Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình tiền tệ ngân hàng lên facebook!
giáo trình tiền tệ ngân hàng

09/01/2018 Uploader: AMBN Loại file: doc - Loại file: pdf

Sách giáo trình tiền tệ ngân hàng này được biên soạn bởi Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng, dành cho hệ cao đẳng chính quy. Tài liệu được biên soạn mới năm 2015 với các số liệu mới và khung chương trình đào tạo hiện hành với 6 chương và sau mỗi chương có bài tập ôn tập cho sinh viên

CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 2015

 

SÁCH GIÁO TRÌNH

TIỀN TỆ NGÂN HÀNG

 

 

 

[-] Danh Mục

Chương I TIỀN TỆ VÀ LƯU THÔNG TIỀN TỆ

1.1. NGUỒN GỐC RA ĐỜI VÀ CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ

1.1.1 Sự ra đời và phát triển của tiền tệ

1.1.2. Bản chất của tiền tệ

1.1.3. Chức năng của tiền tệ

1.1.3.1. Chức năng phương tiện trao đổi (Medium of Exchange)

1.1.3.3. Chức năng phương tiện cất trữ (Store of Value)

1.2. CHẾ ĐỘ LƯU THÔNG TIỀN TỆ

1.2.1. Khái niệm chế độ lưu thông tiền tệ

1.2.2. Các chế độ lưu thông tiền tệ

1.2.2.1. Chế độ lưu thông tiền kim loại

1.2.2.2. Chế độ lưu thông tiền dấu hiệu

1.3. QUY LUẬT LƯU THÔNG TIỀN TỆ

1.3.1. Tính chất của quy luật

1.3.2. Nội dung của quy luật

1.3.3. Ý nghĩa của quy luật

CHƯƠNG II TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT TÍN DỤNG

2.1. TÍN DỤNG

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng

2.1.2. Phân loại tín dụng

2.1.3. Chức năng của tín dụng

2.1.4. Vai trò của tín dụng trong nền kinh tế

2.2. LÃI SUẤT TÍN DỤNG

2.2.1. Khái niệm lãi suất tín dụng (LSTD)

2.2.2. Phân loại lãi suất tín dụng

2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất

2.2.3.1. Mức cung cầu tín dụng

2.2.3.2. Lạm phát

2.2.3.3. Sự ổn định của nền kinh tế

2.2.3.4. Các chính sách của Nhà nước

2.2.3.5. Ảnh hướng của cân đối ngân sách Nhà nước

2.2.4. Vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường

2.2.5. Phương pháp tính lãi

2.2.5.1. Lãi đơn

2.2.5.2. Lãi kép

Chương III HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG

3.1. HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

3.1.1. Sự ra đời và phát triển của hệ thống ngân hàng

3.1.2. Ngân hàng Trung ương (Central Bank)

Ngân hàng

3.2. Các tổ chức tín dụng phi ngân hàng

3.2.1. Khái niệm

3.2.2. Vai trò của tổ chức tín dụng phi ngân h àng

3.2.3. Một số loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng

CHƯƠNG IV CUNG CẦU TIỀN TỆ VÀ LẠM PHÁT

4.1. CUNG CẦU TIỀN TỆ

4.1.1. Mức cầu tiền tệ

4.1.2. Mức cung tiền tệ

4.2. KHÁI NIỆM VÀ ĐO LƯỜNG LẠM PHÁT

4.2.1. Khái niệm lạm phát

4.2.2. Đo lường lạm phát

4.2.3. Phân loại lạm phát

4.2.3.1. Về mặt định lượng

4.2.3.2. Về mặt định tính

4.2.4. Nguyên nhân và hậu quả của lạm phát

4.2.4.1. Nguyên nhân của lạm phát

4.2.4.2. Hậu quả của lạm phát

4.2.5. Các giải pháp kiềm chế lạm phát

4.2.5.1. Những biện pháp cấp bách

4.2.5.2. Những biện pháp chiến lược

4.2.6. Lạm phát ở Việt nam và các biện pháp kiềm chế lạm phát nhằm ổn định tiền tệ trong điều kiện của Việt Nam hiện nay

4.2.6.1. Giai đoạn 1976 - 1980

4.2.6.2. Giai đoạn 1980-1989

4.2.6.3. Giai đoạn 1990-2006

4.2.6.4. Lạm phát 2007 – 2013

CHƯƠNG V THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NỀN KINH TẾ

5.1. KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT (TTKDTM)

5.1.1. Khái niệm thanh toán không dùng tiền mặt

5.1.2. Bản chất của thanh toán không dùng tiền mặt

5.2. MỘT SỐ YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

5.2.1. Đối tượng thanh toán

5.2.2. Chủ thể thanh toán

5.2.3. Tài khoản thanh toán

5.2.4. Chứng từ thanh toán

5.3. CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

5.3.1. Hình thức thanh toán bằng Séc (Check, Cheque)

5.3.2. Hình thức thanh toán bằng ủy nhiệm chi

5.3.3. Hình thức thanh toán bằng ủy nhiệm thu

5.3.4. Hình thức thanh toán bằng thư tín dụng

5.3.5. Thẻ thanh toán

5.3.5.1. Thẻ ghi nợ: Áp dụng đối với những khách hàng có quan hệ tín dụng, thanh toán thường xuyên, có tín nhiệm với ngân hàng, do giám đốc ngân hàng phát hành thẻ xem xét quyết định

5.3.5.2. Thẻ ký quỹ thanh toán: Áp dụng rộng rãi cho mọi khách hàng. Muốn sử dụng loại thẻ này, khách hàng phải lưu ký tiền vào một tài khoản riêng tại ngân hàng và được sử dụng thẻ có giá trị thanh toán bằng số tiền ký quỹ ghi trong thẻ đã lưu ký

5.3.5.3. Thẻ tín dụng: Áp dụng đối với khách hàng có đủ điều kiện được ngân hàng đồng ý cho vay tiền. Khách hàng chỉ được thanh toán số tiền trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được ngân hàng chấp thuận bằng văn bản

CHƯƠNG VI THANH TOÁN VÀ TÍN DỤNG QUỐC TẾ

6.1. Thanh toán quốc tế

6.1.1. Khái niệm, đặc trưng của thanh toán quốc tế

6.1.2. Vai trò của thanh toán quốc tế

6.1.3. Các văn bản pháp lý liên quan làm cơ sở và thực hiện thanh toán quốc tế

6.1.4. Các điều kiện thanh toán quốc tế

6.1.5. Phương tiện thanh toán quốc tế

6.1.6. Phương thức thanh toán quốc tế

6.2. Tín dụng quốc tế

6.2.1. Khái niệm tín dụng quốc tế

6.2.2. Vai trò của tín dụng quốc tế

6.2.3. Các hình thức tín dụng quốc tế

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Keywords:sach giao trinh,tai chinh tien te ngan hang,cao dang kinh te ke hoach da nang,nam 2013

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh tien te ngan hang CD KinhTekehoach DN CD KinhTekehoach DN 171 Trang Download file giáo trình tiền tệ ngân hàng 231
2 sach giao trinh tien te ngan hang CD KinhTekehoach DN CD KinhTekehoach DN 171 Trang Download file giáo trình tiền tệ ngân hàng 51
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình tiền tệ ngân hàng

giáo trình tiền tệ ngân hàng

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN