Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam lên facebook!
huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

19/05/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

HĐV của NHTM không phải là vấn đề mới, cho đến nay đã có rất nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề này, tuy vậy, vấn đề HĐV của NHTM chưa được đề cập và phân tích một cách có hệ thống. Trên cơ sở kế thừa, phân tích và làm rõ thêm các vấn đề lý luận, do vậy, luận án này sẽ là tư liệu tham khảo trong công tác giảng dạy và nghiên cứu tại các trường Đại học/ Học viên thuộc khối Tài chính – NH. Dó các phân tích bám sát thực tiễn HĐV tại Agribank nêncó thể làm tư liệu tham khảo cho NH này trong điều hành thực tiễn

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 2018


LUẬN ÁN TIẾN SĨ

HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM


NCS TRỊNH THẾ CƯỜNG - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ - MÃ SỐ: 62340410 - HDKH PGS. TS. BÙI VĂN HUYỀN -TS. ĐẶNG NGỌC LỢI

 

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Các công trình nghiên cứu về mặt lý thuyết
1.2. Các công trình nghiên cứu thực tiễn
1.3. Khái quát những vấn đề đã được giải quyết và khoảng trốngnghiên cứu
Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1. Khái quát chung về ngân hàng thương mại
2.2. Huy động vốn của ngân hàng thương mại
2.3. Các nhân tố động đến huy động vốn của ngân hàng thương mại
2.4. Kinh nghiệm huy động vốn từ các ngân hàng thương mạitrong và ngoài nước
Chương 3. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
3.1. Khái quát chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn Việt Nam
3.2. Phân tích thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn Việt Nam
3.3. Đánh giá thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn thông qua các chỉ tiêu đánh giá
3.4. Đánh giá chung về huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn
Chương 4. GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
4.1. Định hướng huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
4.2. Giải pháp huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn Việt Nam
4.3. Kiến nghị
KẾT LUẬN
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ ĐỀ LUẬN ÁN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Lệ phí tài khoản giao dịch và tài khoản tiết kiệm của 2 ngân hàngthương mại Mỹ
Bảng 3.1: Diễn biến huy động tiền gửi tại AGRIBANK giai đoạn 2011-2016
Bảng 3.2: Tình hình cho vay tại AGRIBANK
Bảng 3.3: Một số chỉ tiêu về kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế
Bảng 3.4: Doanh số thanh toán trong nước của AGRIBANK
Bảng 3.5: Một số chỉ tiêu về hoạt động thanh toán thẻ tại AGRIBANK
Bảng 3.6: Kế hoạch huy động vốn của AGRIBANK giai đoạn 2011-2016
Bảng 3.7: Vay vốn từ ngân hàng nông nghiệp và nghiệp vụ thị trường mở (OMO) Của AGRIBANK giai đoạn 2011-2016
Bảng 3.8 Tình hình vay vốn của AGRIBANK từ các tổ chức tín dụng khác
Bảng 3.9: Một số chỉ tiêu về huy động vốn của AGRIBANK giai đoạn2011-2016
Bảng 3.10: Cơ cấu huy động vốn tiền gửi và vốn vay tại AGRIBANK giaiđoạn 2011-2016 (%)
Bảng 3.11: Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn, đối tượng khách hàng và loạitiền tại AGRIBANK giai đoạn 2011-2016
Bảng 3.12: Thị phần huy động vốn tiền gửi của AGRIBANK giai đoạn2011-2016
Bảng 3.13: Tổng hợp chi phí huy động vốn/ Qui mô huy động vốn tiền gửi tạiAGRIBANK giai đoạn 2011-2016
Bảng 3.14: Tình hình thực hiện huy động vốn so kế hoạch tại AGRIBANK
Bảng 3.15: Năng suất huy động vốn của AGRIBANK giai đoạn 2011-2016
Bảng 3.16: Một số chỉ tiêu về nhân lực AGRIBANK giai đoạn 2011-2016
Bảng 4.1: Một số mục tiêu cụ thể về huy động vốn giai đoạn 2016-2020


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Qui trình kiểm tra, đánh giá công tác huy động vốn của ngân hàngthương mại
Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức và hoạt động của Agribank
Sơ đồ 3.2: Quy trình lập kế hoạch trong hệ thống AGRIBANK
Sơ đồ 3.3: Tổ chức bộ máy điều hành huy động vốn tại AGRIBANK
 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Võ Thị Thúy Anh (2010), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, Nxb Tài chính, Hà Nội.
2. Ngô Hiểu Ba (2010), Đột phá kinh tế ở Trung quốc (1978 – 2008), Nxb Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh.
3. Phạm Thanh Bình (2006), "Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NH thương mại trong điều kiện hội nhập khu vực và quốc tế", Tạp chí Ngân hàng, (14).
4. David Cox (1997), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại. Nxb Thống kê, Hà Nội.
5. Bạch Thụ Cường (2002), Bàn về cạnh tranh toàn cầu, Nxb Thông tấn, Hà Nội.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2007), Quyết định số 1377/QĐ/HĐQT-TCCB về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh NH Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Hà Nội.
7. Phạm Thị Cúc (2009), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Giao thông vận tải, Hà Nội.
8. C. Mác (1987), Tư bản, Tập 1, Nxb Sự thật, Hà Nội.
9. C. Mác (1987), Tư bản, Tập 2, Nxb Sự thật, Hà Nội.
10. Lê Vĩnh Danh (2006), Tiền và hoạt động ngân hàng, Nxb Tài Chính, Hà Nội.
11. Nguyễn Thị Liên Diệp (2006), Chiến lược và chính sách kinh doanh, Nxb Lao động-Xã Hội, TP Hồ Chí Minh.
12. Nguyễn Đăng Dờn (2004), Tiền tệ-ngân hàng. Nxb Thống kê, Hà Nội. 150
13. Nguyễn Văn Dũng (2014), Hoạt động vốn đầu tư phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi của Việt Nam giai đoạn 2010-2020, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Khoa học Xã hội, Hà Nội.
14. Dương Ngọc Dũng (2005), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E. Porter, Nxb Tổng hợp, TP Hồ Chí Minh.
15. Nguyễn Ngọc Đại (1999), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội.
16. Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
17. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
18. Đoàn Ngọc Phúc (2006), “Những hạn chế và thách thức của hệ thống NH Thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế”, Tạp chí nghiên cứu kinh tế, (337).
19. Edward W. Reed, Edward K. Gill (2004), Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kế, TP Hồ Chí Minh.
20. Fredric S. Miskin (1994), Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính. Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.
21. Song Hà (2014), GDP trong kế hoạch 5 năm phải đạt 6,5-7%. Vneconomy. Vn, [truy cập ngày 7/8/2014].
22. Phan Thị Thu Hà (2009), Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại. Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội.
23. Phan Thị Thu Hà-Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), Quản trị và nghiệp vụ. Nxb Thống Kê, Hà Nội.
24. Lê Đình Hạc (2005), Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh tế, TP Hồ Chí Minh. 151
25. Lê Thị Thanh Hằng (2004), Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện dự án ủy thác đầu tư vốn nước ngoài tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân Hàng, Hà Nội.
26. Đỗ Thị Kim Hảo (2005), Giải pháp quản lý rủi ro lãi xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
27. Nguyễn Hữu Huấn (2005), Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
28. Tô Ngọc Hưng (2009), Giáo trình ngân hàng thương mại. Nxb Thống kê, Hà Nội.
29. Lê Minh Hưng (2007), “Hệ thống ngân hàng Việt Nam bước vào triển khai thực hiện cam kết gia nhập WTO”, Tạp chí Ngân hàng, (3,4).
30. Lê Hùng (2004), Các giải pháp nâng cao cạnh tranh của NH thương mại có trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo đề tài khoa học cấp học viên, Học viện Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh.
31. Nguyễn Đức Hưởng (2008), Chuyển ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thành Tập đoàn tài chính, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
32. Trịnh Thanh Huyền (2006), “Để các ngân hàng Việt Nam vững vàng trong sân chơi lớn”, Tạp chí Ngân hàng, (9).
33. Kỷ yếu khoa học (2006), Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
34. Trần Xuân Kiên (1998), Chiến lược huy động và sử dụng vốn trong nước cho phát triển nền công nghiệp Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 152
35. Trần Kiên (1999), Chiến lược huy động vốn và các nguồn lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
36. Nguyễn Minh Kiều (2012), Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại. Nxb Thống kê, Hà Nội.
37. Vũ Trọng Lâm (2006), Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
38. Tùng Lâm (2015), “Ông lớn” ngân hàng đua nhau báo lãi, tại trang cafef. Vn. [truy cập ngày 12/1/2015].
39. Trương Thái Phương (2000), Chiến lược đổi mới chính sách huy động các nguồn vốn nước ngoài phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2001-2010. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
40. Michael E Porter (2008), Lợi thế cạnh tranh quốc gia, Nxb trẻ, TP Hồ Chí Minh.
41. Michael E Porter (2009), Lợi thế cạnh tranh, Nxb trẻ, TP Hồ Chí Minh.
42. Trần Quang (1999), Chiến lược tạo vốn để công nghiệp hóa và phát triển kinh tế ở một số nước trên thế giới. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
43. Quốc hội (2010), Luật các tổ chức tín dụng. Nxb Chính trị-Hành chính. Hà Nội.
44. Nguyễn Thị Mùi (2015), Quản trị ngân hàng thương mại, Nxb Tài chính, Hà Nội.
45. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2006), Kế hoạch triển khai đề án cơ cấu lại giai đoạn (2006-2010), Hà Nội.
46. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2006), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006, Hà Nội.
47. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2007), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, Hà Nội. 153
48. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2008), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008, Hà Nội.
49. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2009), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009, Hà Nội.
50. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010, Hà Nội.
51. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2011), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011, Hà Nội.
52. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2012), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, Hà Nội.
53. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2013), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, Hà Nội.
54. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2014), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014, Hà Nội.
55. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, Hà Nội.
56. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2016), Báo cáo thường niên và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, Hà Nội.
57. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Sổ tay nghiệp vụ ngân hàng (lưu hành nội bộ), Hà Nội.
58. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Chiến lược kinh doanh 2011-2015 và tầm nhìn 2020, Hà Nội.
59. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh, Hà Nội.
60. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015), Bảng cân đối thanh khoản, Bảng tổng kết tài sản, Hà Nội.
61. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015), Báo cáo 154 tình hình nợ xấu giai đoạn 2011-2015, Hà Nội.
62. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2015), Báo cáo tổng quát về huy động vốn giai đoạn 2011-2015, Hà Nội.
63. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (2010), Sổ tay nghiệp vụ ngân hàng (lưu hành nội bộ), Hà Nội.
64. Ngân hàng Nhà nước, vụ Chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Công nghệ và dịch vụ ngân hàng hiện đại, Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội.
65. Ngân hàng Nhà nước (2010), Luật ngân hàng nhà nước Việt Nam và Luật các Tổ chức tín dụng. Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
66. Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (2010), Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2006-2010, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2011-2015, Hà Nội.
67. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (2010), Báo cáo thường niên năm 2010, Hà Nội.
68. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2007), Kỷ yếu hội thảo khoa học, phát triển dịch vụ bán lẻ của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Nxb Văn hóa-Thông tin, Hà Nội.
69. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), Kỷ yếu hội thảo khoa học, xây dựng mô hình Tập đoàn tài chính-ngân hàng ở Việt Nam, Nxb Văn hóa – Thông tin, Hà Nội.
70. Nguyễn Thủy Nguyên (2006), WTO Thuận lợi và thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam, Nxb Lao động-Xã hội, thành phố Hồ Chí Minh.
71. Philip Kotler (2003), Quản trị Marketing, Nxb Thống kê, Hà Nội.
72. Phan Hồng Quang (2007), Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện nghiên cứu thương mại, Hà Nội.
73. Phan Hồng Quang (2007), "Nhân tố chủ yếu kiến tạo năng lực cạnh tranh 155 của ngân hàng thương mại khi hội nhập kinh tế quốc tế", Tạp chí Ngân hàng, (7).
74. Peter S. Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại. Nxb Tài chính, Hà Nội.
75. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội.
76. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật các tổ chức tín dụng, Nxb Lao động, Hà Nội.
77. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật cạnh tranh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
78. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2006), Luật Doanh nghiệp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội
79. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật các tổ chức tín dụng, số 47/2010, Hà Nội.
80. Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập, Nxb Lý luận chính trị, Hà Hội.
81. Trần Sửu (2005), Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện toàn cầu hóa, Nxb Lao động, Hà Nội.
82. Nguyễn Đình Tài (1997), Sử dụng công cụ tài chính – tiền tệ để huy động vốn cho đầu tư phát triển. Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
83. Nguyễn Thị Tâm (2011), Nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Luận văn Thạc sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
84. Lê Văn Tề (1999), Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại. Nxb Thống kê, Hà Nội.
85. Nguyễn Tám (2007), Phát triển dịch vụ ngân hàng thương mại trên thị trường tài chính, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng, thành phố Hồ Chí Minh.
86. Nguyễn Trọng Tài (2008), "Cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhìn từ 156 góc độ lý luận và thực tiễn tại Việt Nam", Tạp chí Ngân hàng, (4).
87. Đoàn Văn Thắng (2003), Giải pháp hoàn thiện hoạt động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
88. Kiều Hữu Thiện, Nguyễn Trọng Tài (2012), Quản trị rủi ro tài chính, Nxb Giao thông Vận tải, Hà Nội.
89. Nguyễn Văn Tiến (2002), Giáo trình quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội.
90. Nguyễn Thị Hoài Thu (2014), Nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
91. Nguyễn Thị Thư (2015), Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á – chi nhánh Hà Nội, Luận văn thạc sỹ tài chính ngân hàng, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
92. Trịnh Quốc Trung (2009), Marketing ngân hàng, Nxb Thống kê, Hà Nội.
93. Nguyễn Minh Tú (1996), Các chính sách huy động và phân bổ nguồn lực cho phát triển kinh tế Nhật Bản, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
94. Lê Văn Tư (1997), Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội.
95. Đoàn Vĩnh Tường (2009), Giải pháp về vốn đối với phát triển kinh tế biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Luận án Tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
96. Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Lao động-xã hội, Hà Nội.
97. Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Một số giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong giai đoạn mới, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội. 157
98. Trương Quang Thông (2005), Giải pháp xây dựng chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận án tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh.
99. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2008), Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ban hành quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại, Hà Nội.
100. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư 13/2010, TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn của các tổ chức tín dụng, Hà Nội.
101. Nguyễn Đồng Tiến (2006), “Tiến trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng”, Tạp chí Ngân hàng, (2).
102. Nguyễn Đào Tố (2008), "Xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng từ những ứng dụng nguyên tắc Basel về quản lý nợ xấu", Tạp chí Ngân hàng, (5).
103. Tổng Cục thống kê (2015), Niên giám thống kê các năm từ 2010 đến 2015, Hà Nội.
104. Lê Khắc Trí (2006), “Những vấn đề cấp bạch trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của hệ thống NH Việt Nam”, Tạp chí Ngân hàng, (16).
105. Trung tâm Từ điển Việt Nam (1995), Từ điển Bách khoa, tập I, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
106. Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ chí Minh (2004), Tiền tệ ngân hàng, Nxb Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh.
107. Hoàng Minh Tuấn (2006), "Bàn về năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trong xu thế hội nhập", Tạp chí Ngân hàng. (5).
108. Kiều Trọng Tuyến (2006), Xây dựng văn hóa ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam để phát triển bền vững và hội nhập, Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội.
109. Lê Văn Tư (2006), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nxb Tài chính, 158 Hà Nội. * Tiếng Anh:
110. The Banker (2006), Top 200 Banks in Asia: Commentary, Analysis and listing, p45-53, Sep/2006.
111. Fredric S. Mishkin (1990): The Economics of Money, banking and financial market, seventh edition.
112. Goerge H. Hempel S. Donald O. Simenson (1999): “Bank Management”
113. Joel Bessis (1998): “Risk Management”
114. Josep F. Sinkey (1998): “Commercial Bank Financial Management”
115. Micheal Poter (1990), The Competitive Advantage of Nation, p. 10, The Free Press.

 

Keywords:luan an tien si,huy dong von cua ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon viet nam,trinh the cuong,quan ly kinh te,62340410,pgsts bui van huyen,dang ngoc loi

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 huy dong von cua ngan hang nong nghiep va phat trien nong thon viet nam HVCTQGHCM 2018 TrinhTheCuong 165 Trang Download file huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam 1211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN