Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở việt nam hiện nay lên facebook!
chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở việt nam hiện nay

12/03/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án nghiên cứu một số vấn đề lý luận và thực tiễn triển khai thực hiện CSHS đối với NCTN phạm tội ở Việt Nam hiện nay, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp cụ thể cho việc hoạch định và triển khai thực hiện CSHS đối với NCTN phạm tội trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. - Nhiệm vụ của luận án: Để đạt được mục đích nêu trên, luận án đặt ra và phải giải quyết các nhiệm vụ kiến giải làm rõ nội hàm khái niệm CSHS đối với NCTN phạm tội; xác định vị trí, vai trò, đặc điểm, mục tiêu, các nguyên tắc và ý nghĩa của CSHS đối với NCTN phạm tội trong thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

HỌC VIỆN KHOA HỌC XĂ HỘI 2016


LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

CHÍNH SÁCH HÌNH SỰ ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN PHẠM TỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


CHUYÊN NGÀNH: LUẬT H́NH SỰ VÀ TỐ TỤNG H́NH SỰ - MĂ SỐ: 62 38 01 04 - NCS HOÀNG MINH ĐỨC - HDKH GS. TS TRỊNH VĂN THANH


Mục lục
Mở đầu
Chương 1. Tổng quan t̀nh h̀nh nghiên cứu liên quan đến
Chính sách h̀nh sự đối với người chưa thành niên phạm tội
1.1. t́nh h́nh nghiên cứu ở nước ngoài
1.2. t́nh h́nh nghiên cứu ở việt nam
1.3. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
Chương 2. Những vấn đề lư luận về chính sách h̀nh sự đối với người chưa thành niên phạm tội
2.1. Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu và các nguyên tắc của chính sách h́nh sựđối với người chưa thành niên phạm tội
2.2. Yêu cầu và các yếu tố bảo đảm xây dựng, thực hiện chính sách h́nh sự đốivới người chưa thành niên phạm tội
2.3. Nội dung, các nhân tố tác động và các biện pháp thực hiện chính sách h́nhsự đối với người chưa thành niên phạm tội
Chương 3. Chính sách h̀nh sự hiện hành đối với người chưa thành niên phạm tội ở việt nam
3.1. Chính sách h́nh sự đối với người chưa thành niên phạm tội thể hiện trongpháp luật h́nh sự việt nam hiện nay
3.2. Nhận xét, đánh giá về chính sách h́nh sự đối với người chưa thành niênphạm tội thể hiện trong pháp luật h́nh sự việt nam hiện nay
Chương 4. Triển khai thực hiện chính sách h̀nh sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở việt nam hiện nay
4.1. t́nh h́nh thực hiện chính sách h́nh sự đối với người chưa thành niên phạmtội ở việt nam hiện nay
4.2. Giải pháp hoàn thiện chính sách h́nh sự đối với người chưa thành niên phạmtội ở việt nam hiện nay
Kết luận
Danh mục công tr̀nh nghiên cứu liên quan đến luận
Án đă được công bố của tác giả
Danh mục tài liệu tham khảo

 

Danh mục chữ viết tắt
Chữ viết tắt chữ nguyên nghĩa
Blhs bộ luật h́nh sự
Cshs chính sách h́nh sự
Nctn người chưa thành niên

 

Keywords: luan an tien si luat hoc,chinh sach hinh su doi voi nguoi chua thanh nien pham toi o viet nam hien nay,luat h́nh su va to tung h́nh su,62380104.hoang minh duc ,gsts trinh van thanh

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 chinh sach h̀nh su doi voi nguoi chua thanh nien pham toi o viet nam hien nay Vien KHXH 2016 HoangMinhDuc 166 Trang Download file chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở việt nam hiện nay 1211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở việt nam hiện nay

chính sách hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội ở việt nam hiện nay

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN