Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình tâm lý học phát triển lên facebook!
giáo trình tâm lý học phát triển

20/12/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc - Loại file: pdf

Cuốn sách gồm hai tập. Tập I chứa các thông tin cơ bản về tâm lý học phát triển của trường phái L.X. Vư-gốt-xki. Bạn đọc sẽ được làm quen với thuyết "Chức năng tâm lý cấp cao" của L.X. Vư-gốt-xki, quan điểm về sự phát triển tâm lý và lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trường phái L.X. Vư-gốt-xki, thuyết "Phân chia thời kỳ phát triển tâm lý" của Đ.B. Encônhin, thuyết "Sự phát triển theo từng mức độ của hành động trí tuệ " của P.ra. Galperin… Ngoài ra, trong tập I chúng tôi đi sâu phân tích các lứa tuổi từ khi sinh ra đến tuổi thanh niên. … Tập II sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin về các lý luận cơ bản của trường phái Tâm lý học hành vi (Mỹ), Tâm lý học phát sinh của J. Piaget (trường phái Jenever), Phân tâm học của X. Phroido…

THS TRƯƠNG THỊ XUÂN HUỆ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM MẪU GIÁO TW3

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN

 

 

 

Trong những thập niên cuối thế kỷ XX, các ngành tâm lý học trẻ em, tâm lý học học sinh tiểu học, tâm lý học thanh - thiếu niên, tâm lý học người trưởng thành, lão khoa, giáo dục học và các ngành phương pháp dạy học đều sử dụng các luận điểm cơ bản của tâm lý học phát triển để xây dựng hệ thống lý luận của mình. Vì vậy, việc đưa môn Tâm lý học phát triển vào chương trình đào tạo của các khoa Tâm lý học và Sư phạm đã và đang trở nên cấp thiết. Để giúp cán bộ giảng dạy, sinh viên và học viên các trường Sư phạm và khoa Tâm lý học tập và nghiên cứu khoa học, chúng tôi xin giới thiệu cuốn sách "Tâm lý học phát triển".

 

Cuốn sách gồm hai tập. Tập I chứa các thông tin cơ bản về tâm lý học phát triển của trường phái L.X. Vư-gốt-xki. Bạn đọc sẽ được làm quen với thuyết "Chức năng tâm lý cấp cao" của L.X. Vư-gốt-xki, quan điểm về sự phát triển tâm lý và lý luận về các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của trường phái L.X. Vư-gốt-xki, thuyết "Phân chia thời kỳ phát triển tâm lý" của Đ.B. Encônhin, thuyết "Sự phát triển theo từng mức độ của hành động trí tuệ " của P.ra. Galperin… Ngoài ra, trong tập I chúng tôi đi sâu phân tích các lứa tuổi từ khi sinh ra đến tuổi thanh niên. … Tập II sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin về các lý luận cơ bản của trường phái Tâm lý học hành vi (Mỹ), Tâm lý học phát sinh của J. Piaget (trường phái Jenever), Phân tâm học của X. Phroido… Ngoài ra, trong tập II chúng tôi đi sâu phân tích tuổi trưởng thành và tuổi người già.


MỤC LỤC NỘI DUNG TẬP 1

 

PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN
Chương 1 ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC PHÁT TRIỂN
1. Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học phát triển
2. Những nhiệm vụ lý luận và thực tiễn của Tâm lý học phát triển
3. Phương tháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp quan sát
3.2. Phương pháp thực nghiệm
3.2.1. Phương pháp thực nghiệm thăm dò
3.2.2. Phương pháp thực nghiệm hình thành:
3.3. Trắc nghiệm tâm lý
4. Các phân ngành của Tâm lý học phát triển
5. Mối quan hệ với các ngành học khác


Chương 2 NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ
1. KHÁI NIỆM VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ
1.1. Khái niệm phát triển
1.2. Khái niệm về sự phát triển tâm lý người
2. NHỮNG LUẬN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA TRƯỜNG PHÁI L.X.VƯGỐTXKY VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ NGƯỜI
2.1. L.X. Vư-gốt-xki bàn về chức năng tâm lý cấp cao
2.2. Bàn về các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm lý
2.2.1. Môi trường là nguồn gốc của sự phát triển tâm lý
2.2.2. Yếu tố bẩm sinh - di truyền là điều kiện tất yếu của sự phát triển tâm lý
2.2.3. Hoạt động là động lực của sự phát triển tâm lý của trẻ
2.3. Vai trò giao tiếp trong sự phát triển tâm lý trẻ
2.4. Vấn đề dạy học và phát triển trong tâm lý học
3. VẤN ĐỀ PHÂN CHIA THỜI KỲ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ (thuyết của Đ. B. Encônhin)
4. THUYẾT CỦA P. IA. GALPERIN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HÀNH ĐỘNG TRÍ TUỆ
4.1. Cấu trúc của hành động có ý thức
4.2. Các dạng của hành động định hướng
4.3. Các dạng của hành động thực hiện
4.4. Sự hình thành khái niệm
5. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÁC QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ Ở GÓC ĐỘ PHÁT TRIỂN CHỨC NĂNG VÀ PHÁT TRIỂN LỨA TUỔI
5.1. Sự khác biệt giữa phát triển chức năng và phát triển lứa tuổi
5.2. Mối liên hệ giữa phát triển chức năng và phát triển lứa tuổi
6. HÌNH THỨC VÀ CHỨC NĂNG BẮT CHƯỚC Ở TUỔI THƠ


PHẦN II CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ CÁ THỂ
Chương 1 THỜI KỲ ẤU THƠ
1. TRẺ SƠ SINH VÀ HÀI NHI
1.1 Khủng hoảng giai đoạn tuổi sơ sinh
1.1.1. Tình huống xã hội của tuổi sơ sinh
1.1.2. Cấu trúc tâm lý mới của tuổi sơ sinh
1.2. Giai đoạn hài nhi
1.2.1. Tình huống xã hội của sự phát triển của tuổi hài nhi
1.2.2. Hoạt động chủ đạo của tuổi hài nhi
1.2.3. Cấu trúc tâm lý mới của tuổi hài nhi
2. TUỔI ẤU NHI
2.1. Khủng hoảng 1 tuổi
2.2. Tình huống xã hội của sự phát triển
2.3. Hoạt động chủ đạo của tuổi ấu nhi
2.4. Cấu trúc tâm lý mới của tuổi ấu nhi


Chương 2 THỜI KỲ TUỔI THIẾU NHI
1. TUỔI MẪU GIÁO
1.1. Khủng hoảng 3 tuổi
1.2. Tình huống xã hội của sự phát triển của tuổi Mẫu giáo
1.3. Hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo
1.3.1. Cơ chế lĩnh hội quan hệ giữa người và người trong hoạt động vui chơi
1.3.2. Cấu trúc dạng khai triển của trò chơi sắm vai
1.3.3. Những dạng hoạt động khác của trẻ mẫu giáo
1.4. Những cấu trúc tâm lý mới ở tuổi mẫu giáo
2. TUỔI HỌC SINH NHỎ (HỌC SINH CẤP I)
2.1. Khủng hoảng 7 tuổi và vấn đề sẵn sàng học ở phổ thông
2.2. Tình huống xã hội của sự phát triển của học sinh cấp I
2.3. Hoạt động chủ đạo của học sinh cấp I
2.3.1. Đặc điểm của hoạt động học tập
2.3.2. Sự phát triển của hoạt động học tập ở tuổi học sinh cấp I
2.3.3. Mối tương quan giữa hoạt động học tập với các dạng hoạt động khác ở tuổi học sinh cấp I
2.4. Những cấu trúc tâm lý mới của học sinh cấp I

 

Keywords:ths truong thi xuan hue,truong cao dang su pham mau giao tw3,sach giao trinh,tam ly hoc phat trien,tamlihocluatuoi

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh tam ly hoc phat trien tap 1 CDSP TW3 TruongXuanHue 131 Trang A4 Download file giáo trình tâm lý học phát triển 311
2 giao trinh tam ly hoc phat trien tap 1.pdf (tương tác) CDSP TW3 TruongXuanHue 131 Trang A4 Download file giáo trình tâm lý học phát triển 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình tâm lý học phát triển

giáo trình tâm lý học phát triển

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN