Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống thấm cho đập đất vùng ven biển tỉnh ninh thuận, ứng dụng cho đập đất hồ chứa nước núi một lên facebook!
nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống thấm cho đập đất vùng ven biển tỉnh ninh thuận, ứng dụng cho đập đất hồ chứa nước núi một

22/11/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn thu thập, phân tích các tài liệu, số liệu và khảo sát thực tiễn. Tổng kết kinh nghiệm và thu thập tài liệu từ các công trình đã được xử lý chống thấm, kết quả đạt được và ý kiến của nhà khoa học. Giải bài toán thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn (ứng dụng phần mềm của hãng GEO-SLOPE để giải bài toán thấm). Nghiên cứu các giải pháp các công trình đã và đang xây dựng ở vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận. Từ đó phân tích lựa chọn giải pháp phù hợp để thiết kế chống thấm cho đập hồ Núi Một tỉnh Ninh Thuận

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT


NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CHO ĐẬP ĐẤT VÙNG VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN, ỨNG DỤNG CHO ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA NƯỚC NÚI MỘT

HV PHAN THANH VIỆT - CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY - HDKH TS NGUYỄN CÔNG THẮNG- ĐH THỦY LỢI 2018

 


MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU


CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐẬP ĐẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐẬP ĐẤT
1.1. Tổng quan về xây dựng đập đất ở Việt Nam
1.2. Tình hình xây dựng đập đất vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận
1.2.1. Đặc điểm địa lí và điều kiện tự nhiên tỉnh Ninh Thuận
1.2.2. Tình hình xây dựng đập đất ở Ninh Thuận
1.3. Các điều kiện tự nhiên cho xây dựng đập đất vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận
1.3.1. Điều kiện khí hậu
1.3.2. Điều kiện địa hình
1.3.3. Điều kiện địa chất
1.4. Các giải pháp chống thấm phù hợp cho đập đất vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận.
1.4.1. Tường nghiêng, sân phủ
1.4.2. Tường nghiêng bằng màng HDPE, thảm sét địa kỹ thuật,
1.4.3. Lõi giữa (bằng đất sét, pha sét hoặc vật liệu khác)
1.4.4. Tường hào Bentonite (hoặc ximăng-sét)
1.4.5. Chống thấm bằng khoan phụt (khoan phụt truyền thống)
1.4.6. Tường bằng cọc xi măng-đất
1.5. Các giải pháp chống thấm cho đập đã áp dụng cho đập đất vùng ven biển tỉnh Ninh Thuận – hiện trạng, đánh giá và nhận xét
1.5.1. Giới thiệu về công trình hồ chứa nước Nước Ngọt
1.5.2. Giới thiệu về công trình hồ chứa nước Bầu Ngứ
1.6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
1.7. Kết luận chương


CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN TÍNH THẤM VÀ ỔN ĐỊNH CHO ĐẬP ĐẤT
2.1. Đặt vấn đề
2.2. Bài toán thấm và ổn định
2.2.1. Bài toán thấm
2.2.2. Bài toán ổn định
2.3. Cơ sở lý thuyết tính toán thấm
2.3.1. Định luật Darcy cho đất không bão hòa
2.3.2. Hàm thấm
2.3.3. Phương trình vi phân cơ bản
2.4. Cơ sở lý thuyết tính toán ổn định
2.5. Giải bài toán thấm và ổn định
2.5.1. Các phương pháp giải bài toán thấm
2.5.2. Lựa chọn phương pháp giải bài toán thấm
2.5.3. Các phương pháp giải bài toán ổn định
2.5.4. Lựa chọn phương pháp giải và phần mềm tính toán
2.6. Kết luận chương


CHƯƠNG 3. ỨNG DỤNG LỰA CHỌN GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM PHÙ HỢP CHO ĐẬP ĐẤT HỒ CHỨA NƯỚC NÚI MỘT
3.1. Giới thiệu chung về hồ chứa nước Núi Một
3.2. Các điều kiện tự nhiên cho xây dựng hồ chứa nước Núi Một
3.2.1. Điều kiện địa hình
3.2.2. Điều kiện địa chất
3.2.3. Điều kiện vật liệu đất đắp
3.3. Lựa chọn các giải pháp chống thấm cho đập đất hồ chứa nước Núi Một
3.3.1. Các thông số kỹ thuật của công trình
3.3.2. Đề xuất giải pháp chống thấm hợp lý cho thân đập và nền đập
3.4. Tính toán cho các giải pháp chống thấm lựa chọn
3.4.1. Điều kiện biên tính toán
3.4.2. Các phương án kết cấu mặt cắt ngang đập:
3.4.3. Nội dung tính toán
3.4.4. Kết quả tính toán
3.4.5. Tổng hợp kết quả tính toán
3.5. Phân tích, lựa chọn giải pháp phù hợp
3.6. Kết luận chương
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1-1: Đập đất Hàm Thuận Hình 1-2: Đập Sông sắt Ninh Thuận
Hình 1-3: Hệ thống thủy lợi hồ Sông Trâu, dung tích chứa 31,50 triệu m3nước, cungcấp cho 3.000 ha đất nông nghiệp và nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp
Hình 1-4: Hệ thống thủy lợi hồ Trà Co, có dung tích chứa 10 triệu m3nước cung cấpcho 1.050 ha đất nông nghiệp và phục vụ sinh hoạt
Hình 1-5: Bản đồ phân bố đất á cát tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận
Hình 1-6: Kết cấu đập đất có tường nghiêng sân phủ
Hình 1-7: Màng địa kỹ thuật chống thấm bằng GLC và HDPE
Hình 1-8: Kết cấu đập đất có tường lõi giữa
Hình 1-9: Tường hào chống thấm bằng Bentonite
Hình 1-10: Kết cấu đập đất chống thấm qua nền bằng khoan phụt vữa xi măng
Hình 1-11: Sơ đồ tường cọc xi măng đất
Hình 1-12: Sơ đồ công nghệ Jet-grouting làm tường chống thấm
Hình 1-13: Chân khay kết hợp với tường nghiêng thượng lưu chống thấm
Hình 2-1: Các đạng di chuyển của khối đất đá
Hình 2-2: Quan hệ giữa hệ số thấm và độ hút dính
Hình 2-3: Các loại phần tử
Hình 2-4: Mặt trượt trụ tròn
Hình 2-5: Các lực tác dụng trong phương pháp thông dụng
Hình 2-6: Dạng mặt trượt trụ tròn
Hình 2-7: Đa giác lực – Phương pháp Bishop đơn giản
Hình 2-8: Lực tác dụng lên mặt trượt thông qua khối trượt mặt trượt trụ tròn
Hình 2-9: Lực tác dụng lên mặt trượt thông qua khối trượt mặt trượt tổ hợp
Hình 2-10: Lực tác dụng lên mặt trượt thông qua khối trượt với đường trượt đặc biệt
Hình 3-1: Vị trí đập xây dựng ở Ninh Thuận
Hình 3-2: Cắt dọc địa chất tim đập Hình 3-3: Mặt cắt ngang đập phương án
Hình 3-4: Mặt cắt ngang đập phương án
Hình 3-5: Mặt cắt ngang đập phương án
Hình 3-6: Biểu đồ đường đẳng cột nước thấm phương án 1 (TH1)
Hình 3-7: Biểu đồ Gradient thấm và véc tơ vận tốc thấm phương án 1 (TH1)
Hình 3-8: Ổn định mái hạ lưu - Cung trượt nguy hiểm nhất, phương án 1 (TH1)
Hình 3-9: Biểu đồ đường đẳng cột nước phương án 1 (TH2)
Hình 3-10: Biểu đồ Gradient thấm và véc tơ vận tốc thấm phương án 1 (TH2)
Hình 3-11: Ổn định mái hạ lưu - Cung trượt nguy hiểm nhất, phương án 1 (TH2)
Hình 3-12: Biểu đồ đường đẳng cột nước phương án 1 (TH3)
Hình 3-13: Biểu đồ Gradient thấm và véc tơ vận tốc thấm phương án 1 (TH3)
Hình 3-14: Ổn định mái hạ lưu - Cung trượt nguy hiểm nhất, phương án 1 (TH3)
Hình 3-15: Biểu đồ đường đẳng cột nước phương án 2 (TH1)
Hình 3-16: Biểu đồ Gradient thấm và véc tơ vận tốc thấm phương án 2 (TH1)
Hình 3-17: Ổn định mái hạ lưu - Cung trượt nguy hiểm nhất, phương án 2 (TH1)
Hình 3-18: Biểu đồ đường đẳng cột nước phương án 2 (TH2)
Hình 3-19: Biểu đồ Gradient thấm và véc tơ vận tốc thấm phương án 2 (TH2)
Hình 3-20: Ổn định mái hạ lưu - Cung trượt nguy hiểm nhất, phương án 2 (TH2)
Hình 3-21: Biểu đồ đường đẳng cột nước phương án 2 (TH3)
Hình 3-22: Biểu đồ Gradient thấm và véc tơ vận tốc thấm phương án 2 (TH3)
Hình 3-23: Ổn định mái hạ lưu - Cung trượt nguy hiểm nhất, phương án 2 (TH3)
Hình 3-24: Biểu đồ đường đẳng cột nước phương án 3 (TH1)
Hình 3-25: Biểu đồ Gradient thấm và véc tơ vận tốc thấm phương án 3 (TH1)
Hình 3-26: Ổn định mái hạ lưu - Cung trượt nguy hiểm nhất, phương án 3 (TH1)
Hình 3-27: Biểu đồ đường đẳng cột nước phương án 3 (TH2)
Hình 3-28: Biểu đồ Gradient thấm và véc tơ vận tốc thấm phương án 3 (TH2)
Hình 3-29: Ổn định mái hạ lưu - Cung trượt nguy hiểm nhất, phương án 3 (TH2)
Hình 3-30: Biểu đồ đường đẳng cột nước phương án 3 (TH3)
Hình 3-31: Biểu đồ Gradient thấm và véc tơ vận tốc thấm phương án 3 (TH3)
Hình 3-32: Ổn định mái hạ lưu - Cung trượt nguy hiểm nhất, phương án 3 (TH3)


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1-1: Các hồ chứa được xây dựng đến năm 2000
Bảng 1-2: Các hồ chứa được xây dựng từ năm 2000-2013
Bảng 1-3: Bảng chỉ tiêu có lý nền đập
Bảng 1-4: Bảng chỉ tiêu đất bãi vật liệu bổ sung
Bảng 1-5: Chỉ tiêu cơ lý đất đắp đập
Bảng 1-6: Chỉ tiêu cơ lý đất nền đập
Bảng 3-1: Chỉ tiêu của các lớp đất nền đập
Bảng 3-2: Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý đất đắp đập
Bảng 3-3: Các thông số của hồ chứa và đập chính
Bảng 3-4: Các chỉ tiêu cơ lý của đất đắp đập và nền đập
Bảng 3-5: Tổng hợp kết quả tính toán các trường hợp


DANH MỤC VIẾT TẮT
- BTCT: Bê tông cốt thép
- CKD: Chất kết dính
- CT: Công thức
- DM: Công nghệ trộn sâu
- ĐKT: Địa kỹ thuật
- HS: Hệ số
- KPALC: Khoan phụt áp lực cao
- TCXDVN: Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam
- TCT: Tường công tác
- TXMĐ: Tường xi măng đất
- N: Nước
- N/ X: Tỷ lệ nước trên xi măng
- PP: Phương pháp
- XMĐ: Xi măng - đất
- XMB: Xi măng + Bentonite
- X, XM: Xi măng
- XMBx: Hàm lượng (x) Kg xi măng + 5 kg bentonite trong 1m3 đất


TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Tài liệu thu thập từ các công trình đập đất tỉnh Ninh Thuận.
[2] Công ty Tư vấn và Chuyển giao công nghệ, Chi nhánh miền Trung (2007), Thuyết minh chung: “Thiết kế kỹ thuật công trình Hồ chứa nước Núi Một tỉnh Ninh Thuận”, Trường Đại học Thủy lợi.
[3] Công ty Tư vấn và Chuyển giao công nghệ, Chi nhánh miền Trung, Thuyết minh chung: “Thiết kế kỹ thuật công trình Hồ chứa nước Nước Ngọt tỉnh Ninh Thuận”, Trường Đại học Thủy lợi.
[4] Công ty Tư vấn và Chuyển giao công nghệ, Chi nhánh miền Trung, Thuyết minh chung: “Thiết kế kỹ thuật công trình Hồ chứa nước Bầu Ngứ tỉnh Ninh Thuận”, Trường Đại học Thủy lợi.
[5] Ngô Trí Viềng, Nguyễn Chiến, Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Cảnh Thái (2004), Thủy công tập I,II-NXB xây dựng, Hà Nội.
[6] Phạm Ngọc Khánh, Nguyễn Ngọc Oanh, Trần Mạnh Tuân, Nguyễn Công Thắng (1995), Cơ học kết cấu phần 2-Phương pháp phần tử hữu hạn, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội.
[7] Nguyễn Văn Hạnh (2002), Tính ổn định công trình thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi, Hà Nội.
[8] TS Nguyễn Cảnh Thái (2003), Thấm qua công trình thủy lợi. Bài giảng cao học thủy lợi.
[9] Nguyễn Công Mẫn (2000), SEEP/W.V5 – Phân tích thấm theo phần tử hữu hạn, SLOPE/W.V5, SIGMA/W.V5 – Tính toán thấm, ổn định, ứng suất theo phương pháp phần tử hữu hạn, bản dịch.
[10] Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2009), Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén, TCVN 8216-2009.
[11] Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2012), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia-Công trình thủy lợi-Các quy định chủ yếu về thiết kế, QCVN 04-05.
[12] Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2009), Đập đất, yêu cầu kỹ thuật thi công bằng phương pháp đầm nén, TCVN 8297-2009.
[14] Nguyễn Công Mẫn (1998), Cơ học đất không bảo hòa, NXB giáo dục.
[15] Nguyễn Xuân Trường (1975), Thiết kế đập đất, Nxb Khoa học và kỹ thuật.

 

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống thấm cho đập đất vùng ven biển tỉnh ninh thuận, ứng dụng cho đập đất hồ chứa nước núi một

nghiên cứu đề xuất các giải pháp chống thấm cho đập đất vùng ven biển tỉnh ninh thuận, ứng dụng cho đập đất hồ chứa nước núi một

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN