Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê tỉnh đắk lắk lên facebook!
tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê tỉnh đắk lắk

19/02/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án đã góp phần hệ thống hoá và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê thông qua hai khía cạnh là tiếp cận vốn tín dụng và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng của các hộ sản xuất cà phê. Về khía cạnh tiếp cận vốn tín dụng được xem xét trong việc cung ứng vốn tín dụng và tiếp cận vốn tín dụng của hộ sản xuất cà phê. Về khía cạnh sử dụng vốn tín dụng được đề cập ở khía cạnh kinh tế và khía cạnh xã hội.


ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ 2016

 

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CÀ PHÊ TỈNH ĐẮK LẮK

 

NCS NGUYỄN THỊ HẢI YẾN - CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - MÃ SỐ: 62620115 - HDKH PGSTS PHAN THỊ MINH LÝ

 

 


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
1 Agribank Đak Lak Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đắk Lắk
2 BIDV Đak Lak Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Đắk Lắk
3 CNC Hội đồng cà phê quốc gia
4 CPR Cedula Produto Rural
5 CT-UBND Chỉ thị - Uỷ ban nhân dân
6 CTV Cộng tác viên
7 DN Doanh nghiệp
8 DNVVN Doanh nghiệp vừa và nhỏ
9 Đông Á Bank Dak Lak Ngân hàng TMCP Đông Á Đắk Lắk
10 DS Doanh số
11 FCN Liên đoàn cà phê Quốc gia Colombia
12 HTX Hợp tác xã
13 ICO Tổ chức cà phê quốc tế
14 IFAD Quỹ phát triển nông nghiệp quốc tế
15 IMF Quỹ tiền tệ quốc tế
16 KT – XH Kinh tế xã hội
17 MMTB Máy móc thiết bị
18 NGOs Các tổ chức phi chính phủ
19 NH CSXH Ngân hàng chính sách xã hội
20 NHNN Ngân hàng Nhà nước
21 NHTM Ngân hàng thương mại
22 NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn
23 NQ/ TW Nghị quyết/ trung ương
24 PTNT Phát triển nông thôn
25 QĐ/ BNN Quyết định/ Bộ nông nghiệp
26 QĐ/ UBND Quyết định/ Uỷ ban nhân dân
27 QĐ-TTg Quyết định - Thủ tướng chính phủ
28 QĐ-TTg Quyết định - Thủ tướng chính phủ
29 QH Quốc hội
30 QTD Quỹ tín dụng
31 Sacombank Dak Lak Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Đắk Lắk
32 TCTD Tổ chức tín dụng
33 TCVM Tài chính vi mô
34 UBND Uỷ ban nhân dân
35 USD Đô la Mỹ
36 Vietinbank Dak Lak Ngân hàng TMCP Công thương Đắk Lắk


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk LắkBảng 2.2: Mô tả các biến tác động đến năng suất cà phê nhân
Bảng 2.3: Đánh giá trình độ kiến thức nông nghiệp của hộ sản xuất cà phê
Bảng 2.4: Mô tả các biến trong mô hình
Bảng 2.5: Ý nghĩa của các giá trị trung bình
Bảng 2.6: Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Bảng 3.1: Điểm giao dịch của các NHTM được khảo sát trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2014
Bảng 3.2: Thông tin về người được khảo sát tại các Ngân hàng thương mại tỉnh Đắk Lắk
Bảng 3.3: Tình hình vay tín dụng ngân hàng của hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2010 – 2014
Bảng 3.4: Nợ xấu và tỷ lê nợ xấu cho vay hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk giaiđoạn 2010 - 2014
Bảng 3.5: Mục đích vay vốn của các hộ sản xuất cà phê trên địa bàn
Bảng 3.6: Vốn tự có của các hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk
Bảng 3.7: Các hình thức đảm bảo nợ vay của hộ sản xuất cà phê
Bảng 3.8: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng
Bảng 3.9: Đặc điểm nhân khẩu học các nhóm hộ khảo sát
Bảng 3.10: Số lượng hộ sản xuất cà phê có vay vốn tại các NHTM
Bảng 3.11: Kết quả phân tích bước một về khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngânhàng của hộ sản xuất cà phê
Bảng 3.12: Kết quả phân tích bước hai mô hình Heckman
Bảng 3.13: Hình thức tiếp cận vốn tín dụng của nhóm hộ khảo sát
Bảng 3.14: Phương thức tiếp cận vốn tín dụng của nhóm hộ khảo sát
Bảng 3.15: Tỷ lệ vốn vay trên vốn đầu tư của các hộ sản xuất cà phê
Bảng 3.16: Hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của các hộ sản xuất cà phê
Bảng 3.17: So sánh hiệu quả sử dụng vốn tín dụng theo nhu cầu
Bảng 3.18: Kết quả hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất cà phê nhân
Bảng 3.19: Biến động lao động cà phê trong nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk
Bảng 3.20: Tình hình sản xuất cà phê chứng chỉ bền vững tại Đắk Lắk
Bảng 3.21: Ý kiến về khả năng hạch toán và quản lý vốn tín dụng của chủ hộ
Bảng 3.22: Hiệu quả sản xuất cà phê theo quy mô diện tích
Bảng 3.23: Kết quả tạm trữ cà phê tỉnh Đắk Lắk
Bảng 3.24: Kết quả cho vay tái canh cà phê của tỉnh Đắk Lắk
Bảng 3.25: Chất lượng đất trồng cà phê năm 2013
Bảng 3.26: Số lượt vay vốn của các hộ sản xuất cà phê năm 2014


DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
Hình 1.1: Quá trình tiếp cận tín dụng của hộ
Sơ đồ 1.1: Nội dung nghiên cứu tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuấtcà phê
Sơ đồ 1.2: Những nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng ngân hàng đối với hộsản xuất cà phê
Sơ đồ 2.1: Khung phân tích tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê
Sơ đồ 2.2: Kích cỡ mẫu khảo sát NHTM tỉnh Đắk Lắk
Sơ đồ 2.3: Kích cỡ mẫu khảo sát hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk
Sơ đồ 2.4: Quy trình nghiên cứu luận án
Biểu đồ 3.1: Tình hình hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk vay tín dụng ngân hànggiai đoạn 2010 – 2014
Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ nợ xấu cho vay hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk
Biểu đồ 3.3: Nhu cầu vay vốn tín dụng của hộ sản xuất cà phê năm 2014
Biểu đồ 3.4: Các lý do hộ sản xuất không nộp hồ sơ vay vốn
Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ số tiền được vay/ Nhu cầu vay của hộ sản xuất cà phê
Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ hộ sản xuất cà phê được tập huấn qua các chương trình
Biểu đồ 3.7: Cơ cấu lao động của hộ sản xuất cà phê theo trình độ văn hóa
Biểu đồ 3.8: Hộ sản xuất cà phê tiếp cận với các nguồn tín dụng khác
Biểu đồ 3.9: Những khó khăn của hộ sản xuất cà phê khi vay vốn
Biểu đồ 3.10: Giá cà phê tăng khi có chính sách tín dụng hỗ trợ
Hộp 4.1: Vai trò của kinh tế hộ còn lớn nhưng cần đặt trong sự liên kết


MỤC LỤC
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục sơ đồ, hình, biểu đồ


PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Các câu hỏi nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Những đóng góp mới của luận án


CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CÀ PHÊ
1.1. Cơ sở lý luận về tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê
1.1.1. Khái niệm tín dụng, tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê
1.1.2. Đặc điểm của ngành cà phê ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàngđối với hộ sản xuất cà phê
1.1.3. Nội dung tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê
1.1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê
1.2. Cơ sở thực tiễn hoạt động tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê
1.2.1. Kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động tín dụng ngân hàng đối với hộ sảnxuất cà phê ở một số nước trên thế giới
1.2.2. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam và tỉnh Đắk Lắk
Kết luận chương 1


CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk
2.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu, sông ngòi viii
2.1.2. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội
2.2. Tiếp cận nghiên cứu và khung phân tích tín dụng ngân hàng đối với hộ sảnxuất cà phê
2.2.1. Tiếp cận nghiên cứu
2.2.2. Khung phân tích tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Chọn điểm nghiên cứu
2.3.2. Phương pháp thu thập thông tin và số liệu
2.3.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu
2.3.4. Phương pháp phân tích
Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CÀ PHÊ TỈNH ĐẮK LẮK
3.1. Thực trạng tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk
3.1.1. Tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
3.1.1.1. Cung ứng vốn tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk
3.1.1.2. Tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của hộ sản xuất cà phê
3.1.2. Sử dụng vốn tín dụng ngân hàng của hộ sản xuất cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
3.1.2.1. Về mặt kinh tế
3.1.2.2. Về mặt xã hội
3.2. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng đối với hộsản xuất cà phê
3.2.1. Nhóm nhân tố về đặc điểm của hộ sản xuất cà phê
3.2.2. Nhóm nhân tố về đặc điểm của NHTM
3.2.3. Nhóm nhân tố về chính sách của Chính phủ
3.2.4. Các nhân tố khác
3.3. Đánh giá chung thực trạng tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk
3.3.1. Những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng ngân hàng đối với hộ sảnxuất cà phê tỉnh Đắk Lắk
3.3.2. Những mặt tồn tại trong hoạt động tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất càphê tỉnh Đắk Lắk
3.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại trong hoạt động tín dụng ngân hàng đối vớihộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk
Kết luận chương 3


CHƯƠNG 4. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI
HỘ SẢN XUẤT CÀ PHÊ TỈNH ĐẮK LẮK
4.1. Những căn cứ của định hướng và đề xuất giải pháp
4.2. Định hướng nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng đốivới hộ sản xuất cà phê tỉnh Đắk Lắk
4.3. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng chohộ sản xuất cà phê Đắk Lắk
4.3.1. Từ phía các hộ sản xuất cà phê
4.3.2. Từ phía các NHTM
4.3.3. Từ phía Chính phủ, Nhà nước
Kết luận chương 4


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
KẾT LUẬN
KIẾN NGHỊ
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN
ĐÃ CÔNG BỐ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực tiễn và các nhân tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận và sử dụng vốn tín dụng ngân hàng của các hộ sản xuất cà phê ở tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng khảo sát về phía người cho vay là các ngân hàng thương mại, về phía người đi vay là các hộ sản xuất cà phê

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng việt:
1. Trịnh Tiến Bộ (2013), Hiện trạng và định hướng phát triển ngành cà phê tỉnh Đắk Lắk, Hội nghị triển vọng ngành hàng cà phê năm 2013.
2. Phan Thị Cúc (2008), Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản thống kê năm 2008
3. Cục Thống kê Đắk Lắk (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Niên giám thống kê tỉnh Đắk Lắk năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
4. Cục trồng trọt ( 2012), Báo cáo hiện trạng sản xuất, giải pháp phát triển trồng và tái canh cà phê trong thời gian tới.
5. Vương Quốc Duy và CS (2012), Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận của cá nhân và hộ gia đình nông thôn dựa trên nhóm tín dụng chính thức ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Việt Nam.
6. Phạm Ngọc Dưỡng (2011), Nghiên cứu về thu nhập của hộ trồng cà phê trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Luận án tiến sỹ 2011. Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
7. Hồ Diệu (2001), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản thống kê năm 2001.
8. Trần Thọ Đạt (1998), Chi phí giao dịch vay và sự phân đoạn trên thị trường tín dụng nông thôn, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, tháng 10/1998.
9. Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật năm 1995.
10. Từ Thái Giang (2012), Nghiên cứu sản xuất cà phê bền vững tỉnh Đắk Lắk, Luận án tiến sỹ năm 2012, Trường Đại học nông nghiệp, Hà Nội.
11. Nguyễn Văn Hoá (2014), Phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Luận án tiến sĩ kinh tế năm 2014, trường Đại học Kinh tế Huế.
12. Đinh Phi Hổ (2011), Phương pháp nghiên cứu định lượng và những nghiên cứu thực tiễn trong kinh tế phát triển – nông nghiệp, Nhà xuất bản Phương Đông, năm 2011.
13. Bùi Thị Hiền (2012), Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp đối với hoạt 150 động cho vay cho hộ sản xuất tỉnh Đắk Lắk. Đề tài cấp bộ năm 2012. Trường Đại học Tây Nguyên.
14. Thái Anh Hoà (1997), Nghiên cứu về tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí khoa học trường đại học Cần Thơ.
15. Hiệp hội Cà phê Ca cao Việt Nam (2007), Cà phê Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội
16. Các Mác (1992), Tư bản, quyển I, tập 3, NXB sự thật, Hà Nội
17. Đỗ Thị Nga (2012), Nghiên cứu lợi thế cạnh tranh sản phẩm cà phê nhân của các tổ chức kinh tế tại tỉnh Đắk Lắk, luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nôi.
18. Trần Ái Kết (2009), Các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận tín dụng chính thức của trang trại nuôi trồng thuỷ sản tỉnh Trà Vinh, Tạp chí khoa học trường đại học Cần Thơ.
19. Nguyễn Minh Kiều (2006), Giáo trình tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng, Nhà xuất bản Tài chính năm 2006.
20. Phan Đình Khôi (2012), “Tín dụng chính thức và không chính thức ở Đồng Bằng song Cửu Long: Hiệu ứng tương tác và khả năng tiếp cận”, Kỷ yếu Khoa học trường Đại học Cần Thơ, tr. 144 – 165.
21. Ngân hàng Thế giới (2007), Việt Nam: Xây dựng chiến lược tổng thể để tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ TCVM (của người nghèo).
22. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Lắk (2014), Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2014 và phương hướng năm 2015, Phòng tổng hợp Ngân hàng Nhà nước tỉnh Đắk Lắk.
23. Nhóm nghiên cứu Kinh tế Phát triển – trường Đại học Tổng hợp Copenhagen và c.t.g (2011), Tính sẵn có và hiệu quả của tín dụng ở nông thôn Việt Nam: Bằng chứng từ Khảo sát Tiếp cận nguồn lực của hộ gia đình ở Việt Nam 2006 – 2008 – 2010.
24. Nguyễn Quốc Oánh, Phạm Thị Mỹ Dung (2010), Khả năng tiếp cận tín dụng chính thức của nông hộ: Trường hợp nghiên cứu ở vùng ngoại thành Hà Nội. 151 Tạp chí Khoa học và phát triển 2010, Tập 8, số 1.
25. Trần Trọng Phong và CS (2012), Định hướng và giải pháp đối với tín dụng phi chính thức ở khu vực nông thôn Việt Nam, Tạp chí ngân hàng.
26. Nguyễn Hoàng Mỹ Phương (2014), Cà phê, tín dụng và Brazil. Báo điện tử cà phê 24h.
27. Nguyễn Hoàng Mỹ Phương (2014), Quản trị rủi ro giá nông sản nhìn từ thị trường cà phê Việt Nam, Nhà xuất bản kinh tế TP. HCM.
28. Nguyễn Văn Phận (2008), Mở rộng tín dụng ngân hàng để phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn tỉnh Đắk Lắk, Luận án tiến sỹ năm 2008, Học viện tài chính Hà Nội.
29. Nguyễn Thị Tằm (2006), Giải pháp tín dụng ngân hàng phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn Tây Nguyên, Luận án tiến sỹ năm 2006, Học viện tài chính Hà Nội.
30. Trần Văn Tần (2015), Nguồn vốn tín dụng ngân hàng với mục tiêu phát triển bền vững ngành cà phê Tây Nguyên, Thị trường tài chính – tiền tệ, Số 11, tháng
6/2016. ISSN 1859 – 2805.
31. Phạm Quang Thụ ( 2000), Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất cà phê ở Đắk Lắk, Luận án tiến sĩ 2003, Trường đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.
32. Nguyễn Thị Phương Thảo (2014), Tiếp cận tín dụng chính thức của hộ đồng bào dân tộc Êđê tại xã Cuarđăng, huyện CƯMgar, tỉnh Đắk Lắk, Luận văn thạc sỹ 2014. Chương trình fulbright.
33. Tỉnh ủy Đắk Lắk (2010), Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
34. Trần Đức Thuận (2012), Cung và các giải pháp ổn định cung cà phê nhân dài hạn ở Tây Nguyên, Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2012, Trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.
35. Nguyễn Ngọc Tuấn (2012), Giải pháp tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê tại Ngân hàng nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Nông, Luận án tiến sĩ kinh tế năm 2012, Đại học Nông nghiệp I Hà Nội. 152
36. Võ Minh Tuấn (2015), Chính sách tín dụng ngân hàng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực Tây Nguyên, Thị trường tài chính – tiền tệ, số 11, tháng
6/2015.
37. Trung tâm khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia (2007), Các giải pháp phát triển cà phê bền vững, Diễn đàn khuyến nông và công nghệ Đắk Lắk.
38. Bùi Văn Trịnh, Trương Thị Phương Thảo (2014), Khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức ở nông thôn: Trường hợp của nông hộ nuôi tôm ở tỉnh Trà Vinh. Tạp chí cộng sản 17/07/2014.
39. Viện khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (2009), Kết quả nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong trồng trọt để nâng cao chất lượng cà phê, Hội nghị triển vọng ngành hàng cà phê Việt Nam, Buôn Ma Thuột, tháng 10 năm 2013.
40. Sở Công Thương Đắk Lắk, Báo cáo tình hình kinh doanh xuất nhập khẩu các năm từ 2001 đến 2014.
41. Sở Nông nghiệp & PTNT Đắk Lắk (2010), Báo cáo kết quả phát triển nông nghiệp nông thôn Đắk Lắk giai đoạn 2005 – 2010, Phòng Nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Đắk Lắk.
42. Đồng Văn Quảng (2013), Kinh nghiệm trong tái canh cà phê của Tổng Công ty cà phê Việt Nam nhằm đảm bảo nguồn cung ứng cho ngành cà phê Việt Nam, Hội nghị triển vọng ngành hàng cà phê 2013.
43. UBND tỉnh Đắk Lắk, Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển cà phê bền vững năm 2012, 2013, 2014 và dự kiến kế hoạch năm 2015, Phòng Kinh tế, UBND tỉnh Đắk Lắk năm 2015.
44. Mai Văn Xuân (2011), Giáo trình kinh tế nông hộ và trang trại, Trường đại học kinh tế Huế năm 2014.
45. Tạ Thị Lệ Yên (2006), Giải pháp tín dụng ngân hàng đối với phát triển kinh tế trang trại Việt Nam, Luận án tiến sỹ năm 2006, Học viện tài chính Hà Nội.


Tài liệu tiếng Anh
49. Ammar Siamwalla and others (September, 1990), The Thai rural credit system: Public subsidies, Private information and Segmented markets, The World bank economic review, Vol. 4, No. 3:271 – 295.
50. Attanasio, Orazio P. 1999, Consumption. In handbook of macroeconomics, vol. 1, ed.J.B Taylor and M. Woodford, 741 – 812. Amsterdam: Elsevier Science B.V
51. Amadou Nchare, (2007), Analysis of factors affecting the technical efficiency of arabica coffee producers in Cameroon. AERC Research Paper 163 African Economic Research Consortium, Nairobi January 2007.
52. Barslund, M. and F. Tarp (2008). "Formal and informal rural credit in four provinces of Vietnam." Journal of Development Studies 44(4): 485-503.
53. Boucher, S.R., Carter, M., & Guirkinger, C.(2007). Credit Constraints and Productivity in Peruvian Agriculture. Working Paper No. 07-005. Department of Agricultural and Resource Economics, University of California-Davis.
54. Binswanger, H., Khandker, S. R., Agriculture, W. B. & Dept, R. D. (1992). The impact of formal finance on the rural economy of India, World Bank.
55. Carolyn Barnes and Jennefer Sebstad (2000), Guidelines for microfinance assesments, Assessing the Impact of Microenterprise Services (AIMS).
56. Creswell, J. W. (2003). Research design: A qualitative, quantitative, and mixed method approaches (2nd Ed.). Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications.
57. Chen, Ke Chen and Chiivakul, M. (2008). What Drives Household Borrowing and Credit Constraints? Evidence from Bosnia and Herzegovina. New York. 154
58. Christopher Udry (1990), Credit market in Northern Nigeria: Credit as insurance in a rural economy. The world bank economic review. Vol. 4, No. 3:271 – 295.
59. Deaton, Angus (1992), Understanding consumption. Oxford: Oxford University Press.
60. Dornyei, Z. (2007). Research methods in applied linguistics. New York: Oxford University Press.
61. Duong, P. B. and Y. Izumida (2002). "Rural Development Finance in Vietnam: A Microeconometric Analysis of Household Surveys." World Development Vol 30 (2): 319-335.
62. Danielson, M. and J.Scott (2004). “Bank Loan Availability and Trade Credit Demand”. The Financial Review 39.
63. Diagne, A (1999). “Determinants of household access to and participation in formal and informal credit markets in Malawi”. Discussion paper 67. International food policy research institute, Washington, D.C
64. Diagne,A., Zeller, M., & Sharma M. (2000), Empirical Measurements of Households' Access to Credit and Credit Constraints in Developing Countries: Methodological Issues and Evidence. FCND Discussion Paper No. 90. IFPRI.
65. Ferede, Kiros Habtu (2012), Determinants of Rural Households Demand for and Access to Credit in Microfinance Institutions. The case of Alamata Woreda-Ethiopia. Wageningen University Research Center.
66. France Ellis (1993). Kinh tế hộ gia đình nông dân và phát triển nông nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp.
67. Fred M’mbololo (2013), Microfinance awareness and impact in Kenya – a case of Nairobi county
68. Graheem Bank (2000). Annual report on of the Grameen Bank, Bangladesh, Dhaka.
69. Hoff, K, Stighlitz, J.E (1993). “Introduction: imperfect information and rural credit markets”. World Bank Economic Review, Vol.4.
70. Heckman, J.J (1979). Sample Selection Bias as a Specification Error, 47 (1),153 155 – 161.
71. Lipton, M (1968), The theory of the optimising peasent, Journal of development studies, Vol.14, No 3, pp.327-51.
72. Mamo Girma et al (2015), Determinants of Formal Credit Market Participation by Rural Farm Households: Micro-level evidence from Ethiopia. Paper for presentation at the 13th International Conference on the Ethiopian Economy. Ethiopian Economic Association (EEA) Conference Centre, Addis Ababa, Ethiopia, July 23-25, 2015. School of Business and Economics
73. Modigliani, Franco. (1966). The Life Cycle Haypothesis of Saving, the Demand for Wealth and the Supply of Capital, The American Economic Review 33(2).
74. Modigliani, F. (1986). Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations. Science (New York, N.Y.), 234(4777), 704-12. doi:10.1126/science.234.4777.704
75. Mpuga, Paul (2008), Constraints in Access to and Demand for Rural Credit: Evidence from Uganda, African Development Bank, Tunis – Tunisia.
76. Mikkel Barslund and Finn Tarp (2004), Formal and informal rural credit in four province of Vietnam. Studiestraede 6, DK-1455 Copenhagen K., Denmark.
77. Nuryartono N, Zeller M. and Stefan Schwarze (2005). “Credit rationing of farm households and agricultural production: Indonesia”.
78. O.l. Balogun and S.a.Yusuf (2011). Determinants of Demand for Microcredit among the Rural Households in South-Western States, Nigeria. Journal of Agriculture and Social Sciences, ISSN Print 1813 – 2235, ISSN Online 1814 – 960X..
79. He, Guangwen & Li, Lili (2005). People’s Republic of China: Financial Demand Study of Farm Households in Longren/Guizhou of PRC. ADB Technical Assistance Consult’s Report. Project Number:35412, Sep.2005.
80. Stiglitz, J.E., and Weiss, A. (1981). “Credit rationing in markets with imperfect information”. American economic review 71 (June), (No.3), pp. 393-41
81. Schreiner M. (2010). Seven Extremely Simple Poverty Scorecards, Enterprise Development and Microfinance, Vol. 21, No. 2, pp. 118–136. 156
82. Sinha H. (1998) Microcredit: impact, targeting and sustainability. IDS Bulletin, volume 29, issue n°4.
83. Khan, F. (2005). Microfinance and Development, Master’s Thesis, Umeå School of Business and Economics (USBE), Sweden.
84. Thong Quoc Ho et al (2014). Factors Affecting Technical Efficiency of Smallholder Coffee Farming in the Krong Ana Watershed, Vietnam. Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology 3(1): 37 – 49, 2014, Article no. AJAEES. 2004. 004.
85. Tsukada, K., T. Higashikata and T. Kazushi (2010). "Microfinance Penetration and Its Influence on Credit Choice in Indonesia: Evidence From A Households Panel Survey." Developing Economies 48(1): 102-127.
86. Tempa Gyeltshen (2012), Formal and Informal Credit Markets in Rural Bhutan, Wageningen University, The Netherlands.
87. Joanna Ledgerwood (2000), Microfinance handbook, an institutional and financial perspective, the World Bank publications, USA.
88. Joachim Nyemeck Binam et al (2003), Factors Affecting Technical Efficiency among Coffee Farmers in Coˆte d’Ivoire: Evidence from the Centre West Region, Research for Development (IRAD/ASB), PO Box 2067, Yaounde´-Messa, Cameroon.
89. Jesse Ribot, Nancy Peluso (2013). Phân tích tiếp cận đất đai của phụ nữ trong xã hội Việt Nam hiện nay.
90. J.J. Heckman and G. Sedlacek (1990). Self-selection and the Distribution of hourly wages. Journal of Labour Economics.
91. Gujarati, D.N (1995). Basic Econometric. Third Edition McGraw-Hill International Edition.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 tin dung ngan hang doi voi ho san xuat ca phe tinh dak lak DHKT Hue 2016 HaiYen 260 Trang Download file tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê tỉnh đắk lắk 1311
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê tỉnh đắk lắk

tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất cà phê tỉnh đắk lắk

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN