Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ một số công trình tâm lý học a.n. lêônchiép lên facebook!
một số công trình tâm lý học a.n. lêônchiép

11/11/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc - Loại file: pdf

A.N. Lêônchiép là một tác giả quen thuộc, gần gũi đối với các nhà tâm lí học Việt Nam từ mấy chục năm nay, nhất là từ những năm sáu mươi, khi chúng ta cho xuất bản tác phẩm nổi tiếng Con người và văn hoá của ông (Đại học Sư phạm Hà Nội, 1963), sách giáo khoa Tâm lí học do ông cùng với L.I. Xmirnốp và B.M. Chiêplốp làm chủ biên (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1974 - 1975) cũng như các bài Về quan điểm lịch sử trong nghiên cứu tâm lí học người (Tâm lí học Liên Xô, NXB Tiến bộ, mátxcơva, 1978), Sự phát triển tâm lí trẻ em (Trường Sư phạm mẫu giáo Trung ương số 3, 1980), Hoạt động, ý thức, Nhân cách

GSVS PHẠM MINH HẠC - NXB GIÁO DỤC NĂM 2003


SÁCH CHUYÊN KHẢO

MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TÂM LÝ HỌC A.N. LÊÔNCHIÉP

 

Tôi hết sức vui mừng được tin Nhà xuất bản Giáo dục cho dịch và xuất bản tập sách này của Giáo sư A.N. Lêônchiép (1903 - 1979) - nhà tâm lí học mácxit kiệt xuất giải thưởng Lênin năm 1963, một giải thưởng khoa học cao nhất ở Liên Xô (cũ), nhà tâm lí học lỗi lạc nổi tiếng trên thế giới, đã từng giữ chức Phó Chủ tịch Hội tâm lý học thế giới, Chủ tịch Hội tâm lý học Liên Xô, Tiến sĩ danh dự Đại học Tổng hợp Pari, viện sĩ danh dự Viện Hàn lâm khoa học Hungari, Viện sĩ Viện Hàn lâm khoa học giáo dục Liên Xô...


A.N. Lêônchiép là một tác giả quen thuộc, gần gũi đối với các nhà tâm lí học Việt Nam từ mấy chục năm nay, nhất là từ những năm sáu mươi, khi chúng ta cho xuất bản tác phẩm nổi tiếng Con người và văn hoá của ông (Đại học Sư phạm Hà Nội, 1963), sách giáo khoa Tâm lí học do ông cùng với L.I. Xmirnốp và B.M. Chiêplốp làm chủ biên (NXB Giáo dục, Hà Nội, 1974 - 1975) cũng như các bài Về quan điểm lịch sử trong nghiên cứu tâm lí học người (Tâm lí học Liên Xô, NXB Tiến bộ, mátxcơva, 1978), Sự phát triển tâm lí trẻ em (Trường Sư phạm mẫu giáo Trung ương số 3, 1980), Hoạt động, ý thức, Nhân cách (NXB Giáo dục, 1988) - sau bản in rônêo của viện khoa học giáo dục xuất bản 1978, v.v... Nay các công trình này được tập hợp in trong tập sách này nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Giáo sư (1903 - 2003).


Từ cuối những năm hai mươi đầu những năm ba mươi của thế kỷ XX cho đến ngày từ biệt cõi đời, tác giả cuốn sách các bạn đang cầm trong tay đã cùng các nhà tâm lý học khác ở Liên Xô như A.H. Luria, A.V. Daparôgiét, P.Ia. Gơnpêrin, Đ.B. Encônhin, v.v. kiên trì lấy phạm trù hoạt động của triết học mácxit làm phạm trù nòng cốt của toàn hộ hệ thống khái niệm của nền tâm lý học kiểu mới. Phương hướng này được L.X. Vưgốtxki (1896 - 1934) phát triển từ năm 1925 trong bởi "ý thức là vấn đề của tâm lý học hành vi”. Sau này, bài báo đó đã được coi là cương lĩnh đầu tiên của tâm lý học mácxit.


Vận dụng những nguyên lý duy vật biện chứng và duy vật lịch sử vào tâm lý học với tính cách là một khoa học cụ thể, L.X.Vưgốtxki đã chỉ ra rằng, muốn xây dựng một khoa học tâm lý thực sự khách quan, trước hết khoa học đó phải hiểu con người như là một tồn tại xã hội - lịch sử và lao động có ý thức, chứ không phải là "một cái túi chứa đầy những phản xạ" Tâm lý, ý thức của con người được nghiên cứu, tìm hiểu trong sự phân tích những hình thái hành vi có chất lượng khác hơn những hình thái hành vi của động vật. Phải nhấn mạnh rằng, hành vi ở đây không hiểu như hành vi trong tâm lý học hành vi Mỹ. Hành vi ở đây được hiểu là chính cuộc sống với hình thái tồn tại chủ yếu là lao động, và đặc điểm cơ bản của hoạt động lao động, theo C.Mác nói, là mục đích có ý thức "là quy luật xác định phương thức và tính chất của hành động ở con người" (Các Mác, Tư bản). Thành phần của hành vi con người là kinh nghiệm lịch sử, kinh nghiệm xã hội và kinh nghiệm lao động. Từ đây đưa ra phương pháp tiếp cận lịch sử trong tâm lý học và kết quả của sự vận dụng phương pháp tiếp cận này vào các công trình nghiên cứu tâm lý người là xây dựng nên lý thuyết văn hoá - lịch sử mà ngày nay, đầu thế kỷ XXI, giới tâm lý học thế giới đều rất quan tâm (dịch, xuất bản hầu hết các tác phẩm của L.X. Vưgốtxki và có nhiều hội thảo về lý thuyết này).


Phát triển lý thuyết văn hoá - lịch sử, vận dụng sáng tạo phương pháp tiếp cận lịch sử vào các công trình nghiên cứu tâm lí của bản thân vào chỉ đạo các học trò và cộng tác viên của mình, A.N Lêônchiép đã xây dựng nên tâm lí học hoạt động. Đó là tâm lý học với phương pháp tiếp cận lấy hoạt động có đối tượng (hoạt động lao động) làm mô hình nghiên cứu, lý giải, hình thành, phát triển tâm lí, nhân cách con người. Tất nhiên, tâm lí học hoạt động không phải chỉ là vạch ra một cách đơn thuần rằng, tâm lý có nguyên nhân quyết định từ bên ngoài vào, cũng không vạch ra con đường chuyển thế giới sự vật xung quanh, thế giới các quan hệ xã hội, hoạt động vui chơi, học tập, lao động... thành nội dung của đời sống nội tâm của con người, không nghiên cứu sự phát triển tâm lý của con người trong phạm vi tiến hoá sinh vật một cách máy móc, cũng như không nghiên cứu nó trong dòng những trạng thái ý thức khép kín. Tâm lý học hoạt động nghiên cứu sự nảy sinh và tiến triển tâm lý con người trong mối liên hệ nội tại giữa quá trình tác động qua lại thực sự của con người và thế giới xung quanh, giữa quá trình vật thể hoá hoạt động của con người và quá trình tách những gì mà xã hội lâu nay đã chứa đựng vào sự vật và các quan hệ xã hội để biến thành tâm lí của con người.


Hoạt động của con người, nói một cách chung nhất, là phương thức tồn tại của chủ thể. Hoạt động bao gồm hai quá trình: 1) quá trình đưa các cái chứa đựng trong đối tượng (sự vật) vào thành đặc điểm tâm lí của chủ thể (quá trình lĩnh hội, tiếp thụ, quá tình "nhập tâm", và 2) quá trình đưa các đặc điểm từ chủ thể tạo thành sự vật, đối tượng, quá trình "xuất tâm". Cuộc đời của con người, theo định nghĩa của A.N. Lêônchiép, về mặt tâm lý học là tổ hợp, hay nói đúng hơn, là hệ thống những hoạt động thay đổi lẫn nhau. Chẳng cần phải nói ta cũng thấy định nghĩa này khác hẳn định nghĩa cuộc sống là sự thể hiện của "tinh thần thế giới tuyệt đối (Hêghen) hay là "lực sống" thần bí (Becxông), hoặc là "dòng tư tưởng" (Đềcác) hay "dòng ý thức" (Giêm).


Các nhà tâm lý học, nhất là các nhà tâm lý học Nga, đều công nhận cống hiến lớn nhất của A.N. Lêônchiép là hoàn chỉnh và triệt để vận dụng phương pháp tiếp cận hoạt động trong tâm lý học, đặc biệt đã xác định được cấu trúc hoạt động tâm lý từ mô phỏng cấu trúc hoạt động lao động, mà lâu nay đã được đông đảo các nhà nghiên cứu vận dụng nào các công trình của mình: nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong quá trình phân tích hoạt động của con người, chủ thể của các hiện tượng ấy thành một cơ cấu gồm có một bên là thao tác, hành động, hoạt động tương ứng với bên kia là phương tiện, mục đích, và động cơ. Toàn bộ các hiện tượng tâm lí phải được xem xét bởi hai tính chất: tính đối tượng và tính chủ thể. Các công trình của A.N. Lêônchiép và các cộng tác viên của ông đã chứng minh rằng, kết quả ghi nhớ tuỳ thuộc nào nội dung hành động của người tham gia thực nghiệm tiến hành với đối tượng nhớ, rằng, khái quát là hình ảnh về hiện thực được tạo ra bởi chủ thể làm các thao tác và hành động cần thiết để có được hình ảnh ấy, rằng, tri giác là hành động và cử động lập lại hình dáng, đường nét sự vật được tri giác, v. v. Nói tóm lại tất cả các quá trình và thuộc tính tâm lí đều có bản chất hoạt động.


Như vậy là, phương pháp tiếp cận hoạt động cũng là phương pháp tiếp cận hệ thống vận dụng vào nghiên cứu thế giới tâm lý người. Thế giới này được nghiên cứu ở các cấp bậc: thao tác (tương ứng với các điều kiện và phương tiện), hành động (tương ứng với mục đích cụ thể) và hoạt động (tương ứng với mục đích chung, còn gọi là động cơ). Nói gọn hơn, có thể quy định cấp bậc nghiên cứu tâm lý theo cách khác: một là, cấp bậc tổ hợp các cử động của cơ thể hay phản ứng của cá thể; hai là, cấp bậc hoạt động với đơn vị là hành động, cấp bậc thứ ba là hoạt động. Tâm lý học hoạt động nghiên cứu thế giới tâm lý ở cấp bậc thứ hai và cấp bậc thứ ba. Trong trường hợp này hành vi như là một tổ hợp các cử động, thao tác, chỉ là mặt bề ngoài của hoạt động.
Tâm lý học hoạt động là tâm lý học lấy phạm trù hoạt động làm khái niệm nền tảng, giúp ta hiểu được bản chất của quá trình phát triển tâm lý của trẻ là quá trình con người lĩnh hội những thành tựu do các thế hệ trước tạo ra và truyền đạt lại cho, và trên cơ sở đó tự hình thành nên đời sống tâm lý (nhận thức, tình cảm, đạo đức,...) của bản thân mình. Sự phát triển các năng lực, hay như Mác nói, "các lực lượng bản chất" của con người, không phải là sự bộc lộ đơn thuần của các phẩm chất tâm lí nội tại vốn có ở trong con người, mà là quá trình chủ thể (có thể dưới sự hướng dẫn của người khác), phát huy "các năng lực sẵn có" năng lực tiềm tàng trong cơ thể, đồng thời tự tạo ra các cấu tạo tâm lý mới. Muốn vậy chủ thể phải thực hiện một hoạt động tương ứng và hoạt động đã được chứa đựng trong đối tượng của hoạt động.


Toàn bộ bí mật của việc hình thành và phát triển tâm lý của con người là ở chỗ có được những điều kiện khách quan (đối tượng, vật thể, quan hệ xã hội, v.v...) và việc tổ chức những điều kiện ấy sao cho có thể được hoạt động cần thiết để hình thành những nét tâm lý mà ta muốn có ở đứa trẻ. Hoạt động vui chơi, học tập, lao động,...) của bản thân là yếu tố quyết định nhất trong việc hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách con người.
Nội dung cơ bản của tâm lý học hoạt động có thể nói tóm gọn một cách đơn giản như sau:


1. Hoạt động là bản thể của tâm lý, ý thức. Tâm lý, ý thức được nảy sinh bởi hoạt động và giao tiếp. Trong tâm lý học, hoạt động được coi là sự vận động của chủ thể, của con người, hoạt động quy định nguồn gốc, nội dung và vận hành của tâm lý. Với ý nghĩa đó, ta nói rằng: hoạt động là quy luật chung nhất của cuộc sống con người, của tâm lý con người, và do đó, hoạt động cũng là quy luật chung nhất của tâm lý học.


2. Tâm lý, ý thức là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp, nhưng đồng thời, ý thức (phản ánh tâm lý hình ảnh tâm lý) lại làm khâu trung gian để con người - chủ thể của hoạt động với nhân cách của mình, - tác động vào đối tượng, thấy đổi đối tượng, tạo ra sản phẩm, đồng thời để tự khẳng định, phát triển, biến đổi và hoàn thiện bản thân. Các hiện tượng tâm lý - quá trình, trạng thái, thuộc tính... tâm lý, - đều có bản chất hoạt động.


3. Tất cả các chức năng tâm - sinh lý, các quá trình và thuộc tính tâm lý, trong đó có cả ý thức và nhân cách, đều được nghiên cứu như là hoạt động: động cơ nào quy định sự hình thành và diễn biến của hiện tượng ấy, nó được tạo thành bởi các hành động nào, vận hành bằng phương tiện nào, dựa nào những điều kiện nào. Nghiên cứu thế giới tâm lý theo phương pháp tiếp cận hoạt động phải đặc biệt chú ý tới sự vận động của hệ thống các quan hệ giữa các thành tố của cấu trúc vĩ mô của hoạt động - một bên là điều kiện, mục đích, động cơ, và bên kia là thao tác, hành động, hoạt động.

 

4. Ở cấp bậc hoạt động, con người không còn chỉ là "một cơ thể người" hay "một bộ máy được lắp ráp tinh xảo" cũng không còn chỉ là một cá thể với tính cách là đại diện của loài nữa. Con người thực hiện một hoạt động, có nghĩa là thực hiện các thao tác để làm một hành động nhằm đạt một mục đích cụ thể hoặc một động cơ. Mục đích và động cơ khách thể hoá nhu cầu. Chủ thế tiến hành hoạt động nhằm chiếm lĩnh, sử dụng, sáng tạo ra đối tượng để thoải mãn nhu cầu. Vì vậy, tính chủ thể với tính cách là một tính chất nền tảng của hoạt động, bao gồm cả tính tích cực. Tính tích cực được tạo ra bằng hoạt động, đồng thời cũng là thành tố tham gia thực hiện hoạt động. Hơn thế nữa, nhờ gắn liền với sự thoả mãn nhu cầu, mục đích, động cơ mà tính tích cực đạt tới mức cao nhất của nó là sự say mê. Nói cách khác, trong hành động và hoạt động của con người, bên cạnh mặt có ý nghĩa khách quan do xã hội quy định bao giờ cũng có ý nghĩa riêng đối với từng người. Trong trường hợp này con người phải là một nhân cách, tức là chủ thể của hoạt động. Nói cách khác, lại là chủ thể của hoạt động, con người trở thành nhân cách. Nếu hiểu thật đầy đủ, phương pháp tiếp cận hoạt động phải được hiểu là phương pháp tiếp cận hoạt động - nhân cách, như tôi đã có dịp trình bày trong Bài giảng tại Đại hội tâm lý học quốc tế lần thứ 22, năm 1980, lại Leizig, Cộng hoà Liên bang Đức. Phạm trù hoạt động gắn liền với phạm trù giao tiếp, như đã trình bày trong Tâm lý học, tập 1 (NXB Giáo dục, 1988). A.N. Lêônchiép mới nói chủ yếu tới hoạt động của từng người, nhưng từ đó ta có cơ sở lý luận và thực nghiệm để nói tới "hoạt động cùng nhau", "hoạt động tập thể"..., như là hoạt động dạy và học của thầy và trò, hoạt động trò chơi của nhóm, của đội,...


Tâm lý học hoạt động đã và đang đặt ra biết bao nhiêu vấn đề cho triết học, tâm lý học, giáo dục học... giải quyết. Nhưng chính ở đây ta có thêm một bằng chứng để tính sáng tạo của lý thuyết hoạt động. Và trong hoàn cảnh mới, với những điều kiện, nhu cầu mới, tính sáng tạo của tâm lý học hoạt động càng có thêm điều kiện tự khẳng định và phát triển. Sức sống và sức sáng tạo của nó đã được các công trình thực nghiệm và lý thuyết xác nhận, được cuộc sống thực tiễn kiểm nghiệm và ghi nhận sự đóng góp to lớn của nó vào sự phát triển của tâm lý học thế kỷ XX. Phương pháp tiếp cận của tâm lí học hoạt động đã, đang và sẽ mở ra những triển vọng tốt đẹp cho biết bao công trình tâm lý học, giáo dục học, triết học, đạo đức học, khoa học quản lý, v.v. cả các công trình cơ bản lẫn các công trình ứng dụng. Theo đây, từ năm 1991 tôi cùng với các cộng tác viên đã kết hợp phương pháp tiếp cận hoạt động - nhân cách với phương pháp tiếp cận giá trị với suy nghĩ, triển khai nghiên cứu tâm lý, nhân cách trong hoàn cảnh nước ta chuyển từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nhằm thực hiện sứ mệnh cao cả của khoa học tâm lý cùng với các khoa học khác đóng góp tích cực vào công việc xây dựng và phát triển bền vững con người - công việc trung tâm hàng đầu của toàn bộ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 


MỤC LỤC


Thay cho lời tựa
Phần 1: QUAN ĐIỂM LỊCH SỬ TRONG NGHIÊN CỨU TÂM LÝ NGƯỜI


1. Các lí thuyết tự nhiên chủ nghĩa trong tâm lý học người
2. Phái xã hội trong tâm lý học
3. Sự phát triển quan điểm lịch sử trong tâm lý học Liên Xô
4. Cá thể và môi trường, con người và xã hội
5. Sự phát triển có tính sinh vật và sự phát triển có tính xã hội lịch sử của con người
6. Vấn đề con người lĩnh hội kinh nghiệm xã hội - lịch sử
7. Những cơ chế chủ yếu của hành vi trong phát triển cá thể của động vật và người
8. Đặc điểm của tiệc hình thành hành động trí tuệ
9. Não và hoạt động tâm lý người


Phần 2: HOẠT ĐỘNG - Ý THỨC - NHÂN CÁCH
Chương 1: Chủ nghĩa Mác và tâm lý học
Chương 2: Phản ánh tâm lý
Chương 3: Vấn đề hoạt động trong tâm lí học
Chương 4: Hoạt động và ý thức
Chương 5: Hoạt động và nhân cách
Chương 6: Những vấn đề tâm lí học về tính ý thức trong học tập


Phần 3: SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ EM
I. Các nguyên lý của sự phát triển tâm lý trẻ em và vấn đề không phát triển đầy đủ trí tuệ
II. Cơ sở tâm lý học của trò chơi ở tuổi mẫu giáo
III. Về lý luận phát triển tâm lý của trẻ em


Phần 4: CON NGƯỜI VÀ VĂN HOÁ
Thay lời bạt.

 

Keywords:gsvs pham minh hac,nxb giao duc nam 2003,sach chuyen khao,mot so cong trinh tam ly hoc an leonchiep,leonchiev,mon tamli hoc

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 mot so cong trinh tam ly hoc a.n. leonchiep NXB GD 2003 PhamMinhHac 404 Trang A4 Download file một số công trình tâm lý học a.n. lêônchiép 711
2 mot so cong trinh tam ly hoc a.n. leonchiep (File sach tuong tac, ban dep) NXB GD 2003 PhamMinhHac 404 Trang A4 Download file một số công trình tâm lý học a.n. lêônchiép 291
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

một số công trình tâm lý học a.n. lêônchiép

một số công trình tâm lý học a.n. lêônchiép

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN