Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp mía đường trên địa bàn tỉnh thanh hóa lên facebook!
hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp mía đường trên địa bàn tỉnh thanh hóa

16/03/2017 Uploader: AMBN Loại file: doc

Luận án đã trình bày một cách khái quát, hệ thống hóa và phát triển những lý luận chung về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất. Nghiên cứu chỉ rõ đặt thù về hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức quản lý của các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa ảnh hưởng đến KTQT chi phí. Khảo sát thực tế về KTQT chi phí, sử dụng các công cụ nghiên cứu định tính và định lượng để phản ánh và đánh giá thực trạng của việc áp dụng KTQT chi phí, từ đó tìm ra các nguyên nhân của việc áp dụng hoặc không áp dụng KTQT chi phí. Phân tích, đánh giá thực trạng KTQT chi phí của DN và mối liên hệ với nhu cầu thông tin của nhà quản trị DN, từ đó làm cơ sở cho những giải pháp hoàn thiện

HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 2016


LUẬN ÁN TIẾN SĨ

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MÍA ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA


NCS LÊ THỊ MINH HUỆ - NGÀNH KẾ TOÁN MS 62340301- HDKH PGSTS NGUYỄN PHÚ GIANG - TS TRẦN VĂN HỒNG

 


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC ĐỒ THỊ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1. Khái quát về kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.1. Khái niệm về chi phí, quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất
1.1.2. Bản chất của kế toán quản trị chi phí
1.1.3. Vai trò của kế toán quản trị chi phí
1.1.4. Sơ lược quá trình phát triển kế toán quản trị chi phí
1.1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán QTCP trong doanh nghiệp sản xuất
1.2. Nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp
1.2.1. Nhận diện chi phí
1.2.2. Xây dựng định mức chi phí và lập dự toán chi phí
1.2.3. Phân bổ chi phí và xác định chi phí
1.2.4. Phân tích chi phí phục vụ cho quản trị doanh nghiệp
1.2.5. Hệ thống báo cáo kế toán QTCP
1.3. Kế toán QTCP ở một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
1.3.1. Kế toán quản trị chi phí của Mỹ
1.3.2. Kế toán quản trị chi phí của một số nước Châu Âu
1.3.3. Kế toán quản trị chi phí của một số nước Châu Á
1.3.4. Bài học kinh nghiệm để hoàn thiện kế toán QTCP cho Việt Nam
KẾT LUẬN CHƯƠNG


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MÍA ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
2.1. Tổng quan về các doanh nghiệp mía đường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2.1.1. Các doanh nghiệp mía đường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2.1.2. Đặc điểm sản phẩm và quy trình sản xuất trong các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa ảnh hưởng tới kế toán QTCP
2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý trong các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa
2.2. Thực trạng kế toán QTCP trong các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa
2.2.1. Nghiên cứu nhu cầu thông tin của nhà quản trị doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa về kế toán QTCP
2.2.2. Nhận diện chi phí
2.2.3. Thực trạng xây dựng định mức và lập dự toán chi phí
2.2.4. Phân bổ chi phí và xác định giá phí sản phẩm
2.2.5. Phân tích thông tin về chi phí phục vụ cho quản trị doanh nghiệp
2.2.6. Hệ thống báo cáo kế toán QTCP
2.3. Đánh giá thực trạng kế toán QTCP trong các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa
2.3.1 Về ưu điểm
2.3.2 Tồn tại
2.3.3 Nguyên nhân của những tồn tại
KẾT LUẬN CHƯƠNG


CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP MÍA ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
3.1. Chiến lược phát triển của các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa giai đoạn 2014-2020
3.2. Nguyên tắc và yêu cầu hoàn thiện kế toán QTCP trong các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa
3.2.1 Nguyên tắc hoàn thiện kế toán QTCP
3.2.2 Yêu cầu hoàn thiện kế toán QTCP
3.3. Các giải pháp hoàn thiện kế toán QTCP trong các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa
3.3.1. Hoàn thiện nhận diện chi phí
3.3.2. Hoàn thiện định mức chi phí và lập dự toán sản xuất kinh doanh
3.3.3. Hoàn thiện việc phân bổ chi phí và xác định chi phí
3.3.4. Hoàn thiện về ghi nhận thông tin chi phí
3.3.5. Hoàn thiện phân tích phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp
3.3.6. Hoàn thiện hệ thống báo cáo kế toán quản trị chi phí
3.3.7. Hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí
3.4. Điều kiện cơ bản để hoàn thiện kế toán QTCP trong các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa
3.4.1. Đối với Nhà nước, tỉnh Thanh Hóa
3.4.2. Đối với các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa
KẾT LUẬN CHƯƠNG
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
AFTA Khu vực mậu dịch tự do các nước ASEAN
BHXH Bảo hiểm xã hội
BHYT Bảo hiểm y tế
BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
CP Cổ phần
DN Doanh nghiệp
FAO Tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hợp quốc
KPCĐ Kinh phí công đoàn
HĐQT Hội đồng quản trị
IMA Institute of Management Accountants
ISO Tổ chức đường quốc tế
UBND Ủy ban nhân dân
MARD Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
QLDN Quản lý doanh nghiệp
QLPX Quản lý phân xưởng
QTCP Quản trị chi phí
SCL Sửa chữa lớn
SP Sản phẩm
SX Sản xuất
SXC Sản xuất chung
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
TSCĐ Tài sản cố định
TT Trực tiếp
VSSA Hiệp hội mía đường Việt Nam
WTO Tổ chức thương mại thế giới


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Mối quan hệ của kế toán tài chính, kế toán quản trị và kế toán chi phí
Sơ đồ 1.2: Các chức năng cơ bản của nhà quản trị doanh nghiệp
Sơ đồ 1.3: Các cấp độ quản trị và loại quyết định phải thực hiện
Sơ đồ 1.4: Các giai đoạn phát triển kế toán QTCP [44, tr 72]
Sơ đồ 1.5 - Vai trò của dự toán chi phí
Sơ đồ 1.6: Phân bổ chi phí theo phương pháp trực tiếp
Sơ đồ 1.7: Phân bổ chi phí theo phương pháp bậc thang
Sơ đồ 1.8: Phân bổ chi phí theo phương pháp tương hỗ
Sơ đồ 1.9: Phương pháp phân bổ chi phí ABC [52, tr 348]
Sơ đồ 1.10: Mô hình Target costing và chu kỳ phát triển của sản phẩm [52, tr 394)]
Sơ đồ 1.11: Mô hình Kaizen costing
Sơ đồ 1.12: Trình tự các bước phân tích chênh lệch phí
Sơ đồ 1.13: Các bước của quá trình ra quyết định
Sơ đồ 2.1: Quy trình sản xuất đường tại doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa
Sơ đồ 2.2: Mô hình nghiên cứu nhu cầu thông tin kế toán quản trị chi phí
Sơ đồ 2.3: Tập hợp chi phí tại các doanh nghiệp mía đường
Sơ đồ 3.1: Mô hình tổ chức kế toán quản trị chi phí


DANH MỤC ĐỒ THỊ
Đồ thị 1.1: Ước tính chi phí theo đồ thị phân tán
Đồ thị 1.2: Ước tính chi phí theo phương pháp cực đại – cực tiểu
Đồ thị 1.3: Ước tính chi phí theo phương pháp bình phương nhỏ nhất
Đồ thị 1.4: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận
Đồ thị 2.1 Cung cầu đường qua các niên vụ mía
Đồ thị 2.2: Giá đường Việt Nam so với đường thế giới
Đồ thị 2.3: Sản lượng đường tỉnh Thanh Hóa qua các năm
Đồ thị 2.4: Doanh thu của các doanh nghiệp mía đường qua các năm
Đồ thị 2.5: Cơ cấu chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong sản phẩm đường
Đồ thị 2.6: Cơ cấu chi phí trong giá thành toàn bộ sản phẩm đường
Đồ thị 3.1: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận sản phẩm đường RE
Đồ thị 3.2: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận sản phẩm đường RS
Đồ thị 3.3: Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận sản phẩm đường vàng


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Các giai đoạn phát triển của kế toán quản trị [44, tr 71]
Bảng 1.2: Mẫu báo cáo bộ phận
Bảng 1.3: So sánh việc ứng dụng kế toán QTCPcủa Mỹ và Nhật
Bảng 2.1: Hệ thống chỉ tiêu quản lý của ngành mía đường Việt Nam
Bảng 2.2: Định mức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
Bảng 2.3: Kế hoạch sản xuất chung năm 2014
Bảng 2.4 Mục tiêu chung năm 2014
Bảng 2.5: Dự toán sản lượng sản xuất 2014
Bảng: 2.6 Thanh toán tiền mía nguyên vật liệu vụ 2013-2014
Bảng 2.7: Tiền lương và các khoản phụ cấp
Bảng 2.8: Các khoản mục chi phí tài chính năm 2013
Bảng 2.9: Các khoản mục chi phí khác năm 2013
Bảng 2.10 - Giá thành sản phẩm đường RS tháng 12 năm 2013
Bảng 2.11: Phân tích các chỉ tiêu tài chính
Bảng 3.1 Dự báo cung cầu đường Việt Nam năm 2014
Bảng 3.2: Nhận diện chi phí
Bảng 3.3: Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với mức độ hoạt động tại công ty CP mía đường Lam Sơn
Bảng 3.4: Phân loại chi phí theo mối quan hệ giữa chi phí với mức độ hoạt động tại công ty CP mía đường Nông Cống
Bảng 3.5: Dự toán linh hoạt sản xuất đường RS (tấn) Tháng 3 năm 2014
Bảng 3.6: Chi phí điện phân bổ cho các sản phẩm sau đường
Bảng 3.7: Xác định giá thành theo biến phí sản xuất và theo biến phí trong giá thành toàn bộ
Bảng 3.8: Phiếu báo thay đổi định mức vật tư
Bảng 3.9: Phiếu theo dõi lao động đối với công nhân trực tiếp
Bảng 3.10: Phiếu kê chi tiết tiền lương vượt định mức
Bảng 3.11: Phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận
Bảng 3.12: Báo cáo kết quả kinh doanh 3 loại sản phẩm
Bảng 3.13: Báo cáo kết quả kinh doanh 2 loại sản phẩm
Bảng 3.14: Phân tích chênh lệch tiếp tục hay ngừng sản xuất
Bảng 3.15: Báo cáo kết quả kinh doanh theo Nhà máy
Bảng 3.16: Báo cáo kết quả kinh doanh theo phân xưởng
Bảng 3.17: Báo cáo kết quả kinh doanh theo đơn vị sản phẩm
Bảng 3.18 - Báo cáo nguồn cung mía nguyên liệu tại vùng mía Cẩm Thủy
Bảng 3.19: Báo cáo phân tích biến động chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của các sản phẩm Đường
Bảng 3.20: Báo cáo phân tích biến động chi phí nhân công trực tiếp
Bảng 3.21: Báo cáo phân tích biến động chi phí sản xuất chung
Bảng 3.22 Báo cáo phân tích biến động chi phí bán hàng, chi phí QLDN
Bảng 3.23 Báo cáo phân tích chi phí so với doanh thu
Bảng 3.24 - Báo cáo phân tích biến động kết quả sản xuất
Bảng 3.25 - Báo cáo phân tích nguyên nhân biến động kết quả sản xuất
Bảng 3.26: Báo cáo phân tích thông tin thích hợp


 

 

 

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ


1. Lê Thị Minh Huệ (2013), Phân tích nhằm cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định kinh doanh tại công ty cổ phần Dược vật tư y tế Thanh Hóa, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính – Kế toán, số 114, năm 2013, tr. 71-74.
2. Lê Thị Minh Huệ (2013), Kiểm soát chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp mía đường, Tạp chí Kinh tế dự báo, số chuyên đề, tháng 9/2013, tr. 47-49
3. Lê Thị Minh Huệ (2014), Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng trong các doanh nghiệp xây lắp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học, Đại học Hồng Đức, số 18, tháng 3/2014, tr. 46-52.
4. Lê Thị Hồng, Lê Thị Minh Huệ (2014), Tổ chức kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần mía đường Lam Sơn Thanh Hóa, Tạp chí Khoa học, đại học Hồng Đức, số 18, tháng 3/2014, tr. 39-45.
5. Lê Thị Minh Huệ, Lê Thị Diệp (2014),Vận dụng phương pháp bảng điểm cân bằng trong kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp sản xuất, Tạp chí công thương, số 1, tháng 06/2014, tr 101-103
6. Lê Thị Minh Huệ (2014), Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp mía đường, Tạp chí công thương, số 1, tháng 06/2014, tr. 56-60.
7. Lê Thị Minh Huệ (2014), Hoàn thiện mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp mía đường Thanh Hóa, Tạp chí Kinh tế dự báo, số chuyên đề, tháng 12/2014, tr. 45-47.
8. Lê Thị Minh Huệ, Lê Thị Hồng (2015), Department report-A tool for evaluation effectiveness of departments in Sugar companies, Journal of science Hong Duc university E1, Vol 6. 2015, tr. 46-52.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tiếng việt
1. Vũ Thị Kim Anh (2012), “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí vận tải tại các doanh nghiệp vận tải đường sắt Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế”, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính.
2. Báo cáo ngành ViettinbankSc – Ngành mía đường Việt Nam tháng 2 năm 2014
3. Baoviet Securities – Ngành mía đường ngày 2 tháng 1 năm 2014.
4. Bộ Công thương (2014), Quyết định số 24/2014/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát điện các dự án điện sinh khối tại Việt Nam.
5. Bộ Tài chính (2006), Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/6/2006.
6. Bộ Tài chính (2006), Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2006.
7. Bộ Tài chính (2014), Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.
8. Bình Minh (2012), Quyết ổn định vùng mía nguyên liệu, báo Thanh Hóa, ngày 6 tháng 11 năm 2012.
9. Ngô Thế Chi, Phạm Văn Đăng (2012), Kế toán Việt Nam quá trình hình thành và phát triển, nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
10. Ngô Thế Chi, Trương Thị Thuỷ (2010), Kế toán tài chính, NXB Tài chính.
11. Cục thống kê Thanh Hóa, Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hóa năm 2012, 2013 nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.
12. Trần Văn Dung (2002), Tổ chức kế toán quản trị và giá thành trong doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính.
13. Trần Thị Dự (2011), Hoàn thiện kế toán chi phí với việc tăng cường quản trị chi phí trong các doanh nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.
14. Phạm Văn Dược (1997), Phương hướng xây dựng nội dung và tổ chức vận dụng kế toán quản trị vào các doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
15. Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương (2008), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Thống kê.
16. Nguyễn Phú Giang (2005), Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh, nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.
17. Nguyễn Phú Giang (2013), Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đề tài NCKH cấp Bộ.
18. Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Duy Lạc (2012), Kế toán quản trị với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.
19. Nguyễn Hoản (2011), Tổ chức kế toán quản trị chí phí trong các doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo của Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.
20. Ngô Thị Thu Hồng (2007), Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Tài chính.
21. Nguyễn Ngọc Huyền (2003), Giáo trình quản trị chi phí kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội.
22. Hiệp hội mía đường Việt Nam-Vnasugar.vn
23. Nguyễn Thị Hằng Nga (2004), Hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị trong các doanh nghiệp dầu khí Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.
24. Nguyễn Thị Ngọc Lan (2012), Tổ chức kế toán quản trị chi phí vận tải hàng hoá trong các công ty vận tải đường bộ Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.
25. Huỳnh Lợi (2009), Mô hình và cơ chế vận hành kế toán quản trị, NXB Tài chính.
26. Huỳnh Lợi (2008), Xây dựng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh.
27. Hồ Văn Nhàn (2010), Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành dịch vụ vận chuyển hành khách trong các doanh nghiệp taxi, Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện tài chính.
28. Trần Thế Nữ (2012), Xây dựng mô hình kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp thương mại quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.
29. Quốc Hội (2015), Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015.
30. Phạm Quang (2002), Phương hướng xây dựng hệ thống báo cáo kế toán quản trị và tổ chức vận dụng vào các doanh nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.
31. Đoàn Ngọc Quế, Đào Tất Thắng, Lê Đình Trực (2013), Kế toán quản trị, Nhà xuất bản Kinh tế, TP Hồ Chí Minh.
32. Số liệu, tài liệu của công ty CP mía đường Lam Sơn năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
33. Số liệu, tài liệu của công ty CP mía đường Nông Cống năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
34. Số liệu, tài liệu của công ty TNHH mía đường Việt Nam – Đài Loan năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
35. Số liệu thực trạng về ngành sản xuất mía đường trên các trang tin: www.vienmiaduong.vn, www.fistenet.gov.vn, www.mard.gov.vn
36. Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê 2011, 2012, 2013, nhà xuất bản thống kê, Hà Nội.
37. Trần Thị Thu Hường, Nguyễn Ngọc Quang (2012) Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến thiết kế mô hình kế toán quản trị tại các doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 182(II), tháng 8 năm 2012, tr 64-67.
38. Trương Bá Thanh (2010), Giáo trình kế toán quản trị, nhà xuất bản Giáo dục.
39. Nguyễn Quốc Thắng (2011), Tổ chức kế toán quản trị chi phí, giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp thuộc ngành giống cây trồng Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân.
40. Đoàn Xuân Tiên (2007), giáo trình Kế toán quản trị, NXB Tài chính.
41. Đinh Thị Kim Xuyến, Trần Bích Nga (2013), Tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp viễn thông di động của Việt Nam, Tạp chí Kinh tế phát triển, số 192(II), tháng 6 năm 2013, tr 94-104.
42. Võ Khắc Thường (2013), Ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Tạp chí Kinh tế & Hội nhập, số 8(18), tháng 1, 2 năm 2013, tr 46-51.

 

2. Tiếng Anh
43. Alkinson, Kaplan & Young (2008), Management accounting, Prentice Hall, New Jersey.
44. Akira Nishimura (2003), Management Accounting feed forward and Asian perspectives, Palgrave Macmilan, First Published, Freface and Acknowledgements.
45. A.E Fok Kam (1988), Management Accounting for the Sugar Cane Industry, Elsevier Science Ltd, 1988 01, Hardcover.
46. Burns, Quinn, Warren&Oliveira (2013), Management Accounting, book cover McGraw-Hill, London.
47. Haberstock (1984), Management Accounting, Hamburg.
48. Hansen, Mowen (2006), Cost Management: Accounting and Control.
49. Hopwood (2009), The economic crisis and accounting: Implications for the research community, Accounting, Organizations and Society 34, page 797-802.
50. Horngen, Harrison, Bamber, Best, Fraser, Willett (2009), Financial – Managerial Accounting, Frenchs Forest, March, 762-962.
51. Horngen, Foster, Datar, Rajan, Ittner (2008), Cost Accounting Managerial Emphasis, Amazon.
52. Ibrahim Abd El Mageed Ali El Kelety (2006), Toward a Conceptual famework for strategic cost management – The concept, objectives and instruments, Chemnitz University of Technology.
53. IFCA (1998), Management Accounting Concepts, page 84-99.
54. Institute on Management Accountants (1983), Statements on management accounting number 2: Management accounting terminology, Montvale, N.J.: NAA, 1 June 1983.
55. Institute of Management Accountants (2004), Conceptual Famework for Managerial costing, Report of the IMA managerial costing conceptual famework task force.
56. Janet A. Hume-Schwarz, Eastern Oregon University (2007), Cost Accounting: A Historical Perspective, Allied Academies International Conference, Volume 12, Number 2, page 53-57.
57. Jonas Gerdin (2005), Management accounting system design in manufacturing departments: an empirical investigation using a multiple contingencies approach, Accounting, Organizations and Society 30, pp 99-126.
58. John Blake, Pilar Soldevila & Philip Wraith (2008), the dimensions of, and factors giving rise to, variations in national management accounting approaches, European Business Review, Vol. 15, Iss. 3, page 181-188.
59. Kaplan & Jonhson (1987), The rise and fall of management accounting; Management accounting; ABI/INFORM Global 22, page 22-30.
60. Kip R Krumwiede (2009), Reward and realities of German Cost Accounting, Strategic Finance, Apr. Vol.86, Iss.10, Page 26-34.
61. Marjanovic, T. Riznic, Z. Ljutic (2013), Validity of information base on (CPV) analysis for the needs of short – term business decision making, Fascicle of Management and Technological Engineering, September 2013, No.2, pp 131-139.
62. Michael W Maher (2000), Management accounting education at the Millennium, Issues in accounting education, May 2000, Vol 15, No.2, pp 335-346.
63. Ministry of Environment Japan (2005), Environmental Accounting guidelines, February 2005.
64. Moolchand Raghunandan, Narendra Ramgulam, Koshina Raghunandan-Mohammed (2012), Examining the Behavioural Aspects of Budgeting with particular emphasis on public sector/service budgets, International Journal of Business and Social Science, Special Issue – July 2012, Vol 3, No.14, Page 110-117.
65. Naughton-Travers, Joseph (2009), Activity-Based Costing: The New Management Tool, Behavioral Heath Management.
66. Robert Kaplan & Steven R.Anderson (2003), Time-Driven Activity based costing-Harvard Business School, wwwhbs.edu.
67. Robert Henry Parker (1969), Management Accounting: An Historical Perspective, Macmilan.
68. Robert N. Anthony (1956), Management Accounting: Text and case, Homeword, IL: Richard D. Irwin, Inc.
69. Sorinel Capusneanu-Artifex, Bucuresti, Rumani (2012), Implementation Opportunities of Green Accounting for Activity-based costing in Romani.
70. Wim A. Van der Stede (2011), European Accounting Review: Management Accounting Research in the wake of the Crisi: Some reflectioef, Vol.20, No.4, Page 605-623.
71. The Association of Accountans and Finacial Professionals in Business (2008), Conceptual Framework for Managerial Costing, Page 61-65.
72. Vvchudovets (2013), Current state and prospects of cost accounting development for sugar industry enterprise, Accounting and Finance, No 1(59)’.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan an tien si,hoan thien ke toan quan tri chi phi trong cac doanh nghiep mia duong tren dia ban tinh thanh hoa HVTC 2016 LeMinhHue 214 Trang Download file hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp mía đường trên địa bàn tỉnh thanh hóa 1111
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp mía đường trên địa bàn tỉnh thanh hóa

hoàn thiện kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp mía đường trên địa bàn tỉnh thanh hóa

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN