Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình tham vấn tâm lý lên facebook!
giáo trình tham vấn tâm lý

20/12/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc - Loại file: pdf

Giáo trình này được chuẩn bị trong nhiều năm. Các nội dung chính của nó đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên dưới dạng bài giảng bắt đầu từ khóa học 1997 – 1998 và được chỉnh sửa, nâng cấp qua mỗi khóa học. Vì vậy, hầu như các tri thức căn bản trong tài liệu này đều ít nhiều quen thuộc với sinh viên các thế hệ ngành Tâm lí học, thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Có thể giáo trình vẫn còn nhiều điều phải bàn luận và bổ sung. Nhưng, xét trong hoàn cảnh giảng dạy tâm lí học thực hành ở Việt Nam hiện nay

PGSTS TRẦN THỊ MINH ĐỨC- NXB ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI 2011

 

GIÁO TRÌNH

THAM VẤN TÂM LÍ

(Tái bản lần thư 2 có chỉnh sửa bổ sung)

 

Trong khoảng mười năm lại đây, tốc độ phát triển kinh tế – xã hội quá nhanh ở Việt Nam đã kéo theo những thay đổi và xáo trộn tâm lí của nhiều người, làm tăng cao nhu cầu về dịch vụ tham vấn tâm lí của xã hội. Điều này thể hiện ở sự ra đời và phát triển đa dạng của nhiều trung tâm tham vấn, phòng tham vấn tại các cộng đồng, bệnh viện và các trường học với các dịch vụ trợ giúp tâm lí khác nhau. Hiện nay, dù Nhà nước chưa cấp mã số cho nghề trợ giúp tâm lí nhưng vị thế của các nhà tham vấn, trị liệu tâm lí đang ngày càng được khẳng định trong xã hội. Vì vậy vai trò của các nhà tâm lí học trong việc đào tạo sinh viên chuyên ngành Lâm sàng và Tham vấn ngày càng được củng cố và nâng cao.


Giáo trình Tham vấn tâm lí này nhìn nhận tham vấn như một ngành khoa học ứng dụng trong thực hành chăm sóc tâm lí con người, được trình bày trong 8 chương. Trong đó, 3 chương đầu làm rõ tính chất khoa học của môn Tham vấn thực hành. Các khái niệm như: trợ giúp tâm lí, tư vấn, tham vấn và trị liệu tâm lí, cũng như mục tiêu, nhiệm vụ được đưa vào ngay trong chương I. Chương II trình bày một cách khái quát quá trình hình thành và phát triển ngành Tham vấn trên thế giới và ở Việt Nam, sự giao thoa của nó với một số ngành trợ giúp lân cận như Tâm lí học, Công tác xã hội, Tâm thần học. Phần giới thiệu một số quan điểm tiếp cận thân chủ trong thực hành thăm khám tâm lí con người được thể hiện trong chương III.


Việc xây dựng mối quan hệ tham vấn dựa trên nền tảng của sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau giữa nhà tham vấn và thân chủ trong thực hành nghề được khái quát trong chương IV. Nội dung chương này sẽ giúp người học có quan niệm đúng đắn về thân chủ và nan đề của thân chủ; giúp người học hướng đến cách nhìn chuyên nghiệp về nhà tham vấn với những phẩm chất và năng lực trong thực hành nghề.


Để giúp người học nâng cao khả năng thực hành nghề, cuốn Tham vấn tâm lí giới thiệu những khía cạnh đạo đức và pháp lí trong thực hành ca (chương V), hướng dẫn một số kĩ năng tham vấn căn bản (chương Vl) và quy trình tham vấn (chương VII). Và cuối cùng, để củng cố những tri thức tiếp thu được qua mỗi chương, chúng tôi xây dựng các bài tập tình huống trong thực hành tham vấn tâm lí. Điều này thể hiện trong chương VIII.


Giáo trình này được chuẩn bị trong nhiều năm. Các nội dung chính của nó đã được đưa vào giảng dạy cho sinh viên dưới dạng bài giảng bắt đầu từ khóa học 1997 – 1998 và được chỉnh sửa, nâng cấp qua mỗi khóa học. Vì vậy, hầu như các tri thức căn bản trong tài liệu này đều ít nhiều quen thuộc với sinh viên các thế hệ ngành Tâm lí học, thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội. Có thể giáo trình vẫn còn nhiều điều phải bàn luận và bổ sung. Nhưng, xét trong hoàn cảnh giảng dạy tâm lí học thực hành ở Việt Nam hiện nay. việc ra đời của các tài liệu liên quân đến tham vấn và trị liệu tâm lí, cho dù chưa hoàn thiện, vẫn là hết sức cần thiết, không chỉ đối với sinh viên ngành Tâm lí học, mà còn có ích cho các sinh viên ngành trợ giúp khác, như Công tác xã hội, Tâm thần học. Giáo dục học.


MỤC LỤC

Lời mở đầu
Chương I: THAM VẤN TÂM LÝ LÀ MỘT KHOA HỌC ỨNG DỤNG
I. Các khái niệm
II. Mối liên hệ nghề nghiệp trong các ngành trợ giúp
III. Đối tượng, mục đích, nhiệm vụ và hiệu qủa của tham vấn
IV. Các hình thức tham vấn
Chương 2: SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH THAM VẤN TÂM LÝ
I. Ảnh hướng của một số ngành trợ giúp đến ngành tham vấn chuyên nghiệp
II. Sự ra đời của ngành tham vấn trên thế giới
III. Điểm qua vài nét về hoạt động tham vấn ở Việt Nam
Chương 3: CÁC LÝ THUYẾT TIẾP CẬN CÁ NHÂN TRONG THAM VẤN TÂM LÝ
I. Một số lí thuyết tâm lí học nền tảng
II. Một số phương pháp tiếp cận thân chủ trong tham vấn
Chương 4: NHÀ THAM VẤN VÀ THÂN CHỦ TRONG MỐI QUAN HỆ THAM VẤN TÂM LÝ
I. Nhà tham vấn là con người cân bằng
II. Nhà tham vấn là người hành nghề chuyên nghiệp
III. Thân chủ và nan đề của thân chủ
IV. Mối quan hệ tham vấn
Chương 5: ĐẠO ĐỨC TRONG THAM VẤN TÂM LÍ
I. Mối quan hệ giữa luật pháp và quy điều đạo đức trong tham vấn
II. Một số nguyên tắc đạo đức cơ bản
III. Giới thiệu các tiêu chuẩn đạo đức trong ngành tham vấn
IV. Chứng chi hành nghề tham vấn
Chương 6: KỸ NĂNG THAM VẤN TÂM LÍ
I. Kĩ năng lắng nghe
II. Kĩ năng đặt câu hỏi
III. Kĩ năng thấu hiếu
IV. Kĩ năng phản hồi
V. Kĩ năng diễn giải
VI. Kĩ năng xừ lí sự im lặng
VII. Kĩ năng thông đạt
VIII. Kĩ năng cung cấp thông tin
IX. Kĩ năng bộc lộ bản thân
X. Kĩ năng đương đầu
Chương 7: QUY TRÌNH THAM VẤN TÂM LÍ
I. Các mô hình tham vấn
II. Lập hồ sơ đánh giá ban đầu
III. Hướng dẫn thực hiện kế hoạch xử lí
IV. Phân tích sự biến đổi tâm lí trong quá trình tham vấn trị liệu
V. Công tác giám sát trong tham vấn
Chương 8: LUYỆN THỰC HÀNH THAM VẤN TÂM LÍ
I. Hình ảnh bản thân với tư cách là một cá nhân và một nhà tham vấn
II. Đạo đức nghề nghiệp
III. Kĩ năng tham vấn
IV. Phân tích mối quan hệ giữa nhận thức - xúc cảm - hành vi
V. Hoạt động tham vấn


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

1. Anders Dahl, Kĩ năng tư vấn qua internet, Tài liệu hội thảo, tháng 2/2003.
2. Anthony Yeo (Lan Khuê dịch), Bàn tay giúp đỡ – Cách đối phó với ban đề, NXB Trẻ, 2005.
3. Đặng Danh Ánh, Tư vấn chọn nghề cho học sinh phổ thông, Tạp chí Giáo dục, 9/2005.
4. Võ Văn Bản, Thực hành điều trị tâm lí, NXB Y học, 2002.
5. Bạo lực với phụ nữ trong gia đình và vai trò của truyền thông đại chúng trong sự nghiệp phát triển phụ nữ, Trung tâm nghiên cứu giới, gia đình và môi trường trong phát triển, Kỷ yếu hội thảo, 6/2001.
6. Baryneil Kauf Man (Đoàn Hoãn biên dịch), Hãy để lớp trẻ tự lựa chọn hay nghệ thuật yêu thương, NXB Thanh niên,
7. Bradon Marian, Gillian Schofield, Liz Trinder, Công tác xã hội với trẻ em (Người dịch: Nguyễn Thị Nhẫn), Ban xuất bản ĐH Mở – Bán công TP. HCM, 2001.
8. Dainow và Bailey, Tài liệu tập huấn tư pháp vị thành niên (Phần các kĩ năng cung cấp dịch vụ).
9. David Stanfford – Clark (Lê Văn Luyên và Huyền Giang dịch), Freud đã thực sự nói gì, NXB Thế giới, 1998.
10. Daiglliault Michel (Nguyễn Phương Hoà và Lưu Song Hà dịch), Giáo trình mối quan hệ trợ giúp, Viện Tâm lí học, 2001
11. Quang Dương (tổng hợp và biên soạn), Tư vấn hướng nghiệp, NXB Trẻ, TP. HCM, 2002.
12. Trần Thị Minh Đức, Quan niệm về tư vấn tâm tí, T/C ĐH&GDCN số 6/2000, từ trang 42–44.
13.Trân Thị Minh Đức, Trương Phúc Hưng, Một số cảm xúc tiêu cực ở người nhiễm HIV/AIDS và cách thức hỗ trợ, Tạp chí Tâm lí học, số 6/2000, trang 43–46, 67.
14. Trần Thị Minh Đức, Trương Phúc Hưng, Những khó khăn trong công tác tư vấn cho người nhiễm HIV/AIDS ở công đồng, T/C ĐH&GDCN sô 8/2000, từ trang 46–47.
15. Trần Thị Minh Đức, Quan niệm về tư vấn tâm lí, Tạp chí Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, tháng 6/2000.
16. Trần Thị Minh Đức, chủ trì đề tài: Một số vấn đề cơ bản trong tư vấn tâm lí, đề tài cơ bản cấp ĐHQG, mã số CB.01.14, 2002–2003.
17. Trần Thị Minh Đức, Bàn về hiệu quả của tư vấn trên báo, T/C Tâm lí học, số 10/2002, trang 56–60,63.
18. Trần Thị Minh Đức, Thực trạng tham vấn ở Việt Nam, Từ lí thuyết đến thực tế, Tạp chí TLH số 2/2003.
19. Trần Thị Minh Đức, Tư vấn và tham vấn – thuật ngữ và cách tiếp cận, Hội thảo Tâm lí học, tháng 2/2003, trang 293 – 299.
20. Trần Thị Minh Đức, Đỗ Hoàng, Tham vấn học đường – nhìn từ gíac độ Giới, Tạp chí Tâm lí học, số 11/2006, tr.45–51.
21. Trần Thị Minh Đức, Sử dụng trắc nghiệm tại các cơ sở thăm khám tâm lí – y tế ở Hà Nội, Tạp chí Tâm lí học, sô 3/2007, tr. 1 –6.
22. Trần Thị Minh Đức, Chủ trì đề tài: sử dụng trắc nghiệm tâm lí trong các dịch vụ trợ giúp con người, đề tài cấp Đại học Quốc gia, Hà Nội, mã số QTTPN. 06.01, 2006– 2007.
23. Trần Thị Minh Đức, Hứng thú của sinh viên đối với môn học tham vấn, Tạp chí Tâm lí học, số 11/2007.
24. Trần Thị Minh Đức, Giám sát sinh viên thực tập thực tế. Một công việc có tính chuyên nghiệp, Tạp chí Tâm lí học, số 2/2008.
25. Trần Thi Minh Đức, Kĩ năng đặt câu hỏi trong tham vấn: Quan niệm và cách tiến hành, Tạp chí Tâm lí học, số 2/2009.
26. Trần Thị Minh Đức, Thực trạng đào tạo tham vấn tại các cơ sở cung ứng dịch vụ trợ giúp tâm lí, Tạp chí Tâm lí học, số 3/2009
27. Trần Thị Minh Đức, Ảnh hưởng của đào tạo nghề tâm lí học đến hiệu quả hoạt động tham vấn ở Việt Nam. Tạp chí tâm lí học, số 4/2009.
28. Trần Thị Minh Đức, Chủ trì đề tài: Thực hành tham vấn và trị liệu tâm lí– Thực trạng và giải pháp, Đề tài cấp Đại học Quốc gia, Hà Nội, Mã số QX.2007
29. Enk J. Van Slyke (Thu Nhi dịch), Nghệ thuật lắng nghe để xử lí xung đột, NXB Trẻ. 2004.
30. Freud S. (Nguyễn Xuân Hiến dịch), Phân tâm học nhập môn, NXB ĐHQG 2002
31. Fesse Nirenberg (nhóm Ánh Dương biên soạn), Bạn có hấp dẫn không, NXB Trẻ, 1996.
32. Forgey Mary Anh, Carol S. Cohen, Thực hành công tác xã hội chuyên nghiệp 2, Tài liệu tập huấn do khoa Phụ nữ học và ĐH Fordham Hoa Kì phối hợp tổ chức, 8/8 đến 13/8/1997.
33. G. E.Rald, Gorey, Lí thuyết và thực hành về tham vấn và trị liệu, chương Các tiêu chuẩn đạo đức của Hiệp hội tham vấn Hoa Kỳ, Books/Cole Publishing, Company Pacific, Grovc Califomia, 1991 (tiếng Anh).
34. Nguyễn Thị Phương Hoa, Về tâm tí học tư vấn, Tạp chí Tâm lí học, số 2/1999.
35. Nguyễn Thị Phương hoa, Một số nhận xét bước đầu về tư vấn tâm lí ở nước ta, Tạp chí Tâm lí học, số 4/2001.
36. Jo.Godefroid, Những con đường tâm lí học, tập 3, NXB Pierre Mardage Liege - Bruxelles, 1987, Trung tâm nghiên cứu Tâm lí trẻ em, tủ sách NT 1998.
37. Kathryn Geldard và David Geldard (Nguyễn Xuân Nghĩa và Lê Lộc dịch), Công tác tham vấn trẻ em – Giới thiệu và thực hành – Tập 1, 2, NXB ĐH Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh, 2000.
38. Kathryn Geldard và David Geldard (Nguyễn Xuân Nghĩa và Lê Lộc dịch), Tham vấn thanh thiếu niên, ĐH Mở bán công Thành phố Hồ Chí Minh, (tài liệu nội bộ), 2002.
39. Nguyễn Công Khanh, Tâm tí trị liệu, NXB ĐHHQG HN, 2000.
40. Đỗ Ngọc Khanh, Các phản ứng tư vấn cơ bản, Tạp chí Tâm lí học, số 8, 9/2002.
41. Kiến Văn, Lí Chủ Hưng, Tư vấn tâm lí học đường, NXB Phụ nữ, 2007.
42. Phạm Minh Lăng, Phân tâm học, NXB Văn hoá Thông tin,
43. Bùi Thị Xuân Mai (chủ biên), Nguyễn Thị Thái Lan, Lim Shaw Hui, Giáo trình tham vấn, NXB Lao động – Xã hội, 2008.
44. Bùi Thị Xuân Mai, Tham vấn – Một dịch vụ xã hội cần được phát triển ở Việt Nam, Tạp chí Tâm lí học, số 2/2005, trang 49-53
45. Mathew Grace. Nhập môn công tác xã hội cá nhân (Lê Chí An dịch), ĐH Mở – Bán công, TP HCM, 1999.
46. Phương Hoài Nhân, Mục và tư vấn, NXB Chân lý, 2000.
47. Pamella Klcin Pdhner (Nguyễn Việt Nga dịch), Giới thiệu thực hành công tác xã hội, tập bài giảng, 1998.
48. Nguyễn Thị Oanh chủ biên, Tâm lí truyền thông và giao tiếp Đại học Mở – Bán công, TP. HCM, 1995, có chỉnh sửa cho phù hợp.
49. Nguyễn Thị Oanh, Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh 300 năm hình thành và phát triển, 1698 – 1998, phần “Các hoạt động xã hội và Công tác xã hội chuyên nghiệp”.
50. Nguyễn Thị Oanh, Tư vấn học đường, Tuyển tập các bài báo đăng trên báo Phụ nữ chủ nhật, TP. Hồ Chí Minh, 2003.
51. Patncia H. Miler (Vũ Thị Chín dịch), Các thuyết về tâm lí học phát triển, NXB Văn hóa – Thông tin, 2003.
52. Paul Bennett, Tâm lí học dị thường và lâm sàng, Bản dịch của Nguyễn Sinh Phúc, Khoa Tâm lí học, Trường ĐHKHXH&NV, Hà Nội, 2006.
53. Hoàng Phê, Từ điển tiếng Viết, NXB Đà Nẵng, 2000.
54. Lê Văn Phú, Công tác xã hội, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004.
55. Rogers Carl (Tiến sĩ Tô Thị Ánh và Vũ Trọng Ưng dịch), Tiến trình thành nhân thành ngán, NXB TPHCM, 1992.
56. Nguyễn Thơ Sinh, Tư vấn tâm lí căn bản, NXB Lao động, 2006
57. Tài liệu Tâm lí học lâm sàng, chương trình hợp tác đào tạo. khoa Tâm lí học và Đại học Toulouse, Pháp.
58. Bùi Thị Hồng Thái, Học thực hành tham vấn của sinh viên, Tạp chí Tâm lí học, số 3/2009.
59. Thomas Piere Felix, Huấn luyện tình cảm (Nguyễn Hiến Lê lược dịch), NXB Thanh niên, 2000.
60. Hoàng Huyền Trang, Romeo T. Yap, Bùi Thị Xuân Mai. Tài liệu tập huấn công tác xã hội, Tổ chức quốc tế phục vụ cộng đồng và gia đình – Trường Cán bộ Lao động và Xã hội, 1996.
61. Tài liệu tập huấn về công tác tham vấn, tập I và II, UNICEP Hà Nội, 6/2000
62.Tài liệu tập huấn về Tham vấn, Bản thảo Unicef HN, tháng 6/2000
63. Tài liệu dùng cho lớp tập huấn, Trung tâm Tư vấn tâm tí – Giáo dục & Tình yêu – hôn nhân và Gia đình, Thành phố Hồ Chí Minh, 2002
64. Chương trình kĩ năng tư vấn, Trung tâm tư vấn SKHPGĐ, Tài liệu tập huấn, Dự án Vie/oo/p63, 8/2002.
65. Nguyễn Phượng Thái, Hướng về khách hàng, NXB Bưu điện, Hà Nội 9/2001
66. Vũ Kim Thanh, Tư vấn tâm tí – Một nhu cầu xã hội cần được đáp ứng, Tạp chí Tâm lí học, số 2/2001.
67. Mai Thanh Thế, Về kĩ năng tìm hiếu trong tư vấn tâm lí trực tiếp, Tạp chí Tâm lí học, số 1/2000.
68. Nguyễn Trọng Thể, Tư vấn quản lý, NXB Lao động, Hà Nội,
69. Tình yêu – Hôn nhân gia đình, Văn phòng Hỗ trợ Gia đình, TP. HCM, Tháng 2/2001.
70. Trung tâm tư vấn TLGD và Tình yêu – Hôn nhân – Gia đình: Nâng cao chất lượng – hiệu quả Tư vấn TLGD và tình yêu – hôn nhân – gia đình, Kỷ yếu hội thảo, 7/2002.
71. Ủy ban bảo vệ và chặm sóc trẻ em Việt Nam, Quy chế hoạt động văn phòng tư vấn Bảo vệ chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Tài liệu bài giảng lớp tập huấn hướng dẫn công tác tư vấn cho trẻ em, Hà Nội 5/1997.
72. Nguyễn Khắc Vịện, Từ điển tâm tí học, NXB Văn hoá – Thông tin, 2001.
73. Nguyễn Việt, Tâm thần học, NXB Y học, Hà Nội, 1984.

Tài liệu tiếng Anh

74. Chambers H.E., Effective communication skills, Cambridge, MA: Perseus, 200 1.
75. Corey. Gegald, Theoly and Practice of Counseling & Psychotherap), Books/Cole Publishing Company, 1991.
76. Counselmg for Investment in Health Promotion/CIHP, Workshop, February 2003.
77. Herlihy B. & L.Golden, Ethical Standards Casebook, The Fourth Edition, 1990.
78. Narayana S. Counseling Psychology, McGraw–Hill Publishing Company, 1981.
79. Neukrug E. D. The world of the Counselors, Books/Cole Publishing Company, 1999.
80. Nelson Richar ]ohn, Bisic Counseling skills. NXB Oxford, 2001.
81. Onno Van der Hart, Ph.D. & Barbara Friedman. M.A. M.F.C.C.: A Reader is Guide To Pterre Janet: A Neglected. Intellectual heritage, trauma–pages.com
82. Raymond Lloyd Richmond, Clinical and Counseling – and Licensure, Ph.D.SanFrancisco, Califomia USA Psychology, Copyright 1997– 2009.
83. Rice R.E. & Atkin. C.K., Public Communication Campaigns (3rd eđition). London: Sage Publications, 2001.
84. Rogers C.& David E. Russell, The Quiet Revolutionary – An oral history, Califomia: Penmarin Books.
85. Smith. P.B. & Bond, M.H., Social Psychology Across Cultures. Boston: Allyn and Bacon, 1999.
86. Stephen Palmer, A Rational Emotive Behavioral Approach to Face–to–face, Telephone and Internet Therapy and Coaching: A Case Study, Journal of The Assocation for Rational Emotive Behavior Therapy. Volume 11 Number 1, 2004.
87. Shulman L., Skills of Helping – Individuals alld Groups, F.E Peacock, 1984.

 

giao trinh tham van tam ly

 

Keywords: pgsts tran thi minh duc,nxb dh quoc gia ha noi 2011,sach giao trinh, tham van tam li,tamlyhoc,70 2011 cxb 02 241,171 lkxh qdnxbdhqghn

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh tham van tam ly.Doc NXB DHQGHN 2011 TranThiMinhDuc 418 Trang A4 Download file giáo trình tham vấn tâm lý 491
2 giao trinh tam van tam li.pdf (sách đẹp, bản tương tác) NXB DHQGHN 2011 TranThiMinhDuc 418 Trang A4 Download file giáo trình tham vấn tâm lý 211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình tham vấn tâm lý

giáo trình tham vấn tâm lý

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN