Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ Những vấn đề lý luận và vai trò, thực trạng  của Kinh tế tư nhân ở nước ta lên facebook!
Những vấn đề lý luận và vai trò, thực trạng của Kinh tế tư nhân ở nước ta

19/08/2016 Uploader: Xuka Meo Loại file: pdf

Đề tài: Những vấn đề lý luận và vai trò, thực trạng của Kinh tế tư nhân ở nước ta...Trước hết chúng ta phải tìm hiểu khái niệm Kinh tế tư nhân, theo Văn kiện hội nghị lần thứ năm, ban chấp hành trung ương khóa IX, “Kinh tế tư nhân gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân, hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp tư nhân”

 

ĐỀ TÀI

 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ VAI TRÒ, THỰC TRẠNG CỦA KINH TẾ TƯ NHÂN Ở NƯỚC TA

 

 

 

I, Những vấn đề lý luận và vai trò của Kinh tế tư nhân ở nước ta

1, Lý luận về Kinh tế tư nhân.

Trước hết chúng ta phải tìm hiểu khái niệm Kinh tế tư nhân, theo Văn kiện hội nghị lần thứ năm, ban chấp hành trung ương khóa IX, “Kinh tế tư nhân gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư nhân, hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể và các loại hình doanh nghiệp tư nhân” Với khái niệm này khu vực Kinh tế tư nhân bao gồm những nội dung sau: _ Về lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Kinh tế tư nhân bao gồm những hộ gia đình hoặc doanh nghiệp tư nhân tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp như công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng, chế biến nông lâm sản, du lịch, dịch vụ… _ Về mô hình tổ chức: Kinh tế tư nhân gồm các hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp tư nhân (doanh nghiệp tư nhân bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh).

 

Ngoài ra còn bao gồm cả phần đầu tư của tư nhân vào khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài”. Qua khái niệm trên chúng ta có thể thấy được quy mô cũng như tầm quan trọng của kinh tể tư nhân, nó len lỏi trong mọi ngành nghề của xã hội, mọi gia đình có xu hướng kinh doanh nên những đóng góp của kinh tế tư nhân vào GDP của đất nước là không nhỏ, nó góp phần giải quyết công ăn việc làm, ổn định kinh tế, xã hội. Khi cách mạng tháng 10 kết thúc Lênin đã mời những nhà tư bản làm kinh tế giỏi ra giúp đất nước Xô Viết non trẻ xây dựng những chính sách về kinh tế tư nhân để áp dụng vào thực tiễn.

 

.............................................................................................................................

 

MỤC LỤC

 

I, Những vấn đề lý luận và vai trò của Kinh tế tư nhân ở nước ta

1, Lý luận về Kinh tế tư nhân 2, Vai trò của kinh tế tư nhân trong kinh tế thị trường định hướng XHCN ởnước ta

2.1, Khu vực kinh tế tư nhân góp phần quan trọng để tăng trưởng kinhtế Khu vực Nhà nước

2.2, Phát triển khu vực kinh tế tư nhân sẽ huy động được nhiều hơnnguồn lực hiện còn ở dạng tiềm năng

2.3, Phát triển khu vực kinh tế tư nhân góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu ngân sách cho nhà nước

II, Thực trạng kinh tế tư nhân ở nước ta từ sau đổi mới đến nay 1, Những thành tựu

* Về số lượng cơ cấu đơn vị sản xuất kinh doanh

* Về kết quả sản xuất kinh doanh

* Về số lượng lao động 2, Những hạn chế

* Về vốn và tín dụng

* Về đất đai mặt bằng sản xuất, kinh doanh

* Về mạng lưới thông tin, tiếp cận thị trường 3, Nguyên nhân

III, Giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân

* Về vốn và tín dụng

* Về đất đai mặt bằng sản xuất, kinh doanh

* Về mạng lưới thông tin tiếp cận thị trường

 

 

Keywords: download de tai,nhung van de ly luan va vai tro,thuc trang cau kinh te tu nhan o nuoc ta

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 Những vấn đề lý luận và vai trò, thực trạng của Kinh tế tư nhân ở nước ta AMBN(St) AMBN(St) 28 TR Download file Những vấn đề lý luận và vai trò, thực trạng  của Kinh tế tư nhân ở nước ta 70
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

Những vấn đề lý luận và vai trò, thực trạng của Kinh tế tư nhân ở nước ta

Những vấn đề lý luận và vai trò, thực trạng của Kinh tế tư nhân ở nước ta

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN