Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến độ bền đường may và mối quan hệ giữa các yếu tố lên facebook!
nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến độ bền đường may và mối quan hệ giữa các yếu tố

06/03/2014 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn nghiên cứu đường may thực hiện trên một số loại vải thông dụng cho may mặc như vải, 100% cotton, vải 100% polyester, vải pha TC (65% polyester/35% cotton). Sử dụng chỉ Polyester Spun Yarn có các cỡ Ne 50/2, Ne 40/2, Ne 40/3. Nguyên liệu vải và chỉ may được cung cấp bởi các nhà sản xuất có uy tín trong nước và quốc tế, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu nghiên cứu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 2012


LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ CHÍNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘ BỀN ĐƯỜNG MAY VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC YẾU TỐ  


HV NGUYỄN THANH BÌNH  - HDKH GSTS TRẦN NHẬT CHƯƠNG - CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU DỆT MAY


 


MỤC LỤC
Danh mục các bảng
Danh mục hình vẽ, đồ thị
MỞ ĐẦU
Chương 1: CÁC KIỂU MŨI MAY VÀ ĐƯỜNG MAY CƠ BẢN
1.1. Giới thiệu một số loại mũi may
1.1.1. Mũi may thắt nút
1.1.2. Mũi may móc xích đơn
1.1.3. Mũi may móc xích kép
1.1.4. Mũi may vắt sổ
1.1.5. Mũi may chần diễu
1.2. Giới thiệu một số đường liên kết
1.2.1. Yêu cầu chung đối với chất lượng đường may
1.2.2. May can
1.2.3. May cuốn
1.2.4. May lộn
1.2.5. May viền
Chương 2: PHÂN TÍCH ĐỘ BỀN ĐƯỜNG MAY VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
2.1. Kiểu mũi may
2.1.1. Họ mũi may
2.1.2. Kiểu mũi may
2.1.3. Qui trình hình thành mũi may
2.1.4. Đặc tính mũi may
2.2. Độ bền chỉ may
2.2.1. Độ bền kéo đứt của chỉ may
2.2.2. Tính chất ma sát của chỉ may
2.2.3. Sự ổn định nhiệt của chỉ may
2.3. Mật độ mũi may
2.4. Lực căng chỉ
2.5. Kiểu đường may
2.5.1. Những đường may nối kết
2.5.2. Những đường may biên
2.6. Hiệu suất đường may của vật liệu
Chương 3: PHÂN TÍCH ĐẶC TRƯNG CẤU TẠO
VÀ TÍNH CHẤT CƠ HỌC VẢI DỆT THOI
3.1. Cấu trúc vải dệt thoi
3.1.1. Khái niệm
3.1.2. Đặc trưng cấu trúc
3.1.3. Các kiểu dệt cơ bản
3.2. Các thông số kỹ thuật của vải
3.2.1. Mật độ sợi
3.2.2. Chi số chứa đầy
3.3. Đặc trưng cơ học của vải
3.3.1. Đặc trưng kéo đứt của vải
3.3.2. Độ bền xé băng vải
Chương 4: LÝ THUYẾT THỰC NGHIỆM
4.1. Mục đích nghiên cứu
4.2. Đối tượng nghiên cứu
4.2.1. Vải
4.2.2. Chỉ May
4.2.3. Mũi may
4.2.4. Nghiên cứu về độ bền đường may
4.3. Phương pháp nghiên cứu
4.3.1. Phương pháp nghiên cứu thực nghiệm
4.3.2. Thiết bị chuẩn bị mẫu
4.3.3. Thiết bị thí nghiệm
4.4. Tiêu chuẩn phương pháp thử
4.4.1. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 1393 doclaptudo5-1 (Phương pháp Strip)
4.4.2. Tiêu chuẩn quốc tế ISO 1393 doclaptudo5-2 (Phương pháp Grab)
Chương 5: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM
5.1. Độ bền đường may theo mật độ mũi may
5.1.1. Vải Tacron (polyeste 100%)
5.1.2. Vải Cotton VSC MĐC (100% cotton)
5.1.3. Vải TCƯMS (65% polyester + 35% cotton)
5.2. Độ bền đường may và độ bền chỉ may
5.2.1. Vải Tacron (polyeste 100%)
5.2.2. Vải Cotton VSC MĐC (100% cotton)
5.3.3. Vải TCƯMS (65% polyester + 35% cotton)
5.3. Độ bền đường may theo các phương pháp Strip và Grap
5.3.1. Độ bền đường may trên vải cotton
5.3.2. Độ bền đường may trên vải pha TC
KẾT LUẬN


TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ ĐÍNH
Danh mục các bảng biểu trong luận văn
Bảng 2-1. Độ bền và độ giãn đứt của một số loại chỉ
Bảng 5-1. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo mật độ mũi may - chỉ Ne 50/
Bảng 5-2. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo mật độ mũi may -chỉ Ne 40/
Bảng 5-3. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo mật độ mũi may -chỉ Ne 40/
Bảng 5.4. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo mật độ mũi may -chỉ Ne 50/
Bảng 5-5. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo mật độ mũi may -chỉ Ne 40/
Bảng 5-6. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo mật độ mũi may -chỉ Ne 40/
Bảng 5-7. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo mật độ mũi may -chỉ Ne 50/
Bảng 5-8. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo mật độ mũi may -chỉNe 40/
Bảng 5-9. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo mật độ mũi may -chỉ Ne 40/
Bảng 5-10. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo độ bền chỉ may
Bảng 5-11. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo độ bền chỉ may
Bảng 5-12. Kết quả thí nghiệm độ bền đường may theo độ bền chỉ may
Bảng 5-13. Độ bền đường may đo theo hai phương pháp
Bảng 5-14 Độ bền đường may đo theo hai phương pháp
Danh mục các hình vẽ, đồ thị trong luận văn
Hình 1-1. Kết cấu đường may thắt nútHình 1-2. Kết cấu đường may thẳng   [8]
Hình 1-3. Kết cấu đường may zíc zắc   [8]
Hình 1-4. Kết cấu đường may móc xích đơn
Hình 1-5. Kết cấu đường may móc xích đơn thẳng
Hình 1-6. Kết cấu đường may móc xích đơn dấu mũi   [8]
Hình 1-7. Kết cấu đường may móc xích kép
Hình 1-8. Kết cấu đường may móc xích kép một kim   [8]
Hình 1-9. Kết cấu đường may móc xích kép hai kim   [8]
Hình 1-10. Kết cấu đường may vắt sổ
Hình 1-11. Kết cấu đường may vắt sổ hai chỉ   [8]
Hình 1-12. Kết cấu đường may vắt sổ ba chỉ   [8]
Hình 1-13. Kết cấu đường may vắt sổ bốn chỉ   [8]
Hình 1-14. Kết cấu đường may vắt sổ năm chỉ   [8]
Hình 1-15. Kết cấu đường may chần diễu
Hình 1-16. Kết cấu đường may chần diễu bốn chỉ   [8]
Hình 1-17. Kết cấu đường may chần diễu năm chỉ   [8]
Hình 1-18. Kết cấu đường may chần diễu sáu chỉ   [8]
Hình 1-19. Kết cấu kiểu đường may can chấp
Hình 1-20. Kết cấu kiểu đường may can rẽ
Hình 1-21. Kết cấu kiểu đường may cuốn ép
Hình 1-22. Kết cấu kiểu đường may cuốn kín
Hình 1-23. Kết cấu kiểu đường may lộn một đường
Hình 1-24. Kết cấu kiểu đường may lộn hai đường
Hình 1-25. Kết cấu kiểu đường may viền cuốn kín
Hình 1-26. Kết cấu kiểu đường may viền bọc kín
Hình 2-1. Kết cấu đường may mũi thắt nút
Hình 2-2: Kết cấu đường may mũi thắt nút thẳng
Hình 2-3. Qui trình tạo đường may mũi thắt nút thẳng   [8]
Hình 3-1. Các kiểu dệt cơ bản   [8] Hình 3-2. Biểu diễn kiểu dệt vân điểm   [8]
Hình 3-3. Biểu diễn kiểu dệt vân chéo 1/3   [8]
Hình 3-4. Biểu diễn kiểu dệt vân đoạn 5/2   [8]
Hình 3-5. Sơ đồ máy kéo đứt băng vải  [15]
Hình 3-6. Mẫu vải được xé trên máy kéo đứt băng vải  [15]
Hình 4-1. Máy may 1 kim Siruba-L818FM
Hình 4-2. Máy kéo đứt để thử độ bền đường may và độ bền băng vải
Hình 4-3. Máy kéo đứt sợi đơn để thử độ bền chỉ
Hình 4-4. Mẫu vải thí nghiệm có đường may và chỉ dẫn cắt mẫu thử
Hình 4-5. Mẫu thí nghiệm – diện tích gạch cắt bỏ đi
Hình 4-6. Mẫu thí nghiệm đã chuẩn bị để thử
Hình 4-7. Mẫu vải thí nghiệm có đường may và chỉ dẫn cắt mẫu thửtheo PP Grab
Hình 4-8. Mẫu thí nghiệm – kẻ một đường thẳng cách mép 38mm
Hình 4- (a)(b) Mẫu thí nghiệm đã chuẩn bị để thử
Hình 5-1. Biểu đồ cột sự thay đổi độ bền đường may theo mật độ mũi may. Vải Polyester – Chỉ may 50/
Hình 5-2. Biểu đồ cột sự thay đổi độ bền đường may theo mật độ mũi may. Vải Polyester – Chỉ may 40/
Hình 5-3. Đường xu hướng sự phụ thuộc độ bền đường may theo mật độ mũi may Vải Polyester – Chỉ may 40/
Hình 5-4. Biểu đồ cột sự thay đổi độ bền đường may theo mật độ mũi may. Vải Polyester – Chỉ may 40/
Hình 5-5: Đường xu hướng sự phụ thuộc độ bền đường may theo mật độ mũi may Vải Polyester – Chỉ may 40/
Hình 5-6. Biểu đồ cột sự thay đổi độ bền đường may theo mật độ mũi may. Vải Cotton VSC MĐC – Chỉ may 50/
Hình 5-7. Đường xu hướng sự phụ thuộc độ bền đường may theo mật độ mũi mayvải cotton VSC MĐC – Chỉ may 50/
Hình 5-8. Biểu đồ cột sự thay đổi độ bền đường may theo mật độ mũi may. Vải Cotton VSC MĐC – Chỉ may 40/
Hình 5-9. Đường xu hướng sự phụ thuộc độ bền đường may theo mật độ mũi may Vải Cotton VSC MĐC – Chỉ may 40/
Hình 5-9. Biểu đồ cột sự thay đổi độ bền đường may theo mật độ mũi may. Vải Cotton VSC MĐC – Chỉ may 40/
Hình 5-10. Đường xu hướng sự phụ thuộc độ bền đường may theo mật độ mũi may Vải Cotton VSC MĐC – Chỉ may40/
Hình 5-11 Biểu đồ cột sự thay đổi độ bền đường may theo mật độ mũi may. Vải TC-  MS – Chỉ may 50/
Hình 5-12. Đường xu hướng sự phụ thuộc độ bền đường may theo mật độ mũi may Vải TCƯMS – Chỉ may 50/
Hình 5-13. Biểu đồ cột sự thay đổi độ bền đường may theo mật độ mũi may. Vải TC MS – Chỉ may 40/
Hình 5-14. Đường xu hướng sự phụ thuộc độ bền đường may theo mật độ mũi may Vải TC MS – Chỉ may 40/
Hình 5-15. Biểu đồ cột sự thay đổi độ bền đường may theo mật độ mũi may. Vải TCƯMS – Chỉ may 40/
Hình 5-16 Đường xu hướng sự phụ thuộc độ bền đường may theo mật độ mũi may Vải TC-MS – Chỉ may 40/

 

Keywords:luan van thac sy ky thuat,nghien cuu cac yeu to chinh  anh huong den do ben duong may va moi quan he giua cac yeu to,nguyen thanh binh, gsts tran nhat chuong,cong nghe vat lieu det may

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghien cuu cac yeu to chinh anh huong den do ben duong may va moi quan he giua cac yeu to DHBK HN 2012 NguyenThanhBinh 75 Trang Download file nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến độ bền đường may và mối quan hệ giữa các yếu tố 811
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến độ bền đường may và mối quan hệ giữa các yếu tố

nghiên cứu các yếu tố chính ảnh hưởng đến độ bền đường may và mối quan hệ giữa các yếu tố

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN