Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh thái nguyên đối với người lao động lên facebook!
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh thái nguyên đối với người lao động

20/03/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

CSR có nhiều nội dung khác nhau như CSR trong vấn đề bảo vệ môi trường, CSR đối với người tiêu dùng, CSR đối với cộng đồng, CSR đối với người lao động.. . Trong phạm vi nghiên cứu của luận án này, tác giả tập trung phân tích việc thực hiện CSR của SMIEs tỉnh Thái Nguyên đối với NLĐ thông qua việc xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức triển khai thực hiện, nội dung triển khai thực hiện và đánh giá triển khai thực hiện. Luận án nghiên cứu, đánh giá và lượng hóa mức độ ảnh hưởng của CSR đối với NLĐ tới sự hài lòng công việc của NLĐ trong các SMIEs tỉnh Thái Nguyên.

ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH THÁI NGUYÊN 2018


LUẬN ÁN TIẾN SĨ

TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG


NCS BÙI THỊ THU HƯƠNG - HDKH PGSTS TRẦN QUANG HUY - TS PHẠM QUỐC CHÍNH - MÃ SỐ: 9340410 - NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ

 


DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Một số định nghĩa về CSR Bảng 2.2. Ma trận CSR của các bên liên quan
Bảng 3.1. Số lượng các loại hình SMIEs trên một số địa bàn năm 2016
Bảng 3.2. Số lượng lao động của các SMIEs đã được chọn mẫu
Bảng 3.3. Phân bổ số lượng lao động trong các loại hình SMIEs tham gia điều tra
Bảng 3.4. Tổng hợp sử dụng các thang đo
Bảng 4.1. Số lượng lao động theo ngành kinh tế giai đoạn 2014 – 2016
Bảng 4.2. GRDP tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 2014 – 2016 theo ngành
Bảng 4.3. Số lượng SMIEs tỉnh Thái Nguyên theo loại hình doanh nghiệp trong giaiđoạn 2014 – 2016
Bảng 4.4. Số lượng SMIEs tỉnh Thái Nguyên theo địa bàn hoạt động trong giaiđoạn 2014 - 2016
Bảng 4.5. Số lượng lao động của SMIEs tỉnh Thái Nguyên theo loại hình doanhnghiệp năm 2016
Bảng 4.6. Số lượng lao động của SMIEs tỉnh Thái Nguyên theo địa bàn hoạt độngnăm 2016
Bảng 4.7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các SMIEs tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 2014 – 2016
Bảng 4.8. Số SMIEs tỉnh Thái Nguyên áp dụng Bộ tiêu chuẩn về CSR đối với NLĐ
Bảng 4.9. Hình thức tuyên truyền về CSR đối với NLĐ tại các SMIEs tỉnh Thái Nguyên năm 2016
Bảng 4.10. Kết quả tạo việc làm cho NLĐ tại các SMIEs tỉnh Thái Nguyên giaiđoạn 2014 – 2016
Bảng 4.11. Mức thu nhập bình quân của lao động trong các SMIEs tỉnh Thái Nguyên năm 2016
Bảng 4.12. Khả năng sinh lời của các SMIEs tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 -2016
Bảng 4.13. Thời gian làm việc của lao động
Bảng 4.14. Tai nạn lao động trong các SMIEs tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 –2016
Bảng 4.15. Số SMIEs tỉnh Thái Nguyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLĐnăm 2016
Bảng 4.16. Tình hình sử dụng lao động trẻ em trong các SMIEs tỉnh Thái Nguyênnăm 2016
Bảng 4.17. Tình hình đóng BHXH, BHYT của các SMIEs tỉnh Thái Nguyên năm2016
Bảng 4.18. Mô tả mẫu khảo sát NQL và NLĐ
Bảng 4.19. Đánh giá của NQL về nhu cầu thực hiện CSR đối với NLĐ trong các SMIEs tỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.20. Đánh giá của NQL về việc SMIEs tỉnh Thái Nguyên áp dụng Bộ tiêuchuẩn về CSR đối với NLĐ
Bảng 4.21. Đánh giá của NQL về hoạch định ngân sách thực hiện CSR đối với NLĐtrong các SMIEs tỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.22. Đánh giá của NQL về thiết lập phòng/ bộ phận chuyên trách thực hiện CSR đối với NLĐ trong các SMIEs tỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.23. Đánh giá của NQL về sự cần thiết truyền thông nội bộ về CSR đối với NLĐ trong các SMIE tỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.24. Đánh giá của NLĐ về việc làm thường xuyên, ổn định trong các SMIEstỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.25. Đánh giá của NLĐ về mức lương so với nhu cầu chi tiêu
Bảng 4.26. Đánh giá của NLĐ về tiền thưởng
Bảng 4.27. Đánh giá của NLĐ về phụ cấp
Bảng 4.28. Tình trạng ký kết hợp đồng với NLĐ
Bảng 4.29. Đánh giá của NLĐ về thời gian làm việc
Bảng 4.30. Đánh giá của NLĐ về mức độ trang bị bảo hộ lao động
Bảng 4.31. Đánh giá của NLĐ về tần suất khám chữa bệnh định kỳ
Bảng 4.32. Đánh giá của NLĐ về tình trạng cưỡng bức lao động trong các SMIEstỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.33. Việc làm chính của lao động nữ
Bảng 4.34. Đánh giá của NLĐ về tình hình nộp tiền BHXH, BHYT tại các SMIEtỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.35. Đánh giá của NLĐ về hoạt động của TCCĐCS trong các SMIEs tỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.36. Hình thức đào tạo lao động
Bảng 4.37. Tình hình tranh chấp quyền lợi giữa NLĐ và chủ doanh nghiệp
Bảng 4.38. Tỷ lệ doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ tài chính và dịch vụ xã hội cho NLĐ
Bảng 4.39. Đánh giá của NLĐ về mức độ cung cấp các dịch vụ tài chính, xã hội tạicác SMIEs tỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.40. Đánh giá của NQL về mức độ thực hiện CSR đối với NLĐ trong SMIEstỉnh Thái Nguyên
Bảng 4.41. Kết quả phân tích Cronbach‟s Alpha các thang đo
Bảng 4.42. Ma trận hệ số tương quan
Bảng 4.43. Hệ số xác định và điều chỉnh
Bảng 4.44. ANOVA
Bảng 4.45. Hệ số hồi quy
Bảng 5.1. Khung thực hiện CSR đối với NLĐ trong các SMIEs tỉnh Thái Nguyên
Bảng 5.2. Phiếu giám sát tình hình áp dụng CSR đối với NLĐ
Bảng 5.3. Phiếu đánh giá hiệu quả thực hiện CSR đối với NLĐ


DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 1.1. Mô hình kim tự tháp CSR Hình 3.1. Khung phân tích thực hiện CSR đối với NLĐ
Hình 3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Hình 4.1. Tốc độ phát triển SMIE tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2005 – 2016
Hình 4.2. Quy mô lao động trong SMIEs tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 – 2016
Hình 4.3. Trình độ lao động trong SMIEs tỉnh Thái Nguyên năm 2016
Hình 4.4. Đánh giá của NLĐ về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thu nhập trongcác SMIEs tỉnh Thái Nguyên
Hình 4.5. Đánh giá của NLĐ về tình trạng sử dụng lao động trẻ em trong các SMIEstỉnh Thái Nguyên
Hình 4.6. Đánh giá mức độ hợp tác giữa NLĐ và lãnh đạo doanh nghiệp
Hình 4.7. Mức độ xâm phạm vào quyền riêng tư của NLĐ
Hình 4.8. Hiệu quả áp dụng Bộ tiêu chuẩn về CSR đối với NLĐ trong các SMIEstỉnh Thái Nguyên
 

 

TÀI LIỆU TH M HẢO
1. Lê Xuân Bá, Trần Kim Hào, Nguyễn Hữu Thắng (2006), Các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
2. Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.
3. Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo tổng hợp thu bảo hiểm xã hội của các năm 2014, 2015, 2016.
4. Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, Báo cáo kết quả đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các năm 2014, 2015, 2016.
5. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (2016), Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, Thông tư số 15/2016/TT-BLĐTBXH.
6. Nguyễn Thị Minh Châu(2013), “Trách nhiệm xã hội của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể đối với người lao động: Nghiên cứu trường hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí khoa học xã hội, 7(179), tr. 9-18.
7. Đinh Thị Cúc(2014), “Vai trò của doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam và vấn đề thực hiện trách nhiệm xã hội”, Tạp chí Triết học, 6(277), tr. 66-73.
8. Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2016), Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2016.
9. Trần Kim Dung (2011), Giáo trình quản trị nguồn nhân lực, NXB tổng hợp Hồ Chí Minh.
10. Châu Thị Lệ Duyên, Nguyễn Minh Cảnh (2012), “Phân tích những nhân tố thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Thành phố Cần Thơ”, Kỷ yếu khoa học, Trường Đại học Cần Thơ.
11. Phạm Văn Đức (2011), “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, số 400 tháng 8/2011, tr. 18 – 23. 15512. Lê Thanh Hà (2006), “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong vấn đề tiền lương”, Báo Lao động xã hội, số 290 tháng 05/2006, tr. 20 – 23.
13. Trần Kim Hào(2011), “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – Vấn đề đặt ra từ thực tế ở Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu trao đổi, Số 43 tháng 9+10/2011), tr 29-34.
14. Tan Hong (2011), Quan hệ lao động: Chong chóng gió của phát triển xã hội hài hòa, NXB Nhân dân, Bắc Kinh.
15. Hội thảo Việt – Nhật (2008), Định hướng xây dựng quan hệ lao động hài hòa – tiến bộ tại Việt Nam, Hà Nội.
16. Phạm Thị Thanh Hương (2013), Nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) ứng dụng tại Công ty cổ phần Dệt may 29/3, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Đại học Đà Nẵng.
17. Lê Thị Mỹ Linh (2009), Phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
18. Võ Thị Hồng Loan (2011), “Phân tích một số đặc điểm của doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Đà Nẵng”, Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 42, tr 151 – 158.
19. Hoàng Long (2007), “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – Động lực cho sự phát triển”, Báo Thương Mại, số 26/2007.
20. Nguyễn Phương Mai (2013), “Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam – Trường hợp Công ty Cổ phần May Đáp Cầu”, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, số 1, tr. 32 – 40.
21. Hồng Minh (2007), “Trách nhiệm xã hội và đạo đức doanh nghiệp”, Báo Văn hóa và đời sống xã hội, số 2/2007.
22. Trương Thị Việt Phương (2011), Giải pháp phát triển các doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên.
23. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Luật Bảo hiểm Xã hội, Hà Nội. 15624. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2008), Luật Bảo hiểm Y tế, Hà Nội.
25. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2007), Luật Công đoàn, Hà Nội.
26. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014), Luật Doanh nghiệp, Hà Nội.
27. Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Bộ Luật Lao động, Hà Nội.
28. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, Báo cáo tình hình thực hiện công tác dạy nghề của các năm 2014, 2015, 2016.
29. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động của các năm 2014, 2015, 2016.
30. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, Báo cáo tình hình thực hiện công tác lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội của các năm 2014, 2015,2016.
31. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, Báo cáo tình hình thực hiện công tác việc làm của các năm 2014, 2015, 2016.
32. Nguyễn Đình Tài(2010), “Doanh nghiệp Việt Nam với vấn đề tăng cường trách nhiệm xã hội”, Tạp chí Tài chính, số 4 tháng 1/2010, tr. 26 – 29.
33. Phạm Việt Thắng (2011), “Con đường thực thi chiến lược trách nhiệm xã hội cho các doanh nghiệp Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Số 6, tr. 55 – 60.
34. Thủ tướng Chính Phủ, Nghị định số 90/2001/NĐ-Ttg Phê duyệt, Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
35. Thủ tướng Chính Phủ, Nghị định 56/2009/NĐ-Ttg Phê duyệt, Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
36. Tổng cục thống kê (2016), Tình hình kinh tế-xã hội năm 2016, NXB Thống kê, Hà Nội.
37. Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, số 235/BCƯUBND, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015. 15738. Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, số 235/BCƯUBND, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.
39. Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, số 272/BCƯUBND, Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2017.
40. Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, số 83/BCƯUBND, Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội Quý I và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017.
41. Ủy Ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, số 17/2015/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.
42. Nguyễn Viết Vượng (2010), Báo cáo tổng luận đề tài khoa học cấp Nhà nước – Nghiên cứu mối quan hệ ba bên giữa Nhà nước, người sử dụng lao động và người lao động trong kinh tế thị trường, Bộ Khoa học Công nghệ, Trường Đại học Công đoàn, Hà Nội
43. Đỗ Thị Hoàng Yến (2013), “Tình hình thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 12 tháng 1/2013, tr. 207-211.
44. Ambrose M. L., Arnaud A., Schminke M. (2008), “Individual Moral Development and Ethical Climate: The Influence of Person–Organization Fit on Job Attitudes”, Journal of Business Ethics, Vol. 77, Iss. 3; p. 32345. Linda Barber (2013), CSR for Employees: Proof of Employer Engagement, Published by Institute Foremploymentstudies.
46. Christopher W. Bauman, Linda J. Skitka (2012), “Corporate social responsibility on employees as a source of their satisfaction”, Article in Press, 32, pp 63 – 86.
47. Bowen (1953), Social Responsibilities of the Businessmen, 1st Ed, NewYork.
48. Brammer, S., Millington, A. Rayton, B. (2005), “The Contribution of Corporate Social Responsibility to employees”, Univesity of Bath School of Management Working Paper Series, 20, 37p. 15849. Carmeli, A., Gillat, G., & Waldman D. A. (2007), “The role of perceived organizational performance in organizational identification, adjustment and job performance”, Journal of Management Studies, 44(6): 972-992.
50. Caroll, A. B (1991), “The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders”, Business Horizons, vol. 34, pp. 39-48.
51. Cleek, M. A., Leonard, S. L. (1998), "Can Corporte Codes of Ethics Influence Behavior?", Journal of Business Ethics, 17, pp. 619-630.
52. Glavas, A.; Godwin, L.N. (2013), “Is the perception of “goodness” good enough? Exploring the relationship between perceived corporate social responsibility and employee organizational identification”, Journal of Business Ethics, 114, 15–27.
53. Hong Y L (2012), Perception of senior managers on Corporate social responsibility in the Petrochemical Industry in Malaysia, PhD Thesis, University of South Australia.
54. Lilla Hortovanyi (2012), Entrepreneurial Management in Hungarian SMEs, Phd Thesis, University of Budapest.
55. Hongyue Ma(2011), The effects of Corporate Social Responsibility on employee engagement, Master Thesis, University of Southern California.
56. Umar Ibrahim(2012), An analysis of strategic factors affecting the performance of small and medium industries in Borno State of Nigeria, Phd Thesis, St Clements University.
57. Lantos, G. P (2012), “The boundaries of strategic corporate social responsibility”, Journal of Consumer Marketing, vol. 18, no. 7, pp. 595-630.
58. Lockwood, N. R. (2004), “Corporate social responsibility: HR”s leadership role”, HR Magazine, 49, Supplement, 1–10.
59. Lukman,. O.Ayeyemi (2013), Industrial development in developing Nations: A case study of Nigerian small and medium business enterprises, Master Thesis, Savonia University of Applied Sciences. 15960. Muhammad (2013) “Impact of employee motivation on job satisfaction with respect to corporate social responsibility and rewards”, Journal of Public Administration and Governance, Vol 3, No 3, pp. 226 – 243.
61. Qinghua Zhu, Hang Yin, Junjun Liu and Kee-hung Lai (2012), “How is Employee Perception of Organizational Efforts in Corporate Social Responsibility Related to Their Satisfaction and Loyalty Towards Developing Harmonious Society in Chinese Enterprises”, Article first published online 10, pp. 1002-1302.
62. Spector (1997), Job satisfaction: application, assessment, causes and consequesces, Sage Press: Thourand Oaks, Califonia, USA.
63. Alin Stancu, Georgiana Florentina Grigore và Mihai Ioan Rosca (2011), “The impact of corporate social responsibility on Employees”, IACSIT Press Singapore, IPEDR vol.21.
64. Valerie Swaen, Ruben Chumpitaz C. (2008), “Impact of corporate social resposibility on consunmer trust”, Recherche et Applications en Marketing, 23 (4), 7-14.
65. Valentine, S., Fleischman, G. (2008), “Ethics Programsư Perceived Corporate Social Responsibility and Job Satisfaction”, Journal of Business Ethics, 77, pp.159-172
66. Vroom, V. H. (1964), Work and motivation, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
67. Weiss el al (1967), Manual for Mimesota Satisfaction Questionnaire, The University of Minnesota Press.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan an tien si,trach nhiem xa hoi cua doanh nghiep cong nghiep nho va vua tai tinh thai nguyen doi voi nguoi lao dong DH KTQTKD TN 2018 bui thi thu huong 185 Trang Download file trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh thái nguyên đối với người lao động 1111
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh thái nguyên đối với người lao động

trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh thái nguyên đối với người lao động

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN