Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển bình minh lên facebook!
nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển bình minh

08/05/2014 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Đề tài hệ thống hóa lý luận về chi phí sản xuất, giá thành xây dựng, công tác quản lý chi phí sản xuất, làm rõ tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí sản xuất, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận làm cơ sở tổng hợp, phân tích, đánh giá về công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành xây dựng tại doanh nghiệp kinh doanh xây dựng. Đưa ra nột số giải pháp hạn chế những tồn tại trong công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ giá thành xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình Minh

ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2013


LUẬN VĂN CAO HỌC

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT, HẠ THẤP GIÁ THÀNH XÂY DỰNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH MINH


GVHD NGUYỄN TRONG HOAN - HV VŨ THỊ HỒNG

 

 

MỤC LỤC
Mở đầu
I. Tính cấp thiết của đề tài 1
II. Mục đích của tài
III Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 2
IV. Các kết quả dự kiến đạt được
V. Kết cấu luận văn


Chương 1: Tổng quan về chi phí sản xuất và quản lý chi phí sản xuất 4kinh doanh xây dựng
1.1 Chi phí sản xuất kinh doanh
1.1.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất kinh doanh
1.1.1.1 Khái niệm
1.1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất
1.1.2 Giá thành sản phẩm
1.1.2.1 Khái niệm
1.1.2.2 Phân loại giá thành
1.1.2.3 Phương pháp tính giá thành xây dựng trong doanh nghiệp
1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh
1.1.3.1 Tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ
1.1.3.2 Tổ chức sản xuất và sử dụng con người
1.1.3.3 Tổ chức quản lý sản xuất và tài chính
1.2 Quản lý chi phí sản xuất kinh doanh
1.2.1 Nội dung quản lý chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
1.2.2 Sự cần thiết của quản lý chi phí sản xuất kinh doanh
1.2.2.1. Yêu cầu quản lý đối với chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm
1.2.2.2. Vai trò của công tác quản lý chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm
Kết luận chương


Chương 2: Thực trạng về công tác quản lý chi phí sản xuất tại Công ty 25cổ phần đầu tư và phát triển Bình Minh
2.1 Giới thiệu về Công ty
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.2.1 Ngành nghề kinh doanh
2.1.2.2 Một số công trình tiêu biểu
2.1.3 Bộ máy tổ chức của Công ty
2.1.4 Công nghệ và máy móc thiết bị của Công ty
2.1.5 Tình hình lao động của Công ty
2.2 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2009 – 2012
2.2.1 Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty
2.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 35giai đoạn 2009 – 2012
2.3.1 Đánh giá hoạt động sản xuất
2.3.2 Đánh giá hoạt động sử dụng vốn cố định
2.3.2.1 Khái niệm và phân loại vốn cố định
2.3.2.2 Đánh giá hoạt động sử dụng vốn cố định
2.3.3 Đánh giá hoạt động sử dụng vốn lưu động
2.3.3.1 Khái niệm và phân loại vốn lưu động
2.3.3.2 Đánh giá hoạt động sử dụng vốn lưu động
2.3.4 Đánh giá hoạt động sử dụng lao động
2.3.5 Đánh giá khả năng sinh lời
2.4. Thực trạng quản lý chi phí sản xuất của Công ty trong giai đoạn 572009 - 2012
2.4.1 Thực trạng về quản lý chi phí sản xuất
2.4.2 Những ưu điểm trong công tác quản lý chi phí sản xuất
2.4.3 Những tồn tại trong công tác quản lý chi phí sản xuất và nguyên nhân
2.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý chi phí của Công ty
Kết luận chương


Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí 65sản xuất tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình Minh
3.1 Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian 2010 – 2015
3.1.1 Mục tiêu
3.1.2 Phương hướng thực hiện mục tiêu
3.2 Các giải pháp chủ yếu hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất hạ giá thành xây dựng tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình Minh
3.2.1 Giải pháp tăng cường công tác quản lý chi phí nguyên vật liệu trong
Quá trình thi công
3.2.2 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thiết bị thi công trên công trường
3.2.3 Giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức vận chuyển trên công trường
3.2.4 Giải pháp tăng năng suất lao động
3.2.5 Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công
Kết luận chương 3
Kết luận và kiến nghị
Tài liệu tham khảo


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1 Danh sách thiết bị văn phòng
Bảng 2.2 Danh sách thiết bị chủ yếu phục vụ thi công (thiết bị gia công 31cơ khí, thiết bị vận chuyển, thiết bị thi công xây lắp, thiết bị thí nghiệm)
Bảng 2.3 Bảng phân loại lao động tại Công ty
Bảng 2.4 Bảng tổng hợp kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty 34trong giai đoạn 2009 – 2012
Bảng 2.5 Bảng tổng hợp doanh thu
Bảng 2.6 Bảng tổng hợp chi phí
Bảng 2.7 Bảng tính hiệu suất sử dụng chi phí
Bảng 2.8 Bảng tính lợi nhuận trước thuế
Bảng 2.9 Bảng tổng hợp tài sản cố định
Bảng 2.10 Bảng tính hiệu suất sử dụng vốn cố định theo DT
Bảng 2.11. Hiệu suất sử dụng VCĐ theo lợi nhuận
Bảng 2.12 Sức sản xuất của vốn lưu động
Bảng 2.13 Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động
Bảng 2.14 Mức sinh lời của vốn lưu động
Bảng 2.15 Bảng phân loại lao động trong Công ty
Bảng 2.16 Bảng tính năng suất lao động bình quân
Bảng 2.17 Bảng tính doanh lợi tiêu thụ
Bảng 2.18 Bảng tính doanh lợi tài sản
Bảng 2.19 Doanh lợi vốn chủ sở hữu
Bảng 2.20 Bảng phân loại chi phí theo yếu tố


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Công ty
Hình 3.1. Sơ đồ làm việc của phần mềm iBom
Hình 3.2. Sơ đồ vận chuyển từ một điểm cấp đến một điểm nhận


DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
TSCĐ: Tài sản cố định
CP: Chi phí
SXKD: Sản xuất kinh doanh
CPSX: Chi phí sản xuất
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
ĐH: Đại học
CĐ: Cao đẳng
TC: Trung cấp
VNĐ: Việt Nam Đồng
DT: Doanh thu
DV: Dịch vụ
HB: Hàng bán
DN: Doanh nghiệp
QLDN: Quản lý doanh nghiệp
VCĐ: Vốn cố định
CPSX: Chi phí sản xuất
LĐ: Lao động
LNST: Lợi nhuận sau thuế
LNTT: Lợi nhuận trước thuế
TS: Tài sản
VCSH: Vốn cố định
VT: Vật tư
CT: Công trình

 


TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo cáo tài chính 04 năm: 2009; 2010; 2011; 2012 của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình Minh.
2. Bộ tài chính (2006), Chế độ kế toán doanh nghiệp.
3. Bộ Xây dựng (2007), Thông tư số 07/2007/TT-BXD, Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị xây dựng công trình.
4. Hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình Minh.
5. Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
6. Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
7. Nguyễn Bá Uân (2012), Bài giảng Quản lý dự án, Trường Đại học thủy lợi
8. Nguyễn Thị Đông (2012), Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp, NXB Tài chính.
9. Nguyễn Trọng Hoan (2003), Định mức kỹ thuật và đơn giá-Dự toán trong xây dựng, NXB Nông nghiệp Hà Nội.
10. Nguyễn Trọng Hoan (2010), Luận án tiến sĩ kỹ thuật Ứng dụng lý thuyết phân tích hệ thống, tối ưu hóa khi thiết kế bố trí mặt bằng thi công các công trình thủy lợi, thủy điện ở Việt Nam, Trường ĐH thủy lợi
11. Nguyễn Trọng Tư (2012), Bài giảng kế hoạch tiến độ, Trường Đại học thủy lợi, Hà Nội.
12. Nguyễn Xuân Phú (2012), Bài giảng Kinh tế xây dựng, Đại học thủy lợi.
13. Quyết định 44/2006/QĐ-BCN của Bộ Công Nghiệp ngày 08 tháng 12 năm 2006 về việc ban hành Quy định kỹ thuật điện nông thôn.
14. Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
15. Thông tư số 06/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 26/5/2010 về việc Hướng dẫn Phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
16. Phó Đức Anh, Đặng Hữu Đạo (2007)-Phân tích và Tối ưu hóa hệ thống, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.
17. Trịnh Quốc Thắng (2006), Thiết kế Tổng mặt bằng xây dựng, Trường Đại Học Xây Dựng, Hà Nội.

 

CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển bình minh

nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí sản xuất, hạ thấp giá thành xây dựng tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển bình minh

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN