Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu ứng dụng thiết bị tiêu năng phụ cho công trình có hình thức tiêu năng đáy, ứng dụng cho tràn xả lũ hồi xuân lên facebook!
nghiên cứu ứng dụng thiết bị tiêu năng phụ cho công trình có hình thức tiêu năng đáy, ứng dụng cho tràn xả lũ hồi xuân

16/05/2014 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn nghiên cứu tổng quan về lý thuyết tính toán tiêu năng sau chảy đáy ở hạ lưu các đập tràn; Nghiên cứu trên mô hình thủy lực công trình cụ thể là tràn xả lũ Hồi Xuân đểtìm ra ảnh hưởng của thiết bị tiêu năng tới dòng chảy ở hạ lưu. Thông qua thí nghiệm chọn được thiết bị tiêu năng phụ hợp lý cho công trình nhằm tăng cường khả năng tiêu hao năng lượng dư của dòng chảy qua tràn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỶ LỢI 2013


LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THIẾT BỊ TIÊU NĂNG PHỤ CHO CÔNG TRÌNH CÓ HÌNH THỨC TIÊU NĂNG ĐÁY, ỨNG DỤNG CHO TRÀN XẢ LŨ HỒI XUÂN


HV NGUYỄN NHƯ VIÊN - CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY - MÃ SỐ 605840

 


DANH MỤC BẢN VẼ
Bảng vẽ số 01: Mặt bằng bố trí các điểm đo lưu tốc và đường mặt nước phương án
Bảng vẽ số 02: Cắt dọc đường mặt nước khi xả qua tràn xả lũ phương án 1 ứng với Q = 12368 (mP3P/ s) Và Q = 12368 (mP3P/ s)
Bảng vẽ số 03: Cắt dọc đường mặt nước khi xả qua tràn xả lũ phương án 1 ứng với Q = 7592 (mP3P/ s) Và Q = 5983 (mP3P/ s)
Bảng vẽ số 04: Cắt dọc đường mặt nước khi xả qua tràn xả lũ phương án 1 ứng với Q = 3816 (mP3P/ s)
Bảng vẽ số 05: Cắt dọc lưu tốc khi xả qua tràn xả lũ phương án 1 ứng với Q = 12368 (mP3P/ s) Và Q = 12368 (mP3P/ s)
Bảng vẽ số 06: Cắt dọc lưu tốc khi xả qua tràn xả lũ phương án 1 ứng với Q = 7592 (mP3P/ s) Và Q = 5983 (mP3P/ s)
Bảng vẽ số 07: Cắt dọc lưu tốc khi xả qua tràn xả lũ phương án 1 ứng với Q = 3816 (mP3P/ s)
Bảng vẽ số 08: Mặt bằng bố trí các điểm đo lưu tốc và đường mặt nước phương án
Bảng vẽ số 09: Cắt dọc đường mặt nước khi xả qua tràn xả lũ phương án 2 ứng với Q = 12368 (mP3P/ s) Và Q = 12368 (mP3P/ s)
Bảng vẽ số 10: Cắt dọc đường mặt nước khi xả qua tràn xả lũ phương án 2 ứng với Q = 7592 (mP3P/ s) Và Q = 5983 (mP3P/ s)
Bảng vẽ số 11: Cắt dọc đường mặt nước khi xả qua tràn xả lũ phương án 2 ứng với Q = 3816 (mP3P/ s)
Bảng vẽ số 12: Cắt dọc lưu tốc khi xả qua tràn xả lũ phương án 2 ứng với Q = 12368 (mP3P/ s) Và Q = 12368 (mP3P/ s)
Bảng vẽ số 13: Cắt dọc lưu tốc khi xả qua tràn xả lũ phương án 2 ứng với Q = 7592 (mP3P/ s) Và Q = 5983 (mP3P/ s)
Bảng vẽ số 14: Cắt dọc lưu tốc khi xả qua tràn xả lũ phương án 2 ứng với Q = 3816 (mP3P/ s)


MỤC LỤC
MỞ ĐẦ
I. Tính cấp thiết của đề tài
II. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
III. Nội dung nghiên cứu
IV. Phạm vi nghiên cứu
V. Phương pháp nghiên cứu
VI. Kết cấu của luận văn:


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NỐI TIẾP TIÊU NĂNG DÒNG CHẢY SA CÔNG TRÌNH THÁO NƯỚC
1.1. Đặc điểm chế độ thủy lực nối tiếp thượng hạ lưu công trình thóa nước
1.1.1. Khái quát chung:
1.1.2. Một số kết quả nghiên cứu ở nước ngoài:
1.1.3. Mội số kết quả nghiên cứu ở Việt Nam:
1.2. Một số vấn đề về công trình tháo nước và tiêu năng hạ lưu
1.2.1. Tình hình xây dựng đập tại Việt Nam
1.2.2. Các loại đập tràn
1.2.3. Đặc điểm dòng chảy ở hạ lưu đập tràn
1.2.4. Tiêu năng hạ lưu đập tràn
1.2.4.1. Tiêu năng bằng dòng đáy:
1.2.4.2. Tiêu năng bằng dòng mặt:
1.2.4.3. Tiêu năng bằng dòng phóng xa (tiêu năng phóng xa):
1.3. Các phương pháp tính toán tiêu năng cho công trình tháo nước
1.3.1. Phương pháp lý luận
1.3.2. Phương pháp thực hiện mô hình:
1.3.3. Phương pháp nghiên cứu trên nguyên hình
1.4. Một số giải pháp tiêu năng đáy ở hạ lưu công trình tháo nước
1.4.1. Xác định lưu lượng tính toán tiêu năng
1.4.2. Xác định hình thức nối tiếp chảy đáy
1.4.3. Các biện pháp tiêu năng trong chế độ chảy đáy
1.4.3.1. Tính bể tiêu năng:
1.4.3.2. Tính tường tiêu năng:
1.4.3.3. Tính bể tường kết hợp:
1.4.3.4. Tính chiều dài bể tiêu năng:
1.4.3.5. Tính sân sau
1.4.3.6. Các thiết bị tiêu năng phụ
1.5. Các đánh giá nhận xét chung


CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH LÝ THUYẾT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨ
2.1. Đặc điểm thủy lực của dòng chảy đáy sau đập tràn
2.1.1. Đặc điểm của dòng chảy đáy:
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của tiêu năng dòng đáy ở hạ lưu đập tràn:
2.2. Ý nghĩa của việc áp dụng ngưỡng tiêu năng trên sân sau để giảm năng lượngdòng chảy ở hạ lưu công trình
2.3. Mô hình vật lý và lý thuyết tương tự
2.4. Lý thuyết tương tự để thiết lập mô hình nghiên cứu
2.4.1. Tương tự hình học:
2.4.2. Tương tự động học:
2.4.3. Tương tự động lực học:
2.5. Thiết lập sêry thí nghiệm
2.5.1. Mục đích của việc thiết lập sêry thí nghiệm:
2.5.2. Thiết lập phương trình nghiên cứu thí nghiệm


CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH HOÁ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN HỒI XUÂN VÀ THIẾT BỊ ĐO ĐẠC THÍ NGHIỆM
3.1. Sơ lược về quy mô công trình thủy điện Hồi Xuân
3.1.1. Quy mô công trình
3.1.2. Các thông số và chỉ tiêu chính của công trình trong TKKT:
3.2. Công tác mô hình hóa thí nghiệm
3.2.1. Chọn loại mô hình:
3.2.2. Chọn tỷ lệ mô hình:
3.2.3. Kiểm tra điều kiện làm việc tự động của mô hình:
3.2.4. Tỷ lệ các đại lượng tương ứng giữa mô hình và nguyên hình:
3.2.5. Phạm vi bố trí mô hình:
3.2.6. Vật liệu làm mô hình:
3.3. Các thiết bị đo đạc và thu thập số liệu


CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU THÍ NGHIỆM LỰA CHỌN GIẢI PHÁP TIÊU NĂNG PHỤ CHO TRÀN XẢ LŨ HỒI XUÂN
4.1. Các phương án nghiên cứu thí nghiệm trên mô hình
4.2. Các phương án cấp lưu lượng thí nghiệm trên mô hình
4.3. Thí nghiệm phương án
4.3.1. Thí nghiệm xác định đường mặt nước phương án 1:
4.3.2. Thí nghiệm chế độ thủy lực ở hạ lưu tràn phương án 1:
4.3.3. Thí nghiệm xác định lưu tốc trung bình dòng chảy phương án 1:
4.3.4. Thí nghiệm xác định mạch động lưu tốc phương án
4.3.5. Tính toán hiệu quả tiêu năng qua công trình phương án
4.3.6. Đánh giá xói lở hạ lưu phương án 1:
4.4. Thí nghiệm phương án
4.4.1. Thí nghiệm xác định đường mặt nước phương án 2:
4.4.2. Thí nghiệm chế độ thủy lực ở hạ lưu tràn phương án 2:
4.4.3. Thí nghiệm xác định lưu tốc trung bình dòng chảy phương án 2:
4.4.4. Tính toán hiệu quả tiêu năng qua công trình phương án
4.4.5. Áp suất dòng chảy - đánh giá xâm thực mố tiêu năng phương án 2:
4.4.6. Đánh giá xói lở hạ lưu phương án 2:
4.5. So sánh hiệu quả tiêu năng của hai phương án thí nghiệm


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Đánh giá kết quả nghiên cứu
2. Tồn tại và hạn chế
3. Kiến nghị
4. Những vấn đề nghiên cứu tiếp


TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1: Các loại đập tràn theo hình dạng mặt cắt đập
Hình 1.2: Các hình thức tiêu năng ở hạ lưu công trình
Hình 1.3: Sơ đồ xác định hình thức nối tiếp chảy đáy
Hình 1.4: Các dạng nối tiếp chảy đáy
Hình 1.5: Sơ đồ tính bể
Hình 1.6: Sơ đồ tính tường
Hình 1.7. Sơ đồ chung tính bể, tường kết hợp
Hình 1.8: Sơ đồ chung tính bể, tường kết hợp - trạng thái phân giới
Hình 1.9: Sơ đồ tính chiều dài bể tiêu năng
Hình 2.1: Nối tiếp chảy đáy khi hạ lưu là dòng chảy êm
Hình 2.2: Nối tiếp chảy đáy khi hạ lưu là dòng chảy xiết
Hình 2.3: Hình thức các thiết bị tiêu năng
Hình 2.4: Sơ đồ tình hình dòng chảy khi có ngưỡng tiêu năng trên sân sau
Hình 4.1: Cắt dọc tràn xả lũ Hồi Xuân phương án thí nghiệm 1
Hình 4.2: Cắt dọc tràn xả lũ Hồi Xuân phương án thí nghiệm 2
Hình 4.3: Kích thước, hình dạng mố tiêu năng
Hình 4.4: Sơ đồ mặt bằng bố trí mố tiêu năng.


DANH MỤC BẢNG BIỂ
Bảng 1.1. Đặc điểm một số đập tràn đã xây dựng ở nước ta
Bảng 3.1. Thông số cơ bản của công trình thủy điện Hồi Xuân
Bảng 4.1. Kết quả thí nghiệm đo đường mặt nước trung bình trên các mặt cắtphương án 1, với các cấp lưu lượng
Bảng 4.2. Xác định mực nước đầu đập tràn tại các khoang cửa phương án 1
Bảng 4.3. Xác định độ sâu dòng chảy trên đỉnh các khoang phương án 1
Bảng 4.4. Xác định chiều cao sóng ở hai bờ ứng với các Q xả lũ phương án 1
Bảng 4.5. Tổng hợp vận tốc (m/ s) Trung bình trên các mặt cắt phương án 1, với cáccấp lưu lượng
Bảng 4.6. Tổng hợp vận tốc đáy (m/ s) Lớn nhất trên các mặt cắt phương án 1, vớicác cấp lưu lượng
Bảng 4.7. Xác định hiệu quả tiêu năng phương án 1
Bảng 4.8. Kết quả thí nghiệm đo đường mặt nước trung bình trên các mặt cắtphương án 2, với các cấp lưu lượng
Bảng 4.9. Xác định mực nước tại khe van cửa vào phương án 2
Bảng 4.10. Xác định độ cao sóng hai bờ phương án 2, hs (m)
Bảng 4.11. Tổng hợp vận tốc (m/ s) Trung bình trên các mặt cắt phương án 2, với cáccấp lưu lượng
Bảng 4.13. Giá trị mạch động lưu tốc ứng với các lưu lượng xả lũ, σv (m/ s)
Bảng 4.14. Xác định các yếu tố nước nhảy trên mô hình tổng thể
Bảng 4.15. Xác định hiệu quả tiêu năng phương án 2
Bảng 4.16. Kết quả đo áp suất trung bình tại khu vực bể tiêu năng phương án 2

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si,nghien cuu ung dung thiet bi tieu nang phu cho cong trinh co hinh thuc tieu nang day, ung dung cho tran xa lu hoi xuan DHTL 2013 nguyen nhu vien 99 Trang Download file nghiên cứu ứng dụng thiết bị tiêu năng phụ cho công trình có hình thức tiêu năng đáy, ứng dụng cho tràn xả lũ hồi xuân 1000
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu ứng dụng thiết bị tiêu năng phụ cho công trình có hình thức tiêu năng đáy, ứng dụng cho tràn xả lũ hồi xuân

nghiên cứu ứng dụng thiết bị tiêu năng phụ cho công trình có hình thức tiêu năng đáy, ứng dụng cho tràn xả lũ hồi xuân

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN