Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tâm lý học trẻ em lên facebook!
tâm lý học trẻ em

20/12/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc - Loại file: pdf

Cuốn tài liệu Sinh lý học trẻ em được cấu tạo và trình bày được đặc điểm sinh lí trẻ em của hệ thần kinh và hoạt động thần kinh cấp cao, hoạt động của các cơ quan phân tích, các tuyến nội tiết, hệ vận động, hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết và trao đổi chất. Kĩ năng Vận dụng được những kiến thức về Sinh lí học trẻ em vào việc tìm hiểu và ứng dụng các đặc điểm tâm lí của trẻ, vào việc tổ chức dạy học, vào phương pháp giáo dục và lịch hoạt động cho phù hợp với các đặc điểm sinh lí của lứa tuổi tiểu học, giúp trẻ giữ vệ sinh và rèn luyện cơ thể. Thái độ Tôn trọng môn học này, coi nó là cơ sở để học các môn khác, trước hết là Tâm lí học và Giáo dục học.

PGS TRẦN TRỌNG THỦY - NXB GIÁO DỤC


TÀI LIỆU/GIÁO TRÌNH

SINH LÍ HỌC TRẺ EM

(Tài liệu đào tạo giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng và đại học sư phạm)


Cuốn tài liệu Sinh lý học trẻ em được cấu tạo và trình bày được đặc điểm sinh lí trẻ em của hệ thần kinh và hoạt động thần kinh cấp cao, hoạt động của các cơ quan phân tích, các tuyến nội tiết, hệ vận động, hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá, bài tiết và trao đổi chất. Kĩ năng Vận dụng được những kiến thức về Sinh lí học trẻ em vào việc tìm hiểu và ứng dụng các đặc điểm tâm lí của trẻ, vào việc tổ chức dạy học, vào phương pháp giáo dục và lịch hoạt động cho phù hợp với các đặc điểm sinh lí của lứa tuổi tiểu học, giúp trẻ giữ vệ sinh và rèn luyện cơ thể. Thái độ Tôn trọng môn học này, coi nó là cơ sở để học các môn khác, trước hết là Tâm lí học và Giáo dục học. Có tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của trẻ, có thái độ khuyến khích, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng và phát triển của trẻ phù hợp với đặc điểm sinh lí - cơ thể của học sinh tiểu học.

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu
Tổng quan về tài liệu
Chủ đề 1. Khái quát về sinh lí học trẻ em
Hoạt động 1. Tự nghiên cứu khái niệm tăng truởng, phát triển và các quy luật của chúng
Hoạt động 2. Phân tích hình vẽ để rút ra quy luật về sự tăng truởng và phát triển
Hoạt động 3. Tự nghiên cứu về các phuơng pháp nghiên cứu sinh lí học trẻ em
Chủ đề 2. Sinh lí hệ thần kinh và các cơ quan phân tích của trẻ em
Hoạt động 1. Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo và sự phát triển của hệ thần kinh ở con người
Hoạt động 2. Tìm hiểu hoạt động thần kinh cấp cao ở trẻ em tiểu học
Hoạt động 3. Nêu và giải thích các quy luật cơ bản của hoạt động thần kinh cấp cao
Hoạt động 4. Tìm hiểu chung về cơ quan phân tích
Chủ đề 3. Sinh lí hệ nội tiết và hệ sinh dục của trẻ em
Hoạt động 1. Tìm hiểu sinh lí hệ nội tiết
Hoạt động 2. Tìm hiểu hệ sinh dục
Chủ đề 4. Sinh lí hệ cơ – xương của trẻ em
Hoạt động 1. Tìm hiểu sinh lí hệ xương
Hoạt động 2. Tìm hiểu sinh lí hệ cơ
Chủ đề 5. Các hệ dinh dưỡng của trẻ em
Hoạt động 1. Tìm hiểu sinh lí tuần hoàn
Hoạt động 2. Tìm hiểu sinh lí hô hấp
Hoạt động 3. Tìm hiểu sinh lí tiêu hóa
Chủ đề 6. Sự trao đổi chất của trẻ em
Hoạt động 1. Tìm hiểu vai trò của trao đổi chất
Hoạt động 2. Tìm hiểu sự trao đổi chất và năng lượng
Hoạt động 3. Tìm hiểu vấn đề dinh dưỡng ở trẻ em

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trần Trọng Thuỷ (Chủ biên): “Giải phẫu, sinh lí, vệ sinh trẻ em”. NXB Giáo dục, 1988.
2. Lê Thanh Vân: “Giáo trình Sinh lí học trẻ em”. NXB Đại học Sư phạm, 2004.
3. Tạ Thuý Lan, Trần Thị Loan: “Sinh lí học trẻ em”. NXB Đại học Sư phạm, 2003.
Thiết bị: Băng hình, băng tiếng, máy phát hình, máy phát tiếng.

 

Keywords:pgs tran trong thuy,nxb giao duc,tai lieu giao trinh,sinh li hoc tre em,sinhlyhoctreem

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 tai lieu/giao trinh tam ly hoc tre em.doc NXB GD TranTrongThuy 87 Tran A4 Download file tâm lý học trẻ em 131
2 tai lieu/giao trinh tam ly hoc tre em.pdf NXB GD TranTrongThuy 87 Tran A4 Download file tâm lý học trẻ em 1
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tâm lý học trẻ em

tâm lý học trẻ em

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN