Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình tài chính học lên facebook!
giáo trình tài chính học

09/01/2018 Uploader: AMBN Loại file: doc - Loại file: pdf

Giáo trình tài chính học được biên soạn những vấn đề lý thuyết và thực tiễn mới về tài chính của kinh tế thị trường trong nước và quốc tế để người học và người đọc dễ hình dung những vấn đề tài chính của nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phát triển, mở cửa và hội nhập. Giáo trình tài chính học được biên soạn nhằm cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính, thị trường tài chính và những nội dung chủ yếu ở các lĩnh vực khác nhau của hoạt động tài chính như: Ngân sách nhà nước, bảo hiểm, tín dụng, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế

TS NGUYỄN THU ĐÔNG - THS NGUYỄN VĂN HUỲNH - NGUYỄN THỊ QUỲNH - CĐ KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 2015

 


SÁCH GIÁO TRÌNH

TÀI CHÍNH HỌC

 

 

Giáo trình tài chính học được biên soạn những vấn đề lý thuyết và thực tiễn mới về tài chính của kinh tế thị trường trong nước và quốc tế để người học và người đọc dễ hình dung những vấn đề tài chính của nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phát triển, mở cửa và hội nhập. Giáo trình tài chính học được biên soạn nhằm cung cấp những vấn đề lý luận cơ bản về tài chính, hệ thống tài chính, thị trường tài chính và những nội dung chủ yếu ở các lĩnh vực khác nhau của hoạt động tài chính như: Ngân sách nhà nước, bảo hiểm, tín dụng, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế. Qua đó giúp cho người học và người đọc có phương pháp tiếp cận dễ dàng về vấn đề  lý thuyết và thực tiễn mới về tài chính của nền kinh tế thị trường ở Việt Nam đang trong quá trình phát triển, mở cửa và hội nhập. Đồng thời giúp cho người học có nền tảng kiến thức cơ sở để tiếp cận học các môn học thuộc chuyên ngành kinh tế.


Do đó, Tập thể tác giả đã tiến hành biên soạn “Giáo trình tài chính học”, nhằm phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng là phục vụ chủ yếu cho giảng dạy của giáo viên và việc học tập của sinh viên trong trường. Giáo trình tài chính học có 6 chương. Tham gia trực tiếp biên soạn các chương gồm có:
    NCS. Ths. Nguyễn Văn Huỳnh biên soạn chương 3 và chương 4
    NCS.Ths. Nguyễn Thị Quỳnh Nhi biên soạn chương 1 và chương 2
TS. Nguyễn Thị Thu Đông biên soạn chương 5 và chương 6
Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã có nhiều cố gắng sưu tầm tài liệu, tổng hợp và chắt lọc toàn bộ nội dung liên quan đến tài chính trong thời đại mới. Tuy nhiên vấn đề tài chính là một vấn đề phức tạp, chứa đựng nhiều nội dung phong phú vì vậy, thiếu sót trong quá trình biên soạn là khó tránh khỏi. Nhóm tác giả mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc để tiếp tục hoàn thiện.

 


[-] Danh Mục


LỜI NÓI ĐẦU
Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH
I. Khái quát sự ra đời và phát triển của tài chính
1. Tiền đề sản xuất hàng hoá và tiền tệ
2. Tiền đề Nhà nước
II. Bản chất của tài chính
1. Biểu hiện bên ngoài của tài chính 2 Nội dung kinh tế - xã hội của tài chính
3. Bản chất của tài chính
III. Chức năng của tài chính
1. Chức năng phân phối của tài chính
1.1. Khái niệm
1.2. Đối tượng của phân phối
1.3. Chủ thể phân phối
1.4 Kết quả phân phối
1.5. Đặc điểm phân phối
2. Chức năng giám đốc tài chính
2.1. Khái niệm
2.2. Đối tượng giám đốc
2.3. Chủ thể giám đốc
2.4. Kết quả của giám đốc tài chính
2.5. Đặc điểm của chức năng giám đốc
IV. Hệ thống tài chính
1. Khái niệm và sơ đồ hệ thống tài chính
1.1 Khái niệm hệ thống tài chính
1.2. Sơ đồ hệ thống tài chính
2. Đặc điểm các bộ phận của hệ thống tài chính
2.1. Tài chính Nhà nước
2.2. Tài chính Doanh nghiệp
2.3. Tài chính của các tổ chức tài chính trung gian
2.4. Tài chính hộ gia đình và tài chính các tổ chức chính trị- xã hội
2.5. Thị trường tài chính
Chương II NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của Ngân sách Nhà nước
1. Khái niệm ngân sách Nhà nước
2. Đặc điểm của ngân sách nhà nước
3. Vai trò của ngân sách nhà nước
3.1. Ngân sách Nhà nước giữ vai trò huy động nguồn tài chính để đảm bảo nhu cầu chi tiêu của Nhà nước
3.2. Vai trò là công cụ điều tiết vĩ mô các hoạt động kinh tế - xã hội
3.3. Vai trò kiểm tra của ngân sách Nhà nước
II. Nội dung của ngân sách Nhà nước
1. Thu ngân sách Nhà nước
1.1 Khái niệm và đặc điểm của thu ngân sách Nhà nước
1.2. Nội dung các khoản thu ngân sách Nhà nước
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước
1.4. Những nguyên tắc thiết lập hệ thống thu ngân sách Nhà nước
2. Chi ngân sách Nhà nước
2.1. Khái niệm và đặc điểm chi ngân sách Nhà nước
2.2. Nội dung chi ngân sách Nhà nước
2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến chi ngân sách Nhà nước
2.4. Những nguyên tắc tổ chức chi ngân sách Nhà nước
3. Cân đối ngân sách Nhà nước
III. Hệ thống ngân sách Nhà nước và phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước
1. Hệ thống ngân sách Nhà nước
2. Phân cấp ngân sách Nhà nước
2.1. Khái niệm
2.2. Nội dung phân cấp ngân sách Nhà nước
2.3. Các nguyên tắc phân cấp ngân sách Nhà nước
IV. Chu trình quản lý Ngân sách Nhà nước
1. Hình thành ngân sách Nhà nước
2. Chấp hành ngân sách Nhà nước
3. Quyết toán ngân sách Nhà nước
CHƯƠNG III TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
I. Khái niệm, đặc điểm của tài chính doanh nghiệp
1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
2. Đặc điểm của tài chính doanh nghiệp
II. Vai trò và chức năng của tài chính doanh nghiệp
1. Vai trò của tài chính doanh nghiệp
1.1. Tài chính doanh nghiệp đảm bảo huy động đầy đủ và kịp thời vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
1.2. Tài chính doanh nghiệp tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và hiệu quả
1.3. Tài chính doanh nghiệp là đòn bẩy kích thích và điều tiết kinh doanh
1.4. Tài chính doanh nghiệp giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh
2. Chức năng của tài chính doanh nghiệp
2.1. Xác định và tổ chức các nguồn vốn nhằm bảo đảm nhu cầu sử dụng vốn cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
2.2. Chức năng phân phối thu nhập của doanh nghiệp
2.3. Chức năng giám đốc đối với hoạt động sản xuất kinh doanh
III. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1. Khái niệm, đặc trưng và vai trò của vốn kinh doanh của doanh nghiệp
1.1. Khái niệm
1.2. Những đặc trưng của vốn kinh doanh
1.3. Vai trò của vốn kinh doanh
2. Nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp
2.1. Căn cứ vào phạm vi tài trợ
2.2. Căn cứ vào thời gian tài trợ
2.3. Căn cứ vào nguồn hình thành vốn
2.4. Căn cứ vào tính chất sở hữu nguồn vốn
3. Sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp
3.1. Vốn cố định
3.2. Vốn lưu động
3.3. Vốn đầu tư tài chính
4. Quản lý và bảo toàn vốn kinh doanh
4.1. Quản lý và bảo toàn vốn cố định
4.2. Quản lý và bảo toàn vốn lưu động
4.3. Quản lý và bảo toàn vốn đầu tư tài chính
IV. Chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp
1. Chi phí sản xuất kinh doanh
1.1. Khái niệm và nội dung của chi phí sản xuất kinh doanh
1.2. Phân loại chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
2. Giá thành sản phẩm
2.1. Khái niệm và nội dung của giá thành sản phẩm
2.2. Phân loại giá thành sản phẩm
2.3. Biện pháp quản lý để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm của doanh nghiệp
3. Doanh thu và thu nhập của doanh nghiệp
3.1. Khái niệm và nội dung của doanh thu
3.2. Các biện pháp tăng doanh thu
4. Lợi nhuận của doanh nghiệp
4.1. Khái niệm, phân loại và vai trò của lợi nhuận
4.2. Phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ trong doanh nghiệp
Chương IV BẢO HIỂM TRONG NỀN KINH TẾ
I. Những vấn đề cơ bản về bảo hiểm
1. Sự cần thiết khách quan của bảo hiểm
2. Khái niệm và đặc điểm của bảo hiểm
2.1. Khái niệm
2.2. Bản chất của bảo hiểm
2.3. Các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm
2.4. Đặc điểm của bảo hiểm
3. Phân loại bảo hiểm
3.1. Căn cứ vào mục đích hoạt động
3.2. Căn cứ vào đối tượng bảo hiểm
3.3. Phân loại theo kỹ thuật bảo hiểm
3.4. Phân loại theo tính chất của tiền bảo hiểm trả
3.5. Phân loại theo phương thức quản lý
4. Vai trò của bảo hiểm
4.1. Góp phần bảo toàn vốn kinh doanh và ổn định đời sống của người tham gia bảo hiểm
4.2. Góp phần phòng tránh, hạn chế tổn thất, đảm bảo an toàn cho sản xuất và đời sống
4.3. Góp phần cung ứng vốn cho phát triển kinh tế xã hội
II. Bảo hiểm kinh doanh
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
3. Nguyên tắc hoạt động của bảo hiểm kinh doanh
3.1. Nguyên tắc lấy số đông bù số ít
3.2. Rủi ro có thể được bảo hiểm
3.3. Phân tán rủi ro
3.4. Trung thực tuyệt đối
3.5. Quyền lợi có thể được bảo hiểm
4. Các hình thức bảo hiểm kinh doanh
4.1. Bảo hiểm tài sản
4.2. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
4.3. Bảo hiểm con người
5. Các yếu tố cơ bản trong bảo hiểm kinh doanh
6. Thu và chi của bảo hiểm kinh doanh
6.1. Nguồn thu của bảo hiểm kinh doanh
6.2. Các khoản chi của bảo hiểm kinh doanh
III. Bảo hiểm phi kinh doanh
1. Bảo hiểm xã hội
1.1. Khái niệm
1.2. Đặc trưng cơ bản của BHXH
1.3. Nguyên tắc hoạt động của BHXH
1.4. Vai trò của BHXH
1.5. Các hình thức BHXH
2. Bảo hiểm y tế
2.1. Khái niệm
2.2. Các hình thức của bảo hiểm y tế
2.3. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
2.4. Đặc điểm của BHYT
2.5. Nguyên tắc của BHYT
2.6 Thu và chi của bảo hiểm y tế
Chương V THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
I. Những vấn đề cơ bản về thị trường tài chính
1. Sự hình thành và phát triển của thị trường tài chính
2. Đối tượng và công cụ của thị trường tài chính
2.1. Đối tượng của thị trường tài chính
2.2 Công cụ của thị trường tài chính
3. Phân loại thị trường tài chính
3.1. Căn cứ theo phương thức huy động nguồn tài chính
3.2. Căn cứ vào phương thức tổ chức thị trường
3.3. Căn cứ vào tính chất pháp lý
3.4. Căn cứ vào thời gian sử dụng nguồn tài chính huy động được
4. Chức năng và vai trò của thị trường tài chính
4.1 Chức năng của thị trường tài chính
4.2 Vai trò của thị trường tài chính
II. Thị trường tiền tệ
1. Khái niệm
2. Công cụ của thị trường tiền tệ
3. Các chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ
4. Các bộ phận chủ yếu của thị trường tiền tệ
5. Các nghiệp vụ chủ yếu của thị trường tiền tệ
III. Thị trường vốn
1. Khái niệm thị trường vốn
2. Công cụ của thị trường vốn
3. Chủ thể tham gia thị trường
4. Các bộ phận chủ yếu của thị trường vốn
4.1. Thị trường cho vay dài hạn
4.2. Thị trường tín dụng thuê mua (Thị trường cho thuê tài chính)
4.3. Thị trường chứng khoán trung và dài hạn
5. Các nghiệp vụ chủ yếu của thị trường vốn
Chương VI TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
I. Những vấn đề cơ bản về tài chính quốc tế
1. Khái niệm
2. Vai trò của tài chính quốc tế
3. Các hình thức chủ yếu của tài chính quốc tế
3.1. Đầu tư quốc tế trực tiếp (FDI)
3.2. Đầu tư quốc tế gián tiếp
II. Tỷ giá hối đoái
1. Khái niệm
1.1. Khái niệm ngoại tệ và ngoại hối
1.2 Khái niệm tỷ giá hối đoái
2. Phân loại tỷ giá hối đoái
2.1 Căn cứ vào mối quan hệ tỷ giá với chỉ số lạm phát
2.2 Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
2.3 Căn cứ vào phương tiện thanh toán quốc tế;
2.4. Căn cứ vào kỳ hạn thanh toán
2.5 Căn cứ vào thời điểm mua/ bán ngoại hối
2.6 Căn cứ vào phương thức chuyển ngoại hối
2.7 Căn cứ chế độ quản lý ngoại hối
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái
III. Cán cân thanh toán quốc tế
1. Khái niệm
2. Nội dung của cán cân thanh toán quốc tế
2.1. Cán cân vãng lai (Tài khoản vãng lai)
2.2. Cán cân vốn (Tài khoản vốn)
2.3. Lỗi và sai sót
2.4. Cán cân tổng thể
2.5. Cán cân bù đắp chính thức (Tài trợ chính thức)
3. Nguyên tắc ghi chép và hạch toán vào cán cân thanh toán quốc tế
3.1. Nguyên tắc ghi chép
3.2. Nguyên tắc hạch toán
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Keywords:ths nguyen van huynh,nguyen thi quynh,cd cao dang kinh te ke hoach da nang 2015,sach giao trinh,tai chinh hoc,tien te,ts nguyen thu dong

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh tai chinh hoc CD KTKHDN 2015 TS Nguyen Thu Dong 242 Trang Download file giáo trình tài chính học 311
2 giao trinh tai chinh hoc CD KTKHDN 2015 TS NguyenThuDong 242 Trang Download file giáo trình tài chính học 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình tài chính học

giáo trình tài chính học

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN