Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
share chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu bamgal10o17: eu2+ , mn2+ lên facebook cho bạn bè cùng đọc!
chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu bamgal10o17: eu2+ , mn2+

Ngày:10/02/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Nội dung của luận án thực hiện được mục tiêu đề ra của luận án về nghiên cứu vật liệu phát quang BAM pha tạp ion Eu2+ , ion Mn2+ Và đồng pha tạp ion Eu2+ , ion Mn2+ . Các kết quả chính của luận án được thể hiện: Xây dựng được quy trình công nghệ chế tạo vật liệu BAM; Phổ bức xạ của các mẫu BAM; Sự suy giảm cường độ phát quang của vật liệu BAM; Phổ bức xạ của mẫu BAM; Quan sát sự truyền năng lượng với hiệu suất cao từ ion Eu2+ Sang ion Mn2+ Trong mạng nền BAM đồng pha tạp Eu2+ Và Mn2+

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ 2017


LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ CHẤT RẮN

CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT QUANG PHỔ CỦA VẬT LIỆU BaMgAl10O17: Eu2+ , Mn2+


CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ CHẤT RẮN - MÃ SỐ: 60440104 - NCS PHẠM NGUYỄN THÙY TRANG - HDKH PGSTS NGUYỄN MẠNH SƠN - GSTS NGUYỄN QUANG LIÊM

 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU

1. Các chữ viết tắt
BAM: BAMgal10O17 (Barium magnesium aluminate)
CB: Vùng dẫn (Conduction band)
Đvtđ: Đơn vị tương đối
PL: Quang phát quang (Photoluminescence)
RE: Đất hiếm (Rare earth)
RE3+: Ion đất hiếm hóa trị
SEM: Kính hiển vi điện tử quét (Scanning electron microscopy)
TL: Nhiệt phát quang (Thermoluminescence)
VB: Vùng hóa trị (Valence band)
XRD: Giản đồ nhiễu xạ tia X
VUV: Tử ngoại chân không
LED: Điốt phát quang

2. Các ký hiệu
E: Năng lượng kích hoạt
Tmax: Nhiệt độ cực đạik: Hằng số Bolztman
Dq: Thông số tách trường tinh thể
B: Thông số lực đẩy giữa các điện tử
C: Thông số Racah
λem: Bước sóng bức xạ
λex: Bước sóng kích thích
λg: Hệ số hình họcs: Hệ số tần sốp: Xác suất điện tử thoát khỏi bẫy trong thời gian một giây
𝜏: Thời gian sống huỳnh quang
T: Nhiệt độwt: Khối lượng
λE: Năng lượng dập tắt nhiệt
Rc: Khoảng cách tâm tới hạn

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC BẢNG
MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
1.1. Hiện tượng phát quang
1.1.1. Khái niệm, phân loại hiện tượng phát quang
1.1.2. Các cơ chế suy giảm cường độ bức xạ của vật liệu phát quang
1.1.2.1. Hiện tượng dập tắt nồng độ
1.1.2.2. Sự suy giảm do quá trình xử lý nhiệt
1.1.2.3. Sự suy giảm do kích thích VUV
1.2. Hiện tượng nhiệt phát quang
1.2.1. Định nghĩa hiện tượng nhiệt phát quang
1.2.2. Một số phương pháp phân tích động học nhiệt phát quang
1.2.2.1. Phương pháp vùng tăng ban đầu
1.2.2.2. Phương pháp làm sạch nhiệt
1.2.2.3. Phương pháp dạng đỉnh (R. Chen)
1.2.3. Xác định hệ số tần số
1.3. Đặc điểm cấu trúc của vật liệu BAMgal10O17: Eu2+
1.3.1. Giới thiệu về vật liệu BAMgal10O17: Eu2+
1.3.2. Đặc điểm cấu trúc của vật liệu BAMgal10O17: Eu2+
1.4. Phát quang của ion đất hiếm Europium và ion kim loại chuyển tiếp Mn2+ Trong mạng nền
1.4.1. Giản đồ tọa độ cấu hình
1.4.2. Chuyển dời quang học của Europium
1.4.2.1. Chuyển dời quang học của ion Eu2+
1.4.2.2. Chuyển dời quang học của ion Eu3+
1.4.2.3. Sự tách mức năng lượng của ion Eu3+
1.4.3. Giản đồ Tanabe-Sugano và chuyển dời quang học của ion Mn2+
1.4.3.1. Giản đồ Tanabe-Sugano
1.4.3.2. Chuyển dời quang học của Mn2+
1.5. Hiện tượng truyền năng lượng
1.5.1. Hiện tượng truyền năng lượng giữa các tâm bức xạ khác nhau
1.5.2. Truyền năng lượng giữa các tâm giống nhau
1.6. Kết luận chương 1

CHƯƠNG 2. CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO VẬT LIỆU BAMgal10O17 ĐƠN VÀ ĐỒNG PHA TẠP ION Eu2+ VÀ Mn2+ BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỔ
2.1. Giới thiệu về phương pháp nổ
2.2. Vai trò của nhiên liệu
2.3. Các tính năng nổi bật của phương pháp nổ dung dịch
2.4. Khảo sát công nghệ chế tạo vật liệu BAM: Eu2+ Bằng phương pháp nổ
2.4.1. Ảnh hưởng của hàm lượng urê đến cấu trúc và tính chất quang củavật liệu BAM: Eu2+
2.4.1.1. Khảo sát cấu trúc pha của vật liệu BAM: Eu2+
2.4.1.2. Ảnh hưởng của hàm lượng urê đến tính chất quang của BAM: Eu2+
2.4.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ nổ đến tính chất quang của vật liệu phátquang BAM: Eu2+
2.4.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ nổ đến cấu trúc pha của vật liệu BAM: Eu2+
2.4.2.2. Sự phụ thuộc nhiệt độ nổ đến tính chất quang của vật liệu BAM: Eu2+
2.4.3. Chế tạo vật BAM: Eu2+ Bằng phương pháp nổ kết hợp với vi sóng
2.4.3.1. Khảo sát cấu trúc của vật liệu BAM: Eu2+ Bằng phương pháp nổkết hợp vi sóng
2.4.3.2. Khảo sát phổ PL của vật liệu BAM: Eu2+ Bằng phương pháp nổkết hợp vi sóng
2.5. Quy trình chế tạo và ủ nhiệt vật liệu BAM: Eu2+ Bằng phương pháp nổdung dịch urê nitrat kết hợp vi sóng
2.5.1. Quy trình chế tạo vật liệu BAM: Eu2+ Bằng phương pháp nổ dungdịch urê nitrat kết hợp vi sóng
2.5.2. Quy trình chế tạo ủ nhiệt vật liệu BAM: Eu2+
2.6. Khảo sát công nghệ chế tạo vật liệu BAM: Mn2+ Bằng phương pháp nổ
2.7. Các hệ vật liệu đã chế tạo được sử dụng nghiên cứu trong luận án
2.8. Kết luận chương 2

CHƯƠNG 3. ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH OXI HÓA ĐẾN HIỆN TƯỢNG PHÁT QUANG CỦA VẬT LIỆU BAMgal10O17: Eu2+
3.1. Đặc trưng quang phát quang của vật liệu BAM: Eu2+ Trước và sau khi ủnhiệt trong môi trường khử
3.1.1. Khảo sát cấu trúc pha và kích thước hạt của vật liệu BAM: Eu2+ Trước và sau khi ủ nhiệt trong môi trường khử
3.1.1.1. Cấu trúc pha của vật liệu BAM: Eu2+ Thay đổi theo nồng độ Eu
3.1.1.2. Cấu trúc pha của BAM: Eu2+ Trước và sau khi ủ nhiệt trong môitrường khử
3.1.1.3. Kích thước hạt (SEM) Của BAM: Eu2+ Trước và sau khi ủ theonhiệt độ trong môi trường khử
3.1.2. Giản đồ nhiễu xạ tia X của vật liệu BAM: Eu2+ Trước và sau khi ủnhiệt trong không khí
3.2. Ảnh hưởng của nồng độ ion Eu đến tính chất phát quang của vật liệu BAM: Eu2+
3.2.1. Phổ phát quang của BAM: Eu2+ Khi thay đổi nồng độ pha tạp ion Eu chế tạo bằng phương pháp nổ kết hợp vi sóng
3.2.2. Hiện tượng dập tắt vì nhiệt
3.2.3. Đường cong suy giảm huỳnh quang của BAM: Eu2+
3.3. Đặc trưng quang phát quang của vật liệu BAM: Eu2+ ủ nhiệt trong môitrường khử
3.3.1. Khảo sát phổ phát quang của vật liệu BAM: Eu2+ Thay đổi theo thời gian ủ
3.3.2. Phổ phát quang của vật liệu BAM: Eu2+ Theo nhiệt độ ủ trong môitrường khử
3.3.3. Khảo sát đường cong suy giảm huỳnh quang của BAM: Eu2+ Theonhiệt độ ủ trong môi trường khử
3.4. Đặc trưng quang phát quang của vật liệu BAM: Eu2+ Trước và sau khi ủnhiệt trong không khí
3.5. Khảo sát phổ kích thích của các mẫu BAM: Eu2+
3.6. Đặc trưng nhiệt phát quang của vật liệu BAM: Eu2+ Trước và sau khi ủnhiệt trong môi trường khử
3.6.1. Đặc trưng nhiệt phát quang của vật liệu BAM: Eu2+ ủ theo nhiệt độtrong môi trường khử
3.6.2. Các thông số động học nhiệt phát quang
3.7. Kết luận chương 3

CHƯƠNG 4. TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU BAM: Mn2+ VÀ CƠ CHẾ TRUYỀN NĂNG LƯỢNG CỦA VẬT LIỆU BAM: Eu2+ , Mn2+
4.1. Đặc trưng phát quang của vật liệu BAMgal10O17 pha tạp ion Mn2+
4.1.1. Khảo sát phổ phát quang của vật liệu BAM: Mn2+ Khi thay đổinồng độ Mn2+ Pha tạp
4.1.2. Khảo sát phổ kích thích của vật liệu BAM: Mn2+
4.1.3. Giải thích cơ chế phát quang của vật liệu BAMgal10O17: Mn2+ .
4.2. Cơ chế truyền năng lượng của vật liệu BAM đồng pha tạp ion Eu2+ Và Mn2+
4.2.1. Cấu trúc pha của vật liệu BAM: Eu2+ , Mn2+
4.2.2. Cơ chế truyền năng lượng giữa ion Eu2+ Và Mn2+
4.2.3. Đặc trưng quang phát quang của BAM: Eu2+ , Mn2+
4.3. Kết luận chương 4

KẾT LUẬN
DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ
 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
 Tài liệu tiếng Việt
[1]. Lê Xuân Diễm Ngọc (2009), “Chế tạo vật liệu phát quang nền Aluminate (BAMgal10O17) pha tạp nguyên tố đất hiếm bằng phương pháp Sol-gel”, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6 (SPMS-2009)-Đà Nẵng 8-10/11/2009, pp.287-291.
[2]. Nguyễn Mạnh Sơn (1996), Vai trò của các tâm khuyết tật trong các quá trình nhiệt và quang phát quang của một số vật liệu phát quang chứa đất hiếm, Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Toán lý, Viện Vật lý, Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia.
[3]. Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Văn Tuất (2014), Phát quang cưỡng bức và ứng dụng, NXB Đại học Huế.
[4]. Nguyễn Ngọc Trác, Nguyễn Mạnh Sơn, Lê Xuân Hùng, Hồ Văn Tuyến (2011), “Ảnh hưởng của điều kiện nổ lên cấu trúc và tính chất phát quang của vật liệu CAAl2O4: Eu2+, Nd3+”, Những tiến bộ trong Quang học, Quang phổ và Ứng dụng VI, NXB Khoa học & Công nghệ, tr. 695-699.
Tài liệu tiếng Anh
[5]. Aruna S. T., Mukasyan A. S. (2008), “Combustion synthesis and nanomaterials”, Current Opinion in Solid state and Materials Science,Vol. 12, pp. 44-50.
[6]. Álvaro Yáđez-González, Enrique Ruiz-Trejo, Berend Van Wachem, Stephen Skinner, Frank Beyrau (2015), “A detailed characterization of BAMgal10O17:Eu phosphor as a thermal history sensor for harsh environments”, Sensors and Actuators A: Physical, Vol. 234, pp. 339-345. 131
[7]. Benoit Fond, Christopher Abram, Frank Beyrau (2014), “Characterisation of BAM:Eu2+ Tracer Particles for Thermographic Particle Image Velocimetry”, 17th International Symposium on Applications of Laze Techniques to Fluid Mechanics Lisbon, pp. 1-10.
[8]. Bizarri G., Moine B. (2005), “On BAMgal10O17: Eu2+ phosphor degradation mechanism: thermal treatment effects”, Journal of Luminescence, Vol. 113, pp. 199–213.
[9]. Bizarri G., Moine B. (2005), “On the role of traps in the BAMgal10O17: Eu2+ Flourescence mechanisms”, Journal of Luminescence, Vol. 115, pp. 53-61.
[10]. Blasse G. (1969), “Energy transfer in oxidic phosphors”, Philips Res. Rep.,Vol. 24, pp. 131-136.
[11]. Blasse G., Grabmainer B. G. (1994), Luminescent Materials, Springer – Verlag.
[12]. Blasse G. (1986), “Energy transfer between inequivalent Eu2+ ion”, Journal of solid state Chemistry,Vol. 62, pp.207-211.
[13]. Blasse G. (1978), “Quenching of Luminescence by electron transfer”, Chemiscal Physic Letter,Vol. 56, pp. 409-410.
[14]. Boolchand P., Mishra K. C., Raukas M., Ellens A., Schmidt P. C. (2002), “Occupancy and site distribution of europium in barium magnesium aluminate by Eu Mo¨ssbauer spectroscopy”, Physical review, Vol. 66, pp.
134429.
[15]. Brandon Howe, Anthony L. Diaz (2004), “Characterzation of host-lattice emission and energy transfer in BAMgal10O17: Eu2+”, Journal of Luminescence, Vol. 109, pp.51-59.
[16]. Castro S., Gayoso M. and Rodriguez C. (1997), “A study of the combustion method to prepare fine ferrite particles”, Journal of Solid state chemistry,Vol. 134, pp. 227-231.
[17]. Chaudhuri K. D. (1959), “Concentration Quenching of Flourescence in Solutions”, Zeitchrift for Physik,Vol. 154, pp.34-42.
[18]. Chen R., McKeever S. W. S (1997), Theory of Thermoluminescence and Related Phenonmena, World Scientific, Singapore.
[19]. Christine Stella K. and Samson Nesaraj A. (2010), “Effect of fuels on the combustion synthesis of NIAl2O4 spinel particles”, Iranian Journal of Materials Science & Engineering,Vol. 7, No. 2,pp. 36-44.
[20]. Chung-Hsin Lu, Chung-Tao Chen, Baibaswata Bhattacharjee (2006), “Sol-gel preparation and luminescence properties of BAMgal10O17: Eu2+ phosphor”, Journal of rare earths, Vol. 24, pp.706-711.
[21]. Chung-Hsin Lu, Wei Tse Hsu, Chien-Hao Huang, Godbole S.V., Bing-Ming Cheng (2005), “Luminescence characteristics of europium-ion doped BAMgal10O17 phosphors prepared via a sol–gel route employing polymerizing agents”, Materials Chemistry and Physics,Vol. 90, pp. 62–68.
[22]. De-Yin Wang, Chien Hao Huang Yun-Chen Wu, and Teng-Ming Chen (2011), “BAZrSi3O9: Eu2+ a cyan-emitting phosphor with high quantum efficiency for white light-emitting diodes”, J. Mater. Chem., Vol. 21, pp.
10818.
[23]. Dexter D. L. (1953), “A Theory of Sensitized Luminescence in Solids”, The Journal of Chemical Physics, Vol. 21, Issue 5, pp.836-850.
[24]. Dexter D. L. and H. Schulman (1954), “Theory of concentration quenching in inorganic phosphors”, J. Chem. Phys., Vol. 22, pp. 1063-1070.
[25]. Duldaa A., Job D. S., Parkb W. J., Masaki T. and Yoon D.H. (2009), “Photoluminescence and morphology of flux grown BAM phosphor using a nove synthesis method”, Journal of Ceramic Processing Research, Vol. 10, pp. 811-816.
[26]. Ekambaram S., Patil K. C., Masza M. (2005), “Synthesis of lamp phosphors: facile combustion approach”, Journal of alloys and compounds, Vol. 393, Issues 1-2, pp. 81-92.
[27]. Feng Li, Yu Hua Wang, Jia Wang (2007), “Optical properties of Ba0.75Al11O15.25-BAMgal10O17:Mn solid solution”,Journal of Alloys and Compounds, Vol. 431, pp. 313-316.
[28]. Fukuda Koichiro, Fukushima Kentaro (2005), “Crystal structure of hexagonal Sral2O4 at 1073K”, Journal of Solid State Chemistry, Vol. 178, Issue 9, pp. 2709-2714.
[29]. Ganesh I., Johnson R., Rao G. V. N., Mahajan Y. R., Madavendra S. S., Reddy B. M. (2005), “Microwave-assisted combustion synthesis of nanocrystalline Mgal2O4 spinel powder”, Ceramics International,Vol. 31, pp.67-74.
[30]. Gedam S.C. (2013), “Spectroscopic study of Inner Transition metal Mn2+ ion in CeSO4Cl Phosphor”,Research Journal of Chemical Sciences, Vol. 3(4),pp. 84-86.
[31]. Goto T., Ahrens T. J. and Rossman G. R. (1979), “Absorption Spectra of Cr 3+ in Al2O3 Under Shock Compression”, Phys. Chem. Minerals, Vol. 4, pp. 253-264.
[32]. Ulf Halenius (2011), “Absorption of light by exchange coupled pairs of tetrahedrally coordinated divalent manganese in the helvite-genthelvite solid solution”, Periodico di Mineralogia, Vol. 80, pp. 105-111.
[33]. Ichiro Hirosawa, Tetsuo Honma, Kazuo Kato (2004),“Oxidation of doped europium in BAMgal10O17 by annealing studied by X-ray-absorption fine-structure measurements”, Journal of the SID,Vol. 12/3, pp.269-273.
[34]. Ji Yeon Han, Won Bin Im, Ga-yeon Lee and Duk Young Jeon (2012), “Near UV-pumped yeallow-emitting Eu2+-doped Na3K(Si1-xalx)8O16±𝛿 phosphor for white-emitting LEDs”, Journal of Materials Chemistry, Vol. 22, pp. 8793-8795.
[35]. Jiachi Zhang, Meijiao Zhou, Bitao Liu and Yuhua Wang (2013), “The Thermal Stability and Photoluminescence Degradation of Mn2+ in Fluorescent Lamp used BAMgal10O17:Eu2+,Mn2+ Phosphor”, Int. J. Appl. Ceram. Technol., Vol.10, pp. 638-642.
[36]. Jiachi Zhang, Meijiao Zhou, Bitao Liu, Yan Wen, Yuhua Wang (2012), “The ultraviolet irradiation degradation of fluorescent lamp used BAMgal10O17:Eu2+, Mn2+ phosphor”, Journal of Luminescence,Vol. 132, pp.1949-1952.
[37]. Johannes Lindén (2012), Laze-Induced Phosphor Thermometry, Lund University, LRCP-154.
[38]. Jun Zhou, Yuhua Wang, Bitao Liu and Feng Li (2010), “Energy transfer between Eu-Mn and photoluminescencs properties of Ba0,75Al11O17,25 – BAMgal10O17: Eu2+, Mn2+ solid solution”, Journal of applied physics, Vol. 108, pp. 033106.
[39]. Justel T., Lade H., Mayr W., Meijerink A., Wiechert D.U. (2003), “Thermoluminescence spectroscopy of Eu2+ and Mn2+ doped BAMgal10O17”, Journal of Luminescence, Vol. 101, pp. 195–210.
[40]. Kee-Sun Sohn, Sang Sub Kim, Hee Dong Park (2002), “Luminescence quenching in thermally-treated barium magnesium aluminate phosphor”, Applied physics letters, Vol. 81, pp. 1759-1761.
[41]. Ken Sakuma, Naoto Hirosaki, Naoki Kimura, Masakazu Ohashi, Rong Jun Xie, Yoshinobu Yamamoto, Takayuki Suehiro, Kenichiro Asano, Daiichiro Tanaka (2005), “White Light-Emitting Diode Lamps Using Oxynitride and Nitride Phosphor Materials”, Icice trans. Electron, Vol. E88-C, pp. 2057 – 2064.
[42]. Kim Kwang-Bok, Kim Yong-Il, Chun Hui-Gon, Cho Tong-Yul, Jung Jae-Sun, Kang Jun-Gill (2002), “Structural and Optical Properties of BAMgal10O17: Eu2+ Phosphor”,Chemistry of Materials, Vol. 14, pp.5045-5052.
[43]. Kim Y., Kang S. (2010), “Investigation of the degradation mechanisms in BAMgal10O17: Eu2+ phosphor: on the influence of thermal process on operational durability”, Appl Phy B, Vol. 98, pp. 429-434.
[44]. Kingsley J.J., Suresh K., Patil K.C. (1990), “Combustion synthesis of fine-particle metal aluminates”, J.Mater. Sci., Vol. 25, pp. 1305-1312.
[45]. Kittel C. (1986), Introduction to solid state physics, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore.
[46]. Kwang-Bok Kim, Hui-Gon Chun,Tong-Yul Cho and Sung-Jae Lee (2002), “Oxidation of Eu in BAMgal10O17: Eu2+ blue phosphor for plasma Display panel (PDP)”, Chemistry and Chemical Technologies, pp. 324-327.
[47]. Liang C., Zhang C., Dong Y., Cao T., Jiang J., He J. (2006), “Improving Thermal Stability of BAMgal10O17: Eu2+ Phosphor”Journal of rare earths, Vol. 24, pp. 153.
[48]. Liang-Jun Yin, Juntao Dong, Yinping Wang, Bi Zhang, Zheng-Yang Zhou, Xian Jian, Mengqiang Wu, Xin Xu, J. Ruud van Ommen, and Hubertus T. (Bert) Hintzen (2016), “Enhanced Optical Performance of BAMgal10O17:Eu2+ Phosphor by a Novel Method of Carbon Coating”, J. Phys. Chem. C, Vol. 120 (4), pp. 2355–2361.
[49]. Liu Bitao; Wang Yuhua; Wang Zhaofeng; Zhou Jun; Gao Xiaolan (2010), “Thermal stability and photoluminescence of S-doped BAMgal10O17:Eu2+phosphors for plasma display panels”, Optics Letters, Vol. 35, pp. 3072-3074.
[50]. Liu Bitao; Wang Yuhua; Wang Zhaofeng; Zhou Jun; Gao Xiaolan (2010), “Photoluminescence Properties and Degradation Mechanisms of BAMgal10O17:Eu2+ Phosphor under Baking Treatment”, Electrochemical and solid-state letters,Vol. 13, pp. J15-J17.
[51]. Liu B., Wang Y., Zhou J., Zhang F., and Wang Z. (2009), “The reduction of Eu3+ to Eu2+ in BAMgal10O17: Eu and the photoluminescence properties of BAMgal10O17: Eu2+ phosphor”, J. Appl. Phys, Vol. 106, pp.
053102.
[52]. LIU WenJing, ZHANG JiaChi*, ZHOU MeiJiao and WANG YUHua* (2012), “The thermal and irradiation degradation mechanisms oF Eu2+, Mn2+ co-doped BAMgal10O17 phosphor”, Science China-Phys Mech Astron,Vol. 55, pp. 1757-1762.
[53]. Marcel Astier, Edouard Garbowski and Michel Primet, “BAMgal10O17 as host matrix for Mn in the catalytic combustion of methane”, Catalysis Letters, Vol. 95, 2004, pp. 31-37.
[54]. McKeever S. W. S. (1985), Thermoluminescence of solids, Cambridge University Press.
[55]. McKittrick J., Shea L. E., Bacalski C. F., Bosze E. J. (1999), “The influence of processing parameters on luminescent oxides produced by combustion synthesic”, Displays,Vol. 19, pp. 169-172.
[56]. MA MingXing, Zhu DAChuan, Zhao Cong, Han Tao, Cao ShiXiu, Lei Yu, Tu MingJing (2012), “Thermal degradation of BAAl2Si2O8:Eu2+ phosphor excited by near ultraviolet light”, Chinese Science Bulletin, Vol. 57, pp. 1728-1732.
[57]. Mishra K. C., Raukas M., Marking G., Chen P., Boolchand P. (2005), “Investigation of fluorescence degradation mechanism of hydrated BAMgal10O17: Eu2+ phosphor”, Journal of The Electrochemical Society, Vol. 152, pp. H183-H190.
[58]. Murthy K. V. R., Sai Prasad A. S., Subba Rao B., Louis Rey (2009), “Thermoluminescence dosimetric study of X-ray irradiated BAM: Eu”, Indian Journal of Engineering & Materials Sciences, Vol. 16, pp. 169-171.
[59]. Nathalie Pradal, Geneviève Chadeyron, Sandrine Thérias,Audrey Potdevin, Celso V. Santilli and Rachid Mahiou (2014), “Investigation on combustion derived BAMgal10O17:Eu2+ phosphor powder and its corresponding PVP/BAMgal10O17:Eu2+ nanocomposite”,Dalton Trans., Vol.43, pp. 1072-1081.
[60]. Nguyen Manh Cuong, Tran Trong An, Le Anh Tuan, Pham Thanh Huy và Pham Hang Duong (2008), “Sol-Gel synthesis of BAMgal10O17:Eu blue-emitting phosphor power”, Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy and Applications, pp. 387-391.
[61]. Patil K. C., Hegde M. S., Rattan Tanu, Aruna S. T. (2008), Chemistry of Nanocrystalline Oxide Materials-Combustion Synthesis, Properties and Applications, World Scientific, Singapore.
[62]. Patil K. C., Aruna S. T., Ekambaram S. (1997), “Combustion synthesis”, Current Opinion in Solid state and Materials Science, Vol. 2,pp.158-165.
[63]. Ping Yang, Guang-Qing Yao, Jian-Hua Lin (2004), “Energy transfer and photoluminescence of BAMgal10O17 co-doped with Eu2+ and Mn2+”, Optical Materials, Vol. 26, pp. 327-331.
[64]. Raghvendra Singh Yadav, Shiv Kumar Pandey, Avinash Chandra Pandey (2010), “Blue –shift and enhanced photoluminescence in BAMgal10O17:Eu2+ nanophosphor under VUV excitation for PDPs aplication”, Materials sciences and applications, Vol. 1, pp.25-31.
[65]. Ram Kripal and Manisha Bajpai (2010), “EPR and Optical Absorption Studies of Mn2+ Doped Diglycine Calcium Chloride Tetrahydrate”, Chinese Journal of Physics, Vol. 48, pp. 671-682.
[66]. Rasouli S., Arabi A. M. (2010), “High speed preparation of GdCAAl3O7: Eu nano-phosphors by microwave-assisted combustion approach”, Prog. Color Colorants Coat.,Vol. 3, pp. 110-117.
[67]. Ravi Shanker, A. F. Khan, Raj Kumar, H. Chander, V. Shanker, Santa Chawla (2013), “Understanding and arresting degradation in highly efficient blue emitting BAMgal10O17: Eu2+ phosphor – A longstanding technological problem”, Journal of Luminescence, Vol. 143, pp.173-180.
[68]. Reuven Chen and David J. Lockwood (2002), “Developments in Luminescence and Display Materials Over the Last 100 Years as Reflectad in Electrochemical Society Publications”, Journal of The Electrochemical Society, Vol. 149 (9), pp. S69-S78.
[69]. Ronda C. (2008), Luminescence From Theory to Applications, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KgaA, Weinheim, Germany.
[70]. Semjon Galajev (2008), Degradation processes in BAMgal10O17: Eu2+ and BAMgal14O23: Eu2+, Master’s Thesis, University of Tartu.
[71]. Shinji Okamoto and Hajime Yamamoto (2011), “Photoluminescence Properties of BAMgal10O17 Doped with High Concentration of Mn2+ for Blue-LED-Based Solid-State Lighting”, Journal of The Electrochemical Society, Vol. 158, pp. J363-J367.
[72]. Shozo Oshio and Tomizo Matsuoka (1998), “Mechanism of Luminance Decrease in BAMgAI10O17: Eu2+ Phosphor by Oxidation”, Electrochemical Society, Vol. 11, pp. 3903.
[73]. Singh V., Natarajan V., Zhu J. (2007), “Luminescence and EPR investigations of Mn activatedcalcium aluminate prepared via combustion method”, Optical Materials,Vol.30, pp. 468-472.
[74]. Stevels.A. L. N and J. A.W. van der Does De Bye (1979), “Models for energy transfer and their application to aluminate phosphors”, Journal of Luminescence, Vol. 18/19, pp. 809-815.
[75]. Taeho Moon, Gun Young Hong, Hong-Cheol Lee, Eun-A Moon, Byung Woo Jeoung, Sun_Tae Hwang, Je Seok Kim, and Byung-Gil Ryu (2009), “Effects of Eu2+ Co-Doping on VUV Photoluminescence Properties of BAMgal10O17:Mn2+ Phosphors for Plasma Display Panels”, Electrochemical and Solis-State Letters, Vol. 12, pp. J61-J63.
[76]. Toyoshima H., Watanabe S., Ogasawara K., Yoshida H. (2007), “First-principles calculations of 4f–5d optical absorption spectra in BAMgal10O17: Eu”, Journal of Luminescence,Vol. 122-123, pp. 104–106.
[77]. Vaida M. (2012), “Crystal field parameters and low-liyng energy levels for Mn2+ doped in Zn2SIO4”, West University of Timisoara,Vol. 6, No. 7-8, pp. 713-716.
[78]. Wang Xiang; Li Jin-hong; Jin Ping-lu; Gaun Wei-min; Zang Hong-yao (2015), “High dispersibility and enhanced luminescence properties of BAMgal10O17:Eu2+ phosphors derived from molten salt synthesis”, Optical Materials, Vol. 46, pp. 432-437.
[79]. Wang Yongquian, Zang Jinhua, Song Yu, Yuan Ximing (2006), “Preparation and After-Treatment of BAMgal10O17: Mn2+”, Journal of China University of Geosciences, Vol. 17, pp. 272-275.
[80]. Vijay Singh, G. Sivaramaiah, J. L. Rao, N. Singh, Anoop K. Srivastav, H. D. Jirimali, J. Li, H. Gao, R. Senthil Kumaran (2016), “Eu2+ and Mn2+ Co-doped BAMgal10O17 Blue and Green-Emitting Phosphor: A Luminescence and EPR Study”, Journal of Electronic Materials, Vol. 1. pp 1-8.
[81]. Vijay Singh, R.P.S Chakradhar, J.L. Rao, Ho-Young Kwak (2011), “Photoluminescence and EPR studies of BAMgal10O17: Eu2+ phosphor with blue-emission synthesized by the solution combustion method”, Journal of Luminescence, Vol. 131, pp. 1714-1718.
[82]. Wei-Chih Ke, Chun Che Lin, Ru-Shi Liu and Ming-Chou Kou (2010), “Energy Transfer and Significant Improvement Moist Stability of BAMgal10O17: Eu2+, Mn2+ as a Phosphor for White Light-Emitting Diodes”, Journal of The Electrochemical Society, Vol. 157, pp. J307-J309.
[83]. Yen William M., Shionoya Shigeo, Yamamoto Hajime (2007), Fundamentals of Phosphors, CRC Press.
[84]. Yokota K., Zhang S. X., Kimura K., Sakamoto A. (2001), “Eu2+-activated barium magnesium aluminate phosphos for plasma displays – Phase relation and mechanisms of thermal degradation”, Journal of Luminescence, Vol. 92, pp. 223-227.
[85]. Yong-Il Kim, Sung-Oong Kang, Jung-Soo Lee, Maeng-Joon Jung, Kwang Ho Kim (2002), “Structural refinement of BAMgal10O17: Eu2+ using X-ray and neutron powder diffraction”, Journal of materials science letters, Vol. 21, pp. 219-222.
[86]. Zhang Jia-Chi, Zhou Mei-Jiao and Wang Yu-Hua (2012), “Photoluminescence degradation mechanism of BAMgal10O17: Eu2+ phosphor by vacuum ultraviolet irradiation”, Chin. Phys. B, Vol. 21, pp. 124102.
[87]. Zhang Zhanhui, Wang Yuhua, Du Yunkun, Li Feng (2005), “Synthesis and photoluminescence of B phosphor by Oxalate co-precipitation process”, Journal of rare earths, Vol. 16, pp. 401.
[88]. Zhe Chen, Youwei Yan (2006), “Nano –sized PDP phosphors prepared by combustion method”, J Mater Sci, Vol. 41, pp. 5793-5796.
[89]. Zhe Chen, Youwei Yan, Junming Liu, Yi Yin, HongminWen, Jiangqian Zao, Dehui Liu, Hongmin Tian, Chenshu Zhang, Shuidi Li (2009), “Microwave induced solution combustion synthesis of nano-sized phosphors”, Journal of alloys and compounds, Vol. 473, pp. L13-L16.
[90]. Zimmerer G., Zimmerer G. (2004), Fine structure in d−f and f −f transitions of Tm3+ and systematic investigation of 3d5-3d4 4s absorption of Mn2+ doped fluorides, Ph.D. Dissertation.

 

Keywords:luan an tien si vat ly chat ran,che tao va tinh chat quang pho cua vat lieu bamgal10o17: eu2+ , mn2+,60440104,ncs pham nguyen thuy trang,pgsts nguyen manh son,gsts nguyen quang liem

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 che tao va tinh chat quang pho cua vat lieu bamgal10o17: eu2+ , mn2+ DHKH Hue 2017 ThuyTrang 161 Trang Download file chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu bamgal10o17: eu2+ , mn2+ 1711
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN

Tìm bài thi Hỏi đáp Tìm kiếm tài liệu Quy định sử dụng

chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu bamgal10o17: eu2+ , mn2+

chế tạo và tính chất quang phổ của vật liệu bamgal10o17: eu2+ , mn2+

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN