Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ giáo trình nghiệp vụ ngân hàng trung ương lên facebook!
giáo trình nghiệp vụ ngân hàng trung ương

23/07/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf - Loại file: doc

Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng Trung Ương được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên khoa Tài chính – Ngân hang Trường Đại học Công nghệ và Kinh doanh Hà Nội. Giáo trình gồm 4 chương; Được biên soạn trong mối liên hệ với các môn học thuộc chương trình ngành Tài chính - Ngân hàng của trường đã thể hiện đầy đủ những nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Trung Ương. Giáo trình đã được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu. Giáo trình do tập thể tác giả bi ên soạn gồm:

PGSTS MAI VĂN BẠN - LÊ HOÀNG NGA và Cs - ĐH KDCNHN 2008


SÁCH GIÁO TRÌNH

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

 

Bảng chữ viết tắt
1. NHNN: Ngân hàng Nhà nước
2. NHTW (NHTƯ): Ngân hàng trung ương
3. IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế
4. TK: Tài khoản
5. NH: Ngân hàng
6. MB: Tiền ngân hàng trung ương
7. GDP: Tổng sản phẩm quốc nội
8. TW: Trung ương
9. TCTD: Tổ chức tín dụng
10. NHTM: Ngân hàng thương mại
11. NHNo và PTNT: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
12. QĐ: Quyết định
13. Uỷ ban BASLE: Uỷ ban giám sát hoạt động ngân hàng của quốc tế
14. HĐQT: Hội đồng quản trị
15. TSN: Tài sản nợ
16. TSC: Tài sản có
17. SH: Sở hữu


Mục Lục


Chương 1 Nghiệp vụ phát hành tiền và quản lý ngoại hối
1.1. Nghiệp vụ phát hành tiền
1.1.1. Nguyên tắc và các kênh phát hành tiền
1.1.2. Nội dung nghiệp vụ phát hành tiền
1.2. Nghiệp vụ quản lý ngoại hối
1.2.1. Khái niệm về ngoại hối
1.2.2. Hoạt động và chính sách ngoại hối của NHTW


Chương 2 Nghiệp vụ TD, bảo lãnh và thanh toán của NHTW
2.1. Nghiệp vụ TD của NHTW
2.1.1. Mục đích
2.1.2. Nguyên tắc TD
2.1.3. Nội dung hoạt động TD của NHTW
2.2. Nghiệp vụ bảo lãnh của NHTW
2.3. Nghiệp vụ thanh toán của NHTW


Chương 3 Nghiệp vụ thị trường mở của NHTW
3.1. Cơ chế và qui định hoạt động của thị trường mở
3.1.1. Khái niệm nghiệp vụ thị trường mở và cơ chế hoạt động
3.1.2. Hàng hoá và thành viên tham gia
3.2. Hình thức giao dịch trên thị trường mở
3.2.1. Các giao dịch có hoàn lại (hay còn gọi là giao dịch có kỳ hạn)
3.3. Phương thức hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở
3.3.1. Giao dịch song phương
3.4. Những ưu và nhược điểm của thị trường mởTrang
3.4.1. Những ưu điểm
3.4.2. Hạn chế của nghiệp vụ thị trường mở


Chương 4 Thanh tra của NHTW và kiểm soát nội bộ
4.1. Thanh tra giám sát của NHTW
4.1.1. Mục đích, đối tượng thanh tra
4.1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn của thanh tra NHTW
4.1.3. Các điều kiện và qui định về hoạt động thanh tra
4.1.4. Phương pháp thanh tra
4.2. Kiểm soát nội bộ
4.2.1. Mục đích và hệ thống tổ chức kiểm soát nội bộ
4.2.2. Phân loại kiểm soát
4.2.3. Nội dung và phương pháp kiểm soát
4.3. Kiểm soát hoạt động quá trình thực hiện chức năng của các đơn vị

 

Danh mục tài liệu tham khảo
1.    David cox: Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, NXB Chính trị Quốc gia 1997
2.    TS. Tô Ngọc Hưng – Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng – Học viện ngân hàng, NXB Thống kê 2000.
3.    PGS.TS Nguyễn Thị Mùi – Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Học viên tài chính , NXB tài chính 2005.
4.    PGS.TS Nguyễn Duệ – Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng TW – Học viện ngân hàng, NXB Thống kê 2003
5.    PGS.TS Lê Văn Tề – Nghiệp vụ NHTM – NXB Thống kê 2003
6.    Frederic S.Mishkin – Tiền tệ Ngân hàng và thị trường tài chính – NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội 1994.
7.    TS. Nguyễn Văn Tiến – Cẩm lang thị trường ngoại hối và các dao dịch kinh doanh ngoại hồi – NXB 2004
8.    PSG.TS Nguyễn Văn Tiến - Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế  hiện đại – NXB  Thống kê 2005
9.    TS. Hoàng Xuân Quế - Đại học kinh tế Quốc dân – Nghiệp vụ ngân hàng TW, NXB  Thống kê 2005
10.    TS. Nguyễn Văn Tiến – Học viên Ngân hàng - Đánh giá phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê 2003
11.    TS.Lê Thị Xuân – Học viện Ngân hàng – Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh, NXB  Thống kê 2005
12.    TS. Nguyễn Thị Minh Hiền – Học viện Ngân hàng – Giáo trình Marketing ngân hàng, NXB thống kê 2005
13.    Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 1 năm 1997/QH10 ngày 12/12/1997 và sửa đổi năm 2003.
14.    Luật các tổ chức tín dụng số 2 năm 1997/QH10 ngày 12/12/1997 và bản sửa năm 2004
15.    Nghị định 178/1999/NĐ-CP ngày 29/12/1999 và Nghị định 85/2002/NĐ-CP ngày 25/10/2002 của Chính phru về đảm bảo tiền vay của các tổ chức tín dụng.
16.    Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính.
17.    Nghị định 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch đảm bảo.
18.    Nghị định 64/2001/NĐ-CP ngày 29/9/2001 về hoạt động thanh toán của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
19.    Quyết định 2003/QĐ-NHNN quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế dự trữ bắt buộc đối với các tổ chức tín dụng.
20.    Số 45/2003/QĐ-NHNN quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy trình kỹ thuật nghiệp vụ thanh toán bù trù điện tử liên ngân hàng.
21.    Các quyết định, thông tư hướng dẫn khác của ngân hàng Nhà nước về các hoạt động thanh toán, tín dụng, ngân hàng.

 

 

Keywords:pgsts mai van ban,le hoang nga,dhkdcnhn,sach giao trinh,nghiep vu cua ngan hang trung uong,nhtw,nhtu,nhnn ngan hang nha nuoc

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 nghiep vu ngan hang trung uong DHKDCNHN MaiVanBan 126 Trang Download file giáo trình nghiệp vụ ngân hàng trung ương 109
2 nghiep vu ngan hang trung uong DHKDCNHN 2008 MaiVanBan 126 Trang Download file giáo trình nghiệp vụ ngân hàng trung ương 271
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

giáo trình nghiệp vụ ngân hàng trung ương

giáo trình nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN