Tất cả PDF Doc/Text Âm thanh Video
Chia sẻ nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cấp đập đất để nâng cao dung tích hữu ích của hồ đập bà râu lên facebook!
nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cấp đập đất để nâng cao dung tích hữu ích của hồ đập bà râu

21/11/2018 Uploader: AMBN Loại file: pdf

Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật khi nâng cao dung tích của đập vật liệu địa phương, áp dụng cho đập Bà Râu tỉnh Ninh Thuận. Có nhiều giải pháp để tăng dung tích hồ chứa. Trong đó giải pháp nâng cao trình đỉnh đập đảm bảo tính kinh tế và lâu dài. Tuy nhiên giải pháp này làm thay đổi các thông số của đập do vậy cần thiết phải tính toán kiểm tra ổn định về thấm, ổn định

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ

 

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NÂNG CẤP ĐẬP ĐẤT ĐỂ NÂNG CAO DUNG TÍCH HỮU ÍCH CỦA HỒ ĐẬP BÀ RÂU

HV NGUYỄN PHÙNG VŨ LÂM - HDKH TS NGUYỄN CÔNG THẮNG


MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ
DANH MỤC BẢNG BIỂU

 

MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục đích của luận văn
3. Cách tiếp cận và phương pháp thực hiện
4. Kết quả dự kiến đạt được
5. Ý nghĩa khoa học, kinh tế - xã hội
5.1 Ý nghĩa khoa học
5.2 Ý nghĩa kinh tế - xã hội
6. Bố cục của luận văn


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH ĐẬP VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG
1.1 Tổng quan về xây dựng đập vật liệu địa phương ở Việt Nam
1.1.1 Tình hình xây dựng hồ chứa ở Việt Nam
1.1.2 Các nhu cầu về tôn cao đập trong thực tế
1.1.3 Những đặc điểm hồ chứa nước ở tỉnh Ninh Thuận
1.2 Nhu cầu thực tế về nâng cao dung tích hữu ích của hồ chứa nước Bà Râu
1.3 Các vấn đề kỹ thuật của đập vật liệu địa phương khi mực nước thiết kế tăng
1.3.1 Độ bền thấm
1.3.2 Ổn định trượt
1.3.3. Ổn định trượt, lật - ổn định thấm của tràn và cống
1.3.4. Ổn định trượt cục bộ của phần đất đắp sau
1.4 Các giải pháp kỹ thuật nâng cao dung tích hữu ích của hồ chứa đã áp dụng chođập vật liệu địa phương trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1.4.1 Giải pháp nạo vét lòng hồ
1.4.2 Giải pháp nâng cao trình đập và tràn
1.5 Kết luận


CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT NÂNG CẤP ĐẬP ĐẤT
2.1 Giải pháp nâng cấp đập đất để nâng cao dung tích hữu ích
2.1.1 Đắp áp trúc thượng lưu
2.1.2 Đắp áp trúc hạ lưu
2.1.3 Đắp áp trúc cả mái thượng lưu và hạ lưu
2.1.4 Làm tường chắn sóng
2.1.5 Xây dựng đập mới
2.1.6 Giải pháp kết hợp đắp áp trúc và làm tường chắn sóng
2.2 Ảnh hưởng của việc nâng cao trình đỉnh đập đất
2.2.1 Tính toán thấm đối với đập đất
2.2.2 Tính ổn định mái đập đất
2.2.3 Tính lún đối với đập đất


CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CẤP ĐẬP ĐẤT ÁP DỤNG CHO HỒ ĐẬP BÀ RÂU
3.1. Giới thiệu chung về đập hồ chứa nước Bà Râu
3.1.1. Vị trí địa lý
3.1.2. Điều kiện địa hình
3.1.3. Điều kiện địa chất
3.1.4. Các thông số kỹ thuật chủ yếu và quy mô công trình (theo thiết kế cũ)
3.2. Tính toán mực nước hồ Bà Râu theo nhiệm vụ mới
3.2.1 Cơ sở tính toán
3.2.2. Mực nước dâng ứng với nhu cầu dùng nước mới
3.3 Xây dựng tiêu chí và lựa chọn giải pháp cho hồ Bà Râu
3.3.1. Xây dựng tiêu chí và lựa chọn giải pháp
3.3.2 Lựa chọn giải pháp nâng cấp đập đất áp dụng cho hồ Bà Râu
3.3 Tính toán thấm, ổn định đập với giải pháp lựa chọn
3.3.1 Các nội dung tính toán
3.3.2 Mặt cắt và trường hợp tính toán
3.4. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHẦN PHỤ LỤC
KẾT QUẢ TÍNH TOÁN THẤM VÀ ỔN ĐỊNH ĐẬP ĐẤT


DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1-1: Vị trí các hồ chứa ở Ninh Thuận
Hình 1-2: Năng lực tích nước của hồ chứa khi chưa nạo vét
Hình 1-3: Năng lực tích nước của hồ chứa sau khi nạo vét
Hình 1-4: Thượng lưu mái đập hồ CK7 sau khi nạo vét
Hình 1-5: Năng lực tích nước của hồ tăng sau khi nâng cao MNDBT
Hình 2-1: Giải pháp Đắp áp trúc thượng lưu
Hình 2-2: Giải pháp Đắp áp trúc thượng lưu
Hình 2-3: Giải pháp Đắp áp trúc thượng lưu
Hình 2-4: Giải pháp xây dựng đập mới
Hình 2-5: Giải pháp xây dựng đập mới
Hình 2-6: Vận động của nước dưới đất
Hình 2-7: Gradien áp lực và hút dính qua một phân tố đất
Hình 2-8: Quan hệ giữa hệ số thấm và độ hút dính
Hình 2-9: Các dạng di chuyển của khối đất đá
Hình 2-10: Các lực tác dụng và mặt cắt hình học mái dốc với mặt trượt trụ tròn
Hình 2-11: Các lực tác dụng và mặt cắt hình học mái dốc với mặt trượt bất kỳ
Hình 2-12: Mặt trượt trụ tròn
Hình 2-13: Các lực tác dụng trong phương pháp thông dụng
Hình: 2-14: Dạng mặt trượt trụ tròn
Hình 2-15: Mặt trượt hỗn hợp
Hình 2-12: Các lực tác dụng vào dải trượt theo phương pháp Janbu khái quát
Hình 2-13: Ảnh hưởng vùng nứt nẻ đến hàm X/ E trong phương pháp Janbu tổng quát
Hình 2-14: Hệ số hiệu chỉnh f0 trong phương pháp Janbu đơn giản
Hình 2-15: Hàm F (x) Xác định hướng của lực tương tác
Hình 3-1: Vị trí hồ chứa nước Bà Râu
Hình 3-2 Mặt cắt ngang đại diện hiện trạng của hồ Bà Râu tại vị trí lòng sông


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1.1: Các hồ chứa được xây dựng cập nhật đến năm 2012
Bảng 1.2: Diện tích tưới thực tế của các hồ năm 2012
Bảng 3-1: Thông số cơ lý đất nền và đất đắp đập
Bảng 3-2: Các thông số thiết kế chính hồ chứa nước Bà Râu
Bảng 3-3: Các thông số chính đập Bà Râu theo thiết kế và theo nhiệm vụ mới
Bảng 3-4 Các giá trị cho phép
Bảng 3-5 Tổng hợp kết quả tính toán thấm, ổn định sau khi nâng cấp đập


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VÀ GIẢI TÍCH THUẬT NGỮ
MNDBT Mực nước dâng bình thường
MNLTK Mực nước lũ thiết kế
MNLKT Mực nước lũ kiểm tra
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
QCVN Quy chuẩn Việt Nam
TBNN Trung bình nhiều năm
TVXDTL Tư vấn Xây dựng Thủy lợi
UBND Ủy ban Nhân dân

 

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1]. Lê Kim Truyền và nnk (2014), Đề tài cấp bộ: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và đảm bảo an toàn hồ chứa nước khu vực miền Trung trong điều kiện BĐKH”, Trường đại học Thủy lợi;
[2]. Công ty Tư vấn và Chuyển giao công nghệ, Chi nhánh miền trung (2014), Dự án: “Rà soát, điều chỉnh quy hoạch thủy lợi tỉnh Ninh thuận đến 2020, tầm nhìn 2030 thích ứng biến đổi khí hậu”, Trường Đại học Thủy lợi;
[3]. Nguyễn Đình Vượng và nnk (2016), Đề tài cấp tỉnh: “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nối mạng hệ thống các công trình hồ chứa thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận”, Viện khoa học thủy lợi Miền Nam;
[4]. GS. Nguyễn Công Mẫn, Bài giảng: Khái niệm về cơ học đất không bão hòa và mô hình hàm thấm Genuchten;
[5]. Trường Đại học Thủy lợi: Giáo trình thủy công tập I;
[6]. Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi 3 (2008), Thuyết minh chung: “Thiết kế kỹ thuật Hồ chứa nước Bà Râu tỉnh Ninh Thuận”;
[7]. Bộ Thủy lợi (1977), Qui phạm C6-77, theo Quyết định số 92/KT-QĐ ngày
20/9/1977;
[8]. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2005), Tiêu chuẩn thiết kế đập đất đầm nén, TCVN 8216: 2009; Các quy định chủ yếu về thiết kế công trình Thủy Lợi, QCVN 04-05: 2012.

 

TT Tên file Ấn hành Tác giả Thông số Tải về Dạng File Giá Down
1 luan van thac si ky,nghien cuu lua chon giai phap nang cap dap dat de nang cao dung tich huu ich cua ho dap ba rau DHTL 2018 nguyen phung vu lam 93 Trang Download file nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cấp đập đất để nâng cao dung tích hữu ích của hồ đập bà râu 1211
Khu vực quy định Bản quyền tài liệu và chất lượng tài liệu Khu vực quy định Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN


Thư Viện Thi Online Hỏi đáp Luật Pháp

nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cấp đập đất để nâng cao dung tích hữu ích của hồ đập bà râu

nghiên cứu lựa chọn giải pháp nâng cấp đập đất để nâng cao dung tích hữu ích của hồ đập bà râu

Hướng dẫn download tài liệu trên trang AMBN