Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình nguyên lý kế toán lên facebook!
giáo trình nguyên lý kế toán

01/03/2018 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Sách được viết và trình bày theo nguyên tắc phục vụ việc tự học của sinh viên. Mỗi chương đều gồm các phần sau: Mục tiêu, nội dung, tóm tắt chương, phụ lục của chương, trắc nghiệm tự kiểm tra, câu hỏi ôn tập, và bài tập vận dụng. Mặc dù có nhiều cố gắng trong biên soạn, song không thể tránh khỏi sai sót và hạn chế. Chúng tôi xin tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của quý bạn đọc, quý đồng nghiệp để sửa chữa cho cuốn sách này ngày càng tốt hơn.

PGS.TS NGUYỄN KHẮC HÙNG và Cs - NXB KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH 2012


SÁCH GIÁO TRÌNH

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

 

 

Nguyên lý Kế toán là môn học cơ sở của sinh viên khối ngành kinh tế. Nguyên lý kế toán cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng giúp sinh viên có điều kiện thuận lợi để học tiếp các môn chuyên ngành như kế toán, tài chính, ngân hàng, quản trị kinh doanh… Khi chuyển sang đào tạo theo tín chỉ thì việc cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên là việc cần thiết và cấp bách. Do đó, để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên cao đẳng, đại học khối ngành kinh tế, chúng tôi tổ chức biên soạn cuốn sách “Nguyên lý Kế toán”. Sách do tập thể giảng viên Bộ môn Kế toán, Khoa Tài chính - Kế toán Đại học Sài Gòn biên soạn, bao gồm:

1. PGS. TS Nguyễn Khắc Hùng – Chủ biên, viết Chương 1 và Chương 2.

2. TS. Trần Đình Phụng – Viết Chương 8

3. TS. Nguyễn Anh Hiền – Viết Chương 3 và Chương 4.

4. Ths. Hà Hoàng Như – Viết Chương 6

5. Ths. Hồ Xuân Hữu – Viết Chương 5

6. Ths. Huỳnh Vũ Bảo Trâm – Viết Chương 7

 

Sách được viết và trình bày theo nguyên tắc phục vụ việc tự học của sinh viên. Mỗi chương đều gồm các phần sau: Mục tiêu, nội dung, tóm tắt chương, phụ lục của chương, trắc nghiệm tự kiểm tra, câu hỏi ôn tập, và bài tập vận dụng. Mặc dù có nhiều cố gắng trong biên soạn, song không thể tránh khỏi sai sót và hạn chế. Chúng tôi xin tiếp thu mọi ý kiến đóng góp của quý bạn đọc, quý đồng nghiệp để sửa chữa cho cuốn sách này ngày càng tốt hơn.

 

MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG CỦA KẾ TOÁN
1.1. Kế toán là gì?
1.2. Đối tượng của kế toán
1.2.1. Vốn là gì?
1.2.2. Sự biến đổi của vốn
1.3. Nhiệm vụ của kế toán
1.4. Yêu cầu của kế toán
1.4.1. Đầy đủ
1.4.2. Kịp thời
1.4.3. Rõ ràng và dễ hiểu
1.4.4. Trung thực
1.4.5. Liên tục
1.4.6. Có thể so sánh
1.5. Những nguyên tắc kế toán trong hoạt động kinh doanh
1.5.1. Những khái niệm
1.5.2. Các nguyên tắc kế toán
1.6. Quy định về đơn vị tính, chữ viết và chữ số, kỳ kế toán
1.6.1. Quy định về đơn vị tính sử dụng trong kế toán
1.6.2. Quy định chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán
1.6.3. Quy định về kỳ kế toán
1.7. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị
1.7.1. Đặc điểm của kế toán tài chính và kế toán quản trị
1.7.2. Sự giống nhau và khác nhau giữa kế toán quản trị và kếtoán tài chính
1.8. Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn việc thực hiệnkế toán trong các doanh nghiệp
1.8.1. Luật Kế toán Việt Nam
1.8.2. Chuẩn mực kế toán
1.8.3. Các văn bản khác hướng dẫn việc thực hiện kế toántrong các doanh nghiệp
1.9. Hoạt động nghề nghiệp kế toán
1.9.1. Hành nghề kế toán
1.9.2. Thuê làm kế toán, thuê làm kế toán trưởng
1.9.3. Chứng chỉ hành nghề kế toán
1.9.4. Quyền tham gia tổ chức nghề nghiệp kế toán
TÓM TẮT CHƯƠNG
TRẮC NGHIỆM TỰ KIỂM TRA
CÂU HỎI ÔN TẬP
BÀI TẬP VẬN DỤNG
CHƯƠNG 2: BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2.1. Tổng quan về báo cáo tài chính
2.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính
2.1.2. Mục đích của báo cáo tài chính
2.1.3. Nội dung của hệ thống báo cáo tài chính
2.2. Bảng cân đối kế toán
2.2.1. Khái niệm bảng cân đối kế toán
2.2.2. Nội dung và kết cấu của bảng cân đối kế toán
2.2.3. Tính cân bằng của bảng cân đối kế toán
2.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Nội dung và kết cấu báo cáo hoạt động sản xuấtkinh doanh
2.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Nội dung và kết cấu báo cáo lưu chuyển tiền tệ
2.5. Ví dụ minh họa
2.6. Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành
TÓM TẮT CHƯƠNG
PHỤ LỤC CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
DOANH NGHIỆP
TRẮC NGHIỆM TỰ KIỂM TRA
CÂU HỎI ÔN TẬP
BÀI TẬP VẬN DỤNG
CHƯƠNG 3: TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP
3.1. Tài khoản kế toán
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Nội dung và kết cấu của tài khoản
3.1.3. Nguyên tắc ghi chép các loại tài khoản
3.2. Ghi sổ kép
3.2.1. Khái niệm
3.2.2. Phương pháp ghi sổ kép
3.2.3. Định khoản kế toán
3.3. Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
3.3.1. Khái niệm
3.3.2. Mối quan hệ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết
3.4. Mối quan hệ giữa tài khoản và bảng cân đối kế toán
3.4.1. Về nội dung
3.4.2. Về ghi chép
3.5. Đối chiếu số liệu ghi chép trong các tài khoản
3.5.1. Đối chiếu số liệu ghi chép trên các tài khoản tổng hợp
3.5.2. Đối chiếu số liệu ghi chép giữa tài khoản tổng hợpvà tài khoản chi tiết
3.6. Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam
3.6.1. Giới thiệu chung
3.6.2. Một số tài khoản đặc biệt
3.6.3. Các quy định khi áp dụng hệ thống tài khoản kế toán
TÓM TẮT CHƯƠNG
PHỤ LỤC CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
DOANH NGHIỆP
TRẮC NGHIỆM TỰ KIỂM TRA
CÂU HỎI ÔN TẬP
BÀI TẬP VẬN DỤNG
CHƯƠNG 4: CHỨNG TỪ VÀ KIỂM KÊ
4.1. Chứng từ kế toán
4.1.1. Khái niệm và tác dụng của chứng từ
4.1.2. Phân loại chứng từ
4.1.3. Nội dung của chứng từ kế toán
4.1.4. Nguyên tắc lập chứng từ
4.1.5. Trình tự xử lý chứng từ
4.2. Kiểm kê
4.2.1. Khái niệm và tác dụng của kiểm kê
4.2.2. Phân loại kiểm kê
4.2.3. Trình tự tiến hành kiểm kê
4.2.4. Vai trò của kế toán trong kiểm kê
TÓM TẮT CHƯƠNG
PHỤ LỤC CHƯƠNG 4: DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
TRẮC NGHIỆM TỰ KIỂM TRA
CÂU HỎI ÔN TẬP
BÀI TẬP VẬN DỤNG
CHƯƠNG 5: TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TưỢNG KẾ TOÁN
5.1. Khái niệm và ý nghĩa của phương pháp tính giá
5.1.1. Khái niệm
5.1.2. Ý nghĩa
5.2. Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu
5.2.1. Tính giá tài sản cố định
5.2.2. Tính giá hàng tồn kho
5.2.3. Tính giá một số đối tượng kế toán khác
TÓM TẮT CHƯƠNG
PHỤ LỤC CHƯƠNG 5
TRẮC NGHIỆM TỰ KIỂM TRA
CÂU HỎI ÔN TẬP
BÀI TẬP VẬN DỤNG
CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT – KINH DOANH CHỦ YẾU TRONG
DOANH NGHIỆP
6.1. Kế toán các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất
6.1.1. Kế toán nguyên liệu, vật liệu
6.1.2. Kế toán công cụ, dụng cụ
6.1.3. Kế toán tài sản cố định
6.1.4. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
6.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
6.2.1. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất
6.2.2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thànhsản phẩm
6.3. Kế toán quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
6.3.1. Kế toán quá trình tiêu thụ
6.3.2. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
6.3.3. Ví dụ minh họa 6.9
TÓM TẮT CHƯƠNG
TRẮC NGHIỆM TỰ KIỂM TRA
CÂU HỎI ÔN TẬP
BÀI TẬP VẬN DỤNG
CHƯƠNG 7: SỔ SÁCH KẾ TOÁN
7.1. Sổ kế toán
7.1.1. Khái niệm, ý nghĩa và tác dụng
7.1.2. Các loại sổ kế toán
7.1.3. Nội dung của sổ kế toán
7.1.4. Kỹ thuật mở sổ, ghi sổ và khóa sổ kế toán
7.1.5. Các phương pháp sửa sổ kế toán
7.1.6. Điều chỉnh sổ kế toán
7.2. Hình thức sổ kế toán
7.2.1. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái
7.2.2. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
7.2.3. Hình thức kế toán Nhật ký chung
7.2.4. Hình thức Nhật ký - Chứng từ
7.2.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
TÓM TẮT CHƯƠNG
PHỤ LỤC CHƯƠNG 7: DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG
CHO DOANH NGHIỆP
TRẮC NGHIỆM TỰ KIỂM TRA
CÂU HỎI ÔN TẬP
BÀI TẬP VẬN DỤNG
CHƯƠNG 8: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN, KIỂM TRA
KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
8.1. Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
8.1.1. Ý nghĩa và nội dung tổ chức công tác kế toán
8.1.2. Tổ chức bộ máy kế toán
8.1.3. Tổ chức thực hiện các chế độ kế toán
8.1.4. Tổ chức vận dụng các phương pháp vàchính sách kế toán
8.1.5. Tổ chức trang bị kỹ thuật phục vụ công tác kế toán
8.2. Kiểm tra kế toán
8.2.1. Mục đích, ý nghĩa
8.2.2. Nội dung kiểm tra kế toán
8.2.3. Chủ thể kiểm tra kế toán
8.2.4. Khách thể kiểm tra kế toán
8.3. Kiểm toán
8.3.1. Kiểm toán nội bộ
8.3.2. Kiểm toán độc lập
8.3.3. Kiểm toán nhà nước
TÓM TẮT CHƯƠNG
TRẮC NGHIỆM TỰ KIỂM TRA
CÂU HỎI ÔN TẬP
MỤC LỤC

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Luật Kế toán, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật Kiểm toán độc lập.
2. Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam
3. Bộ Tài chính, Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày
20 tháng 10 năm 2009 về việc ban ban chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
4. Bộ Tài chính, Giáo trình Lý thuyết hạch toán kế toán-NXB Tài chính, HN, tháng 2-2006.
5. TS. Nguyễn Khắc Hùng (2007), Nguyên lý kế toán, NXB Thống kê, TP. HCM.
6. TS. Phạm Thành Long, TS. Trần Văn Thuận (2009), giáo trình Nguyên lý kế toán, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
7. BelverE. NeddlesJr, Henry R. Anderson, James C. Caldwell, Nguyên tắc kế toán, dịch giả Mai ThanhTòng, Văn Khương, NXB Trẻ, 2006.
8. Stickney and Weil, Căn bản kế toán tài chính, dịch giả Kim Dung, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright,2005.

 

Keywords:pgsts nguyen khac hung,nxb kinh te tp ho chi minh,sach giao trinh,nguyen ly ke toan,nguyen li nguyen tac nganh

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 sach giao trinh nguyen li ke toan NXB KT TPHCM NguyenKhacHung 323 Trang Download file giáo trình nguyên lý kế toán 311
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình nguyên lý kế toán

giáo trình nguyên lý kế toán

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN