Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ bài giảng khái quát giải thuật song song lên facebook!
bài giảng khái quát giải thuật song song

23/07/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf - Loại file: doc

Bộ xử lý tăng nhiều trong những năm qua, nhưng do giới hạn về vật lý nên khả năng tính toán của chúng không thể tăng mãi được. Điều này dẫn tới là muốn tăng được khả năng tính toán của các hệ thống máy tính thì đích cuối cùng là phải khai thác được khả năng xử lý song song của chúng. Ngày càng xuất hiện nhiều bài toán mà những hệ thống đơn một bộ xử lý không đáp ứng được yêu cầu xử lý về thời gian, do đó đòi hỏi phải sử dụng những hệ thống đa bộ xử lý và đòi hỏi phải xử lý song song.

THS TRẦN VĂN ƯỚC - TRẦN NGUYÊN HƯƠNG - ĐHKDCN 2013


BÀI GIẢNG

KHÁI QUÁT GIẢI THUẬT SONG SONG

 


Nhiều lĩnh vực mới như đồ họa máy tính, trí tuệ nhận tạo, phân tích số, v.v. đòi hỏi phải xử lý một khối lượng dữ liệu rất lớn ,những vấn đề về xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận dạng, xử lý ảnh ba chiều (3-D), dự báo thời tiết v.v. đều đòi hỏi phảixử lý dữ liệu với tốc độc rất cao, với khối lượng dữ liệu rất lớn. Hầu hết những bài toán này, những máy tính xử lý tuần tự là không đáp ứng yêu cầu thực tế.do đó cần phải có những hệ thống máy tính thật mạnh mới đáp ứng được những yêu cầu của thực tế.


Mặc dù tốc độ xử lý của các Bộ xử lý tăng nhiều trong những năm qua, nhưng do giới hạn về vật lý nên khả năng tính toán của chúng không thể tăng mãi được. Điều này dẫn tới là muốn tăng được khả năng tính toán của các hệ thống máy tính thì đích cuối cùng là phải khai thác được khả năng xử lý song song của chúng. Ngày càng xuất hiện nhiều bài toán mà những hệ thống đơn một bộ xử lý không đáp ứng được yêu cầu xử lý về thời gian, do đó đòi hỏi phải sử dụng những hệ thống đa bộ xử lý và đòi hỏi phải xử lý song song.


Tài liệu tham khảo
1. Đoàn văn Ban, Nguyễn Mậu Hân, Xử lý song song và phân tán, NXB KH&KT, 2009.
2. Introduction to Parallel Computing, Ananth Grama, Anshul Gupta, Geogre Karipys - Addison Wesley - 2008
3. M. Sasikumar, Dinesh Shikhare, P. Ravi Prakash, Introduction to Parallel Processing, Prentice -Hall, 2000
4. Parallel Computing – theory and practice, Michael J. Quinn, McGRAW-HILL, 1994.

 


Keywords:ths tran van uoc,tran nguyen huong,dhkdcn 2013,bai giang,khai quat giai thuat song song

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 bai giang khai quat giai thuat song song DHKDCNHN TranVanUoc 68 Trang Download file bài giảng khái quát giải thuật song song 1
2 bai giang khai quat giai thuat song song DHKDCNHN TranVanUoc 68 Trang Download file bài giảng khái quát giải thuật song song 121
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

bài giảng khái quát giải thuật song song

bài giảng khái quát giải thuật song song

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN