Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu những giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đập bê tông đầm lăn lên facebook!
nghiên cứu những giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đập bê tông đầm lăn

14/05/2014 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Từ những tài liệu đã công bố liên quan đến RCC ở trong và ngoài nước, tác giả luận văn nghiên cứu phân tích tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình RCC và những sự cố có thể xảy ra do thiết kế và thi công gây ra. Từ đó đề xuất những giải pháp kỹ thuật để chủ động phòng ngừa những sự cố làm suy giảm chất lượng và bảo đảm chất lượng công trình RCC theo yêu cầu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI 2013


LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGHIÊN CỨU NHỮNG GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN


HV BÙI QUỐC TUẤN - CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ XÂY DỰNG - 60580302 - HDKH GSTS LÊ KIM TRUYỀN

 

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
MỞ ĐẦU


Chương 1: TỔNG QUAN VỀ BÊ TÔNG ĐẦM LĂN VÀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
1.1. Khái niệm chung về bê tông đầm lăn
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Một số đặc điểm của bê tông đầm lăn (BTĐL)
1.2. Các dạng mặt cắt bê tông đầm lăn
1.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với đập RCC
1.3.1. Cường độ
1.3.2. Nhiệt trong bê tông
1.3.3. Tính thấm
1.3.4. Co ngót của bê tông
1.3.5. Trọng lượng riêng
1.3.6. Độ bền vững
1.4. Sự phát triển đập bê tông đầm lăn trên thế giới
1.5. Sự phát triển đập bê tông đầm lăn tại Việt Nam
1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đập bê tông đầm lăn
1.6.1. Nhân tố vật liệu sản xuất RCC
1.6.2. Thiết kế cấp phối
1.6.3. Công nghệ thi công RCC
1.7. Những nguyên nhân dẫn đến công trình RCC không đạt yêu cầu chấtlượng
1.8. Kết luận chương


Chương 2: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG THIẾT KẾ ĐẢM BẢO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG ĐẦM LĂN
2.1. Lựa chọn tiêu chuẩn thiết kế
2.1.1. Các tiêu chuẩn thường dùng
2.1.2. Đánh giá tiêu chuẩn Việt Nam dùng cho đập RCC
2.1.3. Nhận xét
2.2. Sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho bêtông đầm lăn
2.2.1. Những bất cập khi chưa có tiêu chuẩn cho bê tông đầm lăn
2.2.2. Sự cần thiết phải xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn cho bê tông RCC
2.3. Lựa chọn mặt cắt đập (giải pháp công trình)
2.3.1. Căn cứ lựa chọn mặt cắt đập
2.3.2. Các dạng mặt cắt thường hay sử dụng
2.3.3. Tiêu chí lựa chọn mặt cắt đập
2.4. Giải pháp thiết kế nâng cao khả năng chống thấm cho đập bê tông đầm lăn
2.4.1. Nâng cao tính chống thấm từ bản thân đập
2.4.2. Lựa chọn kết cấu chống thấm bề mặt thượng lưu đập
2.5. Giải pháp thiết kế nâng cao khả năng chống nứt cho đập bê tông đầm lăn
2.5.1. Các nghiên cứu về nứt trong bê tông đầm lăn
2.5.2. Các giải pháp trong thiết kế
2.5.3. Các giải pháp trong thi công
2.6. Lựa chọn mô hình và đánh giá vai trò của tổ chức tư vấn thiết kế trong việc đảm bảo và nâng cao chất lượng bê tông đầm lăn
2.6.1. Lựa chọn mô hình của tổ chức tư vấn thiết kế
2.6.2. Qui trình triển khai thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình RCC. 42
2.6.3. Vai trò của tổ chức tư vấn thiết kế
2.7. Kết luận chương


Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH RCC TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG
3.1. Lựa chọn tiêu chuẩn thi công
3.2. Quản lý chất lượng nguyên vật liệu
3.2.1. Cơ sở quản lý
3.2.2. Qui trình quản lý
3.3. Quản lý giám sát chất lượng trong quá trình sản xuất bê tông
3.3.1. Căn cứ để giám sát
3.3.2. Các yêu cầu trong giám sát
3.3.3. Đánh giá kết quả
3.4. Quản lý chất lượng tại mặt khoảnh đổ
3.4.1. Quản lý công việc đổ đống, san, đầm lăn
3.4.2. Quản lý mức độ khô ướt của hỗn hợp bê tông
3.4.3. Quản lý và khống chế mức độ đầm chặt
3.5. Giải pháp chủ động đảm bảo chất lượng RCC trong thi công
3.5.1. Xử lý mặt tiếp giáp
3.5.2. Qui trình thi công RCC
3.6. Công tác nghiệm thu và đánh giá chất lượng
3.6.1. Căn cứ nghiệm thu
3.6.2. Công tác đánh giá chất lượng
3.7. Mô hình quản lý tổ chức thi công trên công trường
3.8. Vai trò và sự phối hợp của các bên liên quan trong công tác quản lý chấtlượng bê tông đầm lăn
3.8.1. Vai trò của các bên liên quan
3.8.2. Sự phối hợp giữa các bên liên quan
3.9. Giám sát tác giả thi công RCC
3.10. Kết luận chương


Chương 4: NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐẬP BÊ TÔNG ĐẦM LĂN THUỶ ĐIỆN ĐỒNG NAI 5
4.1. Giới thiệu dự án thủy điện Đồng Nai 5
4.2. Yêu cầu chất lượng của bê tông đầm lăn
4.3. Giải pháp chủ động trong thiết kế
4.3.1. Tiêu chuẩn áp dụng
4.3.2. Tổ chức sản xuất đồ án thiết kế
4.4. Những giải pháp chủ yếu trong giai đoạn thi công
4.4.1. Lựa chọn và quản lý chất lượng vật liệu sản xuất RCC
4.4.2. Lựa chọn cấp phối bê tông
4.4.3. Công nghệ sản xuất bê tông để đảm bảo chất lượng
4.4.4. Vận chuyển RCC
4.4.5. Công tác chuẩn bị khối đổ
4.4.6. Công tác rải- san- đầm- dưỡng hộ và bảo vệ bề mặt
4.4.7. Qui trình thi công một lớp - một khối RCC
4.5. Giải pháp kiểm tra và đánh giá chất lượng
4.5.1. Kiểm tra, thí nghiệm và đánh giá chất lượng vật liệu sản xuất RCC
4.5.2. Kiểm tra, thí nghiệm và đánh giá chất lượng RCC
4.5.3. Phân tích kết quả kiểm tra và kiến nghị
4.6. Tổ chức kiểm tra giám sát, nghiệm thu bảo đảm chất lượng công trình.
4.6.1. Mô hình tổ chức thi công trên công trường Đồng Nai
4.6.2. Qui trình nghiệm thu lớp đắp RCC bảo đảm chất lượng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Những kết quả đạt được của luận văn
2. Những vấn đề tồn tại
3. Phương hướng tiếp tục nghiên cứu
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 1.1. Mặt cắt đập RCC theo trường phái Mỹ
Hình 1.2. Mặt cắt đập RCC theo trường phái Trung Quốc
Hình 1.3. Tỷ lệ áp dụng BTĐL theo các hướng khác nhau trên thế giới
Hình 1.4. Thi công đập BTĐL bằng xe lu rung
Hình 1.5. Thi công sân bãi bằng công nghệ BTĐL
Hình 2.1. Mặt cắt ngang đập RCC thường dùng 31
Hình 2.2. Mô hình tổ chức tư vấn theo kiểu trực tuyến chức năng
Hình 3.1. Qui trình quản lý chất lượng vật liệu 47
Hình 3.2. Qui trình thi công RCC
Hình 3.3. Mô hình quản lý tổ chức thi công trên công trường 54
Hình 3.4. Mô hình ban quản lý
Hình 3.5. Mô hình ban điều hành tổng thầu 55
Hình 3.6. Mô hình ban tư vấn giám sát
Hình 3.7. Mô hình ban giám sát tác giả 56
Hình 4.1. Vị trí công trình đập RCC Đồng Nai 5
Hình 4.2. Mặt cắt ngang đập không tràn, đập tràn
Hình 4.3. Vật chắn nước tại khe co giãn
Hình 4.4. Kết cấu hành lang, liên kết các lớp RCC, lỗ khoan thoát nước
Hình 4.5. Cắt dọc đập RCC Đồng Nai 5
Hình 4.6. Mỏ Pozzolan Gia Quy
Hình 4.7. Vật liệu đá Bazan mỏ đá A
Hình 4.8. Sơ đồ các khối đổ RCC đập Đồng Nai 5
Hình 4.9. Qui trình thi công một lớp - một khối RCC
Hình 4.10. Mô hình tổ chức thi công trên công trường Đồng Nai 5 108
Hình 4.11. Qui trình nghiệm thu lớp đắp


DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1. Tỷ lệ cấp phối bê tông đầm lăn một số công trình ở Trung Quốc
Bảng 1.2. Tình hình phát triển cường độ của bê tông đầm lăn
Bảng 1.3. Tốc độ thi công đập BTĐL của một số công trình
Bảng 1.4. So sánh tính kinh tế của các loại đập (1 triệu USD)
Bảng 1.5. Số lượng đập BTĐL tại một số nước trên thế giới tính đến năm 2005
Bảng 1.6. Các đập BTĐL đã hoàn thành và đang xây dựng ở nước ta
Bảng 2.1. Qui trình triển khai thiết kế
Bảng 3.1. Tiêu chuẩn kiểm tra dung sai cân đo phối liệu
Bảng 4.1. Các thông số cơ bản công trình thủy điện Đồng Nai
Bảng 4.2. Các tiêu chuẩn sử dụng trong công trình thủy điện Đồng Nai 5
Bảng 4.3. Tỷ lệ phần trăm theo trọng lượng
Bảng 4.4. Cấp phối cho Bazan đặc sít mỏ A Đồng Nai 5– xi măng Hà Tiên 1 (hoặc Kim Đỉnh)
Bảng 4.5. Cấp phối cho Bazan đặc sít mỏ A Đồng Nai 5– xi măng La Hiên (hoặc Fico)
Bảng 4.6. Cấp phối cho Bazan đặc sít mỏ A Đồng Nai 5– xi măng Hà Tiên hoặc
Kim Đỉnh
Bảng 4.7. Cấp phối cho Bazan đặc sít mỏ A Đồng Nai 5– xi măng Fico
Bảng 4.8. Thời gian hình thành các loại khe
Bảng 4.9. Tần suất, vị trí lấy mẫu và nội dung thí nghiệm đối với vật liệu sản xuất
RCC
Bảng 4.10. Tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp của vật liệu sản xuất RCC
Bảng 4.11. Các phương pháp thí nghiệm về vật liệu sản xuất RCC
Bảng 4.12. Tần suất, vị trí lấy mẫu và nội dung thí nghiệm đối với RCC
Bảng 4.13. Các phương pháp thí nghiệm bê tông RCC

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,nghien cuu nhung giai phap quan ly nang cao chat luong dap be tong dam lan DHTL 2013 bui quoc tuan 140 Trang Download file nghiên cứu những giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đập bê tông đầm lăn 1000
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu những giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đập bê tông đầm lăn

nghiên cứu những giải pháp quản lý nâng cao chất lượng đập bê tông đầm lăn

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN