015
Hình 4. Tỷ lệ chi cho thuốc trên tổng chi thường xuyên của các cơ sở KCB
Hình 5. Biểu đồ thể hiện cơ cấu chi phí KCB BHYT so với chi phí KCB chung tạicác cơ sở KCB theo tuyến năm 2014 - 2015
Hình 6. Biểu đồ thể hiện cơ cấu chi phí thuốc so với tổng chi phí khám chữa bệnhchung tại các cơ sở KCB theo tuyến năm 2014 – 2015
Hình 7. Cơ cấu chi phí thuốc BHYT/ chi phí KCB BHYT trung bình tại các
Hình 8. Cơ cấu chi phí thuốc BHYT/ chi phí KCB BHYT cụ thể trong 2 năm2014,2015 tại các cơ sở KCB theo tuyến
Hình 9. Biểu đồ thể hiện cơ cấu chi phí thuốc BHYT so với chi phí thuốc chung tạicác cơ sở KCB theo tuyến năm 2014-2015
Hình 10. Biểu đồ thể hiện cơ cấu chi phí thuốc BHYT nội trú và ngoại trú trongtổng chi phí thuốc BHYT tại các cơ sở KCB trong 2 năm 2014 – 2015
Hình 11. Cơ cấu chi phí thuốc của 8 nhóm thuốc được sử dụng năm
Hình 12. Cơ cấu giá trị sử dụng chế phẩm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vịthuốc YHCT tại các BV tuyến tỉnh và BV Hữu Nghị


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1. Sự khác nhau giữa BHYT xã hội và BHYT tư nhân
Bảng 2. Thuốc có trong danh mục các nước theo nhóm thuốc của Việt Nam
Bảng 3. Sự phát triển của các hình thức kinh doanh thuốc, 2010-2014
Bảng 4. Tỷ lệ gia tăng chi phí thuốc BHYT/đầu thẻ từ năm 2009 – 2015
Bảng 5. Số lượng mẫu báo cáo ở từng đơn vị
Bảng 6. Chỉ số nghiên cứu trong phân tích số liệu về chi phí KCB, chi phí
Bảng 7. Số lượt bệnh nhân tham gia KCB BHYT tại các cơ sở KCB theo tuyến
Bảng 8. Tổng hợp chi phí thuốc trong năm 2014-2015 tại các cơ sở KCB theo phântuyến chuyên môn kỹ thuật
Bảng 9. Chi phí thuốc BHYT bình quân tại các BV tuyến tỉnh và huyện năm2014 – 2015
Bảng 10. Nhóm thuốc có giá trị sử dụng nhiều nhất
Bảng 11. Cơ cấu thuốc theo phân loại tân dược-chế phẩm YHCT-vị thuốc


MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN
1.1. Khái quát chung về BHYT
1.1.1. Khái niệm BHYT
1.1.2. Vai trò của BHYT
1.1.3. Sơ lược lịch sử ra đời BHYT
1.1.4. Sự ra đời và phát triển của Bảo hiểm y tế Việt Nam
1.1.5. Tỷ lệ bao phủ BHYT tại Việt Nam
1.1.6. Cơ cấu chi cho thuốc từ quỹ BHYT
1.2. Danh mục thuốc BHYT
1.2.1. Danh mục thuốc BHYT tại Việt Nam
1.2.2. So sánh danh mục thuốc BHYT tại Việt Nam với một số nước trên thế giới
1.2.3. Danh mục thuốc BHYT sử dụng tại BV
1.3. Cung ứng thuốc BHYT
1.4. Tình hình sử dụng thuốc BHYT tại Việt Nam
CHƯƠNG 2 - ĐỐI TưỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian, địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Thiết kế nghiên cứu
2.3.2. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu
2.4. Phương pháp thu thập số liệu
2.4.1. Các bước tiến hành
2.4.2. Phương pháp thu thập số liệu và xử lý số liệu
2.5. Phương pháp phân tích
2.6. Các chỉ số nghiên cứu
CHƯƠNG 3 – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
3.1. Chi phí thuốc BHYT đã sử dụng tại các cơ sở KCB năm 2014-2015
3.1.1. Số lượt bệnh nhân tham gia KCB BHYT
3.1.2. Tỷ lệ chi phí KCB BHYT/ chi phí KCB chung
3.1.3. Tỷ lệ chi phí thuốc/ tổng chi phí KCB chung
3.1.4 Tỷ lệ chi phí thuốc BHYT/ tổng chi phí KCB BHYT
3.1.5. Tỷ lệ chi phí thuốc BHYT/ chi phí thuốc chung
3.2. Cơ cấu chi phí thuốc BHYT theo nhóm tác dụng dược lý trong các cơ sởKCB theo tuyến năm 2014 – 2015
3.2.1. Cơ cấu chi phí thuốc BHYT sử dụng cho bệnh nhân nội, ngoại trú
3.2.2. Cơ cấu giá trị sử dụng thuốc BHYT theo một số nhóm tác dụng dược lý tạicác tuyến BV
3.2.3. Nhóm thuốc có giá trị sử dụng nhiều nhất tại các cơ sở KCB
3.2.4. Giá trị sử dụng chế phẩm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu – vị thuốc YHCTtại các cơ sở KCB theo tuyến
3.3. Bàn luận
3.3.1. Vấn đề sử dụng chi phí thuốc BHYT tại các cơ sở KCB
3.3.2. Cơ cấu chi phí thuốc BHYT theo nhóm tác dụng
3.3.3. Cơ cấu sử dụng chế phẩm thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, vị thuốc YHCT
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận
4.2. Kiến nghị
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

 

 

 TÀI LIỆU THAM KHẢO
 [1]. Thái Anh (2002), "Thực hiện luật cải cách Bảo hiểm y tế ở Nhật Bản ", Tạp chí Bảo hiểm y tế, 15,32.
 [2]. Vũ Nữ Anh (2016), Đánh giá tình hình thực hiện thông tư ban hành danh mục thuốc thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT và Quy trình xây dựng danh mục thuốc, B. Y. Tế, Hà Nội.
 [3]. Bảo hiểm Y tế Việt Nam (2002), Quá trình hình thành và phát triển Bảo hiểm Y tế Việt Nam, Nhà xuất bản Hà Nội, Hà Nội.
 [4]. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (2017), Thông tin về thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT, B. Y. Tế, Hà Nội.
 [5]. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (2017), Thực trạng thanh toán chi phí thuốc BHYT và tình hình chi trả BHYT đối với thuốc ung thư, B. Y. Tế, Hà Nội.
 [6]. Bộ Y tế (2005), Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh, 03/05/QĐ-BYT, Hà Nội.
 [7]. Bộ Y tế Việt Nam, Nhóm đối tác Y tế (2008), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2008: Tài chính Y tế ở Việt Nam, Hà Nội.
 [8]. Bộ Y tế (2008), Quyết định về việc ban hành Danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 05/2008/QĐ-BYT, Hà Nội.
 [9]. Bộ Y tế (2011), Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, 31/2011/TT-BYT, Hà Nội.
 [10]. Bộ Y tế Việt Nam, Nhóm đối tác y tế (2013), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế: Hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, Hà Nội.
 [11]. Bộ Y tế (2013), Quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thuốc và điều trị trong bệnh viện, 21/2013/TT-BYT, Hà Nội.
 [12]. Bộ Y tế (2014), Thông tư ban hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc tân dược thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế, 40/2014/TT-BYT, Hà Nội.
 [13]. Bộ Y tế Việt Nam, Nhóm đối tác y tế (2016), Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 2015, N. X. B. Y. Học, Hà Nội.
 [14]. Cục quản lý khám chữa bệnh (2010), Báo cáo kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2010, Hà Nội.
 [15]. Cục Quản lý Dược (2015), Báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và kế hoạch 2015, Hà Nội.
 [16]. Minh Đạo (2009), "Bảo hiểm y tế ở Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan", Tạp chí Bảo hiểm xã hội, 02 35-36.
 [17]. Nguyễn Văn Định (2008), Giáo trình bảo hiểm, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
 [18]. Trần Minh Đức (2016), Nâng cao chất lượng quản lý thu Bảo hiểm y tế phục vụ cân đối quỹ khám chữa bệnh tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Quản lý kinh tế, Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội.
 [19]. Thanh Duyên, Vũ Hòa, Lê Nga, Bá Duy, Văn Linh, Lê Minh, Quang Liêm (2009), Chỉ mục các quy định về Bảo hiểm thất nghiệp, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
 [20]. GARP-Nhóm nghiên cứu Quốc gia của Việt Nam (2010), Phân tích thực trạng: Sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh ở Việt Nam, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương, Đ. H. Oxfoxd, Hà Nội.
 [21]. Hội đồng Quốc gia (1995), Từ điển Bách khoa Việt Nam 1, Trung tâm biên soạn từ điển Bách khoa Việt Nam
 [22]. Lê Mạnh Hùng (2003), Nghiên cứu đánh giá một số hoạt động và chính sách Bảo hiểm y tế ở Việt Nam từ năm 1999-2001, Luận văn thạc sĩ dược học Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội.
 [23]. Thu Hương (1995), "Báo cáo của Cộng Hòa liên bang Đức về cải cách BHYT tại hội thảo quốc tế Seoul 4/1995", Thông tin Bảo hiểm y tế Việt Nam, 10.
 [24]. Vũ Thị Thu Hương (2012), Đánh giá hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị trong xây dựng và thực hiện danh mục thuốc tại một số bệnh viện đa khoa, Luận án thạc sĩ dược học, Đại học Dược Hà Nội, Hà Nội.
 [25]. Quốc hội (2014), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế,46/2014/QH13, Hà Nội.
 [26]. Trần Văn Tiến (1993), "Bảo hiểm y tế-Những đổi mới phát triển trên thế giới ba năm qua", Thông tin Bảo hiểm y tế Việt Nam, 1.
 [27]. Tổ chức Lao động quốc tế (1952), Công ước về quy phạm tối thiểu về an toàn lao động, 102, Giơ-ne-vơ.
 [28]. Tổng Cục Thống Kê (2015), Số liệu thống kê dân số năm 2015, Hà Nội.
 [29]. Award A, Eltayeb L, Matowe L, Thalib L (2005), "Self-Medication with Antibiotics and Antimalarias in the Community of Khatoum State, Sudan", JPharm Pharmaceutical Sci, 8,326-331.
 [30]. Afsar Akal, Roy Havey (2001), The role of health insurance and community financing in funding immunization in developing countries.
 [31]. Guy Carrin (2002), "Social health insurance in developing countries: A continuing challenge", International Social Security Review, 55.
 [32]. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2011), "Office-related antibiotic prescribing for persons aged ≤14 years-United States, 1993-1994 to 2007-2008", Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR), 60 (34), 1153-1156.
 [33]. Health strategy and policy institute, Drug Administration of Vietnam, World Health Organization (2010), National Medicines Policy Assessment, Ha Noi.
 [34]. Kathleen Holloway, Terry Green, Edelisa Carandang, Hans Hogerzeil, Richard Laing, David Lee (2003), Drug and Therapeutics Committees-A Practical Guide, World Health Organization, France.
 [35]. Pichichero ME (2002), "Dynamics of antibiotic prescribing for children", JAMA, 23,287.
 [36]. Charles Normand, Axel Weber (1994), Social health insurance: A guidebook for planing, World Health Organization, International Labour Organization, Geneva.
 [37]. Jame C. Robinson (2004), Consolidation and the Transformation of Competition in Health Insurance, P. H. T. P. T. P. H. Foundation.
 [38]. Shah SN, et al (2001), "A survey of prescription errors in general practice", Pharmaceutical Journal, 267,860-862.
 [39]. Aparnaa Somanathan, Ajay Tandon, Dao Lan Huong, Kari L. Hurt, Hernan L. Fuenzalida-Puelma (2014), Moving toward universal coverage of social health insurance in Vietnam: Assessment and options, T. W. B. Group.

 

Keywords: buoc dau nghien cuu chi phi su dung thuoc bao hiem y te cua mot so co so kham chua benh theo cac tuyen tai mot so tinh o viet nam nam 2014 -2015

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

bước đầu nghiên cứu chi phí sử dụng thuốc bảo hiểm y tế của một số cơ sở khám chữa bệnh theo các tuyến tại một số tỉnh ở việt nam năm 2014 -2015

bước đầu nghiên cứu chi phí sử dụng thuốc bảo hiểm y tế của một số cơ sở khám chữa bệnh theo các tuyến tại một số tỉnh ở việt nam năm 2014 -2015

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN