Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở việt nam lên facebook!
chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở việt nam

26/04/2017 Uploader: Thai Van Loại file: pdf

Luận án tiến sĩ: Chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam. Xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn đất nước trong thời gian vừa qua động lực của tăng trƣởng GDP có sự đóng góp không nhỏ của việc vay nợ. Rất nhiều bài học của các quốc gia trên thế giới bị mất khả năng thanh toán, vỡ nợ như Ac-hen-ti-na, Ai-xơ-len, Hy lạp… mà có nguyên nhân trực tiếp là vay nợ nhiều, nguồn thu từ thuế lại không tƣơng xứng với tốc độ tăng của nợ công và bội chi NSNN ở mức cao trong thời gian dài. Từ các vấn đề trong quá khứ và hiện tại của thế giới cũng nhƣ xuất phát từ thực tiễn của Việt Nam.

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2016

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ


CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM


NCS: NGÔ VĂN KHƯƠNG - HDKH: PGS.TS HOÀNG VĂN BÀNG, TS.NGUYỄN NGỌC TUYẾN

 

 

 

 

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

 

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

1.1. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU

1.2. CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU CÓ LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN LUẬN ÁN

1.2.1. Các luận án tiến sĩ liên quan trực tiếp đến luận án

1.2.2. Các đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Học viện liên quan trực tiếp đếnluận án

1.2.3. Các sách chuyên khảo liên quan đến nội dung luận án

1.3. KHOẢNG HỞ CHO CÁC VẤN ĐỀ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

1.4. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG KHÁC BIỆT CỦA NỘI DUNG LUẬN ÁN SO VỚI CÁC NGHIÊN CỨU TRưỚC ĐÂY

1.4.1. Câu hỏi nghiên cứu

1.4.2. Những điểm khác biệt của nội dung Luận án so với các nghiên cứutrước đây

 

Chương 2: LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

2.1.1. Phát triển, phát triển kinh tế và phát triển kinh tế bền vững

2.1.2. Chính sách thuế đối với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững

2.1.3. Những điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế bền vững

2.2. CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

2.2.1. Chính sách thuế

2.2.2. Tác động của chính sách thuế đối với phát triển kinh tế bền vững

2.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC CHO VIỆT NAM VỀ THIẾT KẾ CHÍNH SÁCH THUẾ HưỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

2.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về thiết kế thuế thu nhập

2.3.2. Kinh nghiệm về thiết kế các chính sách thuế khác

2.3.3. Những bài học rút ra cho Việt Nam

Kết luận chương

 

Chương 3: TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005 - 2014

3.1. PHÁT TRIỂN KINH TẾ NưỚC TA GIAI ĐOẠN 2005-2014

3.1.1. Tổng quan về kinh tế Việt Nam giai đoạn 2005-2014

3.1.2. Đánh giá về cơ cấu kinh tế

3.1.3. Thực trạng về chính sách tài khóa và nợ công giai đoạn 2005-2014

3.2. TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2005-2014

3.2.1. Cơ cấu thuế theo khu vực kinh tế giai đoạn 2005 - 2014

3.2.2. Tương quan giữa GDP, thuế nộp vào ngân sách Nhà nước vànợ công

3.2.3. Đánh giá chung về tác động của chính sách thuế đến mục tiêu pháttriển kinh tế bền vững ở Việt Nam, giai đoạn 2005 - 2014

3.3. TÁC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ SẮC THUẾ ĐỐI VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

3.3.1. Đánh giá vai trò của chính sách thuế giá trị gia tăng trong thực hiệnmục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

3.3.2. Đánh giá vai trò của chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp trongthực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

3.3.3. Đánh giá vai trò của chính sách thuế thu nhập cá nhân trong thựchiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

3.3.4. Đánh giá vai trò của chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt trong thực hiệnmục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

3.3.5. Đánh giá vai trò của chính sách thuế tài nguyên trong thực hiện mụctiêu phát triển kinh tế bền vững ở Việt Nam

3.3.6. Đánh giá vai trò của chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp và phinông nghiệp trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ởViệt Nam

Kết luận chương

 

Chương 4: HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH THUẾ VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

4.1. BỐI CẢNH VÀ ĐỊNH HưỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

4.1.1. Bối cảnh hiện tại tác động đến phát triển kinh tế

4.1.2. Định hướng phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2020

4.2. XU HưỚNG CẢI CÁCH THUẾ Ở MỘT SỐ NưỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ GỢI Ý ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM HưỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

4.2.1. Xu hướng cải cách thuế của các nước trên thế giới

4.2.2. Những gợi ý đối với chính sách thuế hướng tới mục tiêu phát triểnkinh tế bền vững tại Việt Nam

4.3. GIẢI PHÁP TỔNG QUÁT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM BẢO ĐẢM PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

4.3.1. Xác định tỷ lệ động viên hợp lý thuế/ GDP vào Ngân sách Nhà nước

4.3.2. Tái cấu trúc nguồn thu từ thuế, đảm bảo tính bền vững trong cơ cấuthu Ngân sách

4.3.3. Giảm tỷ trọng vốn đầu tư vào khu vực kinh tế Nhà nước để từ đótăng thu cho Ngân sách Nhà nước và đưa nền kinh tế nước ta pháttriển bền vững

4.3.4. Điều chỉnh chính sách thuế để tạo ra sự công bằng bình đẳng giữacác khu vực kinh tế

4.3.5. Tăng cường hơn nữa việc quản lý thu để tạo ra sự bình đẳng giữacác khu vực kinh tế

4.3.6. Áp dụng và quản lý có hiệu quả các trường hợp ưu đãi thuế theomục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

4.4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÁC SẮC THUẾ HưỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

4.4.1. Hoàn thiện chính sách thuế giá trị gia tăng

4.4.2. Hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

4.4.3. Hoàn thiện chính sách thuế Thu nhập cá nhân

4.4.4. Hoàn thiện chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt

4.4.5. Hoàn thiện chính sách thuế Tài nguyên

4.4.6. Hoàn thiện chính sách thuế tài sản

4.5. CÁC GIẢI PHÁP VỀ QUẢN LÝ THUẾ NHẰM BẢO ĐẢM CHÍNH SÁCH THUẾ THỰC HIỆN TỐT MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG

4.5.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuế

4.5.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phápluật thuế

4.5.3. Cải cách thủ tục hành chính về thuế, hoàn thiện các quy trìnhquản lý thuế

4.5.4. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý thuế, nâng cao chất lượng đội ngũcán bộ thuế

Kết luận chương

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Doanh nghiệp DN

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh DNSXKD

Đầu tư ĐT

Giá trị gia tăng GTGT

Khu vực KV

Khu vực kinh tế KVKT

Kinh doanh KD

Kinh tế KT

Ngân sách nhà nước NSNN

Nghị định Chính phủ NĐ-CP

Nghị quyết Chính phủ NQ-CP

Nhân dân tệ NDT

Quốc hội QH

Quỹ tiền tệ Quốc tế IMF

Sản xuất SX

Sản xuất kinh doanh SXKD

Tài nguyên môi trường TNMT

Tài sản cố định TSCĐ

Thông tư Bộ Tài chính TT-BTC

Thu nhập cá nhân TNCN

Thu nhập doanh nghiệp TNDN

Tiêu thụ đặc biệt TTĐB

Tổng sản phẩm trong nước GDP

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI

Xuất nhập khẩu XNK

 

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

Bảng 2.1: Điều chỉnh mức giảm trừ chung của một số quốc gia

Bảng 2.2: Thuế suất thuế TNDN ở một số nước phát triển

Bảng 2.3: Thuế suất thuế TNDN một số nước châu Á

Bảng 2.4: Cơ cấu biểu thuế suất thuế TNCN một số nước

Bảng 3.1: Tương quan giữa tăng trưởng GDP, tổng tiền thu từ thuế và nợ công

Bảng 3.2: Vốn đầu tư phát triển toàn bộ nền kinh tế thực hiện theo giá hiệnhành phân chia theo thành phần kinh tế

Bảng 3.3: Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước, phân chia theo thành phần kinh tếtheo giá hiện hành 2005 - 2014

Bảng 3.4: GDP theo ngành kinh tế

Bảng 3.5: Tỷ lệ GDP theo ngành kinh tế

Bảng 3.6: Tổng số thu thuế GTGT, TTĐB, TNDN, thuế tài nguyên và thuếmôn bài, phân chia theo khu vực kinh tế

Bảng 3.7: Tổng số tiền thuế phân chia theo thành phần kinh tế (chưa bao gồmthuế XNK) Giai đoạn 2005-2014

Bảng 3.8: Tổng số tiền thuế phân chia theo thành phần kinh tế, bao gồm cảthuế xuất nhập khẩu giai đoạn 2005-2014

Bảng 3.9: Tỷ lệ đóng góp vào GDP của các khu vực kinh tế và tỷ lệ thuế củacác khu vực này so với GDP

Bảng 3.10: Nợ công, GDP bình quân đầu người và tỷ trọng thuế so với GDP

Bảng 3.11: Mối tương quan giữa GDP, nợ công và thâm hụt NSNN

Bảng 3.12: Tương quan giữa vốn đầu tư phát triển, GDP và số tiền thuế và cáckhu vực kinh tế đã nộp, giai đoạn từ 2005-2014

Bảng 3.13: Tổng số tiền thuế nộp vào NSNN và tỷ trọng thuế trên GDP củacác khu vực kinh tế, tính trung bình trong 10 năm từ 2005 - 2014

Bảng 3.14: Cấu trúc của nền kinh tế khi dịch chuyển vốn đầu tư từ kinh tế Nhànước sang khu vực kinh tế ngoài Nhà nước (2005- 2014)

Bảng 3.15: Kết quả thay đổi GDP của các thành phần kinh tế và của nền kinhtế khi thay đổi cấu trúc vốn đầu tư phát triển

Bảng 3.16: Tác động của việc dịch chuyển vốn đầu tư, từ thành phần kinh tế

Nhà nước sang thành phần kinh tế ngoài Nhà nước đến GDP vàthuế (giai đoạn 2005-2014)

 

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ

Hình 3.1: Vốn đầu tư phát triển toàn bộ nền kinh tế thực hiện theo giá hiệnhành phân chia theo thành phần kinh tế

Hình 3.2: Cơ cấu GDP trong nước, phân chia theo khu vực kinh tế theo giáhiện hành 2005 - 2014

Hình 3.3: Tổng số tiền thuế GTGT, TTĐB, TNDN, thuế tài nguyên và thuếmôn bài, phân chia theo khu vực kinh tế

Hình 3.4: Tổng số tiền thuế phân chia theo thành phần kinh tế, bao gồm cảthuế xuất nhập khẩu giai đoạn 2005-2014

Hình 3.5: Tương quan giữa vốn đầu tư phát triển, GDP và số tiền thuế và cáckhu vực kinh tế đã nộp, giai đoạn từ 2005-2014

Hình 3.6: Tổng số tiền thuế nộp vào NSNN

Hình 3.7: Tổng số tiền thuế nộp vào NSNN

Hình 3.8: Cấu trúc của nền kinh tế khi dịch chuyển vốn đầu tư từ kinh tế Nhànước sang khu vực kinh tế ngoài Nhà nước

Hình 3.9: Tác động của việc dịch chuyển vốn đầu tư, từ thành phần kinh tế

Nhà nước sang thành phần KT ngoài Nhà nước đến GDP và thuế

Hình 3.10: Tỷ lệ tăng trưởng GDP của toàn bộ nền kinh tế, của các thành phầnkinh tế và tăng trưởng về thuế giai đoạn 2005-2014

 

 

 

 

Keywords:download,hoc vien tai chinh 2016,luan an tien si,chinh sach thue voi muc tieu phat trien kinh te ben vung o viet nam,ncs ngo van khuong,pgsts hoang van bang,ts nguyen ngoc tuyen,sy,vn,kt,pt,hvtc

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở việt nam HVTC ngovankhuong 225trang Download file chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở việt nam 1368
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở việt nam

chính sách thuế với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững ở việt nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN