Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọ lên facebook!
phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọ

17/01/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận án nghiên cứu kinh nghiệm phát triển KTTT theo hướng bền vững của các các nước và các địa phương để rút ra bài học kinh nghiệm cho phát triển KTTT theo hướng bền vững trên địa bàn Tỉnh, đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội (KT-XH). Nghiên cứu quy mô, cơ cấu, trình độ và kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) Của TT cũng như khả năng tiếp cận thị trường và tiêu thụ sản phẩm của các loại hình TT, từ đó nêu rõ năng lực SXKD của các loại hình TT ở tỉnh Phú Thọ. Đánh giá về hiệu quả KT-XH và môi trường của các loại hình KTTT của Tỉnh. Xác định yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển KTTT theo hướng bền vững

ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN 2017


LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ

PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI THEO HƯỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ


BÙI THỊ THANH TÂM - HDKH TS BÙI ĐÌNH HÒA - TS LÊ QUANG DỰC - CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP - MÃ SỐ: 62620115

 

MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ


MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Những đóng góp mới và ý nghĩa của luận án
5. Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến phát triển kinh tế trangtrại theo hướng bền vững
6. Bố cục của luận án


Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI THEO HưỚNG BỀN VỮNG
1.1. Cơ sở lý luận về phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững
1.1.1. Trang trại và kinh tế trang trại
1.1.2. Phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững
1.1.3. Các tiêu chí về kinh tế trang trại
1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững
1.2. Cơ sở thực tiễn phát triển kinh tế trang trại
1.2.1. Kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại ở một số quốc gia trên thế giới
1.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam
1.3. Bài học kinh nghiệm về phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vữngtrên địa bàn tỉnh Phú Thọ
TÓM TẮT CHƯƠNG


Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu của luận án 2.2. Khung phân tích của luận án
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp tiếp cận
2.3.2. Phương pháp thu thập thông tin
2.3.3. Tổng hợp thông tin
2.3.4. Phương pháp phân tích thông tin
2.4. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.4.1. Chỉ tiêu phản ánh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ
2.4.2. Những chỉ tiêu phản ánh nguồn lực sản xuất của trang trại
2.4.3. Những chỉ tiêu phản ánh KQSX kinh doanh của trang trại
2.4.4. Những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả các nguồn lực sản xuất của trang trại
TÓM TẮT CHƯƠNG


Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI THEO HưỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1. Điều kiện tự nhiên
3.1.2. Điều kiện kinh tê - xã hội của tỉnh Phú Thọ
3.1.3. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn đến phát triển kinh tế trang trạitheo hướng bền vững
3.2. Thực trạng phat triên kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.2.1. Đặc điểm phát triển kinh tế trang trại ơ tỉnh Phú Thọ
3.2.2. Tình hình phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững giai đoạn 2007-2014
3.2.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của các loại hình trang trại năm 2014
3.2.4. Ý kiên cua chu trang trai về việc mở rộng quy mô sản xuất trang trại
3.3. Phân tich cac y ếu tô anh hương tơi phát tri ển kinh tê trang trai theo hư ớngbền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.3.1. Yếu tố điều kiện tự nhiên
3.3.2. Yếu tố cơ sở hạ tầng

3.3.3. Yếu tố thị trường
3.3.4. Yếu tố về vốn
3.3.5. Yếu tố về khoa học công nghệ
3.3.6. Yếu tố về môi trường sinh thái và vệ sinh an toàn thực phẩm
3.3.7. Yếu tố về chính sách Nhà nước
3.3.8. Yêu tô về rủi ro đối với phát triển kinh tê trang trai
3.3.9. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới KQSX kinh doanh của trang trại bănghàm sản xuât Cobb-Douglass
3.4. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong phát triển kinh tếtrang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
3.5. Đánh giá chung về phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trênđịa bàn tỉnh Phú Thọ
3.5.1. Kết quả đạt được
3.5.2. Nhưng han chê va nguyên nhân
TÓM TẮT CHƯƠNG


Chương 4. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HưỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG TRẠI THEO HưỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030
4.1. Quan điểm, định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Phú
Thọ theo hướng bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
4.1.1. Quan điêm vê phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững
4.1.2. Cơ sở xây dựng định hướng phát triển kinh tế trang trại của tỉnh Phú Thọtheo hướng bền vững
4.1.3. Định hướng phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Phú Thọ theo hướng bềnvững đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
4.1.4. Mục tiêu phát triển kinh tế trang trại ở tỉnh Phú Thọ theo hướng bền vữngđến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030
4.2. Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển kinh tế trang trại theo hướng bềnvững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
4.2.1. Đổi mới nhận thức về vai trò của kinh tế trang trại trong phát triển nôngnghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh
4.2.2. Hoàn thiện công tác quy hoạch đ ể lựa chọn loại hình kinh tế trang trạiphù hợp với từng vùng sinh thái, tự nhiên của tỉnh theo hướng phát triểnbền vững
4.2.3. Hoàn thiện công tác giao đất, cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất tạođiều kiện tích tụ đất đai để phát triển kinh tế trang trại
4.2.4. Giải pháp về nguồn vốn tạo điều kiện phát triển kinh tế trang trại
4.2.5. Giải pháp về thị trường, tiêu thụ sản phẩm và xây dựng cơ sở hạ tầng pháttriển kinh tế trang trại
4.2.6. Giải pháp về khoa học kỹ thuật và công nghệ để phát triển kinh tế trangtrại theo hướng bền vững
4.2.7. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát triển kinh tế trang trại
4.2.8. Giải pháp về hoàn thiện môi trường sản xuất kinh doanh và tư pháp đểphát triển kinh tế trang trại
4.2.9. Giải pháp tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với kinh tế trang trạiđể phát triển kinh tế trang trại
4.2.10. Giải pháp tăng cường mối liên kết để phát triển kinh tế trang trại
4.2.11. Giải pháp về giảm thiểu ô nhiễm môi trường
TÓM TẮT CHƯƠNG 4


KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Một số kiến nghị
CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

1. ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
2. BQ Bình quân
3. BVTV Bảo vệ thực vật
4. CC Cơ cấu
5. CN Công nghiệp
6. CNH – HĐH Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá
7. CPSX Chi phí sản xuất
8. DHMT Duyên hải miền trung
9. DT Diện tích
10. DTNN Diện tích nông nghiệp
11. ĐBS Đồng bằng Sông
12. ĐVT Đơn vị tính
13. FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc
14. GCN Giấy chứng nhận
15. GTSX (GO) Giá trị sản xuất
16. HCM Hồ chí minh
17. HĐND Hội đồng nhân dân
18. HQKT Hiệu quả kinh tế
19. HQMT Hiệu quả môi trường
20. HQXH Hiệu quả xã hội
21. HTX Hợp tác xã
22. IC Chi phí trung gian
23. KQSX Kết quả sản xuất
24. KT – CN Kỹ thuật - Công nghệ
25. KTTT Kinh tế trang trại
26. KT-XH Kinh tế - xã hội
27. KH – CN Khoa học - Công nghệ
28. KH-KT Khoa học - Kỹ thuật
29. KH-KT-CN Khoa học - Kỹ thuật - Công nghệ
30. LĐ Lao động
31. LN Lâm nghiệp
32. MI Thu nhập hỗn hợp
STT Dạng viết tắt Dạng đầy đủ
33. MNPB Miền núi phía bắc
34. NLN - TS Nông lâm nghiệp - thủy sản
35. NN & PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
36. NQ-CP Nghị quyết chính phủ
37. NS Năng suất
38. NTTS Nuôi trồng thuỷ sản
39. NH Ngân hàng
40. PTBV Phát triển bền vững
41. PTNT Phát triển nông thôn
42. PTNT-KTHT Phát triển nông thôn - kinh tế hợp tác
43. QĐ Quyết định
44. SL Sản lượng
45. SWOT Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức
46. SX Sản xuất
47. SXKD Sản xuất kinh doanh
48. SXNN Sản xuất nông nghiệp
49. TB Trung bình
50. TCN Tiểu thủ công
51. TCV Tổng chi phí sản xuất
52. TD - MNPB Trung du - Miền núi phía Bắc
53. TT Trang trại
54. THPT Trung học phổ thông
55. Tr. Đ Triệu đồng
56. UBND Ủy ban nhân dân
57. VA Giá trị gia tăng
58. XD CSHT Xây dựng cơ sở hạ tầng
59. XDCB Xây dựng cơ bản


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1: Số lượng trang trại ở Việt Nam năm 2014
Bảng 1.2: Hiện trạng sử dụng đất đai của các loại hình trang trại ở Việt Namnăm 2014
Bảng 1.3: Tổng vốn đầu tư bình quân một loại hình trang trại ở Việt Nam năm 2014
Bảng 1.4: Lao động bình quân của các loại hình trang trại ở Việt Nam năm 2014
Bảng 2.1. Kết hợp trong ma trận SWOT cho phát triển KTTT theo hướng bền vững
Bảng 3.1. Tình hình sử dụng đất đai của tỉnh Phú Thọ giai đoạn (2010 - 2014)
Bảng 3.2. Nhân khẩu và lao động của tỉnh Phú Thọ giai đoạn (2010 - 2014)
Bảng 3.3. Tổng sản phẩm của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2014
Bảng 3.4: Tình hình phát triển loại hình kinh tế trang trại giai đoan 2007 - 2014
Bảng 3.5: Tình hình cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại giai đoan 2010 - 2014
Bảng 3.6: Các loại hình trang trại được phân bổ theo đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọ năm 2007 - 2014
Bảng 3.7: Tình hình sử dụng đất đai của các loại hình trang trại giai đoan 2007 - 2014
Bảng 3.8: Tình hình lao động của các loại hình trang trại giai đoan 2007 - 2014
Bảng 3.9: Giá trị sản xuất của các loại hình trang trại giai đoan 2007 - 2014
Bảng 3.10: Thông tin cơ bản của chủ trang trại năm 2014
Bảng 3.11: Tình hình đất đai trong các loại hình trang trại năm 2014
Bảng 3.12: Phân loại trang trại theo quy mô sử dụng đất năm 2014
Bảng 3.13: Lao động binh quân cua cac loai hinh tr ại trang năm 2014
Bảng 3.14: Loại hình trang trại phân theo quy mô sử dụng lao đông năm 2014
Bảng 3.15: Tình hình đầu tư vốn của các loại hình trang trại năm 2014
Bảng 3.16: Giá trị sản xuất của các loại hình trang trại năm 2014
Bảng 3.17: Loại hình trang trai phân theo quy mô gia tri san xuât bình quân trêntrang trại năm 2014
Bảng 3.18: Chi phí trung gian của các loại hình trang trại năm 2014
Bảng 3.19: Giá trị tăng thêm của các loại hình trang trại năm 2014
Bảng 3.20: Tông chi phi san xuât c ủa các loại hình trang trại năm 2014
Bảng 3.21: Thu nhâp hôn hơp của các loại hình trang trại năm 2014
Bảng 3.22: Hiêu qua kinh tê c ủa các loại hình trang trại năm 2014
Bảng 3.23. Ý kiên cua cac chu trang trai vê phat triên kinh tê trang tr ại
Bảng 3.24. Đánh giá của chủ trang trại về cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thôn trênđịa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014
Bảng 3.25: Mức độ tiêp cân thi trương đ ầu vào và đầu ra cua cac loai hinh trang trai Ở tỉnh Phu Tho năm 2014
Bảng 3.26: Hình thức tiêu thụ và giá bán sản phẩm của loại hình trang trại ở tỉnh Phú Thọ năm 2014
Bảng 3.27: Mưc đô tiêp cân thi trương cua cac loai h ình trang trại năm 2014
Bảng 3.28: Kênh tiêp cân thông tin cua cac loai hinh trang trai năm 2014
Bảng 3.29: Các yêu tô liên quan đên thi trương đâu ra cua loại hình trang trainăm 2014
Bảng 3.30: Những khó khăn khi huy động vốn của kinh tế trang trại
Bảng 3.31: Tổng hợp ý kiến ở các cấp về mức độ bảo vệ môi trường của các loạihình trang trại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
Bảng 3.32: Tổng hợp ý kiến ở các cấp về nguyên nhân trang trại chưa thực hiện tốtviệc bảo vệ môi trường
Bảng 3.33: Mưc đô rui ro đôi vơi kinh t ế trang trại ở tỉnh Phú Thọ
Bảng 3.34: Mô tả các biến được sử dụng trong ước lượng hàm Cobb-Douglass
Bảng 3.35: Kết quả ước lượng hàm Cobb-Douglasss các yếu tố ảnh hưởng tới tổnggiá trị sản xuất bình quân 1 trang trại
Bảng 3.36: Hiệu suất biên của các yếu tố ảnh hưởng đến tổng giá trị sản xuất bìnhquân/ trang trại
Bảng 3.37: Phân tích SWOT trong phát triển kinh tế trang theo hướng bền vững trênđịa bàn tỉnh Phú Thọ
Bảng 4.1: Dự báo về phát triển kinh tế kinh tế trang trại ở tỉnh Phú Thọ đến năm 2020


DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Quá trình phát triển của kinh tế nông hộ thành kinh tế trang trại
Sơ đồ 1.2: Ba yếu tố cơ bản hình thành và phát triển kinh tế trang trại
Sơ đồ 1.3: Tác động của yếu tố chính sách đến kinh tế trang trại
Sơ đồ 1.4: Tác động của nền kinh tế thị trường tới kinh tế trang trại
Sơ đồ 4.1. Mô hình liên kết giữa các trang trại và các công ty
Hình 2.1. Khung phân tích
Biểu đồ 3.1: Sự biến động về các loại hình KTTT giai đoạn 2007-2014
Biểu đồ 3.2: Cơ cấu trang trại phân theo đơn vị hành chính của tỉnh Phú Thọnăm 2014
Biểu đồ 3.3: Hiệu quả kinh tế trên đồng chi phí trung gian của các loại hình KTTT
Biểu đồ 3.4: Hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích của các loại hình KTTT
Biểu đồ 3.5: Hiệu quả kinh tế trên lao động của các loại hình KTTT

 

 

CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN


1. Bùi Thị Thanh Tâm (2009), "KTTT Việt Nam: Thực trạng và những khuyến nghị", Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171 số 2(50).
2. Bùi Thị Thanh Tâm, (2012),"Lựa chọn mô hình KTTT phù hợp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ",Đề tài nghiên cứu khoa học cấp đại học đã nghiệm thu tháng 4 năm 2013, Đại học Thái Nguyên.
3. Bùi Thị Thanh Tâm (2013)"Thực trạng và những khuyến nghị phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ",Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171 số 5(105).
4. Bùi Thị Thanh Tâm, Bùi Đình Hòa (2015), "Tình hình phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ", Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171 số 15(145).
5. Bùi Thị Thanh Tâm, Lưu Thị Thùy Linh (2016),"Giải pháp phát triển KTTT của tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020", Tạp chí khoa học & công nghệ Đại học Thái Nguyên, ISSN 1859-2171 số 05(150).

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Ban vật giá chính phủ (2000), Tư liệu về KTTT, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương (1993), Một số vấn đề lý luận và thực tiễn của quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường ở nước ta, tập I, Nxb Hà Nội.
3. Phạm Luận Bằng (2007), Phát triển KTTT và vai trò của nó đối với xây dựng tiềm lực quốc phòng ở các tỉnh Trung du Miền núi phía Bắc nước ta hiện nay, Luận án tiến sĩ, Học viện Chính trị quân sự.
4. Trịnh Xuân Báu (2004), "PTBVKTTT, thực trạng và giải pháp". Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 1 năm 2005.
5. Bộ Lao động thương binh và xã hội (2000), Thông tư hướng dẫn áp dụng một số chế độ làm việc trong các TT, Hà Nội.
6. Bộ NN&PTNT-Tổng cục Thống kê (2000), Thông tư Liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 20/5/2003 về hướng dẫn tiêu chí xác định KTTT, Hà Nội.
7. Bộ NN&PTNT-Tổng cục Thống kê (2003), Thông tư Liên tịch số 62/2003/TTLT/BNN-TCTK ngày 20/5/2003 về hướng dẫn tiêu chí xác định KTTT, Hà Nội.
8. Bộ NN&PTNT (2006), Hội nghị phát triển bền vững lần thứ 2, Hà Nội.
9. Bộ NN&PTNT (2010), Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2011-2020, Hà Nội.
10. Bộ NN&PTNT-Tổng cục Thống kê (2011), Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 4 năm 2011 về hướng dẫn tiêu chí xác định KTTT, Hà Nội.
11. Bộ NN&PTNT (2014), Báo cáo số 1540/bc-KTHT-HTTT, ngày 20 tháng 11 năm 2014 về thực trạng trang phát triển KTTT hiện nay, HN.
12. Bộ NN&PTNT (2015), Dự thảo số 7110/BNN-KTHT, ngày 31 tháng 08 năm 2015, về việc góp ý dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính Phủ về chính sách khuyến khích phát triển KTTT, HN.
13. Bộ Chính trị (1988), Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về “Đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp”, Hà Nội.
14. Carter và Michael R (1998), Tác phẩm “Sự gắn kết chặt chẽ của mối quan hệ ngược giữa kích thước TT với năng suất: Một hướng phân tích theo kinh nghiệm chủ nghĩa về SXNN” công bố năm 1998.
15. Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (2011) Báo cáo kết quả điều tra KTTT năm 2011, Phú Thọ.
16. Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (2012) Báo cáo kết quả phát triển KTTT năm 2012, phương hướng và nhiệm vụ phát triển năm 2013, Phú Thọ. 151
17. Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (2013) Báo cáo kết quả phát triển KTTT năm 2013, phương hướng và nhiệm vụ phát triển năm 2014, Phú Thọ.
18. Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ (2014) Báo cáo kết quả phát triển KTTT năm 2014, phương hướng và nhiệm vụ phát triển năm 2015, Phú Thọ.
19. Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (2014), báo cáo số 820/BCƯ PTNT, Thái nguyên ngày 28/03/2014, Báo cáo tình hình phát triển KTTT của tỉnh Thái Nguyên.
20. Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang (2014) báo cáo số 731/BCƯ PTNT, Bắc Giang ngày 31/03/2014, Báo cáo tình hình phát triển KTTT của tỉnh Bắc Giang.
21. Chính phủ (2000), Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 về KTTT.
22. a. Chính phủ (2010), Nghị quyết s ố 02/2010/NQ-CP 08 tháng 01 năm 2010 của chính phủ cũng đã nhấn mạnh: Cân giai quyêt môt sô vân đê vê chính sách nhằm hỗ trợ cho các ngành liên quan đến nông nghiệp phát triển”. 22b. Chính phủ (2010), Nghị đ ịnh số 41/2010/NĐ-CP 12 tháng 04 năm về việc chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn”. 22c. Chính Phủ (2010), Nghị quyết s ố 41/2010/NQ-CP 02 tháng 02 năm 2010 của chính phủ cũng đã nhấn mạnh: “Cân giai quyêt môt sô vân đê vê chính sách tín dụng phục vụ phát triển, phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”.
23. Chính Phủ (2013), Nghị định số 210/2013/NĐ-CP, Hà Nội 19 tháng 12 năm 2013 Về chính sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
24. Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (2007-2010), Niên giám thống kê năm 2007-2010, Nxb Thống kê.
25. Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (2011-2015), Niên giám thống kê năm 2011-2015, Nxb Thống kê.
26. Cục thống kê tỉnh Phú Thọ (2011, 2012, 2013, 2014), Báo cáo tình hình KTTT tỉnh Phú Thọ.
27. Đại học quốc gia Hà Nội (2006), PTBV-Lý thuyết và khái niệm, ĐH quốc gia HN.
28. Nguyễn Điền, Trần Đức, Trần Huy Năng (1993), KTTT gia đình trên thế giới và châu á, Nxb Thống kê.
29. Nguyễn Điền (1997), "KTTT gia đình ở các nước Tây âu trong quá trình công nghiệp hóa", Tạp chí những vấn đề kinh tế thế giới (số 2), tháng 4/1997.
30. Nguyễn Điền (1999), "Tổ chức quản lý KTTT trên thế giới và Việt Nam", Tạp chí nghiên cứu kinh tế số 4, tr 37-43.
31. Nguyễn Điền (2001), KTTT gia đình ở các nước Tây âu và Mỹ, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
32. Trần Đức (1997), KTTT sức mạnh của nền nông nghiệp Pháp, Nxb Thống kê -Hà Nội. 152
33. Trần Đức (1998), Mô hình KTTT vùng đồi núi, Nxb Nông nghiệp, HN.
34. Trần Đức (1995), TT gia đình ở Việt Nam và Thế giới, Nxb Chính trị quốc gia, HN
35. Phạm Minh Đức và cộng sự (1997), Báo cáo khoa học về nghiên cứu xu thế phát triển của kinh tế hộ nông dân và mô hình KTTT ở Miền Bắc, Viện Kinh tế nông nghiệp-Hà Nội.
36. Nguyễn Duy Gia (2002), "Bàn về mâu thuẫn và định hướng phát triển trong quản lý kinh tế", Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Học viện chính trị-Hành chính quốc gia HCM, HN.
37. Gillian, Daniel O (1998), Hội thảo hàng năm của Hiệp hội KTTT Mỹ tác phẩm “Kích thước TT, Năng suất và Hiệu quả kinh tế: Sự khác nhau về hiệu quả dựa trên quy mô TT ở Honduras” công bố năm 1998.
38. Goldschmidt và Walter (1978), tác phẩm “Các cộng đồng cư dân ở vùng San Joaquin Valley: Mối quan hệ giữa quy mô TT, việc sử dụng nước và chất lượng cuộc sống” công bố năm 1978.
39. Trần văn Hà, Nguyễn Khánh Quắc (1999), Kinh tế nông nghiệp gia đình nông trại, Nxb NN, Hà Nội.
40. Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2001), Quản lý môi trường cho phát triển bền vững, Nxb ĐH Quốc gia, Hà Nội.
41. Đinh Văn Hải (2004), Các giải pháp tài chính để phát triển KTTT trên địa bàn vùng trung du miền núi phía Bắc. Luận án tiến sĩ, Học viện chính trị-Hành chính Quốc gia, HN.
42. Hoàng Văn Hoa, Hoàng Thị Quý, Phạm Huy Vinh (1999), Quá trình phát triển kinh nghiệm TT ở Việt nam và một số nước trên thế giới-Bài học kinh nghiệm; Thực trạng và giải pháp phát triển KTTT trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt nam, Trường đại học KTQD, Hà Nội.
43. Đào Hữu Hoà (2005), Vai trò của KTTT trong quá trình phát triển một nền nông nghiệp bền vững, Trường đại học Kinh tế Đà Nẵng, Đà Nẵng.
44. Đào Hữu Hòa (2009), Phát triển KTTT vùng duyên hải nam trung bộ trong quá trình CNH-HĐH. Luận án tiến sĩ, Học viện chính trị-Hành chính quốc gia HCM.
45. Bùi Đình Hòa (2012), Lựa chọn mô hình KTTT phù hợp với tỉnh Bắc Kạn, Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp tỉnh.
46. Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ (2014) Nghị quyết số 14/2014/NQ-HĐND ngày 15/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động để phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Thọ.
47. Hội nghị trung ương lần thứ 6 (khóaVIII), khuyến khích phát triển TT gia đình để khai thác đất trống đồi núi chọc. 153
48. Trần Văn Hưng, Hoàng Văn Chính (2000), KTTT gia đình nông lâm nghiệp, HN.
49. Nguyễn Đình Hương (2000), Thực trạng và giải pháp phát triển KTTT trong thời kỳ CNH, HĐH ở Việt Nam, Nxb chính trị quốc gia, HN.
50. Phạm Văn Khôi (2010), Nghiên cứu các mô hình PTBV TT ở vùng cây ăn quả tỉnh Bắc Giang. Chủ nhiệm đề tài khoa học ĐHKTQD, HN.
51. Lê Xuân Lãm (2011), Phát triển KTTT tỉnh Gia Lai theo bền vững, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện chính trị-Hành chính quốc gia HCM.
52. Nguyễn Ngọc Long, Nguyễn Hữu Vui (2006), Giáo trình “Triết học Mác-Lê Nin”, tái bản lần 3, Nxb chính trị quốc gia, HN.
53. Phạm Xuân Nam (1997), Phát triển nông thôn, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
54. Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND, Phú Thọ ngày 15/12/2014, Quyết định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020.
55. Nguyễn Thế Nhã (1999), Phát triển KTTT ở Việt Nam thực trạng và giải pháp, Hội thảo Đại học Nông nghiệp I-Hà Nội.
56. Vũ Ngọc Phùng và tập thể tác giả (1997), Kinh tế phát triển, Nxb Thống kê, Hà Nội.
57. Quyết định số 423/QĐ/NHNN ngày 22/9/2000 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quy định chính sách tín dụng ngân hàng đối với KTTT
58. Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày 12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ về quyền hưởng lợi, nghĩa vụ của hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê, nhận, khoán rừng và đất lâm nghiệp
59. Quyết định số 432/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 12/04/2012. Phê duyệt chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011-2020.
60. Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.
61. Quyết định Số 92/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2014 của UBND tỉnh Phú Thọ về Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và PTBV” tỉnh Phú Thọ đến năm 2020.
62. Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về “chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015 – 2020”
63. Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ, Phú Thọ ngày 12 tháng 5 năm 2015, Báo cáo “Tình hình phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015”.
64. Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ (2015), Số 197/BCƯSNN&PTNT, Phú Thọ ngày
12/05/2015; Báo cáo tình hình phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. 154
65. Lê Trường Sơn (2004), TT gia đình-một loại hình doanh nghiệp mới trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lý.
66. Đặng Kim Sơn (2008), Nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam – Hôm nay và mai sau, Nxb Chính trị quốc gia, HN.
67. Trần Nguyên Sơn (2012), “Giải pháp nâng cao hiệu quả KTTT huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên” luận văn trường ĐH KT&QTKD Thái Nguyên.
68. Nguyễn Văn Sử (2006), Phát triển KTTT trong thời kỳ CNH-HĐH nông nghiệp, nông thôn tỉnh Sơn La, Luận án tiến sĩ kinh tế.
69. Trần Tác (2001), “Một số giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển KTTT ở Việt nam”, KTTT sau một năm thực hiện Nghị quyết 03/NQ-CP, Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.
70. Nguyễn Thị Tằm (2006), Các giải pháp tín dụng ngân hàng nhằm phát triển KTTT trên địa bàn Tây Nguyên. Luận án tiến sĩ Học viện chính trị-Hành chính quốc gia HCM.
71. Lê Văn Thăng (2006), Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và PTBVKTTT tại Việt Nam. Chủ nhiệm đề tài cấp Nhà nước
72. Lê Đình Thắng (1993), Phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hoá, Nxb NN, Hà Nội.
73. Tổng cục thống kê (2011), Báo cáo kết quả tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, Hà nội 2012.
74. Tổng cục Thống kê (2012), Báo cáo sơ bộ kết quả cuộc Tổng điều tra NT, nông nghiệp năm 2011, Hà Nội.
75. Lê Trọng (2000), Phát triển và quản lý TT trong kinh tế thị trường, Nxb NN-Hà Nội.
76. Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn (2000), Tư duy mới về phát triển thế kỷ 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2013.
77. Trường ĐH kinh tế quốc dân (2010), Báo cáo tổng hợp đề tài cấp Bộ trọng điểm “Nghiên cứu các mô hình PTBV ở vùng cây ăn quả tỉnh Bắc Giang” Hà Nội.
78. Nguyễn Văn Tuấn (2000), Quản lý TT trong nền kinh tế thị trường, Nxb Nông nghiệp, Hà nội.
79. Nguyễn Văn Tuấn (2001), Giáo trình quản lý TT nông lâm nghiệp, Nxb Nông nghiệp, Hà nội.
80. Trần Văn Tùng (2012), Cơ sở khoa học và thực tiễn của PTBV, Viện khoa học thống kê, vienthongke.vn.
81. Hoàng Việt (2000), Quản lý SXKD trong TT, Nxb Nông nghiệp-Hà Nội.
82. Phạm Viết Vượng (2004), Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, Nxb ĐH quốc gia Hà Nội. 155
83. Nguyễn Phượng Vỹ (1999) Quản lý SXKD trong TT, Nxb Nông nghiệp-Hà Nội.
84. Tạ Thị Yến (2003), Các giải pháp tài chính để phát triển KTTT Việt Nam. Luận án tiến sĩ, Học viện tài chính, Hà Nội.
85. Ellis, Frank (1993) Peasant Economics: Farms Households and agrarian Development, 2nd edition, Cambridge University Press. Kinh tế nông nghiệp: các hộ tt và phát triển nông nghiệp
86. Eurostat (ef_kvaareg) (ef_ov_kvaa)(demo_pjan) and FSS 2000 and 2010.
87. Maurice Buckett (1993), “Organise the manage of household farming” Tổ chức quản lý nông hộ và nông trại
88. Micheal Lipton (2005), the family Farm in a globalizing Word, International Food Policy Research Institue, 2033 kstreet, NW washington,DC 20006-1002 USA.
89. Netting, Robert Mcc (2003), Smallholders, Householders: Farm Families and the Ecology of Intensive, sustainable Agriculture. Stanford: Stanfond University Press. Sobhan, Rehman, Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development, London: Zed.
90. Solimano, Andrés, "Beyond Unequal Development: An Overview." Forthcoming in E. Aninat and N. Birdsall  (eds), Distributive Justice and Economic Development. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1999.
91. Statistics Department, Minister's Secretariat, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries/
92. USDA NASS, 2012 Census of Agriculture, Preliminary Report.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 phat trien kinh te trang trai theo huong ben vung tren dia ban tinh phu tho DH KTQTKD TN 2017 bui thi thanh tam 212 Trang Download file phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọ 1111
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọ

phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh phú thọ

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN