Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ quản lí giáo dục hoà nhập lên facebook!
quản lí giáo dục hoà nhập

08/01/2018 Uploader: Thu Mai Loại file: doc - Loại file: pdf

Giáo dục hoà nhập là phương thức chính đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật đã được khẳng định ở Việt Nam. Hơn thập kỉ qua, giáo dục hoà nhập đã được thực hiện ở các cấp học, bậc học từ Mầm non, Phổ thông đến Cao đẳng, Đại học và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lí giáo dục hoà nhập cho các cơ sở giáo dục hoà nhập người khuyết tật; với sự giúp đỡ về chuyên gia và tài chính của của Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kì (USAID), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 3933/QĐ- BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2007 về việc xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục hoà nhập cho cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục các cấp học, bậc học.

MAI QUỲNH GIAO - NGUYỄN MẠNH HÙNG - Và Cs - NXB PHỤ NỮ 2010

 

TÀI LIỆU/GIÁO TRÌNH

QUẢN LÍ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP

(Ban hành theo quyết định số 39333/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục hoà nhập cho các cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục các cấp học, các bậc học)

 

 

Giáo dục hoà nhập là phương thức chính đáp ứng nhu cầu của người khuyết tật đã được khẳng định ở Việt Nam. Hơn thập kỉ qua, giáo dục hoà nhập đã được thực hiện ở các cấp học, bậc học từ Mầm non, Phổ thông đến Cao đẳng, Đại học và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lí giáo dục hoà nhập cho các cơ sở giáo dục hoà nhập người khuyết tật; với sự giúp đỡ về chuyên gia và tài chính của của Tổ chức Catholic Relief Services (CRS) và Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kì (USAID), Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 3933/QĐ- BGDĐT ngày 30 tháng 7 năm 2007 về việc xây dựng chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ quản lí giáo dục hoà nhập cho cán bộ quản lí các cơ sở giáo dục các cấp học, bậc học. Học viện Quản lí giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tổ chức xây dựng chương trình và biên soạn tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lí về giáo dục hoà nhập với sự tham gia của đội ngũ chuyên gia về quản lí và giáo dục hoà nhập từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Hà Nội. Sách Quản lí giáo dục hoà nhập được biên soạn gồm các Mô đun sau:


Mô đun 1. Giáo dục hoà nhập và người khuyết tật
Mô đun 2. Quản lí giáo dục hoà nhập người khuyết tật
Mô đun 3. Quản lí giáo dục hoà nhập trong các cơ sở giáo dục gồm 5 tiểu mô đun: 3.1. Quản lí trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập; 3.2. Quản lí can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập mầm môn; 3.3. Quản lí giáo dục hoà nhập cấp Tiểu học; 3.4. Quản lí giáo dục hoà nhập cấp Trung học; 3.5. Quản lí giáo dục hoà nhập trong trường đại học, cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề.


Với cấu trúc này, người học sẽ học Mô đun 1 và Mô đun 2 sau đó lựa chọn một hoặc hai tiểu mô đun trong Mô đun 3 phù hợp với vị trí và lĩnh vực công tác của mình. Chúng tôi hi vọng cuốn sách này sẽ giúp ích cho cán bộ quản lí cấp Trường, Phòng, Sở giáo dục trong việc phát triển thực tiễn giáo dục hoà nhập được tốt hơn và đặc biệt trong công tác quản lí giáo dục hòa nhập nhằm góp phần tạo điều kiện tốt nhất cho người khuyết tật Việt Nam có cơ hội tiếp cận và phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tài liệu này còn hữu ích cho sinh viên Khoa Quản lí giáo dục, Tâm lí - Giáo dục ở các trường đại học, cao đẳng. Do hạn chế về điều kiện biên soạn nên sách có thể còn thiếu sót, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn đồng nghiệp, các nhà quản lí và đông đảo bạn đọc quan tâm để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của cán bộ quản lí về giáo dục hoà nhập.

 

 

MỤC LỤC

Danh mục chữ viết tắt
Lời nói đầu
MÔ ĐUN 1:
GIÁO DỤC HOÀ NHẬP VÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT (Nguyễn Thị Hoàng Yến)
1.1. Người khuyết tật
1.1.1. Khái quát về vấn đề người khuyết tật trên thế giới
1.1.2. Khái niệm về người khuyết tật
1.1.3. Khái quát về vấn đề người khuyết tật ở Việt Nam
1.2. Một số đặc điểm cơ bản của người khuyết tật
1.2.1. Đặc điểm kinh tế - xã hội của người khuyết tật
1.2.2. Đặc điểm tâm sinh lí của một số dạng khuyết tật
1.3. Các quan điểm về người khuyết tật
1.3.1. Các quan điểm về khuyết tật theo dòng lịch sử
1.3.2. Các quan điểm về khuyết tật theo các mô hình
1.3.3. Các quan điểm về khuyết tật theo bối cảnh gia đình - xã hội
1.3.4. Các quan điểm về khuyết tật theo góc độ quyền con người.
1.3.5. Quan điểm của người Việt Nam về vấn đề khuyết tật
2. GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT (Phạm Minh Mục)
2.1. Các mô hình giáo dục người khuyết tật
2.1.1. Mô hình giáo dục chuyên biệt
2.1.2. Mô hình giáo dục hội nhập
2.1.3. Mô hình giáo dục hoà nhập
2.2. Quy trình giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật
2.2.1. Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu và năng lực của trẻ khuyết tật và xây dựng mục tiêu giáo dục cá nhân
2.2.2. Bước 2: Lập kế hoạch giáo dục cá nhân
2.2.3. Bước 3: Thực hiện kế hoạch giáo dục
2.2.4. Bước 4: Đánh giá kết quả giáo dục hoà nhập
2.3. Dạy học hoà nhập
2.3.1. Điều chỉnh trong dạy học hoà nhập trẻ khuyết tật
2.3.2. Hợp tác nhóm trong giáo dục hoà nhập
2.3.3. Thiết kế và tiến hành bài học hoà nhập có hiệu quả
2.4. Trường học cho mọi người
2.4.1. Khái niệm trường học cho mọi người
2.4.2. Những yếu tố của trường học cho mọi người
2.4.3. Tổ chức dạy và học, các phương pháp làm việc với người học
2.4.4. Đánh giá thực hiện chương trình giáo dục, giáo viên và người học
2.4.5. Mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng
2.4.6. Thông tin tuyên truyền
2.4.7. Trách nhiệm của hiệu trưởng, giáo viên trong trường học cho mọi người
2.5. Thực trạng và định hướng phát triển giáo dục hoà nhập ở Việt Nam
2.5.1. Thực trạng giáo dục trẻ khuyết tật Việt Nam những năm gần đây
2.5.2. Định hướng phát triển giáo dục trẻ khuyết tật Việt Nam đến năm 2015
3. NHỮNG YÊU CẦU VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CỦA CÁN BỘ QUẢN LÍ TRONG GIÁO DỤC HOÀ NHẬP (Nguyễn Xuân Hải)
3.1. Đặc điểm hoạt động quản lí trong giáo dục hoà nhập
3.1.1. Vai trò và nhiệm vụ của cán bộ quản lí trong giáo dục hoà nhập
3.1.2. Đặc điểm hoạt động quản lí trong giáo dục hòa nhập
3.2. Yêu cầu về phẩm chất và năng lực của cán bộ quản lí trong giáo dục hoà nhập
3.2.1. Phẩm chất đạo đức của người cán bộ quản lí trong giáo dục hoà nhập
3.2.2. Năng lực của người cán bộ quản lí trong giáo dục hoà nhập
3.2.3. Nâng cao phẩm chất và năng lực của cán bộ quản lí trong giáo dục hoà nhập

MÔ ĐUN 2:
QUẢN LÍ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP NGƯỜI KHUYẾT TẬT
1. LẬP KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HOÀ NHẬP (Lê Thị Loan)
1.1. Cấu trúc của kế hoạch quản lí giáo dục hoà nhập người khuyết tật
1.1.1. Khái niệm về kế hoạch quản lí giáo dục hoà nhập
1.1.2. Các loại kế hoạch quản lí giáo dục hoà nhập
1.1.3. Cấu trúc một bản kế hoạch quản lí giáo dục hoà nhập
1.2. Nội dung kế hoạch quản lí giáo dục hoà nhập
1.2.2. Xác định mục tiêu
1.2.3. Xây dựng các chương trình hành động
1.3. Thực hành lập kế hoạch quản lí giáo dục hoà nhập
1.3.1.Phân tích tình hình
1.3.2. Xác định và phân tích mục tiêu
1.3.3. Xây dựng ma trận kế hoạch
2. TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC HOÀ NHẬP (Nguyễn Thị Nhỏ)
2.1. Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục hoà nhập     
2.1.1. Nội dung tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoà nhập
2.1.2. Xác định c ơ cấu tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoà nhập
2.1.3. Xây dựng và phát triển đội ngũ
2.1.4. Nội dung chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục hoà nhập
2.2. Biện pháp tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục hoà nhập
2.2.1. C ác bước trong tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục hoà nhập
2.2.2. Biện pháp chỉ đạo thực hiện kế hoạch giáo dục hoà nhập
3. KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP (Lê Văn Tạc)
3.1. Khái niệm, mục đích đánh giá
3.2. Nội dung đánh giá
3.3. Đánh giá quá trình dạy học hoà nhập
3.3.1. Hình thức và căn cứ để kiểm tra, đánh giá
3.3.2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá
3.3.3. Tổ chức lực lượng kiểm tra, đánh giá
3.4. Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch giáo dục hoà nhập
3.4.1. Quyết định nội dung đánh giá
3.4.2. Xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá (công cụ đo đạc)
3.4.3. Tiến hành đánh giá
3.4.4. So sánh sự thực hiện đã được tiến hành với tiêu chuẩn
3.4.5. Tiến hành hành động thực hiện hiệu chỉnh
4. HỖ TRỢ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP (Lê Văn Tạc)
4.1. Phối hợp các ban ngành, đoàn thể
4.2. Các lực tượng xã hội tham gia giáo dục hoà nhập
4.2.1. Lực lượng giáo dục cấp xã
4.2.2. Lực lượng giáo dục cấp huyện
4.2.3. Lực lượng phụ huynh trẻ khuyết tật
4.2.4. Nhóm bạn bè
4.2.5. Nhóm hỗ trợ cộng đồng
4.2.6. Kĩ năng tư vấn cộng đồng

MÔ ĐUN 3:
QUẢN LÍ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRONG CÁC CƠ SỞ
Tiểu mô đun 3.1:
QUẢN LÍ TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀ NHẬP (Lê Văn Tạc)
1. MÔ HÌNH TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀ NHẬP
1.1 Tính tất yếu và sứ mạng của trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập
1.1.1. Khái niệm trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập
1.1.2. Mô hình trung tâm hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật ở một số nước trên thế giới
1.1.3. Cơ sở thực tiễn
1.2. Mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập
1.2.1. Một số yêu cầu chung
1.2.2. Mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập
1.2.3. Định hướng xây dựng mô hình
1.2.4. Các hoạt động và cơ chế vận hành của trung tâm
2. QUẢN LÍ TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC HOÀ NHẬP
2.1. Mục tiêu quản lí trung tâm
2.2. Các nguyên tắc quản lí
2.2.1. Các nguyên tắc quản lí chung
2.2.2. Các nguyên tắc đặc thù
2.3. Nội dung quản lí
2.3.1. Quản lí lập kế hoạch chiến lược phát triển trung tâm
2.3.2. Quản lí hoạt động của trung tâm

Tiểu mô đun 3.2:
QUẢN LÍ CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP MẦM NON (Trần Thị Thiệp)
1. KHÁI NIỆM, NGUYÊN TẮC, Ý NGHĨA CỦA CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP MẦM NON
1.1. Khái niệm
1.2. Những nguyên tắc cơ bản
1.3. Ý nghĩa của can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập mầm non
2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP MẦM NON
2.1. Quy trình can thiệp sớm
2.2. Các nguyên tắc can thiệp sớm
2.3. Các mô hình can thiệp sớm
3. SỰ PHỐI HỢP ĐA NGÀNH TRONG CAN THIỆP SỚM VÀ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP MẦM NON
3.1. Sự phối hợp đa ngành
3.2. Hệ thống và nhân lực tham gia can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập mầm non
3.2.1. Tuyến xã
3.2.2. Tuyến huyện
3.2.3. Tuyến tỉnh
3.2.4. Tuyến trung ương
4. THỰC HÀNH
4.1. Nội dung thực hành 1
4.2. Nội dung thực hành 2
4.3. Nội dung thực hành 3

Tiểu mô đun 3.3:
QUẢN LÍ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CẤP TIỂU HỌC (Nguyễn Xuân Hải)
1. GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TIỂU HỌC
1.1. Học sinh khuyết tật và mục tiêu giáo dục hoà nhập cấp Tiểu học
1.1.1. Học sinh khuyết tật cấp Tiểu học
1.1.2. Mục tiêu giáo dục hoà nhập cấp Tiểu học
1.2. Các hoạt động giáo dục hoà nhập chủ yếu trong trường Tiểu học
2. QUAN LÍ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CẤP TIỂU HỌC
2.1. Mục tiêu quản lí giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật cấp Tiểu học
2.1.1. Cơ sở xây dựng mục tiêu quản lí giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật cấp Tiểu học
2.1.2. Các mục tiêu quản lí giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật cấp Tiểu học
2.2. Nguyên tắc quản lí giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật cấp Tiểu học
2.2.1. Quản lí giáo dục hoà nhập tuân theo các nguyên tắc quản lí giáo dục nói chung
2.2.2. Vì những lợi ích tốt nhất của trẻ
2.2.3. Tôn trọng sự khác biệt
2.2.4. Dựa vào nhà trường
2.2.5. Dựa vào cộng đồng
2.3. Nội dung và biện pháp quản lí giáo dục hoà nhập cấp Tiểu học
2.3.1. Nội dung và biện pháp quản lí phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục hoà nhập cấp Tiểu học
2.3.2. Biện pháp quản lí phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục hoà nhập
2.3.3. Nội dung và biện pháp quản lí nhà trường hoà nhập
2.3.4. Đánh giá kết quả giáo dục trẻ khuyết tật trong giáo dục hoà nhập
2.3.5. Quản lí sự phối hợp giữa nhà trường, chính quyền địa phương, cộng đồng và gia đình trong giáo dục hoà nhập
3. HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC VÀ BAN ĐIỀU HÀNH GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRẺ KHUYẾT TẬT CẤP XÃ/ PHƯỜNG
3.1. Khái niệm và cơ cấu
3.2. Hoạt động của hội đồng giáo dục và ban điều hành giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật cấp xã/phường

Tiểu mô đun 3.4:
QUẢN LÍ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CẤP TRUNG HỌC (Lê Thị Thuý Hằng)
1. GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CẤP TRUNG HỌC
1.1. Học sinh khuyết tật và mục tiêu giáo dục hoà nhập cấp Trung học
1.1.1. Học sinh khuyết tật Trung học
1.1.2. Hỗ trợ can thiệp giáo dục học sinh khuyết tật Trung học
1.2. Mục tiêu giáo dục hoà nhập cấp Trung học
1.2.1. Phát triển GDHN cấp Trung học
1.2.2. Đảm bảo công bằng, cơ hội phát triển cho mọi trẻ em
1.2.3. Hướng nghiệp cho học sinh khuyết tật cấp trung học
1.3. Các hoạt động chủ yếu trong trường trung học nhằm thực hiện mục tiêu GDHN
1.3.1. Xây dựng văn hoá trường học hoà nhập
1.3.2. Phát triển môi trường hợp tác, chia sẻ, khoan dung     
1.3.3. Xây dựng môi trường học tập tích cực
2. QUẢN LÍ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CẤP TRUNG HỌC
2.1. Mục tiêu quản lí GDHN học sinh khuyết tật cấp trung học
2.1.1. Cơ sở xây dựng mục tiêu quản lí giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật cấp Trung học
2.1.2. Các mục tiêu quản lí giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật cấp Trung học
2.2. Nguyên tắc quản lí giáo dục hoà nhập HSKT cấp trung học
2.2.1. Quản lí giáo dục hoà nhập tuân theo các nguyên tắc quản lí giáo dục nói chung
2.2.2. Vì những lợi ích tốt nhất của trẻ
2.2.3. Tôn trọng và đảm bảo tính đa dạng
2.2.4. Dựa vào nhà trường
2.2.5. Dựa vào cộng đồng
2.3. Nội dung và biện pháp quản lí GDHN cấp trung học
2.3.1. Nội dung và biện pháp quản lí phát triển nguồn nhân lực cho GDHN cấp Trung học
2.3.2. Nội dung và biện pháp quản lí nhà trường hoà nhập
3. HUY ĐỘNG CÁC LỰC LƯỢNG XÃ HỘI THAM GIA GIÁO DỤC HOÀ NHẬP CẤP TRUNG HỌC
3.1. Hội đồng giáo dục và ban điều hành giáo dục hoà nhập học sinh khuyết tật cấp xã/phường
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Hoạt động của hội đồng giáo dục và ban điều hành giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật cấp xã/phường
3.2. Nhóm hỗ trợ cộng đồng trẻ khuyết tật
         3.2.1. Khái niệm
3.2.2. Vai trò, tầm quan trọng của cộng đồng đối với trẻ khuyết tật
3.2.3. Hoạt động của nhóm hỗ trợ cộng đồng trong giáo dục hoà nhập
3.3. Vòng tay bạn bè của học sinh khuyết tật Trung học
3.3.1. Khái niệm
3.3.2. Vai trò
3.3.3. Các biện pháp nâng cao mức độ tham gia của trẻ trong vòng bạn bè

Tiểu mô đun 3.5:
QUẢN LÍ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ (Nguyễn Xuân Hải)
1. GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
1.1. Sinh viên khuyết tật và mục tiêu giáo dục hoà nhập trong trường đại học, cao đẳng    
1.1.1. Sinh viên khuyết tật trong trường đại học, cao đẳng
1.1.2. Mục tiêu giáo dục hoà nhập trong trường đại học, cao đẳng
1.1.3. Tầm nhìn và sứ mạng của mỗi nhà trường đại học, cao đẳng
1.1.4. Mục tiêu quản lí giáo dục hoà nhập sinh viên khuyết tật của trường đại học, cao đẳng
1.2. Đặc điểm và các hoạt động giáo dục hoà nhập chủ yếu trong trường đại học, cao đẳng
1.2.1. Đặc điểm giáo dục hoà nhập trong trường đại học, cao đẳng
1.2.2. Đặc điểm giáo dục hoà nhập ở đại học, cao đẳng
1.2.3. Các hoạt động giáo dục hoà nhập trong trường đại học, cao đẳng
2. QUẢN LÍ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
2.1. Cơ sở khoa học của quản lí giáo dục hoà nhập trong trường đại học, cao đẳng
2.1.1. Khoa học quản lí giáo dục
2.1.2. Giáo dục hoà nhập và bản chất của giáo dục hoà nhập
2.1.3. Chính sách, chiến lược, kế hoạch hành động quốc gia và các văn bản pháp quy về giáo dục hoà nhập
2.2. Nguyên tắc quản lí giáo dục hoà nhập trong trường đại học, cao đẳng
2.2.1. Quản lí giáo dục hoà nhập tuân theo các nguyên tắc quản lí giáo dục nói chung trong trường đại học, cao đẳng
2.2.2. Vì những lợi ích tốt nhất của sinh viên khuyết tật
2.2.3. Đảm bảo đáp ứng các điều kiện về chương trình đào tạo, đội ngũ, cơ sở vật chất và thiết bị cho giáo dục hoà nhập
2.3. Nội dung quản lí tổ chức đào tạo trong trường đại học, cao đẳng đối với sinh viên khuyết tật học hoà nhập
2.4. Quản lí tổ chức các hoạt động ngoại khoá đảm bảo sự tham gia của sinh viên khuyết tật
2.4.1. Quản lí tố chức các hoạt động đoàn thể
2.4.2. Quản lí tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên môn/nghề nghiệp
3. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
3.1. Nội dung phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục hoà nhập trong các trường đại học, cao đẳng
3.1.1. Nguồn nhân lực cho giáo dục hoà nhập trong các trường đại học, cao đẳng
3.1.2. Mục tiêu và nội dung mục tiêu năng lực đối với nguồn nhân lực
3.2. Biện pháp phát triển nguồn nhân lực
3.2.1. Kế hoạch hoá nguồn nhân lực cho giáo dục hoà nhập
3.1.2. Thu hút và tuyển chọn nhân sự cho giáo dục hoà nhập ở trường đại học, cao đẳng
3.1.3. Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho GDHN
4. HỖ TRỢ GIÁO DỤC HOÀ NHẬP TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
4.1. Xây dựng sứ mạng và các chính sách hỗ trợ thực hiện GDHN trong trường đại học, cao đẳng
4.1.1. Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng và kế hoạch chiến lược
4.1.2. Xây dựng và thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực
4.2. Huy động các nguồn lực cho giáo dục hoà nhập
Tài liệu tham khảo

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bài học kinh nghiệm từ thực tiễn thành lập và phát triển Trung tâm hỗ trợ giáo dục trẻ khuyết tật tại một số địa phương, Báo cáo nghiên cứu, dự án hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam (MCNV), Hà Nội, 2006.
2. Báo cáo đánh giá của các chương trình thí điểm thực hiện giáo dục hoà nhập và can thiệp sớm thực hiện ở Việt Nam. SC/S, CRS, PSPI, SC/US, UNICEF, Plan. Int., MCNV, Committee Two, VISO,...
3. Báo cáo đánh giá cuối kì dự án “Đáp ứng nhu cầu thực tế của trẻ khuyết tật tại huyện Thanh Ba, Phú Thọ", Nhóm đánh giá: Nguyễn Thanh Bình, Trần Đình Thuận, Vũ Thị Bích Hạnh, Đỗ Thị Ngọc Phương,... NXB Lao động - Xã hội, Hà Nội, 2006.
4. Báo cáo đánh giá giữa kì dự án “Mở rộng hỗ trợ cộng đồng cho trẻ khuyết tật”. Tổ chức Cứu trợ và Phát triển (CRS) Hoa Kì. Hà Nội, 2002.
5. Báo cáo đánh giá giữa kì Dự án Thanh Ba - Đáp ứng nhu cầu thực tế của trẻ, 1999 - 2003. Đỗ Hải Đăng. Hà Nội, tháng 1/2004.
6. Báo cáo đánh giá giữa kì dự án "Mở rộng hỗ trợ cộng đồng cho trẻ khuyết tật”, Susan, Well, Nguyễn Quốc Trung, Vũ Trọng Rỹ,... Dự án do tổ chức Cứu trợ và Phát triển (CRS) Hoa Kỳ tài trợ, 2000.
7. Báo cáo đánh giá giữa kì dự án giáo dục hoà nhập trẻ khiếm thính và trẻ điếc tại Việt Nam. Dự án do PSBI tài trợ. Tháng 11/2001.
8. Báo cáo đánh giá thí điểm đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng chuyên ngành giáo dục hoà nhập tại Việt Nam, Dự án do Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển tài trợ, Hà Nội 2003.
9. Báo cáo giám sát toàn cầu về giáo dục cho mọi người. UNESCO, 2005
10. Báo cáo khảo sát thực trạng giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 2005.
11. Can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật mầm non (hai tập). Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 2005.
12. Can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật. Trần Thị Thiệp, Bùi Thị Lâm, Hoàng Thị Nho, Trần Minh Thành. NXB Giáo dục. Hà Nội, 2006.
13. Chân dung người Hiệu trưởng trong lãnh đạo và quản lí nhà trường phổ thông hiện nay ở nước ta. Bùi Minh Hiền - Nguyễn Xuân Hải. Tạp chí Quản lí giáo dục - Học viện Quản lí giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 8 tháng 1/2010.
14. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh các chính sách trợ giúp người tàn tật trong tình hình phát triển kinh tế-xã hội hiện nay. Số 01/2006/CT-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2006.
15. Chiến lược phát triển giáo dục 2001 - 2010. Bộ Giáo dục và Đào tạo, NXB giáo dục. Hà Nội, 2002.
16. Chiến lược Phát triển Giáo dục 2008 - 2020 (Dự thảo lần thứ 14). Bộ Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 2010
17. Chiến lược và Kế hoạch hành động giáo dục trẻ khuyết tật 2006 - 2010 và tầm nhìn đến 2015. Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục. Hà Nội, 2005.
18. Chương trình quản lí giáo dục (dành cho cán bộ quản lí trường trung học phổ thông), Phần III, Quyển II. Học viện Quản lí giáo dục. Hà Nội, 2007.
19. Cộng đồng và giáo dục hoà nhập. Trung tâm Tật học, Viện Khoa học Giáo dục NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.
20. Công ước quốc tế về người khuyết tật. Website.nccdvn.vu
21. Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1992.
22. Đại cương Giáo dục trẻ khiếm thính. Nguyễn Thị Hoàng Yến. NXB Đại học Sư phạm Hà Nội. Hà Nội, 2005.
23. Dạy học hoà nhập cấp Tiểu học. Lê Tiến Thành, Lê Văn Tạc, Nguyễn Xuân Hải, Trần Đình Thuận. NXB Giáo dục. Hà Nội, 2007
24. Dạy học hoà nhập cho trẻ khuyết tật. Trung tâm Tật học, Viện Khoa học Giáo dục NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội, 2000.
25. Định hướng phát triển giáo dục thường xuyên ở Việt Nam đến năm 2010 và 2020. Đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ mã số B96-49-20 do TS. Tô Bá Trượng làm chủ nhiệm đề tài.
26. Định hướng phát triển giáo dục thường xuyên ở Việt Nam đến năm 2020. Kỉ yếu Hội thảo khoa học, viện Khoa học giáo dục. Hà Nội, 1997.
27. Đổi mới quản lí lớp học bằng các biện pháp giáo dục tích cực. Vụ Giáo dục Tiểu học - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. NXB Giáo dục. Hà Nội, 2008.
28. Giáo dục hoà nhập cho trẻ khuyết tật. Viện Khoa học giáo dục. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2000.
29. Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật cấp Tiểu học. Lê Văn Tạc, NXB Lao động - Xã hội. Hà Nội, 2006.
30. Giáo dục hoà nhập trẻ chậm phát triển trí tuệ cấp Tiểu học. Trần Văn Bích, Nguyễn Văn Đình, Nguyễn Anh Tài, Trương Văn Đích, Nguyễn Xuân Hải. NXB Lao động - Xã hội. Hà Nội, 2006.
31. Giáo dục hoà nhập trẻ khiếm thị cấp Tiểu học. Phạm Minh Mục, Nguyễn Văn Hường, Lê Sinh Nha, Phạm Toàn. NXB Lao động - Xã hội. Hà Nội, 2006.
32. Giáo dục hoà nhập trẻ khiếm thính cấp Tiểu học. Vương Hồng Tâm, Ngô Thị Kim Thoa, Lê Văn Tạc, Bùi Thế Hơn. NXB Lao động - Xã hội. Hà Nội, 2006.
33. Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật ngôn ngữ cấp Tiểu học. Nguyễn Thị Kim Hiền, NXB Lao động - Xã hội. Hà Nội, 2006.
34. Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở bậc Tiểu học. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự án phát triển giáo viên tiểu học. NXB Giáo dục. Hà Nội, 2006.
35. Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngài và huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Quá trình thực hiện và bài học kinh nghiệm. Dự án do Tổ chức cứu trợ trẻ em Thụy Điển và Cứu trợ trẻ em Hoa Kỳ tài trợ, NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2006.
36. Giáo dục hoà nhập và cộng đồng. Trung tâm Tật học, Viện Khoa học Giáo dục. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2001.
37. Giáo dục học hiên đại. Trần Thi Tuyết Oanh. Nhà xuất bản Đại học Sư phạm. Hà Nội, 2004.
38. Giáo dục trẻ có tật tại gia đình. Viện Khoa học Giáo dục. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội, 1993.
39. Giáo dục trẻ khuyết tật Việt Nam: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn. Nguyễn Đức Minh, Phạm Minh Mục, Lê Văn Tạc. NXB Giáo dục. Hà Nội, 2006.
40. Giáo trình Giáo dục hoà nhập (Dành cho hệ cao đẳng sư phạm mầm non). Trần Thị Thiệp, Nguyễn Xuân Hải, Lê Thị Thúy Hằng. NXB Giáo dục. Hà Nội, 2008.
41. Hiểu và đáp ứng nhu cầu đặc biệt trong lớp hoà nhập. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2002.
42. Hỏi - đáp về Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở Việt Nam. Trung tâm Tật học, Viện Khoa học Giáo dục. NXB Chính trị quốc gia. Hà Nội, tháng 8/1999.
43. Hướng dẫn quản lí, thực hiện can thiệp sớm và giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật mầm non. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Vụ Giáo dục Mầm non, Hà Nội, 2007.
44. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ, mẫu giáo lớn (4 quyển). Bộ Giáo dục và Đào tạo. NXB Giáo dục. Hà Nội, 2007.
45. Kế hoạch hành động quốc gia cho mọi người 2003 - 2015. Bộ Giáo dục và Đào tạo, UNESCO Hà Nội, Hà Nội tháng 6 năm 2003.
46. Khuôn khổ hành động quốc Dakar; Giáo dục cho mọi người: Cam kết tập thể của chúng ta. Diễn đàn Giáo dục thế giới, Dakar, Senegal, tháng 4/2000.
47. Kỉ yếu khoa học 5 năm thực hiện giáo dục hoà nhập, Trung tâm Tật học, Viện Khoa học giáo dục, Dự án do UNICEF tài trợ. Hà Nội, 1995.
48. Nhập môn giáo dục đặc biệt. Nguyễn Thị Hoàng Yến. NXB Đại học sư phạm. Hà Nội, 2005.
49. Những quy tắc phổ biến về cơ hội bình đẳng cho người tàn tật do Liên Hợp Quốc thông qua năm 1994. NXB Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2002.
50. Phát hiện sớm, can thiệp sớm một số dạng tàn tật ở trẻ em Việt Nam. Trần Thị Thu Hà, Trần Trọng Hải. NXB Y học. Hà Nội, 2005.
51. Phương pháp nâng cao khả năng giao tiếp cho trẻ khiếm thính tuổi mẫu giáo và tiểu học trong môi trường giáo dục hoà nhập, Báo cáo đề tài khoa học mã số: B 98-49-62. Do Lê Văn Tạc làm chủ nhiệm đề tài. Hà Nội, 2000.
52. Quản lí hành chính nhà nước và quản lí ngành giáo dục và đào tạo. Phạm Viết Vượng, (2003), Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
53. Quản lí giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật ở tiểu học. Lê Tiến Thành, Lê Văn Tạc, Trần Đình Thuận, Nguyễn Xuân Hải. NXB Giáo dục. Hà Nội, 2008.
54. Quy định về giáo dục hoà nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 05 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
55. Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2005 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 3 7/2004/QH11 khoá XI kì họp thứ sáu của Quốc hội về giáo dục.
56. Tài liệu tập huấn Hiệu trưởng trường phổ thông theo hình thức liên kết Việt Nam - Singapore. Học viện Quản lí giáo dục. 2008.
57. Tài liệu tập huấn Nâng cao năng lực lập kế hoạch. Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2003.
58. Tiến tới giáo dục cho mọi trẻ em: Những bài học kinh nghiệm từ chương trình giáo dục hoà nhập ở Việt Nam (2002), Dự án do tổ chức Cứu trợ trẻ em Thụy Điển tài trợ, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
59. Tổng kết 10 năm giáo dục hòa nhập ở Việt Nam, Viện Chiến lược và Chương trình giáo dục, Hà Nội, 2005.
60. Trung tâm hỗ trơ phát triển giáo dục hoà nhập - cơ sở đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập, Tạp chí Khoa học giáo dục, Lê Văn Tạc, Số tháng 5/2007.
61. Tuyên bố Salamanca và Cương lĩnh hành động về giáo dục theo nhu cầu đặc biệt, Hội nghị thế giới về giáo dục trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt: khả năng tiếp cận và chất lượng, Salamanca, Tây Ban Nha, 1994, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002.
62. Tuyên bố thập kỉ thứ hai dành cho người tàn tật 1993 - 2002 của Tổ chức ESCAP (Khu vực Châu á - Thái Bình Dương).
63. Xây dựng mô hình trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật, Báo cáo tổng kết đề tài B2006-37-23, Hà Nội, 2008.

 

Keywords:mai quynh giao,nguyen manh hung,nxb phu nu 2010,tai lieu giao trinh,quan li giao duc hoa nhap,ban hanh theo quyet dinh so 39333,qdbgddt,cxb 3991pn

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 tai lieu chuyen de: Quan ly giao duc hoa nhap NXB Phu Nu 2010 MaiQuynhGiao 656 Trang A4 Download file quản lí giáo dục hoà nhập 611
2 tai lieu chuyen de: Quan ly giao duc hoa nhap (Bản sách tương tác) NXB PN 2010 MaiQuynhGiao 656 Trang A4 Download file quản lí giáo dục hoà nhập 251
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

quản lí giáo dục hoà nhập

quản lí giáo dục hoà nhập

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN