Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình giáo dục học mầm non lên facebook!
giáo trình giáo dục học mầm non

13/11/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc - Loại file: pdf

Sách giáo trình giáo dục học mầm non dành cho hệ CDSP được biên soạn bởi Đinh Văn Vang.. “Giáo dục học là khoa học về lí luận và thực tiễn nhằm nghiên cứu những vấn đề cơ bản như giáo dục, giáo dưỡng, dạy học…” Như vậy, có thể hiểu một cách khái lược nhất: Giáo dục học là khoa học về giáo dục con người. Giáo dục học mầm non là một bộ phận, một chuyên ngành của giáo dục học. Với tư cách là một khoa học, Giáo dục học mầm non có đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đặc trưng của nó.

ĐINH VĂN VANG - NXB GIÁO DỤC 2008

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

GIÁO DỤC HỌC MẦM NON

(Dành cho hệ Cao đẳng Sư phạm Mầm non)
 

“Giáo dục học là khoa học về lí luận và thực tiễn nhằm nghiên cứu những vấn đề cơ bản như giáo dục, giáo dưỡng, dạy học…” Như vậy, có thể hiểu một cách khái lược nhất: Giáo dục học là khoa học về giáo dục con người. Giáo dục học mầm non là một bộ phận, một chuyên ngành của giáo dục học. Với tư cách là một khoa học, Giáo dục học mầm non có đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đặc trưng của nó.

 

MỤC LỤC


Chương 1: Những vấn đề lí luận chung của giáo dục học mầm non
I. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của giáo dục học mầm non
II. Mục tiêu và nhiệm vụ của giáo dục mầm non
III. Bậc học mầm non trong hệ thống giáo dục quốc dân


Chương 2: Nhiệm vụ giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non
I. Những cơ sở khoa học của việc giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non
II. Một số đặc điểm tăng trưởng và phát triển của trẻ lứa tuổi mầm non
III. Nhiệm vụ giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non


Chương 3: Những hình thức tổ chức đời sống và hoạt động cho trẻ em ở trường mầm non
I. Tổ chức chế độ sinh hoạt cho trẻ em lứa tuổi mầm non
II. Tổ chức hoạt động với đồ vật cho trẻ em lứa tuổi nhà trẻ
III. Hoạt động vui chơi của trẻ em mẫu giáo
IV. Tổ chức hoạt động học tập cho trẻ mẫu giáo
V. Tổ chức ngày hội, ngày lễ ở trường mầm non


Chương 4: Phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục trẻ em lứa tuổi mầm non
I. Giáo dục gia đình và ý nghĩa của nó đối với sự phát triển nhân cách trẻ em
II. Sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong việc giáo dục trẻ em


Chương 5: Chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông
I. Sự cần thiết phải chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông
II. Một số quan niệm về việc chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông
III. Nội dung chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông
IV. Hình thức và biện pháp chuẩn bị cho trẻ em lứa tuổi mẫu giáo vào trường phổ thông


TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Đào Thanh Âm (Chủ biên), Giáo dục học mầm non. Tập 1, 2, 3, NXB Đại học Sư phạm, 2006.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ (3 – 36 tháng tuổi), NXB Giáo dục, 2007.
3. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo bé (3 – 4 tuổi), NXB Giáo dục, 2007.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo nhỡ (4 – 5 tuổi), NXB Giáo dục, 2007.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo lớn (5 – 6 tuổi), NXB Giáo dục, 2007.
6. Vũ Thị Chín, Chỉ số phát triển sinh lí – tâm lí từ 0 đến 3 tuổi, NXB Khoa học Xã hội, 1989.
7. Võ Thị Cúc, Văn hoá gia đình với việc hình thành và phát triển nhân cách trẻ em, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997.
8. A. V. Daparozet (Chủ biên), Những cơ sở của giáo dục học mẫu giáo, Đại học Sư phạm Hà Nội, 1987.
9. D. V. Encônhin, Tâm lí học trẻ em, Matxcơva, 1974.
10. Hà Thế Ngữ – Đặng Vũ Hoạt, Giáo dục học, tập 1, 2, NXB Giáo dục, 1987.
11. J. Piaget, Tâm lí học – Giáo dục học, NXB Giáo dục, 1987.
12. Đặng Hồng Phương, Giáo trình lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội,
13. Hoàng Thị Phương, Giáo trình vệ sinh trẻ em, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2006.
14. B. Spock, Nuôi dạy con như thế nào, NXB Phụ nữ, 1983.
15. Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên), Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm, 2007.
16. Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên), Giáo dục học, NXB Giáo dục, 2001.
17. Nguyễn Ánh Tuyết, Giáo dục mầm non – Những vấn đề lí luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm, 2007.
18. Nguyễn Ánh Tuyết (Chủ biên), Tổ chức – Hướng dẫn trẻ mẫu giáo chơi, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1996.
19. Lê Thanh Vân, Giáo trình sinh lí trẻ em, NXB Đại học Sư phạm, 2006.
20. Nguyễn Khắc Viện, Phát triển tâm lí trẻ em trong năm đầu, NXB Khoa học Xã hội, 1994.
21. Nguyễn Khắc Viện – Nguyễn Thị Nhất, Tuổi mầm non – Tâm lí giáo dục, NXB TP. Hồ Chí Minh, 1990.
22. Lê Ngọc Văn, Gia đình với chức năng xã hội hoá, NXB Giáo dục 1998.
23. A. Z. Xôrôkina, Dạy trẻ làm quen với đồ vật, NXB Giáo dục, 1986.
24. Nhà trẻ Bromley – Heath (tài liệu lưu hành nội bộ), Hà Nội, 1990.

 

Keywords:dinh van vang,nxb giao duc 2008,sach giao trinh,giao duc hoc mam non,danh cho he cao dang su pham mam non,8g933t8cdt,dkkh 2342008 cxb26492gd

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh giao duc hoc mam non NXB GD 2008 DinhVanVang 302 Trang A4 Download file giáo trình giáo dục học mầm non 471
2 giao trinh giao duc hoc mam non NXB GD 2008 DinhVanVang 302 Trang A4 Download file giáo trình giáo dục học mầm non 171
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình giáo dục học mầm non

giáo trình giáo dục học mầm non

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN