Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ quyền có việc làm của người lao động theo pháp luật lao động việt nam lên facebook!
quyền có việc làm của người lao động theo pháp luật lao động việt nam

12/03/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề lý luận về quyền có việc làm của NLĐ, pháp luật về quyền có việc làm của NLĐ; đánh giá thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về quyền có việc làm của NLĐ ở nước ta hiện nay, từ đó, đưa ra những định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của PLLĐ về quyền có việc làm của NLĐ ở Việt Nam, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các chủ thể trong việc bảo đảm quyền có việc làm của NLĐ.

HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI 2016


LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

QUYỀN CÓ VIỆC LÀM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM


CHUYÊN NGÀNH: LUẬT KINH TẾ - MÃ SỐ: 62 38 01 07 -NCS TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG - HDKH PGS. TS NGUYỄN HỮU CHÍ


MỤC LỤC
MỞ ĐÀU
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.2. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu
Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUYỀN CÓ VIỆC LÀM CỦA NGưỜI LAO ĐỘNG TRONG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
2.1. Lý luận chung về quyền có việc làm của người lao động
2.2. Quyền có việc làm của người lao động trong pháp luật lao động
Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ QUYỀN CÓ VIỆC LÀM CỦA NGưỜI LAO ĐỘNG
3.1. Thực trạng quy định của pháp luật lao động về quyền có việc làm của ngườilao động
3.2. Thực trạng thực thi pháp luật lao động về quyền có việc làm của người laođộng
Chương 4: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VỀ QUYỀN CÓ VIỆC LÀM CỦA NGưỜI LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAM
4.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật lao động về quyền có việc làm của người laođộng ở Việt Nam
4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam về quyền cóviệc làm của người lao động
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤC LỤC

 


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
UN: Liên Hợp quốc
UDHR: Tuyên ngôn về quyền con người
ICESCR: Công ước các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa
ICCPR: Công ước về các quyền dân sự, chính trị
ILO: Tổ chức Lao động Quốc tế
LĐTB&XH: Lao động Thương binh và Xã hội
UBND: Ủy ban nhân dân
HĐND: Hội đồng nhân dân
TAND: Tòa án nhân dân
BLLĐ: Bộ luật Lao động
BHXH: Bảo hiểm xã hội
BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp
BHYT: Bảo hiểm y tế
ATVSLĐ: An toàn, vệ sinh lao động
NLĐ: Người lao động
NSDLĐ: Người sử dụng lao động
XHCN: Xã hội chủ nghĩa
KTTT: Kinh tế thị trường
TTLĐ: Thị trường lao động
XKLĐ: Xuất khẩu lao động
DVVL: Dịch vụ việc làm
NKT: Người khuyết tật
LĐN: Lao động nữ
CTN: Chưa thành niên
HĐLĐ: Hợp đồng lao động
TƯLĐTT: Thỏa ước lao động tập thể
CNH: Công nghiệp hóa
HĐH: Hiện đại hóa
FDI: Đầu tư trực tiếp nước ngoài
TTLĐ: Thị trường lao động
QHLĐ: Quan hệ lao động
PLLĐ: Pháp luật lao động
WTO: Tổ chức Thương mại thế giới
TPP: Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương
CĐCS: Công đoàn cơ sởTLTT: Thương lượng tập thể
PBGDPL: Phổ biến, giáo dục pháp luật
QHXH: Quan hệ xã hội

 

Keywords:luan an tien si luat hoc,quyen co viec lam cua nguoi lao dong theo phap luat lao dong viet nam,luat kinh te,62380107,tran thi tuyet nhung,pgsts nguyen huu chi

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 quyen co viec lam cua nguoi lao dong theo phap luat lao dong viet nam Vien KHXH 2016 TuyetNhung 171 Trang Download file quyền có việc làm của người lao động theo pháp luật lao động việt nam 1211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

quyền có việc làm của người lao động theo pháp luật lao động việt nam

quyền có việc làm của người lao động theo pháp luật lao động việt nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN