Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận hoàng mai lên facebook!
tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận hoàng mai

07/03/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Tác giả trên cơ sở hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận về tạo động lực lao động, đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai, những mặt được và chưa được, nguyên nhân của những tồn tại hiện có, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI 2016

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ

TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI

 

HV NGUYỄN THANH HẰNG - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - MÃ SỐ: 60340404 - HDKH: TS TRẦN THỊ LỘC

 

 

Một quốc gia muốn phát triển thì cần phải có các nguồn lực như: Tài nguyên thiên nhiên, vốn, khoa học - công nghệ, con người …Trong các nguồn lực đó thì nguồn lực con người là quan trọng nhất, có tính chất quyết định cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của mọi quốc gia, mọi tổ chức. Bởi vậy, quản trị nguồn nhân lực trở thành vấn đề chiếm vị trí trung tâm trong hệ thống quản trị các nguồn lực. Chăm lo đầy đủ đến con người là yếu tố bảo đảm chắc chắn nhất cho sự phồn vinh, thịnh vượng của mọi quốc gia, mọi tổ chức. Đại hội XI của Đảng đã nhấn mạnh: “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đồng thời thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển”. Trên cơ sở đó, đảm bảo an sinh xã hội trở thành vấn đề trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước.

An sinh xã hội là sự thể hiện quyền cơ bản của con người, là công cụ để xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh ổn định. Trong các bộ phận cấu thành của hệ thống an sinh xã hội thì Bảo hiểm xã hội đóng vai trò chủ đạo và quan trọng nhất, là cơ sở để phát triển các bộ phận an sinh xã hội khác. Kể từ khi đổi mới đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam nói chung và bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai nói riêng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về công tác an sinh xã hội. Tuy nhiên do những hạn chế nhất định về cơ chế, chính sách cũng như công tác quản trị các nguồn lực nên những mục tiêu đạt được chưa xứng với tiềm năng hiện có của ngành. Trong đó, công tác tạo động lực cho người lao động đang đặt ra nhiều vấn đề cần được nghiên cứu. Để từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị sao cho công tác này phù hợp với quy luật khách quan, và tạo điều kiện cho người lao động đóng góp ngày càng nhiều hơn vào thành tựu an sinh xã hội của Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai nói riêng và sự nghiệp an sinh xã hội nói chung

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác tạo động lực cho người lao động ở cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai nên em chọn đề tài: “Tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai” làm luận văn tốt nghiệp.

 

 

MỤC LỤC

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC BẢNG, BIỂU

MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TRONG TỔ CHỨC

1.1. Một số khái niệm cơ bản và các học thuyết về tạo động lực lao động

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản

1.1.2. Học thuyết áp dụng trong đề tài

1.2. Nội dung tạo động lực lao động

1.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động

1.2.2. Tạo động lực lao động thông qua biện pháp kích thích vật chất

1.2.3. Tạo động lực lao động thông qua biện pháp kích thích tinh thần.

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực lao động

1.3.1. Các yếu tố thuộc về NLĐ

1.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong tổ chức

1.3.3. Yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài

1.4. Tiêu chí đánh giá kết quả tạo động lực lao động

1.4.1. Năng suất lao động

1.4.2. Mức độ hài lòng của người lao động trong tổ chức

1.4.3. Tính chủ động, sáng tạo trong công việc

1.4.4. Lòng trung thành của người lao động

1.5. Kinh nghiệm về tạo động lực lao động tại một số đơn vị và bài họckinh nghiệm rút ra cho cơ quan BHXH quận HoàngMai

1.5.1. Kinh nghiệm tạo động lực của một số đơn vị thành công

1.5.2. Các kinh nghiệm về tạo động lực lao động có thể vận dụng tại Bảo hiểmxã hội quận Hoàng Mai

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI

2.1. Tổng quan về cơ quan Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai

2.1.2. Các đặc điểm về hoạt động của cơ quan ảnh hưởng đến tạo động lực laođộng

2.2. Thực trạng tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai.

2.2.1. Xác định nhu cầu của người lao động

2.2.2. Thực trạng tạo động lực lao động thông qua các biện pháp kích thích vậtchất

2.2.3. Thực trạng tạo động lực lao động thông qua các biện pháp kích thíchtinh thần

2.3. Các nhân tố tác động đến tạo động lực lao động tại cơ quan BHXHquận Hoàng Mai

2.3.1. Các yếu tố thuộc về người lao động

2.3.2. Các yếu tố thuộc về môi trường bên trong tổ chức

2.3.3. Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài

2.4. Đánh giá thực trạng tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai

2.4.1. Kết quả đạt được trong tạo động lực lao động tại BHXH quận Hoàng Mai

2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG TẠI CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HOÀNG MAI

3.1. Phương hướng phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai

3.1.1. Phương hướng phát triển của Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai

3.1.2. Phương hướng tạo động lực lao động tại Bảo hiểm xã hội quận Hoàng Mai

3.2. Một số giải pháp tạo động lực lao động tại cơ quan BHXH quận Hoàng Mai

3.2.1. Giải pháp thông qua biện pháp kích thích vật chất

3.2.2. Giải pháp thông qua biện pháp kích thích tinh thần

3.3. Một số khuyến nghị

3.3.1. Khuyến nghị với BHXH Việt Nam

3.3.2. Khuyến nghị với Nhà nước

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ

BHTN Bảo hiểm thất nghiệp

BHXH Bảo hiểm xã hội

BHYT Bảo hiểm y tế

CBCCVC Cán bộ, công chức, viên chức

ĐGTHCV Đánh giá thực hiện công việc

ĐVT Đơn vị tính

NLĐ Người lao động

NNL Nguồn nhân lực

NSDLĐ Người sử dụng lao động

NSLĐ Năng suất lao động

TCƯHC Tổ chức hành chính

THCV Thực hiện công việc

UBND Ủy ban nhân dân

 

DANH MỤC BẢNG, BIỂU

Bảng

Bảng 2.1: Tình hình thực hiện kế hoạch thu BHXH, BHYT, BHTN giaiđoạn 2012 – 2015 (ĐVT: Tỷ đồng)

Bảng 2.2: Đối tượng và số tiền chi trả cho các đối tượng hưởng các chế độdài hạn

Bảng 2.3: Bảng tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua

Bảng 2.4: Tỷ lệ phân bổ quỹ phúc lợi năm 2015

Bảng 2.5: Thống kế công tác đào tạo của BHXH quận Hoàng Mai giaiđoạn 2012 – 2015

Bảng 2.6: Cơ cấu lao động theo trình độ giai đoạn 2012 – 2015

Bảng 2.7: Cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính năm 2015

Bảng 2.8: Năng suất lao động theo số thu BHXH, BHYT, BHTN

Bảng 2.9: Năng suất lao động theo số đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN Bảo hiểm xã hội quận đang quản lý

Biểu đồ

Biểu đồ 2.1: Biểu đồ diễn biến nguồn nhân lực giai đoạn 2004 – 2015

Biểu đồ 2.2: Mức độ đảm bảo chi tiêu của tiền lương theo đánh giá của ngườilao động tại BHXH quận Hoàng Mai

Biểu đồ 2.3: Mức độ hài lòng của người lao động đối với công tác khenthưởng

Biểu đồ 2.4: Mức độ hài lòng của người lao động với công tác đánh giá thựchiện công việc

Biểu đồ 2.5: Mức độ hài lòng của người lao động môi trường làm việc

Biểu đồ 2.6: Mức độ hài lòng với công tác tạo động lực của người lao động

 

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ

Hình

Hình 1.1: Tháp nhu cầu của Maslow

Sơ đồ

Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy BHXH quận Hoàng Mai (Nguồn: BHXHquận Hoàng Mai)

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo 20 năm thành lập BHXH Tp. Hà Nội (2015)

2. Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của BHXH quận Hoàng Mai các năm 2010,2011,2012,2013,2014,2015.

3. Bùi Anh Tuấn – Phạm Thúy Hương (2009), Giáo trình Hành vi tổ chức, NXB Đại học kinh tế quốc dân, Hà Nội.

4. Chi phí quản lý cần phù hợp đặc thù hoạt động. Http: // baohiemxahoi. Gov.vn

5. Chủ nhiệm Lê Hữu Tầng-mã số KX. 07.13, Đề tài nghiên cứu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước đã được thực hiện như sau: “Vấn đề phát huy và sử dụng đúng đắn vai trò động lực của con người trong sự phát triển kinh tế-xã hội”

6. Công văn số 460/BHXHư BCS ngày 26 tháng 5 năm 2012 của Ban Cán sự đảng BHXH Việt Nam về việc bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2010-2015 và xây dựng quy hoạch cán bộ 2016-2020.

7. Giữ chân nhân tài: Phải hiểu nhu cầu của người lao động. Vnn. Vietnamnet. Vn/60nam/dulieu/2006 tháng 03 năm 554445/

8. Luận án tiến sĩ Lê Đình Lý (2009), đề tài: “Chính sách tạo động lực cho cán bộ công chức cấp xã (nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Nghệ An)”.

9. Luận án tiến sĩ Vũ Thị Uyên (2008), đề tài: “Tạo động lực cho lao động quản lý trong doanh nghiệp nhà nước ở Hà Nội đến năm 2020”.

10. Nghị định 19/CP được chính phủ ban hành ngày 16 tháng 02 năm 1995 thành lập BHXH Việt Nam

11. Nghị định số 132/2003/NĐ-CP  ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai, thành lập các phường trực thuộc quận Long Biên, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

12. Nghị định số 204/2004/NĐ-CP  ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,  và lực lượng vũ trang.

13. Nghị định số 22/2011/NĐ-CP  ngày 4 tháng 4 năm 2011 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu chung và các Nghị định của từng năm.

14. Nguyễn Tiệp (2007), Giáo trình Tổ chức lao động, NXB Lao động xã hội, Hà Nội

15. Nguyễn Tiệp (2007), Giáo trình Tiền lương tiền công, NXB Lao động xã hội, Hà Nội

16. Nguyễn Văn Điềm & Nguyễn Ngọc Quân (2007), Giáo trình Quản trị nhân lực, NXB Thống kê, Hà Nội.

17. Phải xem xét nhu cầu của người lao động, gia đình họ và cá yếu tố kinh tế. Laodong. Com. Vn

18. Quyết định số 1288/QĐ-BHXH  ngày 26 tháng 9 năm 2013 của BHXH Việt Nam ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

19. Quyết định số 15/2016/QĐ-TTg  ngày của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2016-2018.

20. Quyết định số 1718/QĐ-BHXH  ngày 10 tháng 12 năm 2012 của BHXH Việt Nam, về việc ban hành quy chế thi đua khen thưởng đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam

21. Quyết định số 1754/QĐ-BHXH-TCCB  ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về thành lập BHXH quận Hoàng Mai

22. Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg  ngày 7 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2012-2015 99

23. Quyết định số 4857/2008/QĐ-BHXH ngày 21 tháng 10 năm 2008 của BHXH Việt Nam quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của BHXH các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

24. Quyết định số 838/QĐ-BHXH  ngày 5 tháng 8 năm 2011 và số 615/QĐ-BHXH ngày

5 tháng 6 năm 2013 về quy chế thi đua khen thưởng đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam.

25. Quyết định số 99/QĐ-BHXH  ngày 81 tháng 01 năm 2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam

26. Tháp nhu cầu của Maslow. Http: /voer. Edu. Vn/m/nhung-van-de-chung-ve-tao-dong-luc-lao-dong/23b9b0c3

27. Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

28. Vũ Dũng (2006), Giáo trình Tâm lý học quản lý, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

 

Keywords:luan van thac si,tao dong luc lao dong tai co quan bao hiem xa hoi quan hoang mai,nguyen thanh hang,quan tri nhan luc, 60340404,ts tran thi loc

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 tao dong luc lao dong tai co quan bao hiem xa hoi quan hoang mai DHLDXH 2016 NguyenThanhHang 133 Trang Download file tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận hoàng mai 711
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận hoàng mai

tạo động lực lao động tại cơ quan bảo hiểm xã hội quận hoàng mai

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN