Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu xử lý đảm bảo an toàn đập hồ núi cốc lên facebook!
nghiên cứu xử lý đảm bảo an toàn đập hồ núi cốc

24/10/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn đập đất. Nghiên cứu các nguy cơ mất an toàn do ảnh hưởng của dòng thấm và các biện pháp xử lý thấm qua thân đập đất. Nghiên cứu đánh giá an toàn và đề xuất biện pháp xử lý thấm cho đập chính hồ chứa nước Núi Cốc

LUẬN VĂN CAO HỌC


NGHIÊN CỨU XỬ LÝ ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP HỒ NÚI CỐC

HV NGUYỄN XUÂN KHƯƠNG - PGSTS NGUYỄN CẢNH THÁI - ĐH THỦY LỢI


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
I. Tính cấp thiết của đề tài
II. Mục đích của đề tài
III. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu
1. Cách tiếp cận
2. Phương pháp nghiên cứu
IV. Kết quả đạt được


CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG ĐẬP ĐẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ AN TOÀN ĐẬP
1.1. Tổng quan về tình hình xây dựng đập đất ở Việt Nam
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn đập đất
1.3. Các nguy cơ mất an toàn đập do thấm
1.3.1. Sự cố thấm trong thân và nền đập
1.3.2. Sự cố thấm ở mang công trình
1.3.3. Sự cố thấm qua bờ vai đập
1.4. Các biện pháp xử lý thấm qua thân đập
1.4.1. Tăng kích thước mặt cắt và khối lượng đất đắp với đập đất đồng chất
1.4.2. Bố trí tường nghiêng mềm ở mái thượng lưu để chống thấm
1.4.3. Tạo màng chống thấm bằng cách khoan phụt vữa ximăng đất
1.4.4. Xử lý thấm bằng biện pháp sử dụng tường hào đất + Bentonite
1.4.5. Sử dụng màng địa kỹ thuật (Geomembrane)
1.4.6. Sử dụng thảm bê tông (Concret Matts)
1.5. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
1.6. Kết luận chương


CHƯƠNG 2 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA DÒNG THẤM VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ THẤM ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO ĐẬP ĐẤT
2.1. Các phương pháp tính ổn định thấm
2.1.1. Phương pháp phần tử hữu hạn
2.1.2. Giới thiệu phần mềm Seep/ w
2.2. Các phương pháp tính ổn định mái dốc
2.2.1. Phương pháp phân tích giới hạn
2.2.2. Phương pháp cân bằng giới hạn
2.3. Ảnh hưởng của dòng thấm đến ổn định mái đập đất
2.4. Kết luận chương 2


CHƯƠNG 3 ÁP DỤNG CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ AN TOÀN VÀ XỬ LÝ THẤM ĐẬP CHÍNH HỒ NÚI CỐC
3.1. Giới thiệu công trình
3.1.1. Tổng quan về công trình
3.1.2. Đặc điểm địa hình, địa mạo khu vực đập chính
3.1.3. Địa chất tuyến đập chính
3.2. Các vấn đề liên quan đến an toàn đập chính hồ Núi Cốc do dòng thấm
3.3. Kiểm tra an toàn đập chính hồ Núi Cốc trong điều kiện hiện tại
3.3.1. Lựa chọn mặt cắt tính toán
3.3.2. Các trường hợp tính toán
3.3.3. Kết quả tính toán về thấm
3.3.4. Kết quả tính toán ổn định trượt mái hạ lưu
3.3.5. Đánh giá kết quả
3.4. Đề xuất các giải pháp xử lý thấm đập chính hồ Núi Cốc
3.5. Tính toán thấm, ổn định, lựa chọn kích thước hợp lý
3.5.1. Lựa chọn kích thước cho các giải pháp
3.5.2. Lựa chọn mặt cắt tính toán
3.5.3. Trường hợp tính toán
3.5.4. Kết quả tính toán thấm, ổn định theo giải pháp
3.5.5. Kết quả tính toán thấm, ổn định theo giải pháp
3.5.6. Tổng hợp đánh giá kết quả các giải pháp đề xuất
3.6. Phân tích, so sánh, lựa chọn giải pháp tối ưu
3.7. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
I. Các kết quả đạt được trong luận văn
II. Một số vấn đề tồn tại
III. Hướng tiếp tục nghiên cứu


DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1.1 - Đập đất đồng chất hồ chứa nước Liệt Trì, tỉnh Quảng Ngãi
Hình 1.2 - Đập đất đồng chất hồ chứa nước đập Làng, tỉnh Hà Tĩnh (2014)
Hình 1.3 - Mô phỏng dòng thấm phát triển trong nền đập đất Am Chúa
Hình 1.4 - Mái hạ lưu đập Núi Cốc bị xói lở do dòng thấm ra mái (2002)
Hình 1.5 - Dòng thấm ra mái hạ lưu đập đất Nà Vàng, tỉnh Tuyên Quang
Hình 1.6 - Sự cố vỡ đập Thủy điện Ia Krêl 2 (Gia Lai) Do thấm ở mang cống
Hình 1.7 - Sự cố vỡ đập Z20 tỉnh Hà Tĩnh do thấm ở vai đập và mang cống
Hình1.8 - Đập có tường nghiêng mềm chống thấm ở thượng lưu
Hình 1.9 - Minh họa khoan phụt xử lý thấm cho đập đất
Hình 1.10 - Nguyên lý một số công nghệ khoan phụt chống thấm cho công trình thuỷ lợi
Hình 1.11 - Hình ảnh cọc xi măng đất thi công bằng công nghệ Jet-Grouting
Hình 1.12 - Mặt cắt thiết kế tường chống thấm nền đập Đá Bạc (Hà Tĩnh)
Hình 1.13 - Hình ảnh thi công tường chống thấm nền đập Đá Bạc (Hà Tĩnh)
Hình 1.14 - Quy trình xây dựng hào đất – bentonite
Hình 1.15 - Hình ảnh đào hào trong dung dịch bentonite
Hình 1.16 - Hình ảnh quá trình trộn khô vật liệu
Hình 1.17 - Hình ảnh quá trình trộn ướt hỗn hợp
Hình 1.18 - Quá trình phát triển lấp đầy lỗ rỗng trong đất của bentonite
Hình 1.19 - Quá trình hình thành màng “Filter cake”
Hình 1.20 - Sơ đồ tính thấm khi có kể đến màng “Filter cake”
Hình 1.21 - Mặt cắt ngang thiết kế xử lý thấm bằng tường hào bentonite ở đập dâng Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh)
Hình 1.22 – Hình ảnh đập dâng Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) Sau khi thi công
Hình 1.23- Hồ chứa nước chống thấm bằng màng địa kỹ thuật (Geomembrane-HDPE)
Hình 1.24 - Sử dụng thảm bê tông chống thấm cho đập hồ chứa
Hình 2.1 - Sơ đồ phần tử tam giácHình 2.2 - Sơ đồ dòng thấm trong đất tuân theo định luật Darcy
Hình 2.3 - Ví dụ mô phỏng đập và nền trong phần mềm Seep/ w
Hình 2.4 - Ví dụ minh hoạ tính thấm qua thân và nền đập đất bằng Seep/ w
Hình 2.5 - Xác định góc ma sát và lực dính huy động
Hình 2.6 - Xác định mô men chống trượt, gây trượt với mặt trượt trụ tròn
Hình 2.7 - Các lực tác dụng vào mỗi thỏi đất
Hình 3.1 - Vị trí công trình hồ Núi Cốc
Hình 3.2 - Mặt cắt dọc tuyến đập chính hồ Núi Cốc
Hình 3.3 - Hình ảnh mái thượng lưu và hạ lưu đập chính hồ Núi Cốc (năm 2012)
Hình 3.4 - Các biểu hiện thấm ở đập hồ Núi Cốc (6/2017)
Hình 3.5 - Mặt cắt C6 hiện trạng đập chính hồ Núi Cốc
Hình 3.6 - Mặt cắt C8 hiện trạng đập chính hồ Núi Cốc
Hình 3.7 - Mặt cắt C5 hiện trạng hồ Núi Cốc
Hình 3.8 - Kết quả tính toán thấm mặt cắt C6
Hình 3.9 - Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ X tại vùng A
Hình 3.10 - Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ X tại vùng B
Hình 3.11 - Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ X tại vùng C
Hình 3.12 - Kết quả tính toán thấm mặt cắt C8
Hình 3.15 - Kết quả tính toán thấm mặt cắt C5
Hình 3.17 - Kết quả tính toán ổn định mặt cắt C6 - Kminmin=1,
Hình 3.20 - Mặt cắt C6 - Mặt cắt giữa lòng sông
Hình 3.21 - Mặt cắt C8 - Mặt cắt sườn đồi phải
Hình 3.22 - Mặt cắt C5 - Mặt cắt sườn đồi trái
Hình 3.23 - Kết quả về đường bão hòa và lưu lượng thấm mặt cắt C6 - giải pháp
Hình 3.24 - Kết quả về Gradient thấm của mặt cắt C6 - giải pháp 1 (Jmax=2,57)
Hình 3.25 - Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ Y tại vùng khoan phụt
Hình 3.26 - Kết quả về ổn định mái hạ lưu của đập mặt cắt C6 - giải pháp (Kminmin=1,84)
Hình 3.27 - Kết quả về đường bão hòa và lưu lượng thấm mặt cắt C8 - giải pháp
Hình 3.28 - Kết quả về Gradient thấm của mặt cắt C8 - giải pháp 1 (Jmax=1,12)
Hình 3.29 - Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ Y tại vùng khoan phụt
Hình 3.30 - Kết quả ổn định mái hạ lưu của đập mặt cắt C8 - giải pháp (Kminmin=2,00)
Hình 3.31 - Kết quả về đường bão hòa và lưu lượng thấm mặt cắt C5 - giải pháp 1
Hình 3.32 - Kết quả về Gradient thấm của mặt cắt C5 - giải pháp 1 (Jmax=2,1)
Hình 3.33- Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ Y tại vùng khoan phụt
Hình 3.34 - Kết quả ổn định mái hạ lưu của đập mặt cắt C5 - giải pháp (Kminmin=1,76)
Hình 3.35 - Kết quả về đường bão hòa và lưu lượng thấm mặt cắt C6 - giải pháp 2
Hình 3.36 - Kết quả về Gradient thấm của mặt cắt C6 - giải pháp 2 (Jmax=2,7)
Hình 3.37 - Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ Y tại vùng tường hào
Hình 3.38 - Kết quả về ổn định mái hạ lưu của đập mặt cắt C6 - giải pháp (Kminmin=1,83)
Hình 3.39 - Kết quả về đường bão hòa và lưu lượng thấm mặt cắt C8 - giải pháp 2
Hình 3.40 - Kết quả về Gradient thấm của mặt cắt C8 - giải pháp 2 (Jmax=1,17)
Hình 3.41 - Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ Y tại vùng tường hào
Hình 3.42 - Kết quả về ổn định mái hạ lưu của đập mặt cắt C8 - giải pháp (Kminmin=2,01)
Hình 3.43 - Kết quả về đường bão hòa và lưu lượng thấm mặt cắt C5 - giải pháp 2
Hình 3.44 - Kết quả về Gradient thấm của mặt cắt C5 - giải pháp 2 (Jmax=1,45)
Hình 3.45 - Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ Y tại vùng tường hào
Hình 3.46 - Kết quả về ổn định mái hạ lưu của đập mặt cắt C5 - giải pháp (Kminmin=1,78)


DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1 - Một số đập đất đá đã được xây dựng ở Việt Nam
Bảng 2.1 - Tóm tắt số lượng ẩn trong việc tìm hệ số an toàn
Bảng 2.2 - Tóm tắt số lượng các đại lượng đã biết trong tìm hệ số an toàn
Bảng 2.3 - Tóm tắt các phương pháp tính toán
Bảng 3.1 - Các thông số chính của hồ chứa nước Núi Cốc
Bảng 3.2 - Các thông số đập chính hồ Núi Cốc
Bảng 3.3 - Các chỉ tiêu cơ lý tính toán của các lớp đất
Bảng 3.4 - Các chỉ tiêu cơ lý lớp 6 dùng trong tính toán
Bảng 3.5 - Các chỉ tiêu cơ lý lớp 7 dùng trong tính toán
Bảng 3.6 - Kết quả gradient tại các điểm vùng A trước khi xử lý thấm
Bảng 3.7 - Kết quả gradient tại các điểm vùng B trước khi xử lý thấm
Bảng 3.8 - Kết quả gradient tại các điểm vùng C trước khi xử lý thấm
Bảng 3.9 - Kết quả gradient tại các điểm vùng D trước khi xử lý thấm
Hình 3.13 - Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ X tại vùng D
Bảng 3.10 - Kết quả gradient tại các điểm vùng E trước khi xử lý thấm
Hình 3.14 - Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ X tại vùng E
Bảng 3.11 - Kết quả gradient tại các điểm vùng E trước khi xử lý thấm
Hình 3.16 - Biểu đồ quan hệ gradient J theo toạ độ X tại vùng E
Bảng 3.12 - Kết quả gradient tại các điểm vùng khoan phụt sau khi xử lý thấm
Bảng 3.13 - Kết quả gradient tại các điểm vùng khoan phụt sau khi xử lý thấm
Bảng 3.13 - Kết quả gradient tại các điểm vùng khoan phụt sau khi xử lý thấm
Bảng 3.14 - Kết quả gradient tại các điểm vùng tường hào sau khi xử lý
Bảng 3.15 - Kết quả gradient tại các điểm vùng tường hào sau khi xử lý
Bảng 3.15 - Kết quả gradient tại các điểm vùng tường hào sau khi xử lý
Bảng 3.16 - Tổng hợp kết quả các giải pháp xử lý thấm đề xuất
Bảng 3.17 - So sánh các giải pháp
 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Nguyễn Văn Mạo và nnk (2004), Nghiên cứu các giải pháp KHCN bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi vừa và lớn ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam.
[2] Ngô Trí Viềng, Nguyễn Chiến, Nguyễn Phương Mậu, Phạm Ngọc Quý (2004), Sổ tay kỹ thuật thủy lợi-tập 2, NXB Nông Nghiệp.
[3] Ngô Trí Viềng, Nguyễn Chiến, Nguyễn Văn Mạo, Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Cảnh Thái (2004), Giáo trình thủy công – tập 1 – Đại học Thủy Lợi.
[4] Bộ môn Sức bền kết cấu – Đại học Thuỷ lợi Hà Nội (2014), Bài giảng môn học các phương pháp số trong kỹ thuật.
[5] QCVN 04-05: 2012, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi – Các quy định chủ yếu về thiết kế.
[6] Viện kỹ thuật tài nguyên nước (2011), Báo cáo đánh giá hiện trạng hồ Núi Cốc – Thái Nguyên.
[7] Công ty tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam, công ty tư vấn 11 (2017), Báo cáo khảo sát địa hình – Đập chính hồ chứa nước Núi Cốc – Thái Nguyên.
[8] Công ty tư vấn xây dựng Thuỷ lợi Việt Nam, công ty tư vấn 11 (2017), Báo cáo khảo sát địa chất công trình – Đập chính hồ chứa nước Núi Cốc – Thái Nguyên.
[9] TCVN 8216-2009, Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van cao hoc,nghien cuu xu ly dam bao an toan dap ho nui coc DHTL nguyen xuan khuong 91 Trang Download file nghiên cứu xử lý đảm bảo an toàn đập hồ núi cốc 1000
CÙNG ĐỀ MỤC

Trang    1   2   3   4   5       

Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu xử lý đảm bảo an toàn đập hồ núi cốc

nghiên cứu xử lý đảm bảo an toàn đập hồ núi cốc

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN