Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ các tỉnh, thành ủy ở vùng duyên hải miền trung lãnh đạo phát triển nhân lực khoa học - công nghệ giai đoạn hiện nay lên facebook!
các tỉnh, thành ủy ở vùng duyên hải miền trung lãnh đạo phát triển nhân lực khoa học - công nghệ giai đoạn hiện nay

19/05/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận về các tỉnh, thành ủy ở vùng DHMT lãnh đạo phát triển nhân lực KH-CN giai đoạn hiện nay. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng làm tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các cấp ủy đảng ở các tỉnh, thành phố vùng DHMT trong lãnh đạo phát triển nhân lực KH-CN những năm tới. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng có thể làm tư liệu tham khảo phục vụ giảng dạy, học tập môn Xây dựng Đảng ở Học viện chính trị khu vực, các trường chính trị tỉnh, thành phố vùng DHMT

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 2017


LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CHÍNH TRỊ

CÁC TỈNH, THÀNH ỦY Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN HIỆN NAYCHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ CHÍNH QUYỀN NHÀ NƯỚC - MÃ SỐ: 60310203

NCS TRẦN VĂN PHƯƠNG - HDKH: PGSTS LÂM QUỐC TUẤN - PGSTS NGUYỄN THẾ TƯ


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
1.1. Những công trình nghiên cứu ở nước ngoài
1.2. Những công trình nghiên cứu ở trong nước
1.3. Khái quát kết quả nghiên cứu của các công trình có liên quan và những vấn đềluận án sẽ tiếp tục nghiên cứu
Chương 2: CÁC TỈNH, THÀNH ỦY Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG LÃNH
ĐẠO PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN HIỆN
NAY - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
2.1. Các tỉnh, thành phố, tỉnh, thành uỷ ở vùng duyên hải miền Trung và nhân lựckhoa học - công nghệ của các tỉnh, thành phố
2.2. Các tỉnh thành ủy ở vùng duyên hải miền Trung lãnh đạo phát triển nhânlực khoa học - công nghệ - khái niệm, nội dung, phương thức và vai trò
Chương 3: PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ CÁC
TỈNH, THÀNH ỦY Ở VÙNG DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG LÃNH ĐẠO PHÁT
TRIỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ - THỰC TRẠNG, NGUYÊN
NHÂN VÀ KINH NGHIỆM
3.1. Thực trạng phát triển nhân lực khoa học - công nghệ của các tỉnh, thànhphố ở vùng duyên hải miền Trung
3.2. Các tỉnh, thành ủy ở vùng duyên hải miền Trung lãnh đạo phát triển nhânlực khoa học - công nghệ - thực trạng, nguyên nhân, kinh nghiệm
Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TĂNG
CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA CÁC TỈNH, THÀNH ỦY Ở VÙNG DUYÊN HẢI
MIỀN TRUNG ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
ĐẾN NĂM 2025
4.1. Dự báo thuận lợi, khó khăn, thách thức và phương hướng tăng cường sựlãnh đạo của các tỉnh, thành ủy ở vùng duyên hải miền trung đối với phát triểnnhân lực khoa học - công nghệ đến năm 2025
4.2. Những giải pháp chủ yếu tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh, thành ủy ởvùng duyên hải miền trung đối với phát triển nhân lực khoa học - côngnghệ đến năm 2025
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Cẩm Anh (2010), Phát triển nguồn nhân lực Khoa học và Công nghệ ở Đà Nẵng hiện nay, luận văn thạc sĩ kinh tế, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

2. Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) Về định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hóa.

3. Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4. Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

5. Ban nghiên cứu dự báo, chiến lược và quản lý khoa học (1999), Hỏi và đáp những vấn đề then chốt của Khoa học và Công nghệ, Nxb Thanh niên.

6. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Báo cáo số 201-BC/BCS ngày

31/10/2013 về Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

7. Ban Tổ chức tỉnh ủy Bình Định, Báo cáo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trình độ cao tỉnh Bình Định giai đoạn 2008-2012.

8. Nguyễn Khánh Bật, Trần Thị Huyền (2012), Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

9. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (2001), Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1999-2000, Hà Nội.

10. Bộ Khoa học và Công nghệ (2005), Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2004, Hà Nội.

11. Bộ Khoa học và Công nghệ, Quyết định số 4009/QĐ-BKHCN phê duyệt quy hoạch phát triển nhân lực ngành khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

12. Bộ Khoa học và Công nghệ (2012), Khoa học và Công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 158

13. Bộ Khoa học và Công nghệ, Quyết định số 588/QĐ-BKHCN, ngày 31/3/2014 về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia.

14. Bộ Khoa học và Công nghệ (2015), Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2014, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

15. Đỗ Tiến Cẩn (2011), Tỉnh ủy Quảng Ngãi lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay, luận văn Khoa học chính trị, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

16. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (2012), Khoa học và Công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội.

17. Ths. Trần Đình Chín (2011), “Một số vấn đề về sử dụng nguồn nhân lực khoa học-công nghệ ở vùng trọng điểm kinh tế Trung bộ hiện nay”, Tạp chí Sinh hoạt lý luận, (2), tr. 28-tr. 32.

18. Chính phủ, Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

19. Trương Minh Dục (2004), “Chính sách sử dụng nguồn nhân lực khoa học-công nghệ ở miền Trung-hiệu quả và những vấn đề đặt ra trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, trong Toàn cầu hóa kinh tế những cơ hội và thách thức đối với miền Trung, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

20. Nguyễn Duy Dũng (Chủ biên) (2008), Đào tạo và quản lý nguồn nhân lực-kinh nghiệm Nhật Bản, Hàn Quốc và những gợi ý cho Việt Nam, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội.

21. Nguyễn Thế Dũng (2010), Tỉnh ủy Bắc Giang lãnh đạo báo chí địa phương giai đoạn hiện nay, luận văn Khoa học chính trị, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

22. Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

23. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

24. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

25. Đảng Cộng sản Việt Nam, Điều lệ Đảng khóa XI.

26. Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội. 159

27. Đảng bộ tỉnh Quảng Trị, Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV, XVI.

28. Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, Văn kiện đại hội lần thứ XVIII, XIX, XX, XXI.

29. Đảng bộ tỉnh Bình Định, Văn kiện đại hội đại biểu lần thứ XVI, XVII, XVIII, XIX

30. Đảng bộ tỉnh Phú Yên, Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV, XVI.

31. Đảng bộ tỉnh Quảng Bình, Văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV, XVI.

32. Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, Văn kiện đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, XVIII, XIX.

33. Đặng Đình Đào, Nguyễn Đình Hiền (2013), Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học và công nghệ của cả nước, Nxb Lao động-xã hội.

34. Vũ Cao Đàm (2011), Một số vấn đề quản lý Khoa học và Công nghệ ở nước ta, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

35. Lê Đăng Doanh (2003), Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ ở Việt Nam, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

36. Phạm Minh Hạc (1996), Vấn đề con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội.

37. Phạm Hảo (2007), Kinh tế-xã hội các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên những năm đầu thế kỷ XXI Thực trạng và xu hướng phát triển, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

38. Phạm Hảo, PGS, TS. Võ Xuân Tiến (2004), Toàn cầu hóa kinh tế những cơ hội và thách thức đối với miền Trung, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

39. Hà Thị Hằng (2014), Nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở tỉnh Thừa Thiên Huế hiện nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.

40. Lưu Chấn Hoa (2010), Bàn về công tác xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

41. Hoàng Văn Hổ (2014), Cầm quyền khoa học, do Hải Anh, Như Châu, Thúy Hằng, Thanh Hương dịch, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

42. Dương Anh Hoàng (2012), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Đà Nẵng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

43. Ngô Văn Hùng, (2005), Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

44. Nguyễn Văn Huyên (chủ biên) (2011), Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền-Nội dung và phương thức cầm quyền của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 160

45. Nguyễn Thị Giáng Hương (2013), Vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay, luận án tiến sĩ Triết học, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

46. Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, Nghị quyết số 65/2008/NQ-HĐND ngày

16/12/2008 Về cơ chế, chính sách phục vụ phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007 – 2010 và định hướng đến năm 2015.

47. Đặng Bá Lãm, Trần Khánh Đức (2002), Phát triển nhân lực công nghệ ưu tiên ở nước ta trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa, Nxb Giáo dục.

48. V. I. Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Matxcơva.

49. Nguyễn Thanh Long (2003), “Phát triển nguồn nhân lực khoa học-công nghệ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Tạp chí Lý luận chính trị (5), tr. 16-tr. 22.

50. Võ Châu Loan (2011), Tỉnh ủy Bình Dương lãnh đạo phát triển nguồn nhân lực các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay, luận văn Khoa học chính trị, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

51. Lê Văn Lý (Chủ biên) (1999), Sự lãnh đạo của Đảng trong một số lĩnh vực trọng yếu của đời sống xã hội nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

52. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

53. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

54. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

55. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

56. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

57. Matsushita Konouke (1999), Nhân sự-chìa khoá của thành công, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội.

58. Phạm Văn Mợi (2010), Giải pháp phát triển nhân lực khoa học và công nghệ ở Hải Phòng phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

59. Nolwen Henaff, Jeen-Yves biên tập khoa học (2001), Lao động, việc làm và NNL ở Việt Nam 15 năm đổi mới, Nxb Thế giới, Hà Nội.

60. Nguyễn Thị Nga (2010), Tỉnh ủy Bến Tre lãnh đạo công tác phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, luận văn Khoa học chính trị, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 161

61. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia (2004), Xây dựng đảng cầm quyền-kinh nghiệm của Việt Nam, kinh nghiệm của Trung Quốc, Hà Nội.

62. Nguyễn Hữu Nhân (2012), Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh lãnh đạo cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn hiện nay, luận án tiến sĩ Khoa học chính trị, Hà Nội.

63. Bùi Văn Nhơn (2006) Quản lý và phát triển nguồn nhân lực xã hội, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

64. Tô Tu Nghệ, Lý Luận Chung (1999), Kiên trì và hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng do Nguyễn Quốc Quốc Trường dịch, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

65. Nguyễn Hoàng Phê, (Chủ biên), (1995), Từ điển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học.

66. Vũ Văn Phúc, Nguyễn Duy Hùng (2012), Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

67. Lê Văn Phục, (2010) Phát triển NNL chất lượng cao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở thành phố Đà Nẵng hiện nay, luận văn thạc sĩ Triết học, Học viện chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

68. Phạm Ngọc Quang (chủ biên) (2008), Đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

69. Quốc Hội, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.

70. Phạm Văn Quý, Trần Xuân Định (1998), “Nhân lực khoa học và công nghệ”, Tạp chí Hoạt động khoa học, (3), tr. 35-40.

71. Phạm Ngọc Quang, (Chủ biên) (2008), Đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

72. Sổm Lít Pước Kẹo (2001), Đổi mới hệ thống chính trị cấp tỉnh ở nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay, luận án tiến sĩ chuyên ngành Chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

73. Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh Quảng Bình, Thống kế về nhân lực khoa học-công nghệ

74. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị, Thống kế về nhân lực khoa học-công nghệ

75. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Thống kế về nhân lực khoa học-công nghệ

76. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng, Thống kế về nhân lực khoa học-công nghệ

77. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam, Thống kế về nhân lực khoa học-công nghệ

78. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi, Thống kế về nhân lực khoa học-công nghệ

79. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định, Thống kế về nhân lực khoa học-công nghệ

80. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên, Thống kế về nhân lực khoa học-công nghệ 162

81. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa, Thống kế về nhân lực khoa học-công nghệ

82. Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Bình, Báo cáo về thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực.

83. Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Trị, Báo cáo về thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực.

84. Sở Nội Vụ tỉnh Thừa Thiên Huế, Báo cáo về thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực.

85. Sở Nội Vụ Đà Nẵng, Báo cáo về thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực.

86. Sở Nội Vụ Quảng Nam, Báo cáo về thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực.

87. Sở Nội Vụ tỉnh Quảng Ngãi, Báo cáo về thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực.

88. Sở Nội Vụ tỉnh Bình Định, Báo cáo về thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực.

89. Sở Nội Vụ tỉnh Phú Yên, Báo cáo về thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực.

90. Sở Nội Vụ tỉnh Khánh Hòa, Báo cáo về thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực.

91. Ngô Huy Tiếp, (Chủ biên) (2008), Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với trí thực nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

92. Tỉnh ủy Quảng Bình, Nghị quyết số 11-NQ/TU Nghị quyết của Thường vụ tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH.

93. Tỉnh ủy Quảng Nam, Báo cáo số 110-BC/TU ngày 7/5/2012, Tổng kết phát triển khoa học và công nghệ từ khi Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) Ban hành đến nay.

94. Tỉnh ủy Bình Định, Báo cáo số 41-BC/TU ngày 20/4/2012, Tổng kết về phát triển khoa học và công nghệ.

95. Tỉnh ủy Bình Định, Báo cáo số 89-BC/TU ngày 1/9/2008 Tổng kết mười năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII về khoa học và công nghệ.

96. Tỉnh ủy Bình Định, Báo cáo số 83-BC/TU ngày 15/12/2004 Kiểm điểm 3 năm thực hiện Chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2001-2005.

97. Tỉnh ủy Bình Định, Chương trình hành động số 11-Ctr/TU thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng và nghị quyết Đại hội XVII đảng bộ tỉnh về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2006-2010.

98. Tỉnh ủy Bình Định, Chương trình hành động số 08-Ctr/TU ngày 30/8/2011 thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVIII đảng bộ tỉnh về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015.

99. Tỉnh ủy Bình Định, Báo cáo số 80-BC/TU ngày 13/11/2012 đánh giá thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ. 163

100. Tỉnh ủy Bình Định, Báo cáo số 125-BC/TU ngày 7/10/2013 sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015.

101. Tỉnh ủy Quảng Nam, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 1/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Về phát triển khoa học và công nghệ.

102. Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 7/5/2007 của tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015.

103. Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Báo cáo số 313-BC/TU ngày 24/9/2010 Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Thu hút, đào tạo, sử dụng nhân tài của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006-2010.

104. Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Báo cáo số 68-BC/TU ngày 13/10/2011 về Tổng kết thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 7/5/2007 của tỉnh ủy khóa XVII về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015.

105. Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 13/10/2011 nghị quyết hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành đảng bộ tỉnh (khóa XVIII) Về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

106. Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Báo cáo số 180-BC/TU ngày 3/12/2012 Báo cáo tình hình thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, các nhà khoa học trẻ.

107. Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Báo cáo số 160-BC/TU ngày 16/10/2012 về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 6/8/2008 Ban chấp hành Trung ương (khóa X) Về xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

108. Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Báo cáo số 107-BC/TU ngày 30/3/2012, Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ theo nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII), Kết luận Hội nghị Trung ương 6 (Khóa IX và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa về phát triển Khoa học và công nghệ).

109. Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Chương trình hành động số 40-Ctr/TU của Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) Về phát triển khoa học và công nghệ. 164

110. Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Báo cáo số 40-CTr/TU tháng 4 năm 2013 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi về Chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) Về phát triển khoa học và công nghệ.

111. Tỉnh ủy Bình Định, Chương trình hành động số 11-CTr/TU thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết đại hội XVII đảng bộ tỉnh về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2006-2010.

112. Tỉnh ủy Bình Định, Chương trình hành động số 08-Ctr/TU thực hiện nghị quyết đại hội XI của Đảng và nghị quyết đại hội XVIII của đảng bộ tỉnh về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015.

113. Tỉnh ủy Bình Định, Báo cáo số 125-BC/TU ngày 7/10/2013 về Sơ kết giữa nhiệm kỳ Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII đảng bộ tỉnh về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015.

114. Tỉnh ủy Phú Yên, Chương trình hành động số 14-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) Về phát triển khoa học và công nghệ

115. Tỉnh ủy Phú Yên, Báo cáo số 123-BC/TU ngày 18/8/2008, Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khóa VIII) Về khoa học và công nghệ.

116. Tỉnh ủy Phú Yên, Báo cáo số 250-BC/TU ngày 16/7/2014, Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện chương trình hành động số 07-Ctr/TU của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015.

117. Tỉnh ủy Khánh Hòa, Báo cáo số 50-BC/TU ngày 20/4/2012 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của tỉnh (1996-2011).

118. Tỉnh ủy Khánh Hòa, Chương trình hành động số 13-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ.

119. Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 15/11/2011 Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm KH-CN của cả nước giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

120. Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Báo cáo số 76-BCƯTU ngày 01/12/2011 Tổng kết thực hiện Nghị quyết Chương trình hành độ số 24-NQ/TU về phương hướng phát triển KH-CN đến năm 2005 và năm 2010; Phương hướng nhiệm vụ đến năm 2020.165

121. Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Báo cáo số 136-BC/TU ngày 7/11/2012 về tình hình thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW (khóa X) Về xây dựng đội ngũ trí thực thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

122. Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Báo cáo số 94-BC/TU ngày 17/4/2012 của Tỉnh Ủy Thừa Thiên Huế về tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học-công nghệ giai đoạn 2001-2011 và phương hướng, nhiệm vụ đến 2020.

123. Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, Báo cáo số 276-BC/TU ngày 15/8/2014 Báo cáo hai năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ.

124. Trần Văn Tùng, (2005) Đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng nguồn nhân lực tài năng, Nxb Thế giới, Hà Nội.

125. Nguyễn Thanh (2005), Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

126. Thành ủy Đà Nẵng, Báo cáo số 69-BC/TU ngày 24/4/2012 tổng kết nhiệm vụ phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

127. Thành ủy Đà Nẵng, Báo cáo số 133-BC/TU ngày 5/9/2005 Báo cáo thực trạng và giải pháp chính sách đối với đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

128. Thành ủy Đà Nẵng, Quyết định số 393-QĐ/TU, ngày 22/3/2006 về việc ban hành đề án và thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Đào tạo 100 thạc sĩ, tiến sĩ tại các cơ sở nước ngoài”.

129. Thành ủy Đà Nẵng, Quyết định số 922-QĐ/QU ngày 11/2/2011 Về việc ban hành Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

130. Thành ủy Đà Nẵng, Báo cáo tổng kết công tác phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Đà Nẵng từ năm 1998 đến nay.

131. Thủ tướng chính phủ, Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020, ban hành theo Quyết định số 418/QĐ-TTg, ngày 11/4/2012.

132. Nguyễn Văn Thắng (2011), “Lạm bàn về nguồn nhân lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình”, Thông tin khoa học-công nghệ tỉnh Quảng Bình.

133. Đoàn Duy Trình (2010), Tỉnh ủy Cà Mau lãnh đạo khoa học và công nghệ trong giai đoạn hiện nay, luận văn Khoa học chính trị, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 166

134. Nguyễn Duy Trình, (2009) Đánh giá chính sách phát triển nguồn nhân lực ở thành phố Đà Nẵng hiện nay, luận văn thạc sĩ Khoa học chính trị, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

135. Phạm Chí Trung (2013), Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam, Nxb Khoa học và Xã hội, Hà Nội.

136. UBND tỉnh Quảng Bình, Quyết định số 35/2009/QĐ-UBND, ngày 22/12/2009 Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình đến năm 2020.

137. UBND tỉnh Quảng Bình, Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 10/11/2011 Quyết định về việc ban hành chính sách thu hút, đào tạo nhân tài tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015.

138. UBND tỉnh Quảng Bình, Quyết định số 1665/QĐ-UBND ngày 15/7/2011 ban hành chương trình hành động phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011-2015.

139. UBND tỉnh Quảng Bình, Báo cáo số 135/BCƯUBND ngày 22/8/2013 Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình hành động phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015.

140. UBND tỉnh Quảng Trị, Đề án phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020.

141. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 20/6/2012 Quyết định về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị tỉnh ủy lần thứ V về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học-công nghệ của cả nước (giai đoạn từ nay đến 2020).

142. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 Quyết định phê duyệt đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành một trong những trung tâm khoa học-công nghệ của cả nước.

143. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Quyết định số 2711/ QĐ-UBND ngày

28/12/2011 Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2020.

144. UBND thành phố Đà Nẵng, Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2010 và 2015, ban hành theo Quyết định số 29/2005/QĐ-UB ngày 3/3/2005.167

145. UBND thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 8825/QĐ-UBND ngày 5/11/2007 Ban hành kế hoạch đào tạo nhân lực công nghệ sinh học của thành phố.

146. UBND thành phố Đà Nẵng, Quyết định số 6211/QĐ-UBND ngày 18/8/2010 Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể ngành khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2020.

147. UBND Thành phố Đà Nẵng, Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020, ban hành theo Quyết định số 5882/QĐ-UBND, ngày 23/7/2012.

148. UBND tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 41/2007/QĐ-UBND gày 31/12/2007 Phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 2015.

149. UBND tỉnh Quảng Ngãi, Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

150. UBND tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 Quyết định ban hành Đề án đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

151. UBND tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011-2020.

152. UBDN tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 11/4/2007 Quyết định phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ giai đoạn 2006-2010.

153. UBND tỉnh Bình Định, Quyết định số 154/2002/QĐ-UB ngày 30/10/2002 ban hành quy định về một số biện pháp khuyến khích phát triển khoa học, công nghệ và nhân lực có trình độ cao.

154. UBND tỉnh Bình Định, Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 17/12/2007 về việc ban hành quy định một số chính sách đào tạo cán bộ KH-CN trình độ cao tỉnh Bình Định.

155. UBND tỉnh Bình Định, Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND ngày 24/8/2007 về việc ban hành Quy định một số chính sách phát triển khoa học, công nghệ và nhân lực có trình độ.

156. UBND tỉnh Phú Yên, Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 11/7/2007 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 08 của tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Phú Yên giai đoạn 2006-2010.168

157. UBND tỉnh Phú Yên, Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 8/10/2009 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-Ctr/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phát triển KH&CN từ nay tới năm 2020.

158. UBND tỉnh Phú Yên, Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 22/7/2011 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH tỉnh Phú Yên giai đoạn 2011-2015.

159. UBND tỉnh Khánh Hòa, Báo cáo số 103/BCƯUBND ngày 13/7/2012 Báo cáo về Hiện trạng, nhu cầu và đề xuất kiến nghị cơ chế, chính sách đào tạo, thu hút, sử dụng nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao tỉnh Khánh Hòa

160. UBND tỉnh Khánh Hòa, Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, ban hành theo quyết định số 743/QĐ-UBND, ngày 28/3/2014

161. Nguyễn Thị Tố Uyên (2012), Các tỉnh ủy vùng đồng bằng Sông Hồng lãnh đạo đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn giai đoạn hiện nay, luận án tiến sĩ Khoa học chính trị, Hà Nội.

162. Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng (2011), Điều tra, đánh giá thực trạng, nghiên cứu xây dựng đề án phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020.

163. Hồ Đức Việt (2010), Xây dựng, phát triển thị trường Khoa học và Công nghệ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

164. Nguyễn Văn Vĩnh (2007), Đảng lãnh đạo nhà nước trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội.

165. Xôm Nức Xổm Vi Chít (2008), Đổi mới phương thức lãnh đạo nhà nước ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong giai đoạn hiện nay, luận án tiến sĩ Chính trị học, Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.

166. Nguyễn Như Ý, (Chủ biên) (1998), Đại từ điển tiếng Việt, Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội.

167. Yasuhiko Inoue (2012), Kinh nghiệm Nhật Bản về phát triển nguồn nhân lực (HRD). Http: // vysajp. Org, ngày 22/12/2013.

168. Stivastava M. P (1997), Human resource planing: Aproach needs assessments and priorities in manpower planing, Manak New Delhi.

 

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 cac tinh, thanh uy o vung duyen hai mien trung lanh dao phat trien nhan luc khoa hoc - cong nghe giai doan hien nay HVCTQGHCM 2017 TranVanPhuong 199 Trang Download file các tỉnh, thành ủy ở vùng duyên hải miền trung lãnh đạo phát triển nhân lực khoa học - công nghệ giai đoạn hiện nay 1211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

các tỉnh, thành ủy ở vùng duyên hải miền trung lãnh đạo phát triển nhân lực khoa học - công nghệ giai đoạn hiện nay

các tỉnh, thành ủy ở vùng duyên hải miền trung lãnh đạo phát triển nhân lực khoa học - công nghệ giai đoạn hiện nay

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN