Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tài liệu tập huấn luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành lên facebook!
tài liệu tập huấn luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành

01/10/2017 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luật phòng, chống tham nhũng đã tạo lập khung pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn

THANH TRA CHÍNH PHỦ 2013

 

TÀI LIỆU TẬP HUẤN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH

 
 

 

Luật phòng, chống tham nhũng đã tạo lập khung pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Cùng với sự quyết tâm, nỗ lực của các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả bước đầu. Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị; xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức đã phát huy tác dụng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và kiềm chế tham nhũng trên một số lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuy nhiên, qua sơ kết 05 năm triển khai thực hiện, nhiều quy định của Luật phòng, chống tham nhũng đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

  

 

Mục lục

Chuyên đề 1: Giới thiệu nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012

Chuyên đề 2: Giới thiệu nội dung cơ bản của Nghị định số 59/2013/ NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng sửađổi năm 2012

Chuyên đề 3: Những nội dung cơ bản của Nghị định số 78/2013/ NĐ-CP quy định về minhbạch tài sản, thu nhập

Chuyên đề 4: Giới thiệu về Nghị định số 90/2013/ NĐ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2013 quy định tráchnhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Văn bản hợp nhất Luật số 27/2012/ QH12 và các Luật PCTN trước đó

2. Nghị định số 59/2013/ NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

3. Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập.. Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập..

4. Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiệnnhiệm vụ, quyền hạn được giao

 

Keywords:thanh tra chinh phu 2013,tai lieu tap huan luat phong, chong tham nhung sua doi,bo sung va cac van ban huong dan chi tiet thi hanh

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 tai lieu tap huan luat phong, chong tham nhung sua doi, bo sung va cac van ban huong dan chi tiet thi hanh Thanh Tra CP Thanh Tra CP 135 Tr Download file tài liệu tập huấn luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành 1
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tài liệu tập huấn luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành

tài liệu tập huấn luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi, bổ sung và các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN