Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học kinh tế lên facebook!
Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học kinh tế

23/07/2015 Uploader: Thu Mai Loại file: pdf

Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học kinh tế....Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là một trong 7 trường Đại học thành viên thuộc Đại học Huế, được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Sứ mạng của Trường ĐHKT Huế là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ ĐỂ ĐĂNG KÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

 

 

 

 

PHẦN I. ĐẶT VẤ ĐỀ

 

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế là một trong 7 trường Đại học thành viên thuộc Đại học Huế, được thành lập theo Quyết định số 126/QĐ-TTg  ngày 27/9/2002 của Thủ tướng Chính Phủ trên cơ sở Khoa Kinh tế - Đại học Huế. Sứ mạng của Trường ĐHKT Huế là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cung ứng dịch vụ về lĩnh vực kinh tế và quản lý phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.

 

Với nỗ lực phấn đấu để trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành, một trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực kinh tế và quản lý đạt chuẩn quốc gia; Một số ngành đào tạo trọng điểm đạt chuẩn quốc tế đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước, trường ĐHKT Huế luôn coi trọng vấn đề nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động.

 

Trường ĐHKT Huế nhận thấy r ng, hoạt động tự đánh giá chất lượng là một khâu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của trường, tự đánh giá giúp nhà trường tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ GD&ĐT ban hành để cập nhật báo cáo về tình trạng chất lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác để tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nh m đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng cho việc thực hiện các bước tiếp theo của quá trình kiểm định chất lượng giáo dục theo yêu cầu tại Thông tư số 62/2012/TTƯBGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

 

Báo cáo tự đánh giá lần 1 của Trường ĐHKT đã được triển khai thực hiện từ năm 2007. Sau khi chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến phản biện của các chuyên gia, tháng 1/2010 Báo cáo này đã được gửi tới Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng 8 giáo dục chờ thẩm định và đánh giá ngoài. Tuy nhiên, cho đến nay nhà trường vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi. Vì vậy, Báo cáo tự đánh giá năm 2013 được cập nhật và hoàn thiện trên cơ sở bản báo cáo năm 2010 cho sát với quá trình phát triển của nhà trường từ đó đến nay.

 

Tham gia hoàn thiện Báo cáo TĐG năm 2013 gồm: Hội đồng TĐG, Ban thư ký và các Tiểu ban theo Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế s. Mỗi Tiểu ban gồm 1 trưởng ban, 1 thư ký và một số thành viên.

 

Nhiệm vụ của Hội đồng tự đán giá

 

- Triệu tập và điều hành phiên họp các thành phần tham gia nh m quán triệt quan điểm, chủ trương, mục đích, yêu cầu và sự cần thiết của công tác tự đánh giá đối với sự phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới;

 

- Thông qua phương án và kế hoạch tự đánh giá;

 

- Phân công nhiệm vụ cho thành viên Hội đồng và các Tiểu ban;

 

- Triển khai và chỉ đạo thực hiện việc thu thập minh chứng; Xử lý, phân tích và viết báo cáo tự đánh giá; Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai tự đánh giá;

 

- Thẩm định báo cáo nh m đánh giá mức độ đạt được, xác định điểm mạnh và tồn tại của cơ sở giáo dục;

 

- Tham mưu, đề xuất cho Hiệu trưởng kế hoạch cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục sau tự đánh giá.

 

Nhiệm vụ Ban thư ký

 

- Chuẩn bị và cung cấp các văn bản liên quan cho Hội đồng tự đánh giá;

 

- Tổng hợp ý kiến thảo luận trong các phiên họp của Hội đồng tự đánh giá;

 

- Tổng hợp kết quả báo cáo từ các Tiểu ban; Quản lý và lưu trữ minh chứng;

 

- Là cầu nối giữa Hội đồng tự đánh giá và các Tiểu ban;

 

- Biên tập, in ấn báo cáo chính thức và công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ cơ sở giáo dục sau khi Hiệu trưởng phê duyệt.

................................................

 

MỤC LỤC

 

PHẦN I. ĐẶT VẤ ĐỀ

PHẦN II. TỔNG QUAN CHUNG

PHẦN III. TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TRƯỜNG

Tiêu chuẩn 1: SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tiêu chuẩn 2: TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

Tiêu chuẩn 3. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Tiêu chuẩn 4: CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Tiêu chuẩn 5. ĐỘ NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

Tiêu chuẩn 6: NGƯỜI HỌC

Tiêu chuẩn 7. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Tiêu chuẩn 8. HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Tiêu chuẩn 9. THƯ VIỆN, TRANG THIẾT BỊ HỌC TẬP VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT KHÁC

TIÊU CHUẨN 10: TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

PHẦN IV. KẾT LUẬN CHUNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

PHẦN V. PHỤ LỤC

 

keywords: download bao cao,tu danh gia,de dang ky,kiem dinh,chat luong giao duc,truong dai hoc,kinh te

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học kinh tế AMBN(St) AMBN(St) 239tr Download file Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học kinh tế 699
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học kinh tế

Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học kinh tế

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN