Hõ trợ trực tuyến
Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS Nhất Đại Thánh Sư -Tư Vấn Luận Án TS
09.63.68.69.68
My status
Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm Nhận hồ sơ Tuyển sinh CĐ-ĐH Y Dược-Sư Phạm
09.63.63.63.15

Tất cả PDF Doc/Xml/Ppt/Text Prc Chm Lit Âm thanh Video
share tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách

Ngày đăng: 23/10/2018 Lượt xem: 203 Người Upload: AMBN
Yêu thích: 0 Báo xấu: 0 Loại file: pdf

Phạm vi của Tài liệu tập trung vào quá trình ĐGTĐCS, bao gồm đánh giá tác động (ĐGTĐ) Về kinh tế, ĐGTĐ về xã hội, ĐGTĐ về giới, ĐGTĐ của thủ tục hành chính và ĐGTĐ đối với hệ thống pháp luật. Tài liệu còn cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật ĐGTĐCS và việc sử dụng kết quả ĐGTĐCS cho quá trình xây dựng chính sách ở giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016. Các hướng dẫn kỹ thuật này cũng có thể áp dụng cho việc ĐGTĐCS trong giai đoạn soạn thảo VBQPPL.

DƯƠNG THỊ THANH MAI - LÊ HUY BÌNH VÀ CS - USAID - BỘ TƯ PHÁP


TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH


Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ về đánh giá tác động của chính sách (ĐGTĐCS) Được xây dựng với mục tiêu hướng dẫn phương pháp thực hiện nội dung ĐGTĐCS theo các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (Luật BHVBQPPL 2015) Và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Nghị định 34/2016).


Phạm vi của Tài liệu tập trung vào quá trình ĐGTĐCS, bao gồm đánh giá tác động (ĐGTĐ) Về kinh tế, ĐGTĐ về xã hội, ĐGTĐ về giới, ĐGTĐ của thủ tục hành chính và ĐGTĐ đối với hệ thống pháp luật. Tài liệu còn cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật ĐGTĐCS và việc sử dụng kết quả ĐGTĐCS cho quá trình xây dựng chính sách ở giai đoạn lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) Theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015 và Nghị định 34/2016. Các hướng dẫn kỹ thuật này cũng có thể áp dụng cho việc ĐGTĐCS trong giai đoạn soạn thảo VBQPPL.


Với mục đích chính là hướng dẫn kỹ thuật, tài liệu này tập trung vào quy trình, các bước, kỹ năng, phương pháp, công cụ có thể được sử dụng cho quá trình ĐGTĐCS. Tài liệu được xây dựng theo hướng sát thực tiễn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện sau này. Các nội dung và phương pháp được nêu là những nguyên tắc cơ bản, công cụ tham khảo nên việc linh hoạt và sáng tạo trong quá trình áp dụng là điều hết sức cần thiết do tính chất đa dạng của vấn đề thực tiễn, nội dung của các chính sách.


Tài liệu cũng đưa ra các chỉ dẫn cơ bản để thực hiện việc lấy ý kiến trong quá trình ĐGTĐCS và lấy ý kiến đối với dự thảo báo cáo ĐGTĐCS. Tài liệu này có thể sử dụng cho các đơn vị chịu trách nhiệm ĐGTĐCS thuộc các bộ, ngành và địa phương theo quy định của Luật BHVBQPPL 2015 (sau đây được gọi là “đơn vị đánh giá”). Cho các chuyên gia, cơ quan nghiên cứu, đơn vị tư vấn và cá nhân khác sử dụng tham khảo khi tiến hành ĐGTĐCS, khi tham gia góp ý, phản biện đối với chính sách hoặc báo cáo ĐGTĐCS. Ngoài ra, tài liệu cũng có thể sử dụng cho các các cơ sở đào tạo.


Đây là tài liệu do Dự án Quản trị Nhà nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID GIG) Phối hợp với Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật của Bộ Tư pháp Việt Nam xây dựng. Mọi ý kiến đóng góp nhằm tiếp tục hoàn thiện Tài liệu phục vụ cho các hoạt động xây dựng chính sách pháp luật đều được hoan nghênh và trân trọng tiếp thu.

 

 

 

MỤC LỤC
CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH, QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
I. CHÍNH SÁCH VÀ CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN
1. Khái niệm chính sách
2. Vấn đề thực tiễn cần giải quyết là gì
3. Mục tiêu chính sách
4. Giải pháp thực hiện chính sách
5. Xây dựng chính sách
II. QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH VÀ QUY TRÌNH ĐGTĐ CỦA CHÍNH SÁCH
1. Khái niệm và mục đích ĐGTĐCS
2. Quy trình đánh giá tác động chính sách
CHƯƠNG 2 - GIỚI THIỆU CÁC LOẠI ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
I. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG KINH TẾ
1. Khái niệm và định nghĩa
2. Tác động kinh tế lên từng nhóm đối tượng
3. Chỉ tiêu và các thông tin cần thu thập
4. Phương pháp đánh giá
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Khái niệm và định nghĩa
2. Phạm vi đánh giá
3. Các chỉ tiêu đánh giá tác động thủ tục hành chính
4. Phương pháp đánh giá
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XÃ HỘI
1. Khái niệm và định nghĩa
2. Chỉ tiêu đánh giá tác động theo nhóm đối tượng
3. Các nội dung cần đánh giá tác động xã hội
IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VỀ GIỚI
1. Khái niệm và định nghĩa
2. Nội dung ĐGTĐ về giới
3. Phương pháp đánh giá tác động về giới đặc thù và chỉ tiêu đánh giá
V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
1. Khái niệm và định nghĩa
2. Chỉ tiêu tác động đối với HTPL
3. Một số vấn đề lưu ý khi đánh giá tác động đối với HTPL
CHƯƠNG 3 - TRÌNH TỰ VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG TRONG ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH LƯU ĐỒ TỔNG THỂ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. BƯỚC 1. CHUẨN BỊ VÀ LẬP KẾ HOẠCH
1. Lập kế hoạch thực hiện ĐGTĐCS
2. Mô tả vấn đề thực tiễn và giải pháp chính sách
3. Xác định đối tượng bị ảnh hưởng
4. Sàng lọc, xác định loại tác động, trọng tâm và chỉ tiêu đánh giá tác động
II. BƯỚC 2. THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Thu thập thông tin định tính và định lượng
2. Đánh giá, phân tích các tác động
III. BƯỚC 3. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG, ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN VÀ DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
1. Tổng hợp, so sánh kết quả đánh giá tác động chính sách và đề xuất giải pháp lựachọn
2. Dự thảo báo cáo đánh giá tác động của chính sách
IV. BƯỚC 4. LẤY Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
V. BƯỚC 5. HOÀN THIỆN BÁO CÁO, TRÌNH CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
CHƯƠNG 4 - LẤY Ý KIẾN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
1. Khái niệm và định nghĩa
2. Phương pháp và quy trình chung trong hoạt động lấy ý kiến
PHỤ LỤC
PHỤ LỤC 1: MẪU BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
PHỤ LỤC 3: DANH MỤC NGUỒN THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO ĐGTĐCS
PHỤ LỤC 4: TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH – CHÍNH SÁCH TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU
PHỤ LỤC 4: TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH – CHÍNH SÁCH THU HÚT NHÂN TÀI ĐỊA PHƯƠNG


 

Keywords:duong thi thanh mai,le huy binh,usaid,bo tu phap,tai lieu huong dan nghiep vu danh gia tac dong cua chinh sach

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Xem-Nghe Giá Down
1 tai lieu huong dan nghiep vu danh gia tac dong cua chinh sach Usaid 2018 DT TMai 134 Trang Download file tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách 171
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Liên Hệ Tài liệu trên internet Tin giáo dục Quy định sử dụng

tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách

tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ đánh giá tác động của chính sách

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Đăng nhập tài khoản
Các mục quảng cáo
Thống kê truy cập
Đang Online: 773
Hôm nay:6246
Hôm qua: 100020
Trong tháng 3012824
Tháng trước3057808
Số lượt truy cập: 123734366