Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học lên facebook!
nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học

28/12/2016 Uploader: Thai Van Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học. Những năm gần đây, ngành chăn nuôi đã tăng trưởng nhanh, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế mang lại thì chăn nuôi cũng đang nảy sinh vấn đề về chất lượng môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư và hệ sinh thái tự nhiên. Mỗi năm ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm thải ra khoảng 75 - 85 triệu tấn phân, với phương thức sử dụng phân chuồng và nước thải không qua xử lý, xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng...

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 2015
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC


NGHIÊN CỨU NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ KẾT HỢP SINH HỌC


HV NGUYỄN QUANG NAM - HDKH PGSTS.TRẦN VĂN QUY,TS.TRẦN HÙNG THUẬN

 

 

 

 

Những năm gần đây, ngành chăn nuôi đã tăng trưởng nhanh, đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích kinh tế mang lại thì chăn nuôi cũng đang nảy sinh vấn đề về chất lượng môi trường, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng dân cư và hệ sinh thái tự nhiên. Mỗi năm ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm thải ra khoảng 75 - 85 triệu tấn phân, với phương thức sử dụng phân chuồng và nước thải không qua xử lý, xả trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nghiêm trọng [1].

 

Theo báo cáo tổng kết của Viện chăn nuôi, hầu hết các hộ chăn nuôi lợn đều để nước thải chảy tự do ra môi trường xung quanh gây mùi hôi thối nồng nặc, đặc biệt là vào những ngày oi bức. Nồng độ khí H2S và NH3 cao hơn mức cho phép khoảng 30 - 40 lần. Tổng số vi sinh vật (VSV) Và bào tử nấm cũng cao hơn mức cho phép rất nhiều lần. Ngoài ra nước thải chăn nuôi lợn còn có chứa COD, tổng nitơ, tổng phốtpho,.. . Cao hơn rất nhiều lần so với tiêu chuẩn cho phép. Chính vì vậy có thể thấy rằng một thực trạng ở nước ta là vấn đề xử lý nguồn nước thải ô nhiễm này thường bị bỏ qua hoặc bằng các biện pháp đơn lẻ, không hiệu quả và bền vững. Hầu hết các hệ thống hiện nay được triển khai một cách đối phó, không đạt tiêu chuẩn thải, khi sử dụng những công nghệ đơn giản chỉ phù hợp cho xử lý những nguồn nước thải có tải trọng ô nhiễm thấp vào áp dụng với nguồn nước thải đặc thù này. Nói cách khác các mô hình xử lý nước thải chăn nuôi hiện nay tại nước ta mới đạt ở mức làm giảm tải trọng ô nhiễm chứ chưa đạt được các tiêu chuẩn thải theo quy định của tiêu chuẩn ngành chăn nuôi [9].

 

Chính vì vậy, việc chọn và thực hiện đề tài: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học” sẽ góp phần phát triển hướng ứng dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

 

Mục tiêu của đê tài: Phân tích, đánh giá các đặc tính ô nhiễm của nước thải chăn nuôi lợn lấy tại địa chỉ xóm Múi – Xã Bích Hòa – huyện Thanh Oai – thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, khảo sát một số các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý chất ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi lợn bằng các phương pháp hóa lý, sinh học và đề xuất sơ đồ dây chuyền công nghệ đảm bảo chất lượng nước sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN 40: 2013/BTNMT, cột B).

 

Nội dung nghiên cứu bao gồm:

 

- Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả tiền xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý;

 

- Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau tiền xử lý bằng phương pháp hợp sinh học kết hợp lọc màng polyme;

 

- Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý tăng cường nước thải sau xử lý sinh học kết hợp lọc màng polyme bằng phương pháp keo tụ.

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1 - TỔNG QUAN

1.1. Nước thải chăn nuôi và ảnh hưởng đến môi trường

1.1.1. Đặc tính nước thải chăn nuôi

1.1.2. Ảnh hưởng của nước thải chăn nuôi đến môi trường

1.2. Hiện trạng xử lý nước thải chăn nuôi

1.3. Các phương pháp xử lý nước thải chăn nuôi

1.3.1. Phương pháp vật lý

1.3.2. Các phương pháp hóa lý

1.3.3. Công nghệ xử lý bằng phương pháp vi sinh

1.3.4. Các công nghệ xử lý khác

Chương 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Đối tượng nghiên cứu

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu

2.2.2. Phương pháp phân tích đánh giá

2.3. Phương pháp thực nghiệm

2.3.1. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ ở giai đoạn tiền xử lý nước thải chăn nuôi

2.3.2. Nghiên cứu khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý COD và nitơ trong giai đoạn xử lý sinh học kết hợp màng vi lọc polyme

2.3.3. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý tăng cường nước thải sau xử lý sinh học kết hợp màng vi lọc polyme bằng phương pháp keo tụ

Chương 3 - KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Đặc tính của nước thải chăn nuôi lợn

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất tiền xử lý nước thải chăn nuôi bằng phèn sắt

3.2.1. Ảnh hưởng của pH

3.2.2. Ảnh hưởng của nồng độ chất keo tụ

3.3. Khả năng xử lý trong các giai đoạn sinh học của hệ sinh học

3.3.1. Khảo sát hiệu quả xử lý COD trong giai đoạn xử lý sinh học

3.3.2. Hiệu suất xử lý Amoni

3.3.3. Hiệu suất xử lý nitrat

3.3.4. Hiệu suất xử lý PO43--P

3.3.5. Khả năng loại bỏ vi khuẩn sau màng vi lọc polyme

3.4. Khảo sát hiệu quả xử lý COD trong giai đoạn tiền xử lý keo tụ bằng phèn sắt kết hợp sinh học

3.5. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình keo tụ ở giai đoạn xử lý tăng cường nước thải chăn nuôi lợn sau khi qua hệ thống sinh học kết hợp với lọc màng

3.5.1. Đặc tính nước thải sau hệ thống sinh học kết hợp lọc màng MBR

3.5.2. Ảnh hưởng của pH

3.5.3. Ảnh hưởng nồng độ chất keo tụ

3.6. Đánh giá, so sánh hiệu quả và lựa chọn mô hình tối ưu xử lý nước thải chăn nuôi

3.7. Sơ bộ đánh khả năng áp dụng trong thực tế

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

DANH MỤC VIẾT TẮT

BIOGAS Khí sinh học (Biological Gas)

BHT Bùn hoạt tính

BOD Nhu cầu ôxy sinh hóa (Biological oxygen demand)

COD Nhu cầu ôxy hóa học (Chemical oxygen demand)

HRT Thời gian lưu thủy lực (Hydraulic Retention Time)

MBR Bể sinh học kết hợp lọc màng (Membrance Bio Reacto)

MLSS Hàm lượng chất rắn lơ lửng (Mixed Liquor Suspended Solid)

MLVSS Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (Mixed Liquor Volatile Suspended Solid)

QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

SRT Thời gian lưu bùn (Sludge retention time)

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam

T-N Tổng nitơ (mg/ L)

T-P Tổng phốtpho (mg/ L)

UASB Bể xử lý sinh học dòng chảy ngược qua tầng bùn kỵ khí (Upflow anearobic sludge blanket)

VSV Vi sinh vật

XLNT Xử lý nước thải

 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1. Thông số nước thải theo điều tra tại các trại chăn nuôi tập trung[9]

Bảng 3.1. Đặc tính của nước thải lợn lấy tại địa chỉ xóm Múi – xã Bích Hòahuyện Thanh Oai – Hà Nội

Bảng 3.2. Ảnh hưởng của pH đến hiệu quả tiền xử lý bằng phèn sắt

Bảng 3.3. Ảnh hưởng của nồng độ phèn sắt đến hiệu quả tiền xử lý

Bảng 3.4. Một số đặc tính của nước thải chăn nuôi lợn đầu vào (M1) Hệ xử lý

Bảng 3.5. Mật độ Coliform trước và sau khi xử lý

Bảng 3.6. Đặc điểm nước thải chăn nuôi lợn sau khi xử lý qua hệ sinh học kết hợp lọc màng MBR

Bảng 3.7. Đánh giá ưu nhược điểm của các giai đoạn xử lý

 

DANH MỤC HÌNH

Hình 1.1. Quy trình xử lý nước thải chăn nuôi phổ biến ở Việt Nam hiện nay đối với cơ sở chăn nuôi

Hình 1.2. Sơ đồ hệ thống UASB

Hình 1.3. Các giai đoạn trong bể aeroten hoạt động gián đoạn

Hình 1.4. Mô hình Ludzack – Ettinger loại bỏ nitơ sinh học

Hình 1.5. Mô hình Bardenpho loại bỏ nitơ sinh học

Hình 2.1. Mô hình bố trí các thiết bị trong hệ thống xử lý

Hình 2.2. Cấu tạo bể yếm khí, thiếu khí

Hình 2.3. Giá thể vi sinh trong bể thiếu khí

Hình 2.4. Sơ đồ bể hiếu khí

Hình 2.5. Cấu tạo sợi màng

Hình 3.1. Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất xử lý bằng phèn sắt

Hình 3.2. Ảnh hưởng của nồng độ phèn sắt đến hiệu suất xử lý

Hình 3.3. Sự biến thiên COD và hiệu suất xử lý của giai đoạn sinh học

Hinh 3.4. Sự biến thiên NH4+ -N và hiệu suất xử lý của giai đoạn sinh học

Hình 3.5. Diễn biến NO3--N theo thời gian

Hình 3.6. Diễn biến PO43--P qua các bể theo thời gian

Hình 3.7. Hiệu suất xử lý COD giai đoạn hóa lý kết hợp sinh học

Hình 3.8. Tính chất mang màu khác nhau của các chất humic

Hình 3.9. Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất xử lý độ màu

Hình 3.10. Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất xử lý COD

Hình 3.11. Ảnh hưởng của nồng độ phèn sắt đến hiệu suất xử lý

Hình 3.12. Ảnh hưởng của nồng độ phèn nhôm đến hiệu suất xử lý

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1. Bùi Xuân An (2007), Nguy cơ tác động đến môi trường và hiện trạng quản lý chất thải trong chăn nuôi vùng Đông Nam Bộ. Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2012), Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 12 tháng năm 2012 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hà Nội.

3. Lê Văn Cát (2007), Xử lý nước thải giàu hợp chất Nitơ và Phốtpho. NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.

4. Cục chăn nuôi-Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (2010), Báo cáo bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020, Hà Nội.

5. Bùi Hữu Đoàn (2011), Quản lý chất thải chăn nuôi, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.

6. Đào Lệ Hằng (2008), “Chăn nuôi trang trại – thực trạng và giải pháp”, Thông tin chuyên đề nông nghiệp và PTNT, 04, Tr. 5-7.

7. Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020

8. Phùng Đức Tiến, Nguyễn Duy Điều, Hoàng Văn Lộc, Bạch Thị Thanh Dân (2009), “Đánh giá thực trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi” Tạp chí chăn nuôi, 04, Tr. 10-16.

9. Trần Hùng Thuận (2012), Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ Nghiên cứu chế tạo modul màng lọc polyme hợp khối phục vụ xử lý nước thải chăn nuôi, Viện Ứng Dụng Công Nghệ-Bộ Khoa học Công nghệ, Hà Nội.

10. Văn Hữu Tập, Trịnh Văn Tuyên, Nguyễn Hoài Châu (2012), “Nghiên cứu tiền xử lý làm giảm COD và màu nước rỉ rác bãi chôn lấp rác bằng quá trình keo tụ”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 50 (2B), Tr. 169-175.

11. Vũ Đình Tôn, Lại Thị Cúc, Nguyễn Văn Duy (2008), “Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải bằng bể biogas của một số trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sống hồng” Tạp chí Khoa học và Phát triển, VI (6), Tr. 556-561.

TIẾNG ANH

12. Ahamed Fadel Áshery, Kamal Radwan and Mohamed I. Gar Al-Alm Rashed (2010), “The effect of pH control on turbidity and NOM removal in conventional water treatment”, Fifteeth International Water Technology Conference, IWTC 15, Alexandria, Egypt.

13. Ancheng Luo; Jun Zhu; Pius M Ndegwa (2002), “Removal of Carbon, Nitrogen, and Phosphorus in Pig Manure by Continuous andintermittent Aeration at Low Redox Potentials”, Biosystems Engineering, 82 (2), pp. 209–215.

14. J. Dosta, J. Rovira, A. Galí, S. Macé, J. Mata-Álvarez (2008), “Integration of a Coagulation/Flocculation step in a biological sequencing batch reactor for COD and nitrogen removal of supernatant of anaerobically digested piggery wastewater”, Bioresource Technology, 99, pp. 5722–5730.

15. FAO (2012), “World Food outlook”, Global martket analysis, Rome.

16. Ignacio de Godos, Héctor O. Guzman, Roberto Soto, Pedro A. García-Encina, Eloy Becares, Raúl Muđoz, Virginia A. Vargas (2011), “Coagulation/flocculation-based removal of algal–bacterial biomass from piggery wastewater treatment”, Bioresource Technology, 102, pp. 923–927.

17. H. Kim, H. S. Kim, I. T. YeomandY. B. Chae (2005), "Application of membrane bioreactor system with fullscale plant on livestock wastewater" Water Science&technology, 51 (6-7), pp. 465-471.

18. Hee Seok Kim, Yonu-Kyoo Choung, Soojeung Ahn and Hae Seok Oh (2008), "Enhancing nitrogen removal of piggery wastewater by membrane bioreactor combined with nitrification reactor" Desalination, 223, pp. 194-204.

19. P. H. Liao, Y. Gao and K. V. Lo (1993), “Chemical precipitation of phosphate and ammonia from swine wastewater”, Biomass and Bioenergy, 4 (5), pp. 365-371.

20. B. Libecki, J. Dziejowski (2008), “Optimization of humic acids coagulation with aluminum and ion (III) Salts”, Polish J. Of Environ. Stud. 17 (3), pp. 397 – 403.

21. W. J. Powers (1993), Effects of variable sources of distillers dried grains plus soluble on milk yield, composition and manure characteristics of lactating dairy cows, Florida, Gainsville. : M. S. Thesis, University.

22. Thipsuree Kornboonraksa, Seung Hwan Lee (2009), “Factors affecting the performance of membrane bioreactor for piggery wastewater treatment”, Bioresource Technology, 100, pp. 2926–2932.

 

 

 

 

keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi 2015,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac si,nghien cuu nang cao hieu qua xu ly nuoc thai chan nuoi lon bang phuong phap hoa ly ket hop sinh hoc,hv nguyen quang nam,pgsts tran van quy,ts tran hung thuan,cao hoc,sy,dhqghn

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học DHKHTN nguyenquangnam 70trang Download file nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học 732
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học

nghiên cứu nâng cao hiệu quả xử lý nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp hóa lý kết hợp sinh học

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN