Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung lên facebook!
nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung

22/12/2016 Uploader: Thai Van Loại file: doc

Luận văn cao học: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền Trung. Để phân tích cấu trúc các trường hải dương một chi tiết và chính xác thì cần phải có một chuỗi số liệu liên tục và đủ dầy về mật độ số liệu. Nhằm giải quyết vấn đề trên, bài luận văn này đã sử dụng số liệu môi trường (số liệu nhiệt độ nước mặt biển, hàm lượng chlorophyll a tầng mặt) từ nguồn viễn thám phân tích cấu trúc nhiệt và sự biến động của hàm lượng chlorophyll a tầng mặt, đồng thời luận văn cũng sử dụng nguồn số liệu này đồng bộ với nguồn số liệu cá ngừ (số liệu thu thập từ các chuyến điều tra khảo sát do viện nghiên cứu hải sản chủ trì thực hiện từ năm 2000-2008) từ đó phân tích mối quan hệ giữa cá với trường nhiệt độ và chlorophyll a nhằm tìm hiểu khả năng tập trung của cá ngừ đại dương tại vùng biển xa bờ miền trung Việt Nam.

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN


LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC


NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT KHAI THÁC CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở VÙNG BIỂN XA BỜ MIỀN TRUNG

 

 

 

 

Nghiên cứu về nguồn lợi hải sản ở vùng biển Việt Nam đã được tiến hành trong nhiều năm trở lại đây. Đối tượng nghiên cứu đa dạng, bao gồm các loài hải sản sống ở tầng đáy, các loài nổi nhỏ và cả cá nổi lớn. Trong thành phần nhóm cá nổi lớn thì cá ngừ được quan tâm nhiều bởi chúng là đối tượng khai thác có giá trị kinh tế cao đối với các nghề khai thác xa bờ như câu vàng cá ngừ đại dương, lưới rê khơi, và gần đây là nghề lưới vây khơi. Trong nhiều năm trở lại đây, trong bối cảnh mà nguồn lợi hải sản ở vùng biển gần bờ đang ngày một suy giảm nghiêm trọng thì việc phát triển nghề khai thác xa bờ ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên, công tác dự báo ngư trường cho nghề khai thác xa bờ ở nước ta còn khá hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành thủy sản. Hiện nay, đã có nhiều kết quả nghiên cứu cấu trúc các trường hải dương và mối quan hệ của chúng với sự tập trung và di cư của cá nhằm phục vụ cho việc dự báo ngư trường khai thác ngày càng hiệu quả hơn. Đây là cách làm đúng đắn nhằm nâng cao hiệu quả khai thác đáp ứng kịp thời với nhu cầu phát triển kinh tế của nước ta hiện nay.
  

 Để  phân tích cấu trúc các trường hải dương một chi tiết và chính xác thì cần phải có một chuỗi số liệu liên tục và đủ dầy về mật độ số liệu. Nhằm giải quyết vấn đề trên, bài luận văn này đã sử dụng số liệu môi trường (số liệu nhiệt độ nước mặt biển, hàm lượng chlorophyll a tầng mặt) từ nguồn viễn thám phân tích cấu trúc nhiệt và sự biến động của hàm lượng chlorophyll a tầng mặt, đồng thời luận văn cũng sử dụng nguồn số liệu này đồng bộ với nguồn số liệu cá ngừ (số liệu thu thập từ các chuyến điều tra khảo sát do viện nghiên cứu hải sản chủ trì thực hiện từ năm 2000-2008) từ đó phân tích mối quan hệ giữa cá với trường nhiệt độ và chlorophyll a nhằm tìm hiểu khả năng tập trung của cá ngừ đại dương tại vùng biển xa bờ miền trung Việt Nam.

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NGUỒN SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1.1. Khu vực biển nghiên cứu

1.2. Nguồn số liệu số liệu môi trường (nhiệt độ nước biển tầng mặt, hàm lượng chlorophyll a tầng mặt)

1.3. Nguồn số liệu cá ngừ đại dương

1.4. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CẤU TRÚC NHIỆT ĐỘ NƯỚC BIỂN TẦNG MẶT VÙNG BIỂN XA BỜ MIỀN TRUNG

2.1. Điều kiện hình thành chế độ khí hậu Việt Nam

2.2. Đặc điểm khí tượng vùng biển Việt Nam

2.2.2. Nhiệt độ không khí

2.2.3. Chế độ gió

2.2.4. Chế độ sóng

2.3. Biến động và phân bố nhiệt độ

2.4. Biến đổi dị thường nhiệt nước biển tầng mặt

2.4. Biến đổi građient ngang nhiệt độ nước biển tầng mặt

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỔI HÀM LƯỢNG CHLOROPHYLL A TẦNG MẶT VÙNG BIỂN XA BỜ MIỀN

3.1. Hàm lượng chlorophyll a

3.2. Phân bố mặt rộng

CHƯƠNG 4: NĂNG SUẤT KHAI THÁC CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở VÙNG BIỂN XA BỜ MIỀN TRUNG

4.1 Thành phần loài và sản lượng

4.2 Năng suất khai thác

4.3. Xu hướng biến động năng suất khai thác

4.3. Phân tích mối liên quan của nhiệt độ và Hàm lượng chlorophyll a và năng suất khai thác cá ngừ đại dương tại vùng biển miền Trung

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Tài liệu tham khảo

tiếng Việt

1.    Đinh Văn Ưu & cs, 2000. Báo cáo chuyên đề 7 đề tài KHCN 06-02: Cácđặc trưng chế độ hải dương học nghề cá Biển Đông.
2.    Đinh Văn Ưu, 2004. Xây dựng mô hình dự báo cá khai thác và cấu trúc hải dương có liên quan phục vụ đánh bắt xa bờ ở vùng biển Việt Nam, báo cáo tổng kết đề tài KC.09.03
3.    Lê Đức Tố, 1995. Cơ sở khoa học cho việc dự báo phân bố và biến động nguồn lợi cá biển , Báo cáo Tổng kết đề tài KT 03-10.
4.    Nguyễn Công Rương, Đào Mạnh Muộn, Nguyễn Văn Việt và nnk, 1989. Đặc điểm khí tượng hải văn và một số yếu tố hải dương học Việt Nam.
5.    Nguyễn Tiến Cảnh, Nguyễn Công Rương, 2001. Đặc điểm cơ bản về khí tượng, thuỷ văn, sinh vật phù du và động vật đáy biển Việt Nam.
6.    Phạm Ngọc Toàn, Phan Tất Đắc (1993). Khí hậu Việt Nam, NXB KH&KT, Hà Nội

Tài liệu tham khảo tiếng Anh

7.    Belkin I.M, Cornillon P. (2003). SST fronts of the Pacific coastal and marginal seas, Physical Oceanography, Vol. 1, No. 2,
8.    Belkin I.M , John E. O'Reilly (2009). An algorithm for oceanic front detection in chlorophyll and SST satellite imagery, Journal of Marine Systems, doi:10.1016/j.jmarsys.2008.11.018
9.    Belkin I.M., Cornillon P. and Ullman D. (2003). Ocean fronts around Alaska from satellite SST data, Proceedings of the Amer. Met. Soc. 7th Conf. on the Polar Meteorology and Oceanography, Hyannis, MA, Paper 12.7, 15pp
10.    Wyrtki K. Phisical Oceanography of the Southeast Asian WWater by Klaus Wyrtki, NAGA Report, Vol. 2, 1961

 

 

 

Keywords:download,dai hoc quoc gia ha noi,truong khoa hoc tu nhien,luan van thac si,nghien cuu cac yeu to anh huong va danh gia nang suat khai thac ca ngu dai duong o vung bien xa bo mien trung,cao hoc,sy,khtn,dhqghn

CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đánh giá năng suất khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ miền trung

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN