Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu kích thước lõi chống thấm hợp lý cho đập vật liệu địa phương lên facebook!
nghiên cứu kích thước lõi chống thấm hợp lý cho đập vật liệu địa phương

04/06/2019 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn Sơ lược về lý thuyết thấm, định luật cơ bản về thấm và một số phương pháp giải bài toán thấm. Từ đó ứng dụng lý thuyết thấm, phương pháp PTHH và phần mềm địa kỹ thuật Geoslope nhằm xác định mối quan hệ về gradient thấm (J), hệ số mái của lõi chống thấm (MRloiR) Và tỷ lệ hệ số thấm của đập và lõi chống thấm (KRđR/ KRlR). Nghiên cứu một số yếu tố ản h hưởng tới độ bền thấm của đập, đặc biệt là gradient thấm tại vị trí tiếp giáp giữa lõi chống thấm và khối đắp hạ lưu đập dưới dạng quan hệ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT


NGHIÊN CỨU KÍCH THƯỚC LÕI CHỐNG THẤM HỢP LÝ CHO ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG


HV NGUYỄN VĂN TUẤN - CHUYÊN NGÀNH: XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY - HDKH PGS. TS TRỊNH MINH THỤ


MỤC LỤC
THỐNG KÊ CÁC BẢNG BIỂU
CÁC KÝ HIỆU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
1.2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
1.2.1. Mục đích của đề tài
1.2.2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài
1.3. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.4. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN


CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM VÀ CÁC BIỆN PHÁP CHỐNG THẤM.
1.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM
1.2. CẤU TẠO CỦA ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
1.2.1. Thân đập
1.2.2. Vật chống thấm
1.2.3. Thiết bị thoát nước
1.2.4. Thiết bị bảo vệ mái
1.3. MỘT SỐ SỰ CỐ DO BIẾN DẠNG THẤM QUA THÂN ĐẬP GÂY RA
1.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CHO ĐẬP VLĐP
1.4.1. Thiết bị chống thấm cho thân đập
1.4.1.1. Đập chống thấm bằng tường lõi mềm
1.4.1.2. Đập có tường nghiêng mềm
1.4.1.3. Đập chống thấm bằng vật liệu dẻo
1.4.1.4. Đập chống thấm bằng vật liệu cứng
1.4.2. Thiết bị chống thấm cho nền đập
1.4.2.1. Làm sân trước chống thấm
1.4.2.2. Dùng cừ chống thấm
1.4.2.4. Làm tường răng chống thấm
1.4.2.5. Phụt vữa để tạo nên màng chống thấm
1.5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THẤM Ở CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI
1.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG


CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA LÝ THUYẾT THẤM
2.2. MÔI TRƯỜNG THẤM VÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA THẤM
2.2.1. Môi trường thấm
2.2.2. Nguyên nhân gây ra thấm
2.3. PHÂN LOẠI DÒNG THẤM
2.3.1. Dòng thấm trạng thái ổn định
2.3.2. Dòng thấm trạng thái không ổn định
2.4. SƠ LƯỢC ĐỊNH LUẬT THẤM CƠ BẢN
2.4.1. Định luật Darcy (1856)
2.4.2. Định luật Darcy tổng quát
2.5.1. Các phương pháp tính thấm bằng lý thuyết cổ điển
2.5.1.1. Phương pháp cơ học chất lỏng
2.5.1.2. Phương pháp thủy lực
2.5.1.3. Phương pháp thực nghiệm
2.5.1.4. Phương pháp số
2.5.2. Phương pháp tính thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn
2.6. KẾT LUẬN CHƯƠNG


CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU TÍNH TOÁN THẤM CHO BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH
3.1. LỰA CHỌN PHẦN MỀM TÍNH TOÁN
3.2. SƠ LƯỢC VỀ LÝ THUYẾT CỦA MODUL SEEP/ W CỦA PHẦN MỀM GEO-SLOPE
3.3. PHÂN TÍCH BÀI TOÁN THẤM QUA ĐẬP
3.3.1. Mục đích tính toán
3.3.2. Phân tích bài toán thấm
3.3.2.1. Cơ sở tính toán
3.3.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến Gradientt thấm của đập
3.4. NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN MÔ HÌNH MẶT CẮT ĐẬP CỦA BÀI TOÁN
3.4.1. Lựa chọn mô hình mặt cắt đập
3.4.2. Lựa chọn chỉ tiêu hình học và giới hạn tính toán
3.4.2. Lựa chọn vật liệu nền, vật liệu đắp đập và lõi đập
3.4.2.1. Lựa chọn nền đập
3.4.2.2. Lựa chọn vật liệu đắp đập và lõi đập
3.4.3. Sơ đồ tính thấm và các trường hợp tính toán
3.4.3.1. Sơ đồ tính thấm
3.4.3.2. Các trường hợp tính toán
3.4.3.3. Điều kiện biên khi tính toán
3.4.4. Tính toán và phân tích kết quả
3.4.4.1. Tính toán
3.4.4.2. Phân tích kết quả tính toán
3.5. THIẾT LẬP CÁC BẢNG TRA VÀ ĐỒ THỊ ĐỂ TÌM CÁC MẶT CẮT LÕI HỢP LÝ
3.6. KẾT LUẬN
CHƯƠNG 4 ỨNG DỤNG TÍNH TOÁN CHO CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC LANH RA TỈNH NINH THUẬN
4.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC LANH RA
4.1.1. Vị trí địa lý
4.1.2. Nhiệm vụ công trình
4.1.3. Các chỉ tiêu thiết kế
4.1.3.1. Cấp công trình
4.1.3.2. Tiêu chuẩn thiết kế
4.1.3.3. Tổng hợp các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình
4.1.4. Đặc điểm địa chất tuyến đập và các chỉ tiêu cơ lý của vật liệu đắp đập
4.1.4.1. Địa chất tuyến đập chính
4.1.4.2. Chỉ tiêu cơ lý các bãi vật liệu đất đắp
4.1.5. Biện pháp xử lý nền đập chính và hình thức đập chính
4.2. THIẾT KẾ MẶT CẮT LÕI CHỐNG THẤM DỰA VÀO ĐỒ THỊ NGHIÊN CỨU
4.3. TÍNH TOÁN THẤM VỚI MẶT CẮT ĐÃ CHỌN
CHƯƠNG 5
5.1. KẾT LUẬN
5.2. NHỮNG TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ
5.3. KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


THỐNG KÊ CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Thống kê một số đập VLĐP ở nước ta
Bảng 1.2: Độ vượt cao của tường chống thấm so với MNDBT
Bảng 3.1: Thống kê thông số hình học một số đập VLĐP đã xây dựng
Bảng 3.2: Các chỉ tiêu của nền đập dùng để tính toán
Bảng 3.3: Chỉ tiêu các vật liệu đắp đập dùng để tính toán
Bảng 3.4: Bảng kết quả tính toán gradient và lưu lượng thấm với các tổ hợp MRTLR, MRloiR và tỷ lệ KRđR/ KRlR
Bảng 3.5: Quan hệ giữa tỷ lệ hệ số thấm KRđR/ KRlR với gradient thấm JRxyR khi MRloiR=0,
Bảng 3.6: Quan hệ giữa mái mặt cắt lõi chống thấm với gradient thấm JRxyR khi tỷ lệ hệ số thấm KRđR/ KRlR =
Bảng 3.7: Quan hệ giữa mái thượng lưu đập với gradient thấm JRxyR của các mặt cắt lõi chống thấm
Bảng 3.8: Quan hệ mái mặt cắt lõi chống thấm với gradient thấm với MRTLR=3,
Bảng 3.9: Quan hệ mái mặt cắt lõi chống thấm với gradient thấm. Với MRTLR=3,
Bảng 3.10: Quan hệ mái mặt cắt lõi chống thấm với gradient thấm với MRTLR=3,
Bảng 3.11: Quan hệ mái mặt cắt lõi chống thấm với lưu lượng thấm với MRTLR=3,0
Bảng 4.1: Tổng hợp các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình
Bảng 4.2: Chỉ tiêu cơ lý của nền đập chính
Bảng 4.3: Bảng thống kê trữ lượng các mỏ vật liệu
Bảng 4.4: Bảng các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp từ các mỏ
Bảng 4.5: Bảng các chỉ tiêu cơ lý của nền và đất đắp đập chính
Bảng 4.6: Bảng các kích thước cơ bản của đập chính hồ Lanh Ra
Bảng 4.7: Kết quả tính gradient thấm theo cách tra biểu đồ quan hệ


Hình 1.1: Đập thủy điện Hòa Bình và đập thủy điện Đa Mi (đập đá đổ, lõi giữa)
Hình 1.2: Đập thủy điện Thác Bà (đá đổ, lõi giữa)
Hình 1.3: Đập chính hồ Gò Miếu (Thái Nguyên) Và đập hồ sông Sắt (Ninh Thuận)
Hình 1.4: Cấu tạo của đập VLĐP
Hình 1.5: Vị trí tường chống thấm trong thân đập
Hình 1.6: Nối tiếp thiết bị chống thấm và nền
Hình 1.7: Tường nghiêng chống thấm bằng chất dẻo
Hình 1.8: Mặt cắt đập đá đổ dùng bản mặt bê tông chống thấm
Hình 1.9: Sân trước kết hợp tường nghiêng chống thấm
Hình 1.10: Cừ chống thấm
Hình 2.1: Biến đổi hệ số thấm trong đất không bão hòa
Hình 2.2: Biến thiên thấm trong đất không bão hòa (không đồng nhất và dị hướng)
Hình 2.3: Dòng thấm một hướng trong môi trường đất
Hình 2.4: Minh họa mặt hàm xấp xỉ H của phần tử
Hình 3.1: Mặt cắt đập minh họa
Hình 3.2: Mô hình mặt cắt đập tính toán
Hình 3.3: Lưới phần tử và điều kiện biên khi tính toán thấm qua đập
Hình 3.4: Trường hợp Kđ/ Kl=10, mái lõi mRlR=0,25, kết quả tính được J=0,
Hình 3.5: Trường hợp Kđ/ Kl=30, mái lõi mRlR=0,25 kết quả tính được J=0,848
Hình 3.6: Trường hợp Kđ/ Kl=10, mái lõi mRlR=0,50 kết quả tính được J=0,
Hình 3.7: Trường hợp Kđ/ Kl=30, mái lõi mRlR=0,50 kết quả tính được J=0,564
Hình 3.8: Biểu đồ quan hệ giữa tỷ lệ hệ số thấm KRđR KRlR với gradient thấm JR xyR khi mặt cắt lõi chống thấm không đổi (MRloiR = 0,20)
Hình 3.9. Biểu đồ quan hệ giữa các mặt cắt lõi chống thấm với gradient thấm JRxyRkhi tỷ lệ hệ số thấm K RđR/ KRlR không đổi (KRđR/ KRlR = 8 50)
Hình 3.10: Biểu đồ quan hệ giữa mái thượng lưu đập MR TLR với gradient thấm JRxyRcủa các mặt cắt lõi chống thấm
Hình 3.11: Biểu đồ quan hệ giữa hệ số mái của mặt cắt lõi chống thấm (MRloiR) Và gradient (JRxyR) Tại vị trí đường bão hòa ra khỏi lõi khi (MRtlR = 3,00)
Hình 3.12: Biểu đồ quan hệ giữa hệ số mái của mặt cắt lõi chống thấm (MR loiR) Và gradient (JRxyR) Tại vị trí đường bão hòa ra khỏi lõi khi (MRtlR = 3,25)
Hình 3.13: Biểu đồ quan hệ giữa hệ số mái mặt cắt lõi chống thấm (MRloiR) Vàgradient  (JRxyR) Tại vị trí đường bão hòa ra khỏi lõi khi MRtlR = 3,
Hình 3.14: Biểu đồ quan hệ giữa tỷ lệ KR đR/ KRlR và lưu lượng thấm (q) Ứng với các giátrị hệ số mái của mặt cắt lõi chống thấm khi MR tlR = 3,00
Hình 4.1. Mặt cắt đập chính hồ chứa nước Lanh Ra dùng trong tính toán
Hình 4.2: Kết quả tính gradient thấm hồ chứa nước Lanh Ra, ứng với mái lõi MR loiR=0,5 tìm được (Jxy=0,609)
Hình 4.3: Lưới phần tử hữu hạn trong tính toán gradient thấm đập chính hồ chứa nước Lanh Ra
Hình 4.4: Kết quả tính toán gradient và lưu lượng thấm mặt cắt đập chính hồ chứanước Lanh Ra


VLĐP: Vật liệu địa phương
V: Tốc độ thấm (Vận tốc thấm)
J: Gradient thủy lực
Jxy: Gradient theo phương xy
 [j]: Gradient cho phépq: Lưu lượng thấm đơn vị
∆H: Độ chênh lệch cột nước
K: Hệ số thấm
KRđR: Hệ số thấm của đập
KRlR: Hệ số thấm của lõi chống thấm MR
TLR: Hệ số mái thượng lưu
MRloiR: Hệ số mái lõi chống thấm
δ: Chiều dày trung bình lõi chống thấm
δ1: Chiều dày đỉnh lõi chống thấm
δ2: Chiều dày đáy lõi chống thấm
MNTL: Mực nước thượng lưu
MNHL: Mực nước hạ lưu
CTĐĐ: Cao trình đỉnh đập
B: Chiều rộng đỉnh đập
HRđR: Chiều cao đập
HRlR: Chiều cao lõi


 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Bộ Nông nghiệp và PTNT (2003), Át lát công trình thuỷ lợi tiêu biểu Việt nam.
2. Bộ Thuỷ lợi, Quy phạm thiết kế đập đất đầm nén-QPVN 11-7.
3. Bộ NN & PTNT (2005), Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén-14TCN 157 – 2005, Hà nội
4. Bộ Xây Dựng (2002), Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam-Công trình thủy lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế-TCXDVN 285-2002, Hà nội.
5. Bộ Thủy lợi, Vụ Kỹ thuật. Sổ tay kỹ thuật Thủy lợi. NXB Nông nghiệp, 1982.
6. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Viện Khoa học thủy lợi. Sổ tay kỹ thuật Thủy lợi. NXB Nông nghiệp, 2004.
7. Bộ môn Thuỷ Công, Trường ĐHTL (2005), Giáo Trình Thuỷ Công-T1, T2, Nhà xuất bản Xây dựng.
8. Cao Văn Chí (2004): Cơ học đất, Nhà xuất bản xây dựng.
9. Nguyễn Mai Chi (2003), Nghiên cứu kích thước hợp lý của thiết bị tiêu nước trong thân đập đất, Luận văn thạc sĩ kỹ thuật.
10. Công ty tư vấn xây dựng thuỷ lợi 1 (2005), Các giải pháp mới đảm bảo an toàn đập và nâng cao năng lực hồ chứa, Báo cáo chuyên đề.
11. Công ty tư vấn và chuyển giao công nghệ trường đại học thủy lợi – Chi nhánh miền Trung. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Hồ chứa nước Lanh Ra, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Năm 2008.
12. Cục Thuỷ lợi-Bộ NN và PTNT, Chương trình kiểm tra hồ chứa.
13. Trịnh Văn Cương (2002), Địa kỹ thuật công trình-Bài giảng cao học thuỷ lợi.
14. Hoàng Minh Dũng (2005), Nghiên cứu cơ sở khoa học thiết kế mặt cắt hợp lý đập hỗn hợp nhiều khối khu vực miền trung, Luận án Tiến sĩ kỹ thuật.
15. Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Cảnh Thái (2004), Bài giảng cao học “Thiết kế đập vật liệu địa phương”.
16. Hội Thuỷ lợi Việt nam (2003), Tạp chí tài nguyên nước và môi trường-Số 3-2002 bảo an toàn đập và nâng cao năng lực hồ chứa.
17. Phan Sỹ Kỳ, Sự cố một số công trình thuỷ lợi ở Việt Nam và các biện pháp phòng tránh.
18. Nguyễn Văn Mạo (2000), Cơ sở tính toán công trình thủy lợi.
19. Nguyễn Công Mẫn (2005), Hướng dẫn sử dụng GeoSeep/W5.
20. Trịnh Minh Thụ (2009), Địa kỹ thuật công trình-Bài giảng cao học thủy lợi.
21. Nguyễn Xuân Trường (1972), Thiết kế đập đất, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
22. Trần Văn Việt, Cẩm nang dùng cho kỹ sư Địa kỹ thuật. NXB Xây dựng – Hà Nội.
23. Vụ khoa học kỹ thuật-Bộ Thuỷ lợi (1992), Đề tại 06B 01 Biện pháp kỹ thuật để phòng tránh và hạn chế các thiệt hại do bão, lũ gây ra đối với các công trình hồ chứa nước ở miền trung.
24. A.A.Nhichiporovich, (Bản dịch) (1992), Đập bằng vật liệu địa phương, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
25. R.Whitlow (Bản dịch) (1997): Cơ học đất-T1, T2, Nhà xuất bản Giáo dục.
26. D.G. Fredlund, H. Rahardjo (1998), Cơ học đất cho đất không bão hòa (bản dịch, tập 1+2, NXB giáo dục
27. Cedergren, Harry R (1989), Seepage, Drainage and Flownets, Johnwiley and sons, New York, Singapore, Toronto.
28. Ir. Hosseini.S.M, Waterflow and Pressure in Earth Dams, MSc Thesis-IHE – Delft.
29. Geo-Slope International Ltd (2003), User Guide.
30. Geo-Slope Office. SEEPW Engineering Book: Seepage Modeling with SEEP/W. GEO-SLOPE International Ltd, Calgary, Alberta, Canada. First Edition, May 2004
31. University of Southern Queensland (2004), A Study on Concrete Faced Rockfill Dams, Bachelor of Engineering.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si ky thuat,nghien cuu kich thuoc loi chong tham hop ly cho dap vat lieu dia phuong DHTL 2010 nguyen van tuan 107 Trang Download file nghiên cứu kích thước lõi chống thấm hợp lý cho đập vật liệu địa phương 1511
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu kích thước lõi chống thấm hợp lý cho đập vật liệu địa phương

nghiên cứu kích thước lõi chống thấm hợp lý cho đập vật liệu địa phương

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN