Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình luật ngân hàng việt nam lên facebook!
giáo trình luật ngân hàng việt nam

27/09/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Cuốn giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam được biên soạn để đáp ứng yêu cầu đào tạo bậc cử nhân luật. Nội dung của giáo trình cung cấp cho người đọc những kiến thức lý luận cơ bản về pháp luật ngân hàng, những quy định chủ yếu của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng, về kinh doanh ngân hàng. Giáo trình này do TS. Võ Đình Toàn làm chủ biên và các tác giả tham gia biên soạn là một số giảng viên, nghiên cứu viên, nhà khoa học của Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.

TS VÕ ĐÌNH TOÀN - ĐẠI HỌC HUẾ - NXB CÔNG AN NHÂN DÂN 2006

 
SÁCH GIÁO TRÌNH

LUẬT NGÂN HÀNG VIỆT NAM
 

Cuốn giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam được biên soạn để đáp ứng yêu cầu đào tạo bậc cử nhân luật. Nội dung của giáo trình cung cấp cho người đọc những kiến thức lý luận cơ bản về pháp luật ngân hàng, những quy định chủ yếu của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động của hệ thống ngân hàng, các tổ chức tín dụng, về kinh doanh ngân hàng. Giáo trình này do TS. Võ Đình Toàn làm  chủ biên và các tác giả tham gia biên soạn là một số giảng viên, nghiên cứu viên, nhà khoa học của Khoa Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật, Văn phòng Chính phủ.

NỘi dung cuốn sách:

Lời giới thiệu

Chương I: Khái niệm chung về ngân hàng và pháp luật ngân hàng

I. Khái niệm hoạt động ngân hàng và hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng

1. Khái niệm hoạt động ngân hàng

2. Hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng

II. Khái niệm và nguồn quy phạm pháp luật ngân hàng

1. Khái niệm pháp luật ngân hàng

2. Nguồn pháp luật ngân hàng

Câu hỏi hướng dẫn học tập

Chương II: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

I. Vị trí, vai trò và chức năng của Ngân hàng Nhà nước

1. Vị trí pháp lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2. Chức năng của Ngân hàng Nhà nước

II. Thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước

1. Những thẩm quyền trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước

2. Thẩm quyền trong việc thực hiện chức năng ngân hàng trung ương

III. Tổ chức và điều hành Ngân hàng Nhà nước

1. Tổ chức hệ thống Ngân hàng Nhà nước

2. Lãnh đạo và điều hành Ngân hàng Nhà nước

IV. Hoạt động của Ngân hàng Nhà nước

1. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

2. Hoạt động phát hành tiền

3. Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nhà nước

4. Hoạt động thanh toán và ngân quỹ

5. Quản lý ngoại hối và hoạt động ngoại hối

6. Hoạt động thanh tra ngân hàng

Câu hỏi hướng dẫn học tập

Chương III: Tổ chức tín dụng

I. Khái quát chung về các tổ chức tín dụng Việt Nam

1. Khái niệm tổ chức tín dụng

2. Chức năng của tổ chức tín dụng

3. Phân loại các tổ chức tín dụng

II. Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng

III. Thành lập, cấp giấy phép hoạt động, kiểm soát đặc biệt, giải thể, phá sản, thanh lý tổ chức tín dụng

1. Quy chế thành lập và cấp giấy phép hoạt động đối với tổ chức tín dụng

2. Quy chế kiểm soát đặc biệt

23. Phá sản, giải thể tổ chức tín dụng

IV. Cơ cấu tổ chức, lãnh đạo và điều hành tổ chức tín dụng

1. Cơ cấu tổ chức của tổ chức tín dụng

2. Lãnh đạo và điều hành tổ chức tín dụng

V. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của tổ chức tín dụng

1. Các quyền cơ bản của tổ chức tín dụng

2. Các nghĩa vụ cơ bản của tổ chức tín dụng

Câu hỏi hướng dẫn học tập

Chương IV: Cho vay

I. Khái niệm về hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng

II. Phân loại cho vay

III. Nguyên tắc cho vay

1. Nguyên tắc sử dụng vốn vay đúng mục đích

2. Nguyên tắc hoàn trả tiền vay cả gốc và lãi đúng hạn đã thoả thuận trong hợpđồng tín dụng

IV. Hợp đồng tín dụng

1. Khái niệm hợp đồng tín dụng

2. Bản chất pháp lý của hợp đồng tín dụng

3. Trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng

4. Nội dung của hợp đồng tín dụng

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng tín dụng

6. Hiệu lực của hợp đồng tín dụng

V. Bảo đảm tiền vay và các biện pháp bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

1. Khái niệm bảo đảm tiền vay

2. Các biện pháp bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng

Câu hỏi hướng dẫn học tập

Chương V: Bảo lãnh ngân hàng

I. Khái niệm bảo lãnh ngân hàng, các loại bảo lãnh ngân hàng

1. Khái niệm bảo lãnh ngân hàng

2. Các loại bảo lãnh ngân hàng

II. Pháp luật về bảo lãnh ngân hàng

1. Chủ thể quan hệ pháp luật bảo lãnh ngân hàng

2. Phạm vi bảo lãnh ngân hàng

3. Hợp đồng bảo lãnh, cam kết bảo lãnh

4. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ pháp luật bảo lãnh ngân hàng

5. Quy trình giao dịch bảo lãnh ngân hàng

Câu hỏi hướng dẫn học tập

Chương VI: Chiết khấu giấy tờ có giá

I. Khái niệm và đặc điểm của hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá

1. Khái niệm giấy tờ có giá

2. Khái niệm chiết khấu giấy tờ có giá

II. Pháp luật về chiết khấu giấy tờ có giá

1. Chủ thể quan hệ chiết khấu

2. Điều kiện giấy tờ có giá được chiết khấu

3. Phương thức chiết khấu giấy tờ có giá

4. Hợp đồng chiết khấu giấy tờ có giá

5. Thủ tục chiết khấu giấy tờ có giá

6. Quyền truy đòi của tổ chức tín dụng trong trường hợp giấy tờ có giá khôngđược thanh toán khi đến hạn

Câu hỏi hướng dẫn học tập

Chương VII: Cho thuê tài chính

I. Khái niệm cho thuê tài chính và pháp luật cho thuê tài chính

1. Khái niệm, bản chất cho thuê tài chính, các phương thức cho thuê tài chính

2. Lợi ích của hoạt động cho thuê tài chính

3. Pháp luật về cho thuê tài chính

II. Địa vị pháp lý của công ty cho thuê tài chính

1. Khái niệm và phân loại công ty cho thuê tài chính

2. Cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty cho thuê tài chính

3. Cơ cấu tổ chức, quản trị và điều hành công ty cho thuê tài chính

4. Hoạt động của công ty cho thuê tài chính

III. Hợp đồng cho thuê tài chính

1. Khái niệm hợp đồng cho thuê tài chính

2. Ký kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính

3. Nội dung các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng cho thuê tàichính

Câu hỏi hướng dẫn học tập

Chương VIII: Dịch vụ trung gian thanh toán

I. Tổng quan về dịch vụ thanh toán

1. Khái niệm về trung gian thanh toán và dịch vụ thanh toán

2. Vai trò của dịch vụ thanh toán

II. Mở và sử dụng tài khoản thanh toán

1. Chế độ mở tài khoản

2. Chế độ sử dụng tài khoản thanh toán

III. Các hình thức thanh toán qua trung gian thanh toán

1. Hình thức thanh toán thông qua séc

42. Hình thức thanh toán thông qua uỷ nhiệm chi - chuyển tiền

3. Hình thức thanh toán thông qua uỷ nhiệm thu

4. Hình thức thanh toán thông qua thư tín dụng

5. Hình thức thanh toán thông qua thẻ ngân hàng

Câu hỏi hướng dẫn học tập

Chương IX: Ngoại hối

I. Khái niệm ngoại hối và pháp luật về ngoại hối

1. Khái niệm ngoại hối và hoạt động ngoại hối

2. Khái niệm pháp luật về ngoại hối

II. Pháp luật quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về ngoại hối

1. Thẩm quyền quản lý nhà nước về ngoại hối

2. Đối tượng quản lý nhà nước về ngoại hối

III. Pháp luật quy định về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hoạt độngngoại hối

1. Quyền và nghĩa vụ của người cư trú

2. Quyền và nghĩa vụ của người không cư trú

3. Hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng

IV. Pháp luật điều chỉnh các giao dịch ngoại hối

1. Pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán ngoại hối

2. Pháp luật điều chỉnh hoạt động đầu tư bằng ngoại hối

3. Giao dịch vay và cho vay ngoại hối

Câu hỏi hướng dẫn học tập

 

giao trinh luat ngan hang

 

Keywords:ts vo dinh toan,dai hoc hue,nxb cong an nhan dan 2006,sach giao trinh ,luat ngan hang viet nam

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh luat ngan hang viet nam NXB CAND Vo Dinh Toan 190 Trang A4 Download file giáo trình luật ngân hàng việt nam 311
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình luật ngân hàng việt nam

giáo trình luật ngân hàng việt nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN