Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay lên facebook!
hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay

11/03/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra, luận án được thực hiện trên cơ sở lý luận khoa học và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, các quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; về cải cách tư pháp; về xây dựng và hoàn thiện pháp luật XHCN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 2014

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 

NCS NGUYỄN TUẤN AN - CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT - MÃ SỐ: 62380101 - HDKH PGSTS HOÀNG THẾ LIÊN

 


 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI

1.1. Nội dung các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

1.2. Đánh giá kết quả các công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài luận án

Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

2.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự

2.2. Khái niệm, đặc điểm, nội dung và hình thức thể hiện của pháp luật vềxử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự

2.3. Khái niệm, ý nghĩa và các tiêu chí hoàn thiện pháp luật về xử lý viphạm pháp luật trong thi hành án dân sự

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

3.1. Thực trạng pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự

3.2. Thực trạng hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự

Chương 4: GIẢI PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

4.1. Các nguyên tắc hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự

4.2. Giải pháp về thực hiện xây dựng, hoàn thiện pháp luật

4.3. Giải pháp về nhận thức tư tưởng

4.4. Giải pháp về tổ chức thực hiện

KẾT LUẬN

NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

STT Từ viết tắt Nghĩa đầy đủ 1 QPPL Quy phạm pháp luật 2 THA Thi hành án 3 THADS Thi hành án dân sự 4 TNPL Trách nhiệm pháp lý 5 VPPL Vi phạm pháp luật 6 XHCN Xã hội chủ nghĩa 7 XLVPPL Xử lý vi phạm pháp luật

 

DANH MỤC NHỮNG CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

 

1. Nguyễn Tuấn An 2008, “Vấn đề nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi hành án dân sự hiện nay”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 9, tr. 30-32.

2. Nguyễn Tuấn An 2008, “Khắc phục những bất cập trong việc trả lại đơn yêu cầu thi hành án”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 12, tr. 2-5.

3. Nguyễn Tuấn An 2009, “Tội không chấp hành án trong thực tiễn thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 3, tr. 23-25.

4. Nguyễn Tuấn An 2010, “Khắc phục bất cập về xử lý vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 11/, tr. 39-41.

5. Nguyễn Tuấn An 2011, “Vấn đề nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự hiện nay”, Tạp chí háp lý, 3, tr. 12-13.

6. Nguyễn Tuấn An 2012, “Bàn về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, 1, tr. 22-25.

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VII 1995, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII 2000, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

3. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX 2006, Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

4. Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX 2006, Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2011, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X 2007, Nghị quyết số 17/NQ-TW Về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

6. Ban soạn thảo Dự án háp lệnh háp điển hệ thống quy phạm pháp luật (2010), Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu pháp luật về pháp điển của nước ngoài, Hà Nội.

7. Nguyễn Công Bình 1998, “Vấn đề thi hành án dân sự trong việc soạn thảo Bộ luật tố tụng dân sự”, Tạp chí Luật học, (5).

8. Nguyễn Công Bình 1999, “Vài nét về thi hành án dân sự ở Singapore”, Tạp chí Luật học, (5).

9. Nguyễn Thanh Bình 2006, “Đổi mới trình tự tố tụng hành chính theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí Nghề luật, (2).

10. Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX 2005, Nghị quyết 48/NQ-TW ngày 24 tháng 5 năm 2005 về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

11. Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương Đảng khoá IX 2005, Nghị quyết 49/NQ-TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

12. Bộ Tư pháp-Viện khoa học pháp lý 1993, Nghiên cứu tư tưởng Hồ chí Minh về nhà nước và pháp luật, Nxb Chính trị, Hà Nội.

13. Bộ Tư pháp-Viện khoa học pháp lý 1996, Về mô hình quản lý thống nhất công tác thi hành án, Đề tài khoa học cấp bộ số 96 027/ĐT.

14. Bộ Tư pháp 1997, Báo cáo của Cục quản lý Thi hành án dân sự-Bộ Tư pháp về kết quả tọa đàm Luật Thi hành án dân sự của Thụy Điển từ ngày 28-29 tháng 10 năm 1997, Hà Nội.

15. Bộ Tư pháp 1998, Báo cáo của Đoàn nghiên cứu, khảo sát-Bộ Tư pháp về kinh nghiệm Thi hành án dân sự tại Cộng hòa Liên bang Đức từ ngày 15 tháng 4 năm 1998 đến ngày 25 tháng 4 năm 1998, Hà Nội.

16. Bộ Tư pháp, Dự án VIE 1998, “Thi hành án dân sự-thực trạng và hướng hoàn thiện” Đề tài của Dự án VIE/98/01 do Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án VIE thực hiện, Hà Nội.

17. Bộ Tư pháp 2000, Báo cáo của Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế, Bộ Tư pháp về kết quả tọa đàm pháp luật Thi hành án dân sự Nhật Bản từ ngày 2-3 tháng 10 năm 2000 và ngày 6-7 tháng 10 năm 2000, Hà Nội.

18. Bộ Tư pháp-Viện khoa học pháp lý 2001, Số chuyên đề: “Xã hội hoá hoạt động thi hành án dân sự-một số vấn đề lý luận và thực ti n”, Thông tin khoa học pháp lý, (6).

19. Bộ Tư pháp 2002, Báo cáo của Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế, Bộ Tư pháp về kết quả tọa đàm pháp luật Thi hành án dân sự Thụy Điển từ ngày 11-13 tháng 12 năm 2002, Hà Nội.

20. Bộ Tư pháp-Viện khoa học pháp lý 2002, Số chuyên đề: “Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động thi hành án hiện nay”, Thông tin

 khoa học pháp lý, (6).

21. Bộ Tư pháp-Viện khoa học pháp lý 2003, Báo cáo phúc trình “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức và hoạt động thi hành án ở Việt Nam trong giai đoạn mới” Đề tài khoa học cấp nhà nước, Hà Nội.

22. Bộ Tư pháp 2005, Cải cách các cơ quan tư pháp, hoàn thiện hệ thống các thủ tục tư pháp, nâng cao hiệu quả và hiệu lực xét xử của Tòa án trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, Đề tài KX. 04.06.

23. Bộ Tư pháp-Viện khoa học pháp lý 2005, Bình luận Pháp lệnh thi hành án dân sự năm 2004, Đề tài khoa học cấp bộ.

24. Bộ Tư pháp-Viện khoa học pháp lý 2005, Bình luận khoa học Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

25. Bộ Tư pháp 2005, Báo cáo của Đoàn khảo sát liên ngành về kết quả khảo sát, tìm hiểu Luật Thi hành án tại Hoa Kỳ từ ngày 27 tháng 9 năm 2005 đến ngày

06 tháng 10 năm 2005, Hà Nội.

26. Bộ Tư pháp 2011, Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp một số nước trên thế giới, Hà Nội.

27. Bộ Tư pháp-Tạp chí Dân chủ và pháp luật 2006, Số chuyên đề về thi hành án dân sự, Hà Nội.

28. Bộ Tư pháp-Tạp chí Dân chủ và pháp luật 2007, Số chuyên đề về thi hành án dân sự, Hà Nội.

29. Bộ Tư pháp-Tạp chí Dân chủ và pháp luật 2008, Số chuyên đề về thi hành án dân sự, Hà Nội.

30. Bộ Tư pháp-Tạp chí Dân chủ và pháp luật 2009, Số chuyên đề về thi hành án dân sự, Hà Nội.

31. Bộ Tư pháp-Tạp chí Dân chủ và pháp luật 2010, Số chuyên đề về thi hành án dân sự, Hà Nội.

32. Bộ Tư pháp-Tạp chí Dân chủ và pháp luật 2011, Số chuyên đề về thi hành án dân sự, Hà Nội.

33. Bộ Tư pháp-Tạp chí Dân chủ và pháp luật 2011, Số chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, Hà Nội.

34. Bộ Tư pháp-Tạp chí Dân chủ và pháp luật 2012, Số chuyên đề về thi hành án dân sự, Hà Nội.

35. Bộ Tư pháp-Tổng cục Thi hành án dân sự 2010, Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011, Hà Nội.

36. Bộ Tư pháp-Tổng cục Thi hành án dân sự 2011, Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2011, nhiệm vụ vụ trọng tâm, giải pháp cơ bản năm 2012, Hà Nội.

37. Bộ Tư pháp-Tổng cục Thi hành án dân sự 2012, Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2012, phương hướng, nhiệm vụ năm 2013, Hà Nội.

38. Bộ Tư pháp-Tổng cục Thi hành án dân sự 2012, Báo cáo tổng kết Nghị định số 60/2009/NĐ-CP  ngày 23 tháng 7 năm 2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, Hà Nội.

39. Bộ Tư pháp-Tổng cục Thi hành án dân sự 2012, Báo cáo sơ kết hai năm thực hiện Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Hà Nội.

40. Bộ Tư pháp-Tổng cục Thi hành án dân sự 2012, Báo cáo tổng kết Bộ luật hình sự, Hà Nội.

41. Lê Cảm 2006, “Cải cách cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan thi hành án dân sự trong giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền”, Tạp chí nghề luật, 2.

42. Lê Thị Kim Chung 2007, “Về các dấu hiệu của vi phạm pháp luật”, Tạp chí Luật học, 2.

43. Ngô Huy Cương 2008, Góp phần bàn về cải cách pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

44. Đảng Cộng sản Việt Nam 1987, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

45. Đảng Cộng sản Việt Nam 1991, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

46. Đảng Cộng sản Việt Nam 1996, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

47. Đảng Cộng sản Việt Nam 2001, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

48. Đảng Cộng sản Việt Nam 2005, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

49. Đảng Cộng sản Việt Nam 2011, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

50. Đảng Cộng sản Việt Nam 2011, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung phát triển 2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

51. Bùi Thị Đào 2010, “Một số vấn đề về kỷ luật cán bộ, công chức”, Tạp chí Luật học, (6).

52. Nguyễn Minh Đoan 2009, Thực hiện và áp dụng pháp luật ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

53. Nguyễn Minh Đoan 2011, Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong bối cảnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

54. Nguyễn Văn Động 2010, Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

55. Nguyễn Văn Động 2010, “Hoạt động xây dựng pháp luật trước yêu cầu phát triển bền vững của Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Luật học, (3).

56. Nguyễn Văn Động 2010, “Cách thức xác định các yếu tố phát triển bền vững của pháp luật và lồng ghép chúng vào quá trình xây dựng pháp luật”, Tạp chí Luật học, (5).

57. Bùi Xuân Đức 2009, “Hệ thống chế tài xử phạt vi phạm hành chính: Những bất cập, hạn chế và phương hướng hoàn thiện”, Tạp chí Luật học, (1).

58. Trần Thị Hiển 2006, “Bàn về khái niệm trách nhiệm vật chất của công chức”, Tạp chí Luật học, (10).

59. Nguyễn Ngọc Hoà 2006, “Kỹ thuật xây dựng cấu thành tội phạm và việc hoàn thiện Bộ luật hình sự”, Tạp chí Luật học, (4).

60. Học viện tư pháp 2006, “Đổi mới công tác thi hành án dân sự theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí Nghề luật, (4).

61. Học viện tư pháp 2007, “Mô hình tổ chức thi hành án một số nước trên thế giới”, Tạp chí Nghề luật, (1).

62. Học viện Tư pháp-Tạp chí Nghề luật 2009, Số chuyên đề về Luật thi hành án dân sự, Hà Nội.

63. Trần Minh Hương 2008, “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính-thực trạng quy định, thực ti n áp dụng và hướng hoàn thiện”, Tạp chí Luật học, (8).

64. Jame F. Harigan (2005), “Bình luận của STAR Việt Nam về dự thảo Bộ luật thi hành án của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Hà Nội.

65. John Bently (2006), “Các yêu cầu của Hiệp định thương mại WTO và khuyến nghị của Dự án STAR-Việt Nam về dự án Bộ luật thi hành án” Báo cáo tại Hội thảo góp ý dự thảo Bộ luật thi hành án tại Cát Bà tháng 6/2006.

66. Trần Thúy Lâm 2005, “Sự khác nhau cơ bản giữa kỷ luật lao động và kỷ luật công chức”, Tạp chí Luật học, (3).

67. Trần Thúy Lâm 2006, “Khái niệm và bản chất pháp lý của kỷ luật lao động”, Tạp chí Luật học, (9).

68. Hoàng Thế Liên 2013, “Luật xử lý vi phạm hành chính với nhiệm vụ bảo đảm trật tự, kỷ cương quản lý hành chính, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Số 8 năm 2013.

69. Mai Kim Liên 2006, “Nâng cao tính độc lập trong hoạt động của các cơ quan thi hành án”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, Số chuyên đề về thi hành án.

70. Nguyễn Công Long 2005, “Vấn đề đổi mới các quy định về thi hành án dân sự”, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, số chuyên đề Bộ luật TH dự thảo.

71. Nguyễn Đình Lộc 1998, Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

72. Cao Vũ Minh, Nguyễn Thị Thiện Trí 2012, “Một số bất cập của pháp luật về xử lý kỷ luật công chức”, Tạp chí Luật học, (11).

73. Hồ Chí Minh toàn tập tập 5 2000, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

74. Hồ Chí Minh 1995, Nhà nước-pháp luật, Nxb háp lý, Hà Nội.

75. Nhà pháp luật Việt-Pháp (1997), “Tài liệu tham khảo về thừa phát lại và thi hành án” dịch từ “L’ Hussier de la justice” do Hội đồng thừa phát lại háp ấn hành tháng 2/1994).

76. Nhà pháp luật Việt-Pháp (2006), “Các mô hình tổ chức thi hành án trên thế giới”, Kỷ yếu Hội thảo ngày 17-18 tháng 4 năm 2006, Hà Nội.

77. Nguyễn Văn Nghĩa 2006, “Đổi mới công tác thi hành án dân sự theo tinh thần cải cách tư pháp”, Tạp chí Nghề luật, (4)

78. Nguyễn Văn Nghĩa 2007, “Mô hình tổ chức thi hành án một số nước trên thế giới”, Tạp chí Nghề luật, (1).

79. Nguyễn Văn Nghĩa 2009, “Những điểm mới cơ bản của Luật thi hành án dân sự”, Tạp chí Luật học, (5).

80. Trần Văn Quảng 1996, Một số vấn đề về tổ chức và hoạt động thi hành án dân sự Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học.

81. Hoàng Quốc 2011, “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự”, Số chuyên đề về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tư pháp, Tạp chí Dân chủ và pháp luật, (8).

82. Lê Minh Tâm (2003), Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam-Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

83. Nguyễn Quang Thái 2007, “Một số ý kiến về cơ chế và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự”, Tạp chí dân chủ và pháp luật, Số chuyên đề về thi hành án dân sự.

84. Nguyễn Thanh Thủy, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2008, Hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay, Luận án tiến sĩ luật học.

85. Hạm Văn Tình 2006, Một số vấn đề lý luận về tình hình tội phạm ở Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

86. Lê nh Tuấn 2005, Đổi mới thủ tục thi hành án dân sự Việt Nam, Luận văn thạc sĩ luật học.

87. Hạm Văn Tuyết 2006, “Về sự tương đồng và khác biệt giữa nghĩa vụ dân sự và trách nhiệm dân sự”, Tạp chí Luật học, (10).

88. Đoàn Trọng Truyến 2006, Cải cách hành chính và công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

89. Nông Xuân Trường 2004, “Quy định về tội phạm học của một số trường phái tội phạm học”, Tạp chí Nghề luật, (8).

90. Trường Đại học Luật Hà Nội 2003, Đặc san về xử lý vi phạm hành chính, Tạp chí Luật học.

91. Tập thể tác giả 2008), Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

92. Trường Đại học Luật Hà Nội 2004, Tổng thuật kết quả nghiên cứu đề tài “Một số vấn đề hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự”, Hà Nội.

93. Trường Đại học Luật Hà Nội (2006), Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

94. Trường Đại học Luật Hà Nội 2006, Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

95. Trường Đại học Luật Hà Nội 2007, Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

96. Trường Đại học Luật Hà Nội 2008, Giáo trình Luật Tố tụng dân sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

97. Trường Đại học Luật Hà Nội 2011, Giáo trình Luật Thi hành án dân sự, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.

98. Hồ Sỹ Sơn 2010, “Các nhân tố quyết định nhu cầu và mức độ quy định tội phạm trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009”, Tạp chí Luật học, (1).

99. Lê Thị Sơn 2011, “Tội phạm học-khái niệm và đối tượng nghiên cứu”, Tạp chí Luật học, (2).

100. Đào Trí Úc 2001, “Những nội dung cơ bản của khái niệm hệ thống pháp luật nước ta và các nguyên tắc lập pháp”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, (10).

101. Nguyễn Thị Ánh Vân 2007, “Cải cách tư pháp ở nh và những ý kiến về cải cách tư pháp ở Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (8).

102. Viện ngôn ngữ học 1992, Từ điển Tiếng Việt, Hà Nội.

 

Keywords:luan an tien si,hoan thien phap luat ve xu ly vi pham phap luat trong thi hanh an dan su o viet nam hien nay,nguyen tuan an,li luan va lich su nha nuoc va phap luat ,62380101,pgsts hoang the lien

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 hoan thien phap luat ve xu ly vi pham phap luat trong thi hanh an dan su o viet nam hien nay DH Luat HN 2014 NguyenTuanAn 181 Trang Download file hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay 1411
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay

hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong thi hành án dân sự ở việt nam hiện nay

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN