Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình nguyên lý kế toán lên facebook!
giáo trình nguyên lý kế toán

01/03/2018 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Nguyên lý kế toán là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán. Nó cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng cần thiết cho việc tiếp tục học các môn học chuyên ngành kế toán như Kế toán tài chính và Kế toán quản trị. Tập bài giảng này được tác giả viết gồm 7 chương chứa đựng những nội dung cơ bản nhất về Kế toán Việt Nam nhằm giúp cho người học có cơ sở cho những nghiên cứu sâu hơn.

PHẠM THỊ MINH LÝ - ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 2006


BÀI GIẢNG/GIÁO TRÌNH

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 

Nguyên lý kế toán là một môn học cơ sở trong chương trình đào tạo cử nhân Kế toán. Nó cung cấp cho người học những kiến thức nền tảng cần thiết cho việc tiếp tục học các môn học chuyên ngành kế toán như Kế toán tài chính và Kế toán quản trị. Tập bài  giảng này được  tác giả viết  gồm 7 chương chứa đựng những nội dung cơ bản nhất về Kế toán Việt Nam nhằm giúp cho người học có cơ sở cho những nghiên cứu sâu hơn.

 

Nội dung

Chương 1: Tổng quan về kế toán
Chương 2: Chứng từ kế toán và kiểm kê
Chương 3: Tính giá các đối tượng kế toán
Chương 4: Tài khoản kế toán và phương pháp kế toán kép
Chương 5: Hệ thống báo cáo tài chính
Chương 6 : Các hình thức kế toán
Chương 7 : Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu

 

 

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Việt, Võ Văn Nhị. 2006. Nguyên lý kế toán. NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Luật kế toán. Số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003.
3. Luật Doanh nghiệp. Số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.     
4. Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006.
5. 26 chuẩn mực kế toán do Bộ tài chính ban hành qua 5 đợt từ năm 2001 đến 2005.

 

Keywords:pham thi minh li,dai hoc kinh te hue 2006,sach bai giang giao trinh,nguyen ly ke toan

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 giao trinh nguyen ly ke toan DH Hue 2006 PhamThiMinhLy 250 Trang A4 Download file giáo trình nguyên lý kế toán 131
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình nguyên lý kế toán

giáo trình nguyên lý kế toán

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN